test
x

Memiş MEMİŞ

  Yazı Boyutu - 14 +
Temizlik İşleri Müdürlüğü

Memiş MEMİŞ

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Alemdar Mah. 1.Spor Sokak.No:2-1 Osmangazi/ BURSA

İletişim

444 16 01

Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını belirler.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri, Bursa Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde uygulanır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu yönetmelik uygulamasında;
Belediye; Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan Osmangazi Belediyesi’ni,
Müdürlük; Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü
Birim; Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı birimleri ifade eder.

Dayanaklar

Madde 4 - Bu yönetmelik, yürürlükteki 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon Yapısı

Madde 5 - Temizlik İşleri Müdürlüğü, müdür ve müdüre bağlı aşağıda yazılan birimlerden oluşur:

a) Çevre Temizliği Birimi

b) Çevre Yönetimi Birimi

c) Çevre Temizliği Denetimleri Birimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Ana Görevleri

Madde 6 -

 • Müdürlük hedeflerini ve destekleyici faaliyetlerini belirlemek ve izlemek,

 • Müdürlük bütçesini hazırlamak,

 • Cadde, sokak ve meydan kirliliğinin önlenmesine yönelik konacak direk tipi çöp kutularını ilgili yerlere koymak,

 • Oluşturulan program dâhilinde ilçemiz sınırlarında oluşan evsel katı atıkları toplama faaliyetlerini gerçekleştirmek,

 • Çevre kirliliğinin giderilmesine yönelik çalışma programı hazırlamak,

 • Hizmetleri sınıflandırmak (kaldırım temizliği / konteyner yıkama / mahalle temizliği / pazar yeri temizliği / yolların süpürülmesi / yol kenarı / kaldırımın süpürülmesi) ve hizmet sınıfına göre hazırlanan program doğrultusunda temizlikleri gerçekleştirmek,

 • Atık yönetimi hizmetlerini planlamak ve uygulamak

 • Çevre kirliliğinin giderildiğine yönelik / gelen şikâyetler / talepler doğrultusunda kontrolleri gerçekleştirmek ve çevre temizlik denetimi uygunsuzluğu ile ilgili tutanak düzenlemek, atık sınıfına göre (tadilat atığı / evsel atık / kaba atık) depolama noktalarına taşımak / taşınmasını sağlamak,

 • Temizlik ile ilgili program oluşturarak gerekli çalışmaları yapmak ve denetimlerini gerçekleştirmek,

 • Kurumun çalışma standartlarının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak amacıyla, işyeri kurallarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına; disiplin kuralları ve talimatları yönetmeliğine uygun olarak çalışmak ve çalışılmasını sağlamaktır.

 • Temizlik İşleri Müdürü’nün Görevleri

  Madde 7 - Müdürlük Hedeflerinin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması: Kurum stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, müdürlük hedeflerini, destekleyici faaliyetlerini, Sistem Entegrasyon Sorumlusunun koordinasyonunda kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile birlikte belirler, bu hedef ve faaliyetlerin Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile mutabakatını sağlar, bağlı olduğu yönetici tarafından onaylanan hedeflerin, müdürlük çalışanlarına yaygınlaştırılması faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

  Madde 8 - Müdürlük Bütçesinin Yönetimi: Müdürlüğün harcama yetkilisidir. Kurumun mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla, kurum hedefleri ile uyumlu olarak, kendi müdürlüğünün sorumluluğundaki faaliyet/projelerle ilgili harcama bütçelerinin Sistem Entegrasyon Sorumlusunun koordinasyonunda hazırlanmasını sağlar. Planlanan faaliyetler konusunda ilgili diğer müdürlüklerle görüşerek mutabakat sağlar ve mutabık kaldığı faaliyetlere ait harcama bütçesini belirleyerek Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne iletir. Onaylanan bütçe doğrultusunda kurum prosedürleri ile uyumlu harcama faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

  Madde 9 - Operasyonel Planlama ve Kontrol: Müdürlüğü’ne ait görevlerin etkin, verimli, mevzuata uygun ve zamanında yapılması amacıyla, kurum hedefleri ile uyumlu müdürlük faaliyetlerini kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile koordineli olarak planlar / planlanmasını sağlar, faaliyetlerin planlandığı gibi yürütülmesini kontrol eder, gerektiğinde düzeltici / önleyici aksiyonlar alır / Birimleri tarafından alınmasını sağlar, planlı çalışma anlayışında öncü rol üstlenir.

  Madde 10 - Cadde, Sokak ve Meydanlardaki Kirliliğin Önlenmesi: Çevre sağlığının korunmasın katkı sağlamak ve çevre kirliliğini gidermek amacıyla, kendisine bağlı Yöneticinin görevlendirdiği ekiplerle cadde ve sokakların temizlenmesi, evsel atıklar ve kaba atıkların toplanmasına yönelik çalışmaları kontrol eder ve yönetir. Gerektiğinde iyileştirme önlemleri konusunda yönlendirmeler yapar ve ilgili birim yöneticisi ile koordineli olarak iyileştirme önlemlerinin alınmasını sağlar.

  Madde 11 - Atık Yönetimi: Mevzuat gereğince yönetiminden sorumlu olduğu atıkların oluşumunun önlenmesinden başlayarak, atıkların azaltılması, kaynağında ayrı biriktirilmesi, geçici depolanması, ayrı toplanması, taşınması ve işlenmesi süreçlerini içine alan, fayda ve maliyet unsurları göz önünde bulundurularak oluşturulan atık yönetim sistemini yönetir/yönlendirir.

  Madde 12 - Tedarik Yönetimi: Müdürlüğünün hizmet alanları ile ilgili hizmet/taşınır ihtiyaçlarını karşılamak üzere, alım ihtiyaçlarını kendisine bağlı birim yöneticileri/çalışanlar ile koordineli planlar, Müdürlük bütçesi ile uyumlu olarak alım dosyalarının hazırlanmasına yönelik ilgili görevlendirmeleri yapar. Kendisine onaya sunulan alım dosyalarını değerlendirir, gerektiğinde düzeltmelerin yapılmasını sağlar. Onayladığı alım dosyalarının gelişimini izler, aksaklıklarla ilgili, gerektiğinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçerek aksaklıkların giderilmesini sağlar. Sonlandırılan alım dosyalarına yönelik hakedişlerin ilgili çalışan tarafından düzenlenerek Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesini sağlar.

  Madde 13 - İş Sağlığı ve Güvenliği: Kurumun çalışma standartlarının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak amacıyla, görev ve sorumluluk alanındaki çalışanların işyeri kurallarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve disiplin kuralları ve talimatları yönetmeliğine uygun olarak çalışmasını sağlar.

  Madde 14 - İş Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Kurum stratejik hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla, müdürlük iş sonuçlarını, düzenli aralıklarla değerlendirir, gerektiğinde düzeltici / önleyici aksiyonlar planlanmasını sağlar, bu faaliyetlerin gerçekleşmesini kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile koordineli olarak izler, gerektiğinde yönlendirir.

  Madde 15 - Çalışan Yönetimi: Müdürlüğün tanımlanan hedeflerine ulaşması ve çalışanlarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla, bağlı çalışanlarına ölçülebilir hedefler belirler ve bu hedeflerin iletişimini kurarak, hedeflerle ilgili mutabık kalır, gerçekleşmeleri, bağlı çalışanlar ile karşılıklı görüşerek değerlendirir, sonuçlara ilişkin geribildirim verir, sonuçları İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile paylaşır. Tüm bağlı çalışanlar için planlanan gelişim programlarını değerlendirir, onaylar ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak, bu gelişim programlarının sonuçlarını izler ve değerlendirir. Çalışanların disiplin kurulu gündemine girecek nitelikteki kurallar, davranışlar konusunda bilgilenmesini ve farkındalıklarının arttırılmasını sağlar. Çalışanların işyerindeki davranışlarına ilişkin ilkeleri tespit ederek, disiplini sağlayıcı önlemleri alır.

  Madde 16 - Geliştirme / İyileştirme: Kurumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla, kurumun yönetim sistemleri ve uygulamalarının düzenli aralıklarla gözden geçirilmesine yönelik çalışmalara öncülük eder veya katılımı yönlendirir, bu çalışmalarda iyileştirici / geliştirici öneriler sunar / sunulmasını teşvik eder, planlanan geliştirme / iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleşmesinde “sürekli gelişim” anlayışının yaygınlaşmasında aktif rol üstlenir.

  Çevre Temizliği Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 17 - Evsel Katı Atıkların (Çöplerin) Yönetimi: Oluşturulan program dâhilinde ilçemiz sınırlarında oluşan evsel katı atıkların toplanması ve bertaraf sahasına taşınması, kurulan pazar yerlerinin atıklarının toplanması ve taşınması, iri (hacimli) atıkların toplanması ve taşınmasını gerçekleştirmek. Atık üreticileri için gerekli olan konteyner / kutu tür ve sayılarının belirleyerek, gerekli yönlendirmeleri yapmak ve kontrolünü gerçekleştirmektir.

  Madde 18 - Şehir Temizliğinin Yönetimi: Çevre kirliliğinin giderilmesine yönelik hizmetleri sınıflandırmak (kaldırım temizliği / konteyner yıkama / mahalle temizliği / pazar yeri temizliği / yolların süpürülmesi / yol kenarı / kaldırımın süpürülmesi) ve hizmet sınıfına göre hazırlanan program doğrultusunda temizliği ve kontrolünü gerçekleştirmektir.

  Çevre Yönetimi Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 19 - Tıbbi Atıkların Yönetimi: Tıbbi atık oluşturan müdürlüklerin gerçekleştirdiği atık toplanması faaliyetlerini kontrol etmek ve gerektiğinde iyileştirmeleri belirlemektir.

  Madde 20 - Ambalaj Atıklarının Yönetimi: Dönüştürülebilir nitelikteki ambalaj atıklarının toplama noktalarını belirlemek, ilgili toplama noktalarına toplama kutu/konteyner/kumbaraları yerleştirmek ve toplama poşeti ihtiyaçlarını gidermek, toplama programı oluşturmak, bu programa uygun toplamak ve lisanslı tesislere teslim etmek; aylık-yıllık faaliyet raporları oluşturarak rapor verilerini ilgili kurumlara (Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) iletmektir. Ayrıca kurum içindeki müdürlük ve tesislerde ambalaj atığı oluşturan müdürlüklerin atık bilgilerini Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ne girişlerini (EÇBS) gerçekleştirerek, atık toplama faaliyetlerini kontrol etmek ve gerektiğinde iyileştirmeleri belirlemektir.

  Madde 21 - Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Yönetimi: Elektrikli ve elektronik atıkların oluşumunun ve bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması için yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım veya nihai bertarafı için toplama sistemini kurmak ve yönetimini gerçekleştirmek. AEEE’lerin toplama noktalarını belirlemek, ilgili toplama noktalarına ihtiyaca göre toplama kutu/konteyner/kumbaraları yerleştirmek, toplama programı oluşturmak, bu programa uygun toplanmasını sağlamak ve lisanslı tesislere teslim etmek, aylık-yıllık faaliyet raporları oluşturarak rapor verilerini ilgili kurumlara (Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) iletmektir.

  Madde 22 - 5. Grup Aydınlatma Ekipmanları - Atık Floresan ve Lambalar Yönetimi: Dönüştürülebilir nitelikteki atık floresan ve lambaların toplama noktalarını belirlemek, ilgili toplama noktalarına ihtiyaca göre toplama kutu/konteyner/kumbaraları yerleştirmek, toplama programı oluşturmak, bu programa uygun toplamak ve lisanslı tesislere teslim etmek, aylık-yıllık faaliyet raporları oluşturarak rapor verilerini ilgili kurumlara (Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) iletmektir.

  Madde 23 - Bitkisel Atık Yağların Yönetimi: Bitkisel atık yağların geri kazanım veya bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden ayrı toplanması ile ilgili sistemi kurmak ve yönetmek. Bitkisel atık yağların toplama noktalarını belirlemek, ilgili toplama noktalarına ihtiyaca göre toplama bidonları yerleştirmek, toplama programı oluşturmak, bu programa uygun toplamak ve lisanslı tesislere teslim etmek, aylık-yıllık faaliyet raporları oluşturarak rapor verilerini ilgili kurumlara (Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) iletmektir.

  Madde 24 - Atık Pil ve Akümülatörlerin Yönetimi: Dönüştürülebilir nitelikteki ve bertaraf edilmesi gerekli atık pil ve akümülatörlerin toplama noktalarını belirlemek, ilgili toplama noktalarına ihtiyaca göre toplama bidonları yerleştirmek, toplama programı oluşturmak, bu programa uygun toplamak ve lisanslı tesislere teslim etmek, aylıkyıllık faaliyet raporları oluşturarak rapor verilerini ilgili kurumlara (Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) iletmektir.

  Madde 25 - Atık Giysi ve Ayakkabıların (Evsel Kaynaklı Tekstil Atıklarının) Yönetimi: Evsel kaynaklı her türlü kullanılmış kıyafet, ayakkabı vb. tekstil atıklarının toplanması veya değerlendirilmesi sürecini yönetmek. Atık giysilerin toplama noktalarını belirlemek, ilgili toplama noktalarına ihtiyaca göre toplama konteynerleri yerleştirmek, toplama programı oluşturmak, bu programa uygun toplamak ve lisanslı tesislere teslim etmek, aylık-yıllık faaliyet raporları oluşturarak rapor verilerini ilgili kurumlara (Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) iletmektir.

  Madde 26 - 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Yönetimi: Demirtaş Mahallesi, Gölüstü Mevkiinde, tapunun H22-A-22- C4-C pafta, 7733 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı alanda yer alan Atık Getirme Merkezi’ne getirilen atıkların uygun depolama alanlarında depolamak ve lisanslı tesislere teslim etmek, aylık-yıllık faaliyet raporları oluşturarak rapor verilerini kayıt altına almak.

  Madde 27 - Mobil Atık Getirme Merkezi Yönetimi: Her çalışma gününde farklı toplama noktalarında konuşlanmak ve getirilen atıkları geçici depolayarak, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne taşımak.

  Madde 28 - Sıfır Atık ve Çevre Eğitimleri Yönetimi: Atık oluşumunun önlenmesi/azaltılması, geri dönüşümü/bertarafı konularında, yeniden kullanıma ve farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek. Eğitim kurumları, resmi-özel kurumlar, muhtarlık noktaları, satış noktaları gibi noktalarda vatandaşla buluşup çevre ve sıfır atık konusunda eğitim bilinçlendirme çalışmaları yapmak, aylık-yıllık faaliyet raporları oluşturarak eğitim verilerini kayıt altına almak ve ilgili kurumlara (Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) iletmektir.

  Madde 29 - Atık İlaçların Yönetimi: Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Atık Getirme Merkezi Tebliği kapsamında yönetilmesi gereken evlerden kaynaklı atık ilaçların toplanması için plan hazırlanmasını ve Atık Getirme Merkezi’ne getirilen evsel atık ilaçların tesliminin sağlanmasını gerçekleştirmektir.

  Madde 30 - Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Yönetimi: Atık getirme merkezine teslim edilen veya diğer müdürlüklerden gelen ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanmasını ve lisanslı geri dönüşüm tesislerine teslimi işlemlerini gerçekleştirmektir.

  Madde 31 - Diğer Tehlikeli/Tehlikesiz Atıkların Yönetimi: Yukarıdaki maddelerde yönetim tanımlamaları yer alan atık çeşitleri dışında, gerek belediye birimlerimiz, gerekse vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yönetimi gerçekleştirilmesi muhtemel olan atık çeşitlerinin Çevre Kanunu ve Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında uygun geri dönüşüm ve/veya bertaraf noktasına ulaştırılması amaçlı gerekli yönlendirilmelerin yapılmasını sağlamaktır.

  Madde 32 - Atık Yönetiminin Saha Kontrolü: Sorumlusu olduğu bölgede gelen şikayet ve talepler doğrultusunda toplama noktalarının ve kutu/kumbara/kafes/konteynerların kontrollerini gerçekleştirmek, atık oluşumunu önleme eğitim, bilgilendirme ve toplama ekipmanı tedarik, dağıtım ve denetimlerini gerçekleştirmektir.

  Çevre Temizliği Denetimleri Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 33 - Temizlik Faaliyetleri ile İlgili Uygunsuzlukların Giderilmesi: Çevre kirliliğinin giderildiğine yönelik / gelen şikâyetler / talepler doğrultusunda kontrolleri gerçekleştirmek ve çevre temizlik denetimi uygunsuzluğu ile ilgili tutanak düzenlemek, atık sınıfına göre (tadilat atığı / evsel atık / kaba atık) depolama noktalarına taşımak / taşınmasını sağlamaktır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Evrak ve Arşiv İşlemleri

  Gelen Giden Evrak ile İlgili Yapılacak İşlem:

  Madde 34 - Hizmet Masası aracılığıyla gelen vatandaş / kurum içi / kurum dışı talebin / gelen evrakın bağlı çalıştığı müdürlüğün faaliyet / hizmet alanı ile ilgili olup olmadığını, diğer müdürlükler ile ortak çalışma gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini değerlendirerek ilgili müdürlük / müdürlükler ile iletişim kurar. Talebin çözümüne / yazışmanın gerçekleştirilmesine yönelik gerekli bilgi ve belgeleri derler ve standart süresi içinde sistemden Hizmet Masası’na geribildirimde bulunur.

  Arşivleme ve Dosyalama:

  Madde 35 - Çözümlenen talepler ile ilgili bilgi ve belgeleri, kurum içi ve kurum dışı yazışma belgelerini kayıt altına almak amacıyla, sistemde arşivler.

  Madde 36 - Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda; evrak yoğunluğunun giderilmesi amacıyla, arşive gönderilen evrakları imha süreleri içerisinde saklayarak süresi dolanları listeler ve gerekli yazışmaları gerçekleştirerek imhaya gönderir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Yetki ve Sorumluluk

  Madde 37 - Temizlik İşleri Müdürü; yürürlükteki Belediye Kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler ile proje, plan program ve prosedürlerde belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendisine yukarıda verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından Başkan Yardımcısı’na ve Başkan’a karşı sorumludur.

  Madde 38 - Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı birim sorumluları; kendisine verilen, yukarıda anılan görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili müdüre karşı sorumludur.

  Madde 39 - Diğer çalışanlar; müdürlüğe ait işlerin yerine getirilmesinde kendilerine verilen, yukarıda anılan görevleri gereği gibi ve süresi içinde yerine getirmekle yükümlü, ilgili birim sorumlusu ve müdüre karşı sorumludur.

  ALTINCI BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Çeşitli Hükümler:

  Madde 40 - Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevler gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı / belgeler ve zimmeti altında bulunan eşyaları yeni görevliye devir teslimi yapmaları zorunludur. Devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz.
  Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar Yöneticisinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

  Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller:

  Madde 41 - İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

  YEDİNCİ BÖLÜM

  Yürürlük

  Madde 42 - Bu yönetmelik Osmangazi Belediye Meclisi’nin kabulü ile yürürlüğe girer, kesinleştikten sonra web sitesinde yayımlanır.

  Yürütme

  Madde 43 - Bu yönetmelik hükümleri Osmangazi Belediye Başkanı adına Temizlik İşleri Müdürü tarafından yürütülür.

  E-Bülten Aboneliği
  E-Mail Adresiniz :