test
x

Olcay ÖNOL

  Yazı Boyutu - 14 +
Afet İşleri Müdürlüğü

Olcay ÖNOL

İletişim

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını belirler.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri, Bursa Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’nde uygulanır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu yönetmelik uygulamasında;
Belediye; Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan Osmangazi Belediyesi’ni,
Müdürlük; Afet İşleri Müdürlüğü’nü,
Birim; Afet İşleri Müdürlüğü’ne bağlı birimleri ifade eder.

Dayanaklar

Madde 4 - Bu yönetmelik, yürürlükteki 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5902 sayılı Kanunun 25 ‘inci maddesinin beşinci fıkrasına istinaden çıkarılan Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, Afet Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ve İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon Yapısı

Madde 5 - Afet İşleri Müdürlüğü, müdür ve müdüre bağlı aşağıda yazılan birimlerden oluşur:

a) Afet Acil Durum Önlem ve Müdahale Hizmetleri Birimi

b) Planlama, Lojistik ve Eğitim Hizmetleri Birimi

c) Koruyucu Güvenlik Hizmetleri Birimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Afet İşleri Müdürlüğü’nün Ana Görevleri

Madde 6 -

 • Müdürlük hedeflerini ve destekleyici faaliyetlerini belirlemek ve izlemek,

 • Müdürlük bütçesini hazırlamak,

 • 5902 sayılı Kanunun 25 ‘inci maddesinin beşinci fıkrasına istinaden çıkarılan Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen görev, çalışma usul ve esaslar doğrultusunda çalışmak,

 • Afet ve acil durum hallerinde kurum içi ve kurum dışı yetkililer ile iletişim halinde Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi olarak müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek, gerçekleşen afet ve acil durum türüne göre arama kurtarma ekipleri kurmak, eğitmek, müdahaleye hazır bulundurmak, müdahale etmek,

 • İlgili mevzuat doğrultusunda kurum hizmet binaları ve tesislerin de Kurum İlçe Afet ve Acil Durum Planını, Sivil Savunma Planlarını, Sabotajlara Karşı Korunma Planlarını, Koruma ve Güvenlik Planlarını ve detay planları hazırlatmak, plan hazırlanması gereken birimlerle koordinasyon yaparak planlarını hazırlatmak,

 • Türkiye Afet Müdahale (TAMP) planı ve İl Afet Risk Azaltma Planı içerisinde yer alması gerekli olan ilçemiz ve kurumumuz sorumlulukları kapsamında iş ve görevlerin yerine getirilmesi ve hazırlanan plana katkı sağlamak üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile beraber diğer kuruluşlarla gerekli çalışmaları yapmak,

 • İlçemiz sınırları içerisinde Afet ve Acil Durumlarda kullanılmak üzere Toplanma alanları, Çadır kent, Konteyner kent alanları ve mahalle afet konteynerlerinin yerlerinin belirlenerek planlamalarını yapmak,

 • İlgili mevzuat kapsamında afet acil durumlar ile ilgili gönüllülük faaliyetlerini yürütmek,

 • Kurumun denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini gerçekleştirmek ve denetlemek,

 • Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik, sığınaklarla ilgili hizmetleri, iş ve işlemleri, düzenlemek ve yürütmek ve kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek,

 • Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,

 • İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik, Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğin ilgili maddesine göre kurumumuza ait hizmet binaları ve tesislerine dair acil durum planının hazırlanması/ hazırlatılmasını sağlamak ve görevli personeller eğitimlerini verilmesini sağlamak / vermek,

 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince, belediye hizmet binaları ile tesislerinde, afet acil durum, yangın önlemleri yönünden ihtiyaç duyulan gerekli malzemelerin temin edilmesi, yangın önlem teçhizatlarına ait kullanma talimatların hazırlayarak takip ve kontrolünü yapmak,

 • Kuruma ait binalarda ve tesislerde bulunan yangın söndürme sistemleri, yangın algılama sistemleri ve taşınabilir yangın söndürme cihazlarının yıllık periyodik kontrolleri, bakımları ve dolumlar ilgili standart ve mevzuata göre gerçekleştirmek ve takibini yapmak,

 • Kurumun çalışma standartlarının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak amacıyla, işyeri kurallarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına; disiplin kuralları ve talimatları yönetmeliğine uygun olarak çalışmak ve çalışılmasını sağlamaktır.

 • Afet İşleri Müdürü’nün Görevleri

  Madde 7 - Müdürlük Hedeflerinin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması: Kurum stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, müdürlük hedeflerini, destekleyici faaliyetlerini, Sistem Entegrasyon Sorumlusunun koordinasyonunda kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile birlikte belirler, bu hedef ve faaliyetlerin Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile mutabakatını sağlar, bağlı olduğu yönetici tarafından onaylanan hedeflerin, müdürlük çalışanlarına yaygınlaştırılması faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

  Madde 8 - Müdürlük Bütçesinin Yönetimi: Müdürlüğün harcama yetkilisidir. Kurumun mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla, kurum hedefleri ile uyumlu olarak, kendi müdürlüğünün sorumluluğundaki faaliyet/projelerle ilgili harcama bütçelerinin Sistem Entegrasyon Sorumlusunun koordinasyonunda hazırlanmasını sağlar. Planlanan faaliyetler konusunda ilgili diğer müdürlüklerle görüşerek mutabakat sağlar ve mutabık kaldığı faaliyetlere ait harcama bütçesini belirleyerek Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne iletir. Onaylanan bütçe doğrultusunda kurum prosedürleri ile uyumlu harcama faaliyetlerini yönetir/yönlendirir.

  Madde 9 - Operasyonel Planlama ve Kontrol: Müdürlüğü’ne ait görevlerin etkin, verimli, mevzuata uygun ve zamanında yapılması amacıyla, kurum hedefleri ile uyumlu müdürlük faaliyetlerini kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile koordineli olarak planlar / planlanmasını sağlar, faaliyetlerin planlandığı gibi yürütülmesini kontrol eder, gerektiğinde düzeltici / önleyici aksiyonlar alır / Birimleri tarafından alınmasını sağlar, planlı çalışma anlayışında öncü rol üstlenir.

  Madde 10 - Afet Acil Durum Önlem ve Müdahale Yönetimi :

 • 5902 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasına istinaden çıkarılan Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen görev, çalışma usul ve esaslar doğrultusunda çalışır.

 • Türkiye Afet Müdahale (TAMP) planı kapsamında ilçemiz ve kurumumuz dair sorumluluklar kapsamında iş ve görevlerin yerine getirilmesi ve hazırlanan planın tatbikat ve afet acil durum hallerinde devreye alınması kararı ile birlikte müdahalelere katkı sağlamak üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile beraber diğer kuruluşlarla gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.

 • Düşman taarruzlarında, doğal afetlerde ve büyük yangınlarda halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi hususunda İçişleri Bakanlığı Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile (AFAD) koordineli çalışır.

 • Kuruma ait binaların, tesislerin, her türlü makine, teçhizat, araç ve gereçlerin; saldırı, sabotaj, yangın, sel, deprem gibi olaylara karşı korunmasına ve/veya zararın minimuma indirilmesine yönelik gerekli Acil Durum Ekipleri, Arama Kurtarma Ekibi, Yerel Destek Ekipleri ve Sivil Savunma Ekipleri kurulmasını sağlar ekipler ile gerekli önlem ve müdahale hizmetlerini koordine eder.

 • Kurumun kullanımında bulunan hizmet binaları, tesisler ve resmi araçlarda olan afet acil durumlarda kullanılan ekipmanlar, arama kurtarma, sivil savunma, yangın söndürme sistemleri, yangın algılama sistemleri ile taşınabilir yangın söndürme cihazları gibi malzeme ve teçhizatların temini yıllık periyodik kontrolleri, bakımları ve dolumlarının ilgili standart ve mevzuata göre gerçekleştirilmesine dair iş ve işlemleri koordine eder.

 • Madde 11 - Planlama, Lojistik ve Eğitim Yönetimi :

 • Türkiye Afet Müdahale (TAMP) planı ve İl Afet Risk Azaltma Planı içerisinde yer alması gerekli olan ilçemiz ve kurumumuz sorumlulukları kapsamında iş ve görevlerin yerine getirilmesi ve hazırlanan plana katkı sağlamak üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile beraber diğer kuruluşlarla gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.

 • İlçemiz sınırları içerisinde Afet ve Acil Durumlarda kullanılmak üzere Toplanma alanları, Çadır kent, Konteyner kent alanlarının belirlenerek planlamalarının yapılmasını sağlar.

 • Kurumda olası doğal afet, yangın, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler yangın sonucunda oluşabilecek zarar / kayıpları azaltmak amacıyla, Acil Durum Planlarını, Tahliye Planlarını ve Sivil Savunma Planlarını hazırlanmasını, değişiklik ve yeniliklerin uygulanmasını sağlayarak gerekli güncellemeleri gerçekleştirmelerin yapılmasını sağlar.

 • Kurum içi ve kurum dışı olası afet acil durumlar ile gerçekleşme durumu planlı veya plansız afet acil durumlar kapsamında yapılacak tatbikatlar ve eğitimlerde kurum adına görevli arama kurtarma ekibi, yerel destek ekipleri ve acil durum ekiplerine lojistik destek organizasyonunun gerçekleştirilmesini sağlar.

 • Kurum hizmet binaları ve tesislerinde oluşabilecek afet ve acil durumlar kapsamında kurum genelinde afet bilincini arttırmak amacıyla, gerekli personel acil durum eğitimlerini, sivil savunma eğitimlerini, acil durum ekiplerine arama kurtarma ekibine yıllık eğitim / tatbikat planlaması ve kurum hizmet binaları ile tesislerinde tatbikat planlamasının yapılmasını sağlar.

 • Madde 12 - Koruyucu Güvenlik Yönetimi:

 • Kurum personelinin, evrak ve dokümanlarının, kamera görüntüleme ve kayıtlarının, haberleşme sistemleri ile araç, gereç, bina ve tesislerinin koruyucu güvenliği, espiyonaja, sabotajlara karşı ilgili mevzuat çerçevesinde korunması ve özel güvenlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

 • Kurumsal Koruyucu Güvenlik Hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, çalışan ihtiyaçlarını belirlemek, güvenlik kontrol, ziyaretçi giriş/çıkış kontrol, sevk ve idaresinin koordinesini sağlar.

 • Kurum güvenliğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla, güvenlik görevlisi için görev dağılımını yaparak sonuçlarını izler, kontrol eder ve çalışanlarını denetler.

 • Kurum organizasyonlarında güvenlik hizmeti için mevzuat kapsamında ilgili makamlardan izin ve onay sürecini başlatır, iş planlaması, görev dağılımı yapılmasını sağlar ve kontrol eder.

 • Madde 13 - Tedarik Yönetimi: Müdürlüğünün hizmet alanları ile ilgili hizmet/taşınır ihtiyaçlarını karşılamak üzere, alım ihtiyaçlarını kendisine bağlı birim yöneticileri/çalışanlar ile koordineli planlar, Müdürlük bütçesi ile uyumlu olarak alım dosyalarının hazırlanmasına yönelik ilgili görevlendirmeleri yapar. Kendisine onaya sunulan alım dosyalarını değerlendirir, gerektiğinde düzeltmelerin yapılmasını sağlar. Onayladığı alım dosyalarının gelişimini izler, aksaklıklarla ilgili, gerektiğinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçerek aksaklıkların giderilmesini sağlar. Sonlandırılan alım dosyalarına yönelik hakedişlerin ilgili çalışan tarafından düzenlenerek Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesini sağlar.

  Madde 19 - İş Sağlığı ve Güvenliği: Kurumun çalışma standartlarının sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak amacıyla, görev ve sorumluluk alanındaki çalışanların işyeri kurallarına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve disiplin kuralları ve talimatları yönetmeliğine uygun olarak çalışmasını sağlar.

  Madde 20 - İş Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Kurum stratejik hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla, müdürlük iş sonuçlarını, düzenli aralıklarla değerlendirir, gerektiğinde düzeltici / önleyici aksiyonlar planlanmasını sağlar, bu faaliyetlerin gerçekleşmesini kendisine bağlı birim yöneticileri / çalışanları ile koordineli olarak izler, gerektiğinde yönlendirir.

  Madde 21 - Çalışan Yönetimi: Müdürlüğün tanımlanan hedeflerine ulaşması ve çalışanlarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla, bağlı çalışanlarına ölçülebilir hedefler belirler ve bu hedeflerin iletişimini kurarak, hedeflerle ilgili mutabık kalır, gerçekleşmeleri, bağlı çalışanlar ile karşılıklı görüşerek değerlendirir, sonuçlara ilişkin geribildirim verir, sonuçları İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile paylaşır. Tüm bağlı çalışanlar için planlanan gelişim programlarını değerlendirir, onaylar ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak, bu gelişim programlarının sonuçlarını izler ve değerlendirir. Çalışanların disiplin kurulu gündemine girecek nitelikteki kurallar, davranışlar konusunda bilgilenmesini ve farkındalıklarının arttırılmasını sağlar. Çalışanların işyerindeki davranışlarına ilişkin ilkeleri tespit ederek, disiplini sağlayıcı önlemleri alır.

  Madde 22 - Geliştirme / İyileştirme: Kurumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla, kurumun yönetim sistemleri ve uygulamalarının düzenli aralıklarla gözden geçirilmesine yönelik çalışmalara öncülük eder veya katılımı yönlendirir, bu çalışmalarda iyileştirici / geliştirici öneriler sunar / sunulmasını teşvik eder, planlanan geliştirme / iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleşmesinde “sürekli gelişim” anlayışının yaygınlaşmasında aktif rol üstlenir.

  Afet Acil Durum Önlem ve Müdahale Hizmetleri Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 23 - Afet Acil Durum Önlemleri ve Denetimlerine Yönelik Faaliyetlerin Yönetimi: Binaların Yangından Koruması Hakkında Yönetmelik ve İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek, gerçekleştirmek, acil durum ve yangın önleme tedbirlerini denetlemektir.

  Madde 24 - Afet Acil Durum Öncesine Yönelik Acil Durumları Belirlemek ve Ekip Oluşturmak: İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik kapsamında kurum hizmet binaları ve tesislerinde oluşabilecek acil durumları belirlemek, bina / tesis mimarisi, kullanım amacı ve kullanıcı kapasitesine göre önlem ve müdahale açısından değerlendirerek acil durum ekipleri ve planı oluşturmaktır.

  Madde 25 - Afet Acil Durum Önlemlerine Yönelik Talimat ve Uyarı Belgelerinin Yönetimi: Kurum hizmet binaları, tesisleri ve resmi araçlarında yangın, afet acil durum önlemleri ve müdahale ekipmanlarına dair kullanımları yönünden ihtiyaç duyulan gerekli talimat ve uyarı belgelerini hazırlayarak takip ve kontrolünü yapmaktır.

  Madde 26 - Afet Acil Durum Önlemlerine Yönelik Malzeme, Makine, Ekipman, Temini, Bakım ve Onarımların Yönetimi: Hizmet binaları, tesisler ve resmi araçlarda olan afet acil durumlarda kullanılan ekipmanlar, acil durum yönlendirme, acil durum aydınlatma, acil durum anons sistemleri, acil durum kaçış ve yangın kapıları, yangın söndürme sistemleri, yangın algılama sistemleri ile taşınabilir yangın söndürme cihazları gibi malzeme, makine ve teçhizatların yıllık periyodik kontrolleri, bakımı, onarımı ve dolum işlemlerini ilgili standart ve mevzuata göre gerçekleştirmektir.

  Madde 27 - Acil Durumlarda Kullanacak Ekipmanlarının Kayıt ve Takip Yönetimi: Taşınabilir yangın söndürme cihazları, yangın söndürme dolapları, pompa ve motorlarını numara sistemi ile kayıt altına alarak sistem üzerinden kontrol ve takibini yapmaktır. Ayrıca, hizmet binaları ve tesislerde kapasite ve kullanım amacına göre bulunan yangın algılama, ihbar sistemlerinin projesi, sistemsel algılama ve kapasite gibi özelliklerini kayıt altına alarak kontrollerini yapmaktır.

  Madde 28 - Kurum İkaz, Alarm Haberleri ve Sığınakların Yönetimi: Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi kapsamında kullanıcı kapasitesine göre binalarda siren sisteminin işletilmesine yönelik mevzuata uygun iş ve işlemleri yürütmektir. Sığınakları belirlemek, listelemek ve sığınaklarla ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmektir.

  Madde 29 - Kurum İçi Afet Acil Durum Müdahale Yönetimi: Kurum hizmet binaları ve tesislerinde hazır bulunan acil durum planlarına göre uygun hareket ederek acil durum yöneticisi ve acil durum ekipleri tarafından gerçekleşen acil duruma müdahale etmektir.

  Madde 30 - Kurum Dışı Afet Acil Durum Müdahale Yönetimi: Düşman taarruzları, afet acil durumlar ve büyük yangınlarda halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi ve müdahale edilmesi hususunda Türkiye Afet Müdahale Planında (TAMP) belirtilen görev ve sorumluluklar kapsamında çalışmaları yapmaktır. Türkiye Afet Müdahale Planı tatbikat ve afet acil durum hallerinde ilgili makamlar tarafından devreye alınması kararı ile birlikte müdahalelere katkı sağlamak üzere kurum kuruluşlar ile iletişim halinde Kurumun Afet ve Acil durum Yönetim Merkezi koordinesinde gerekli müdahale çalışmalarının yapılmasını sağlamaktır.

  Madde 31 - Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönetimi: Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönergesine ve İlçe Afet ve Acil Durum Planı kapsamında çalışarak faaliyetleri gerçekleştirmektir.

  Madde 32 - Deprem İstasyonlarının Takibi: Ülke bazında yürütülen deprem afetine hazırlık çalışmaları kapsamında işletilen “Yerel Deprem Kayıt Ağı” na katkı sağlamak amacıyla, ilçe sınırlarında konuşlandırılan, sismik veri iletişimi takip ve analizleri; AFAD, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitülerince yapılmaktadır. Mülkiyetinin de Osmangazi Belediye Başkanlığına ait olduğu 5 adet ivmeölçer istasyonunun veri iletişimine dair sorunlarının, bahsi geçen takip ve analizleriyle ilgilenen kamu kurum ve kuruluşlarının Osmangazi Belediyesi Başkanlığına geri bildirimleri doğrultusunda ivmeölçer cihaza ait parça ve enerji teminatı sağlamaktır.

  Planlama, Lojistik ve Eğitim Hizmetleri Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 33 - Kurum İçi Afet Acil Durum Planlaması: Kurum hizmet binaları, tesisleri, personelleri, her türlü makine, teçhizat, araç ve gereçlerin; afet acil durum, koruyucu güvenlik, saldırı, sabotaj, yangın, sel, deprem gibi olaylara karşı korunması ile ayrıca sonucunda oluşabilecek zarar ve kayıpları azaltmak amacı doğrultusunda Kurum İlçe Afet ve Acil Durum Planını, Sivil Savunma Planlarını, Sabotajlara Karşı Korunma Planlarını, Koruma ve Güvenlik Planlarını mevzuat kapsamında hazırlamak, değişiklik ve yeniliklerin uygulanmasını sağlayarak gerekli güncellemeleri gerçekleştirmektir.

  Madde 34 - Kurum Dışı Afet Acil Durum Planlaması: Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğine göre hazırlanan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) içinde yer alması gereken Bursa ili Osmangazi İlçesine dair -26- Yerel Düzey Hizmet Gruplarına ait sorumluluk ve işlevsel çalışmaları yerine getirmek üzere kurum olarak çözüm ortağı çalışmaları kapsamında plan hazırlanması ile sonrasında güncelleme çalışmalarını sağlamak üzere kurum adına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kurum, kuruluşlarla gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamaktır. Ayrıca İl Afet Risk Azaltma Planı içerisinde yer alması gerekli olan ilçemiz ve kurumumuz sorumlulukları kapsamında talep edilen bilgi ve verilerin kurumda faaliyet gösteren diğer ilgili müdürlükler ile koordinasyon içerisinde kurum adına sisteme veri girişlerini yapmaktır.

  Madde 35 - İlçe Barınma Alanları Yönetimi: Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında İ-ilçemiz sınırları içerisinde Afet ve Acil Durumlarda kullanılmak üzere toplanma alanları, çadır kent, konteyner kent alanları ve mahalle afet konteynerlerinin yerlerinin belirlenerek planlamalarını yapmak. Belirlenen toplanma alanlarının İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığından onayı alınarak, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından standartları belirtilmiş olan Afet ve Acil Durum toplanma alanı tabelasının temin edilerek montajının yapılmasını sağlamaktır.

  Madde 36 - Afet Acil Durum Eğitim ve Tatbikatlarının Gerçekleştirilmesi: Kurum hizmet binaları ve tesislerinde oluşabilecek afet ve acil durumlar kapsamında kurum genelinde gerekli personel acil durum eğitimlerini, sivil savunma eğitimlerini, acil durum ekiplerine, afet acil durum türüne göre Arama Kurtarma Ekibine yıllık eğitim / tatbikat planlaması ve kurum hizmet binaları ile tesislerinde tatbikat planlamasının yapmak ve gerçekleştirmek. Ayrıca, afet bilincini arttırmak amacıyla, kurum dışında okullardan gelen afet acil durum eğitim ve tatbikat taleplerini organize etmek, kayıt altına alarak faaliyeti gerçekleştirmektir.

  Madde 37 - Afet Acil Durum Lojistik Destek Organizasyonun Gerçekleştirilmesi: Kurum içi, kurum dışı olası afet acil durum hallerinde, gerçekleşme durumu planlı veya plansız olan afet acil durumlar kapsamında yapılacak tatbikatlar ile eğitimlerde kurum adına görevli arama kurtarma ekibi, yerel destek ekipleri ve acil durum ekiplerine her türlü lojistik destek organizasyonunu planlamak ve gerçekleştirmektir.

  Madde 38 - Afet Acil Durumlara Yönelik Kullanılan Araç ve Malzemelerin Bakımı: İlçe sınırları ve gerektiğinde ilçe sınırları dışında da afet acil durum faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla, yaşanabilecek afet acil durumlara yönelik olarak depo, arama kurtarma aracı, arama kurtarma makine, ekipman ve teçhizatları ile mahalle afet konteynerlerindeki malzemelerin kontrol, bakım ve takibini yapmaktır.

  Koruyucu Güvenlik Hizmetleri Birimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 39 - Kurumsal Koruyucu Güvenlik Hizmetlerinin Planlanması ve Yürütülmesi: Kurumsal Koruyucu Güvenlik Hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, çalışan ihtiyaçlarını belirlemek, güvenlik kontrolü, sevk ve idare işlemlerini koordine etmektir.

  Madde 40 - Kurumsal Koruyucu Güvenlik Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi ve Kontrolü:Kurum güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, güvenlik görevlisi için görev dağılımını yaparak güvenlik hizmetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını izlemek, kontrol etmek ve çalışanlarını denetlemektir. Gece/gündüz nöbetlerinde güvenlik görevlisinin kontrolünü yapmak, Koruyucu güvenlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik malzeme ve teçhizatların temini, mevcutların bakımı ve korunmasını koordine etmektir.

  Madde 41 - Kuruma Gelen Vatandaşlara Yönelik Koruyucu Güvenlik Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi: Ziyaret ve iş takibi için gelen vatandaşların ziyaretçi defterine kaydını yaparak ilgili müdürlüğe yönlendirmek, araçla gelen vatandaşları otoparka yönlendirip, mesai saati dışında otoparkta yabancı araç kalmasına izin vermemektir. Kıymetli eşya, para, ziynet eşyası vb. bulunduğunda tutanakla tespit edip amirine teslim etmektir.

  Madde 42 - Hizmet Binaları ve Tesislerde Kamera Sistemleri Kurulması: Kurum güvenliğini sağlamak üzere, hizmet binaları ve tesislerde kamera sistemlerinin kurulumu bakım, onarım ve takibini gerçekleştirmektir.

  Madde 43 - Güvenlik Kamera Sistemi Takibinin Yapılması: Güvenlik kamera sisteminden sorumlu olarak sistemin sağlıklı çalışmasını ve amaçlanan doğrultuda kullanılmasını sağlamaktır. Kamera kayıtlarının Güvenlik Amirleri, Koruyucu Güvenlik Hizmetleri Birim Yöneticisi ve Afet İşleri Müdürü bilgisi dışında izlenmesini önlemektir.

  Madde 44 - Kurum Organizasyonlarında Koruyucu Güvenlik Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi: Kurum organizasyonlarında güvenlik hizmeti için mevzuat kapsamında ilgili makamlardan izin ve onay sürecini organize etmek, iş planlaması, görev dağılımını yapmak ve kontrol etmektir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Evrak ve Arşiv İşlemleri

  Gelen Giden Evrak ile İlgili Yapılacak İşlem:

  Madde 45 - Hizmet Masası aracılığıyla gelen vatandaş / kurum içi / kurum dışı talebin / gelen evrakın bağlı çalıştığı müdürlüğün faaliyet / hizmet alanı ile ilgili olup olmadığını, diğer müdürlükler ile ortak çalışma gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini değerlendirerek ilgili müdürlük / müdürlükler ile iletişim kurar. Talebin çözümüne / yazışmanın gerçekleştirilmesine yönelik gerekli bilgi ve belgeleri derler ve standart süresi içinde sistemden Hizmet Masası’na geribildirimde bulunur.

  Arşivleme ve Dosyalama:

  Madde 46 - Çözümlenen talepler ile ilgili bilgi ve belgeleri, kurum içi ve kurum dışı yazışma belgelerini kayıt altına almak amacıyla, sistemde arşivler.

  Madde 47 - Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda; evrak yoğunluğunun giderilmesi amacıyla, arşive gönderilen evrakları imha süreleri içerisinde saklayarak süresi dolanları listeler ve gerekli yazışmaları gerçekleştirerek imhaya gönderir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Yetki ve Sorumluluk

  Madde 48 - Afet İşleri Müdürü; yürürlükteki Belediye Kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler ile proje, plan program ve prosedürlerde belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendisine yukarıda verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından Başkan Yardımcısı’na ve Başkan’a karşı sorumludur.

  Madde 49 - Afet İşleri Müdürlüğü’ne bağlı birim sorumluları; kendisine verilen, yukarıda anılan görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili müdüre karşı sorumludur.

  Madde 50 - Diğer çalışanlar; müdürlüğe ait işlerin yerine getirilmesinde kendilerine verilen, yukarıda anılan görevleri gereği gibi ve süresi içinde yerine getirmekle yükümlü, ilgili birim sorumlusu ve müdüre karşı sorumludur.

  ALTINCI BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Çeşitli Hükümler:

  Madde 51 - Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevler gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı / belgeler ve zimmeti altında bulunan eşyaları yeni görevliye devir teslimi yapmaları zorunludur. Devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz. Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar Yöneticisinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

  Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller:

  Madde 52 - İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

  YEDİNCİ BÖLÜM

  Yürürlük

  Madde 53 - Bu yönetmelik Osmangazi Belediye Meclisi’nin kabulü ile yürürlüğe girer, kesinleştikten sonra web sitesinde yayımlanır.

  Yürütme

  Madde 54 - Bu yönetmelik hükümleri Osmangazi Belediye Başkanı adına Afet İşleri Müdürü tarafından yürütülür.

  E-Bülten Aboneliği
  E-Mail Adresiniz :