test
x

Vahap IŞIK

  Yazı Boyutu - 14 +
Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Vahap IŞIK

0 224 270 70 40

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Çırpan Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi /Osmangazi/Bursa

İletişim
Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Osmangazi Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını belirler.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri, Bursa Osmangazi Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nde uygulanır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu yönetmelik uygulamasında;
Belediye; Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan Osmangazi Belediyesi’ni,
Başkan; Osmangazi Belediye Başkanı’nı,
Müdürlük; Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nü ifade eder.

Dayanaklar

Madde 4 - Bu yönetmelik, yürürlükteki 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon Yapısı

Madde 5 - Teftiş Kurulu Müdürlüğü, doğrudan Başkan Yardımcısı’na bağlıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 6 - Müdürlük Hedeflerinin ve Bütçesinin Belirlenmesi: Kurum stratejik hedeflerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla, müdürlüğünün hedeflerini, destekleyici faaliyetlerini belirlemek, bu hedef ve faaliyetlerin Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile mutabakatını sağlamaktır.

Madde 7 - Müdürlük Bütçesinin Yönetimi: Kurumun mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla, kurum hedefleri ile uyumlu olarak, kendi müdürlüğünün sorumluluğundaki faaliyet/projelerle ilgili harcama bütçelerini hazırlamaktır.

Madde 8 - Araştırma / Ön İnceleme ve Soruşturmanın Gerçekleştirilmesi: Kurum faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütüldüğünü teyit etmek üzere, Başkanın/Kaymakamın kendisine verdiği görev doğrultusunda, araştırma usulünü belirleyerek, soruşturmayı gerçekleştirmektir. Ön inceleme kapsamında, kişinin, tanığın, müştekinin ifadesini alarak çalışmalarını tamamlayıp, Teftiş raporunu hazırlamaktır. Araştırma/ön inceleme sonuçlarının yaptırımını uygulamak üzere, ilgili Makama göndermektir.

Madde 9 - Cezai Kovuşturmanın Yürütülmesi: Kurum faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütüldüğünü teyit etmek üzere, Başkanın/Kaymakamın kendisine verdiği görev doğrultusunda, cezai kovuşturma usulünü belirleyerek, kavuşturma usulüne yetkili merciden olur almak ve gerektiğinde Cumhuriyet Savcılığına konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmaktır.

Madde 10 - İdari İşlemin Yürütülmesi: Kurum faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütüldüğünü teyit etmek üzere, Başkanın/Kaymakamın kendisine verdiği görev doğrultusunda, idari işlem türünü belirleyerek, öneri niteliğindeki idari işlemin sonucunu ilgili müdürlüğe iletmektir. İdari İşlem türü Hizmet akdi sonlandırma/görevden uzaklaştırma ise, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nü idari işlemin gereğinin yapılması için bilgilendirmektedir.

Madde 11 - İş Sağlığı ve Güvenliği: Kurumun çalışma standartlarının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak amacıyla, işyeri kurallarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına; disiplin kuralları ve talimatları yönetmeliğine uygun olarak çalışmak ve çalışılmasını sağlamaktır. İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak, işveren temsilcisi olarak veya işveren temsilcisi adına İSG kuralları ile ilgili dönemsel olarak gerçekleştirilen tüm eğitimlere katılımı teşvik ederek ve denetleyerek, müdürlük çalışanlarının Belediye İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarını güncel haliyle öğrenmelerini sağlamak ve bu talimatlara uyumu planlı/arızi denetimlerle denetlemektir.

Teftiş Kurulu Müdürü’nün Görevleri

Madde 12 - Müdürlük Hedeflerinin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması: Kurum stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, müdürlük hedeflerini, destekleyici faaliyetlerini, Sistem Entegrasyon Sorumlusunun koordinasyonunda kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile birlikte belirler, bu hedef ve faaliyetlerin Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile mutabakatını sağlar, bağlı olduğu yönetici tarafından onaylanan hedeflerin, müdürlük çalışanlarına yaygınlaştırılması faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

Madde 13 - Müdürlük Bütçesinin Yönetimi: Müdürlüğün harcama yetkilisidir. Kurumun mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla, kurum hedefleri ile uyumlu olarak, kendi müdürlüğünün sorumluluğundaki faaliyet/projelerle ilgili harcama bütçelerinin Sistem Entegrasyon Sorumlusunun koordinasyonunda hazırlanmasını sağlar. Planlanan faaliyetler konusunda ilgili diğer müdürlüklerle görüşerek mutabakat sağlar ve mutabık kaldığı faaliyetlere ait harcama bütçesini belirleyerek Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne iletir. Onaylanan bütçe doğrultusunda kurum prosedürleri ile uyumlu harcama faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

Madde 14 - Operasyonel Planlama ve Kontrol: Müdürlüğü’ne ait görevlerin etkin, verimli, mevzuata uygun ve zamanında yapılması amacıyla, kurum hedefleri ile uyumlu müdürlük faaliyetlerini kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile koordineli olarak planlar / planlanmasını sağlar, faaliyetlerin planlandığı gibi yürütülmesini kontrol eder, gerektiğinde düzeltici / önleyici aksiyonlar alır / Birimleri tarafından alınmasını sağlar, planlı çalışma anlayışında öncü rol üstlenir.

Madde 15 - Araştırma / Ön İnceleme ve Soruşturmanın Gerçekleştirilmesi: Kurum faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütüldüğünü teyit etmek üzere, Başkanın/Kaymakamın kendisine verdiği görev doğrultusunda, araştırma usulünü belirler, soruşturmayı gerçekleştirir. Ön inceleme kapsamında, kişinin, tanığın, müştekinin ifadesini alarak çalışmalarını tamamlar ve Teftiş raporunu hazırlar. Araştırma/ön inceleme sonuçlarının yaptırımını uygulamak üzere, ilgili Makama gönderir.

Madde 16 - Cezai Kovuşturmanın Yürütülmesi: Kurum faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütüldüğünü teyit etmek üzere, Başkanın/Kaymakamın kendisine verdiği görev doğrultusunda, cezai kovuşturma usulünü belirler, kavuşturma usulüne yetkili merciden olur alır. Gerektiğinde Cumhuriyet Savcılığına konuyla ilgili suç duyurusunda bulunur.

Madde 17 - İdari İşlemin Yürütülmesi: Kurum faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütüldüğünü teyit etmek üzere, Başkanın/Kaymakamın kendisine verdiği görev doğrultusunda, idari işlem türünü belirler, öneri niteliğindeki idari işlemin sonucunu ilgili müdürlüğe iletir. İdari İşlem türü Hizmet akdi sonlandırma/görevden uzaklaştırma ise, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün idari işlemin gereğinin yapılması için bilgilendirilmesini sağlar.

Madde 18 - Tedarik Yönetimi: Müdürlüğünün hizmet alanları ile ilgili hizmet/taşınır ihtiyaçlarını karşılamak üzere,alım ihtiyaçlarını kendisine bağlı birim yöneticileri/çalışanlar ile koordineli planlar, Müdürlük bütçesi ile uyumlu olarak alım dosyalarının hazırlanmasına yönelik ilgili görevlendirmeleri yapar. Kendisine onaya sunulan alım dosyalarını değerlendirir, gerektiğinde düzeltmelerin yapılmasını sağlar. Onayladığı alım dosyalarının gelişimini izler, aksaklıklarla ilgili, gerektiğinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçerek aksaklıkların giderilmesini sağlar. Sonlandırılan alım dosyalarına yönelik hakedişlerin ilgili çalışan tarafından düzenlenerek Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesini sağlar.

Madde 19 - İş Sağlığı ve Güvenliği: Kurumun çalışma standartlarının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak amacıyla, görev ve sorumluluk alanındaki çalışanların işyeri kurallarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve disiplin kuralları ve talimatları yönetmeliğine uygun olarak çalışmasını sağlar.

Madde 20 - İş Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Kurum stratejik hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla, müdürlük iş sonuçlarını, düzenli aralıklarla değerlendirir, gerektiğinde düzeltici / önleyici aksiyonlar planlanmasını sağlar, bu faaliyetlerin gerçekleşmesini kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile koordineli olarak izler, gerektiğinde yönlendirir.

Madde 21 - Çalışan Yönetimi: Müdürlüğün tanımlanan hedeflerine ulaşması ve çalışanlarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla, bağlı çalışanlarına ölçülebilir hedefler belirler ve bu hedeflerin iletişimini kurarak, hedeflerle ilgili mutabık kalır, gerçekleşmeleri, bağlı çalışanlar ile karşılıklı görüşerek değerlendirir, sonuçlara ilişkin geribildirim verir, sonuçları İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile paylaşır. Tüm bağlı çalışanlar için planlanan gelişim programlarını değerlendirir, onaylar ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak, bu gelişim programlarının sonuçlarını izler ve değerlendirir. Çalışanların disiplin kurulu gündemine girecek nitelikteki kurallar, davranışlar konusunda bilgilenmesini ve farkındalıklarının arttırılmasını sağlar. Çalışanların işyerindeki davranışlarına ilişkin ilkeleri tespit ederek, disiplini sağlayıcı önlemleri alır.

Madde 22 - Geliştirme / İyileştirme: Kurumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla, kurumun yönetim sistemleri ve uygulamalarının düzenli aralıklarla gözden geçirilmesine yönelik çalışmalara öncülük eder veya katılımı yönlendirir, bu çalışmalarda iyileştirici / geliştirici öneriler sunar / sunulmasını teşvik eder, planlanan geliştirme / iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleşmesinde “sürekli gelişim” anlayışının yaygınlaşmasında aktif rol üstlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Evrak ve Arşiv İşlemleri

Gelen Giden Evrak ile İlgili Yapılacak İşlem:

Madde 23 - Hizmet Masası aracılığıyla gelen vatandaş / kurum içi / kurum dışı talebin / gelen evrakın bağlı çalıştığı müdürlüğün faaliyet / hizmet alanı ile ilgili olup olmadığını, diğer müdürlükler ile ortak çalışma gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini değerlendirerek ilgili müdürlük / müdürlükler ile iletişim kurar. Talebin çözümüne / yazışmanın gerçekleştirilmesine yönelik gerekli bilgi ve belgeleri derler ve standart süresi içinde sistemden Hizmet Masası’na geribildirimde bulunur.

Arşivleme ve Dosyalama:

Madde 24 - Çözümlenen talepler ile ilgili bilgi ve belgeleri, kurum içi ve kurum dışı yazışma belgelerini kayıt altına almak amacıyla, sistemde arşivler.

Madde 25 - Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda; evrak yoğunluğunun giderilmesi amacıyla, arşive gönderilen evrakları imha süreleri içerisinde saklayarak süresi dolanları listeler ve gerekli yazışmaları gerçekleştirerek imhaya gönderir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yetki ve Sorumluluk

Madde 26 - Teftiş Kurulu Müdürü; yürürlükteki Belediye Kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler ile proje, plan program ve prosedürlerde belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendisine yukarıda verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından Başkan Yardımcısı’na ve Başkan’a karşı sorumludur.

Madde 27 - Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne bağlı birim sorumluları; kendisine verilen, yukarıda anılan görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili müdüre karşı sorumludur.

Madde 28 - Diğer çalışanlar; müdürlüğe ait işlerin yerine getirilmesinde kendilerine verilen, yukarıda anılan görevleri gereği gibi ve süresi içinde yerine getirmekle yükümlü, ilgili birim sorumlusu ve müdüre karşı sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli Hükümler:

Madde 29 - Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevler gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı / belgeler ve zimmeti altında bulunan eşyaları yeni görevliye devir teslimi yapmaları zorunludur. Devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz.
Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar Yöneticisinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller:

Madde 30 - İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlük

Madde 31 - Bu yönetmelik Osmangazi Belediye Meclisi’nin kabulü ile yürürlüğe girer, kesinleştikten sonra web sitesinde yayımlanır.

Yürütme

Madde 32 - Bu yönetmelik hükümleri Osmangazi Belediye Başkanı adına Teftiş Kurulu Müdürü tarafından yürütülür.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :