test
x

Erhan ALTIPARMAK

  Yazı Boyutu - 14 +
Zabıta Müdürlüğü

Erhan ALTIPARMAK

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Çırpan Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi /Osmangazi/Bursa

İletişim
Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

T.C.

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde1- Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği görevlerin yerine getirilmesi ve bu çerçevede; Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından beldede; esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ve belde halkının; imar, trafik, çevre ve temizlik vb. mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının karşılanması ve belediye hizmetlerinin, mevzuata uygun ve sağlıklı yürütülmesi için; Belediye emir ve yasakları konulması, uygulanması ve muhalif hareket edenler ve uymayanlar hakkında uygulanacak idari yaptırımlarla ilgili usul ve esasların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam:

Madde2- Bu yönetmelik; Bursa Osmangazi Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki; gerçek ve tüzel kişilerle, tüm işyerleri, müesseseler ve kamu ve özel, tüm kurum ve kuruluşları kapsar.

Dayanak:

Madde3- Bu yönetmelik 5393 Sayılı Beledi4

ye Kanun'unun 15/b bendine dayanılarak; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1608 sayılı Umuru Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki 486 Numaralı Kanun, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hk. Kanun, Yürürlükteki 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin mevzuat ve Belediye Zabıtası Personel Yönetmeliği ile Belediyelere görev yükleyen diğer mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bu yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır.

Tanımlar:

Madde4- Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

Belediye: Osmangazi Belediye Başkanlığını,

Belediye Meclisi: Osmangazi Belediye Meclisini,

Belediye Encümeni: Osmangazi Belediye Encümenini,

Belediye Başkanı: Osmangazi Belediye Başkanını,

Zabıta Müdürlüğü: Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü, İfade eder.

5

İKİNCİ BÖLÜM

Huzur ve Sükunla İlgili Yasaklar

Madde 5- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır:

1. Küçük ve orta ölçekli sanayi bölgeleri ile sanayi sitelerinde faaliyet gösteren işyerleri hariç olmak üzere; Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki tüm işyerlerinin kanun, yönetmelik ve yetkili kurumlarca belirlenen saatler dışında faaliyet göstermeleri,

2. Belediye, Valilik makamı ve diğer resmi kurum ve kuruluşlardan alınan izinler hariç olmak üzere resmi tatil ve Hafta tatili günlerinden Pazar günü, her ne surette olursa olsun etrafı rahatsız edecek şekilde inşaat, tadilat ve hafriyat çalışması yapmak

3. Belediye, Valilik makamı ve diğer resmi kurum ve kuruluşlardan alınan izinler hariç olmak üzere Konut bölgesi , yakın çevresi ile gürültüye hassas diğer bölgelerde yapım işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet ve makinelerin iş günlerinde 08.00 – 20.00 saatleri dışında, resmi tatil ve hafta tatili olan Pazar günlerinde çalışma yapmak.

4. Yapılışları, görünümleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek, çöp, sakatat, yaş deri, v.s. gibi şeyleri açıkta taşımak, bunlardan çıkan katı ya da sıvı atıkların yerlere dökülmesine sebep olmak,

5. Umumi çeşmeler ve artezyen kuyularından motorlu ve motorsuz araçlarla veya hortumla inşaatına, evine su almak, çeşmenin etrafını kirletmek ve de6

vamlı işgal etmek, bu yerlerde her çeşit eşya. taşıt aracı ve hayvan yıkamak,

6. Umumun yararlandığı yerlerde motorlu araç trafiğini güçleştirecek ve tehlikeye sokacak şekilde top oynamak, kaykay vb. aletleri kullanmak, oyun ve spor aletleri çalıştırmak ve bırakmak, motorlu araçlarla gereksiz yere patinaj yapmak suretiyle topluma rahatsızlık vermek,

7. Turist olarak şehre gelen yabancılara, ilgili kurumlardan tercümanlık belgesi olmadan ve turistlerin rızası dışında zorla tercümanlık yapmaya çalışmak,

8. Mesire yerleri, yeşil alan ve parklarda; spor için ayrılmış alanlar dışında spor yapmak, oyun oynamak, mangal ve semaver yakmak, motorlu ve motorsuz aracı bırakmak ve para karşılığı çalıştırmak,

9. Açık alanlarda bulunan ve kamunun kullanımına sunulan bank, kanepe ve benzerlerini oturma maksadı dışında kullanmak,

10. Kişilerin rızası dışında fotoğrafını çekmek amacıyla rahatsız etmek,

11. Belediye Zabıta memurlarının vazifelerini yaptıkları esnada karşı gelmek, görevlerini engelleyecek şekilde müdahil olmak, zorluk çıkarmak, yanlış bilgi vermek ve asılsız ihbarlarda bulunmak,

7

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Temizlik ile ilgili Yasaklar

Madde 6- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır:

1. Konut ve işyerlerinde çöp koymaya uygun belediyenin belirlemiş olduğu standartlarda çöp kabı bulundurmamak,

2. Çöp konteynırlarını insanlara rahatsızlık vermeyecek şekilde, uygun bir yere koymamak,

3. Etrafı kirletecek veya fena koku neşredecek deri, gübre, paçavra vs. sermek, dökmek ve kurutmak,

4. Binaların, abidelerin, yeraltı ve yerüstü geçitlerinin camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla tretuvarları tebeşir, yağlı boya, katran, vs. ile karalamak, yakmak, şekil çizmek ve kirletmek,

5. Kirli, yağlı ve pis kıyafetle ve ellerinde gelip geçenleri ve etrafını kirletecek, lekeleyecek, iğrendirecek malzeme veya büyükçe eşyaları taşır iken kalabalık arasına girerek halka rahatsızlık vermek,

6. Kültür ve tabiat varlıklarını kirletmek veya ticari maksatlı kullanmak ( teşhir maksatlı ticari ürün,tabela vb.asmak)

7. Her çeşit eşya ve malzemenin yükleme, boşaltma ve tamiri sırasında yerleri ve etrafı kirletmek ve gerekli güvenlik önlemini almamak,

8. Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve

8

baca menfezlerini tıkayacak veya fena koku neşreden maddeler atmak ve dökmek,

9. Yollara paspas atmak, tükürmek ve sümkürmek suretiyle çevreyi kirletmek,

10. Yollarda ve tretuvarlarda araç tamiratı yapmak, yolları ve tretuvarları tahrip edecek ve kirletecek fiillerde bulunmak,

11. Binaların bahçelerini ve önlerini temizlememek, görüntü kirliliğine sebebiyet vermek,

12. Kapı, pencere, balkon, teras, hava ve ışık mahallerinden sokağa, caddeye, arsaya, bahçeye veya bitişik evlerin teraslarına ve damlarına çöp, süprüntü, paçavra, kağıt, bulaşık veya çamaşır suyu atmak, dökmek, suları caddeye akacak şekilde çiçek sulamak ve halı yıkamak,

13. Binaların teras, aydınlık, balkon, pencere ve merdivenlerinden halı, kilim, elektrik süpürgesi torbası muhteviyatı, temizlik bezleri, paspas vs. silkelemek ve dökmek, çöp, süprüntü, paçavra, kağıt atmak, bulaşık veya çirkef su akıtmak,

14. Yol, meydan, parklar ile boş arazilerde ve tretuvarlar üzerinde halı, kilim, paspas vb. şeyleri yıkamak,

15. Binalardan dışarıya her türlü atık su ve pis suların, akıntı ve sızıntılarına mani tedbir almamak, yağmur suyu borularını tabana kadar indirmemek, eğer varsa yağmur suyu giderlerine bağlamamak,

16. Her türlü temizlik, boya, tamirat ve tadilat işlerinde etrafı ve gelip geçenleri rahatsız etmeyecek şekilde gerekli güvenlik tedbirleri almamak,

17. Her türlü bina ve işyeri temizliğinde ve inşaat dahilinde çamurlu ve çirkef suları yollara ve yaya kaldırım9

larına akıtmak ( zaruri hallerde bu gibi boşaltmalar en yakın kanal ızgarasına hortum vasıtasıyla akıtılacaktır )

18. Binaların cadde ve sokaklara bakan ön balkon ve pencerelerine bina yüzeyinden taşacak şekilde çamaşır vesaire asmak ve a çirkin manzara arz edecek şekilde her türlü eşya koymak,

19. Belediyelerce belirlenen çöp kaplarına çöp kapsamına girmeyen maddeleri koymak, Çöp kapsamına giren maddeleri üstü kapalıda olsa çöp toplama saatleri dışında cadde, sokak ve meydanlara çıkartmak, bırakmak.

20. Yerleşim yerlerinde ocak, tandır vb. yapmak, arsalarda boş alanlarda çalı, çırpı lastik vb. toplamak, biriktirmek ve yakmak,

21. Yerleşim yerleri dahilinde boş alanlarda ve bina önlerinde tutuşabilecek kağıt ve plastik hurda, meyve-sebze kasaları vb. ürünleri biriktirmek,

22. Özel olarak imal edilmiş ayrışımlı çöp kaplarına, uygun olmayan çöpleri atmak, (cam bölümüne cam, kağıt bölümüne kağıt, plastik bölümüne plastik, evsel atık bölümüne evsel atık ve diğer çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler harici çöplerin atılması gibi)

23. Çöp konteynırlarını karıştırmak, çöplerin etrafa yayılmasına sebebiyet vermek

24. İlgili kurumdan ( Bakanlık,İl çevre ve Orman Müdürlüğü,Belediye vb.) yetki belgesi olmadan geri dönüşüm malzemesi toplamak

Çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeler:

10

• Her türlü inşaat artıkları, taş, tuğla, molozlar (Çimento, kireç vs), kereste demir malzeme ve atıkları.

• Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları.

• Bilumum imalathane ve fabrika artıkları.

• Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları.

• Budanan, kesilen kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi atıkları,

• Kalorifer, kül ve cürufları.

• Geri kazanımlı her türlü ambalaj atıkları,

• Her türlü masa,sandalye ve mobilya vb.malzemeler,

• Halı,kilim,yatak, yorgan vs. malzemeleri

Çöp süprüntü kapsamına giren maddeler:

• Mutfak ve yemek artıkları, odun külleri.

• Bilumum konserve, yağ tenekeleri, ilaç kutu ve şişeleri, cam parçaları, plastik kutu, kova, küçük bidon vs.

• Elektrik süpürgesi artıkları, süpürge artık ve süprüntüleri, her türlü kağıt, mukavva kutu ve parçalar, caddenin ve yolların kardan temizletilmesi.

• Ev dikiş artıkları, paçavra ve bezler.

• Ağaç yaprakları, yol ve caddelere pisleyen hayvan pislikleri.

• Daimi ve geçici Pazar yerlerinin süprün11

tüleri ve hal çöpleri.

• Sahipsiz her türlü hayvan leşleri

( Sahile vuranlar dahil)

• Soba külleri.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Nizam ve İntizamla İlgili Yasaklar

Madde 7- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır:

1. Cami avluları, abidelerin etrafı, köprü, istasyon ve parklar gibi halkın gelip geçtiği yerlerde oturma yerlerinin dışında oturmak, yatmak, fazla yer işgal etmek, torba, heybe, denk, küfe, arkalık, tabla vs. gibi şeyleri bırakmak, buraların intizamını bozmak,

2. Ruhsatlı otoparklar dışında park eden araçlardan ücret almak ve değnekçilik yapmak,

3. Park, meydan ve yollarda çimenlere, çiçeklere ve ağaçlara zarar vermek, top oynamak, hayvan bağlamak ve vb.hareketlerde bulunmak ,

4. Dükkan ve binaların yola bakan cephelerine dikey olarak tabela asmak, perde, saçak ve siper yapmak, kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerlere tente olarak çirkin görünümlü nesneleri asmak, takmak,

5. Yol ve tretuvarların üzerine her çeşit işaret levhası, reklam panoları koymak, bu yerleri hususi park haline getirmek,

6. Her türlü belediye malına zarar vermek.

12

Belediye malına zarar veren reşit olmayan çocukların velileri sorumludur.(5326 sayılı Kanunun 11.maddesi gereği 15 yaşını doldurmamış çocuklar )

7. Yaya yolları, cadde ve sokakları her ne sebeble olursa olsun izinsiz olarak kazmak, bozmak, üzerine setler yapmak, direk dikmek,

8. İşyerlerinin önüne ticari amaçla tezgah, stant kurarak tanıtım ve reklam amaçlı ürün teşhir etmesi, sandalye vb.şeyler koyması ve buralarda oturması,

9. Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara; zincir çekilmesi, çiçeklik, duba, reklam levhası ve benzeri şeyler konulması,

10. İşyerlerinin sokak ve caddeye bakan cephelerine ; çivi, çengel ve benzeri şeyler çakarak, ürün teşhir etmek,

11. Toprak, kum, hafriyat, mıcır, kömür tozu ve talaş gibi benzeri maddeler taşıyan kamyonlardan bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine meydan vermek, yükün etrafa savrulmasına ve uçuşmasına mani olmak üzere kamyonların üzerini branda ile örtmemek,

12. İşyerlerinin, vitrin ve önlerine , yaya ve sürücülerin dikkatini bozacak şekilde, lazer ve projektör vb. elemanları koymak,

13. Bilumum nakil vasıtalarının sürücüleri zabıta memurlarının el veya düdük ile yaptıkları DUR işaretine uymaya, istenilen evrakları ibraz etmeye, göstereceği yönlere gitmeye mecburdurlar,

13

14. Taşıma vasıtaları ile özel araçlar, su birikintileri, çamurlu ve tozlu yerlerden yavaş bir şekilde geçeceklerdir.Süratli giderek halkın üzerine çamurlu ve pis suları sıçratmak yasaktır.

15. Belediye Meclis ve Encümeni'nce belirlenen emir ve yasaklara uymamak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sağlık, Emniyet ve Selametle İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 8- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

1. Cadde, sokak ve işyerlerinde et ürünleri, süt ürünleri, unlu mamuller, kuru yemiş, tatlı, lokum ve bisküvi gibi gıda maddelerinin açıkta teşhir etmek ve satışını yapmak.

2. Her türlü binalarda üst kat dairelerden herhangi bir şekilde alt kata veya yan binaya su, atık su, baca vb. sızıntıya meydan vermek,

3. Özel mülkiyet alanında olsun ya da olmasın, eğlence mekanları haricindeki yerlerde, ilgili belediyeden izin almadan açık alanlarda, herhangi bir eğlence, şenlik, panayır, organizasyonlar düzenlemek

4. Kamu ortak kullanım alanları üzerine ilgili belediyesinden izin alınmadan; büfe, ATM kiosku, ankesörlü telefon kabini, ürün tanıtım stantı ve kart satış kabini koymak,

5. Gıda sevkiyatına uygun şartları taşımayan araçlar ile gıda sevkiyatı yapmak,

6. Simit türü benzeri unlu mamullerin satışı

14

için belediyelerce belirlenecek standartlardaki araçlarda satış yapılması şartı ile izin verilebilir. Bu araçlar kesinlikle camekanla kapalı olacak, ürünlere kesinlikle çıplak elle temas edilmeyecektir. Bu araçların camekanında satışa çıktığı fırın veya yapım yerinin ismi, adresi ve fiyatı yazan 20x20 cm ebadında bir levha asılı olacaktır.Ayrıca satış yapanların iş gömleği giymeleri ve sağlık karnelerinin çıkartılarak görevli memurca istenildiğinde ibraz etmesi mecburidir.

7. Odun, kömür ve benzeri yakacak maddesi satan araçların cadde, sokak ve meydanlarda bekleme ve satış yapmaları yasaktır.Şehir içerisnde perakende olarak odun, kömür satmak yasak olup, sadece Belediyece gösterilen depolardan satış yapılabilir.

8. İşyerleri ve binaların sokak cephelerine kurulan tente ve siperlerin ön ve yan kısımlarına açılan bezlerin, yaya kaldırımından yüksekliği 2.50 metre olacaktır.Tente ve siperlerin eni ise, yaya kaldırımını geçmemek şartı ile en fazla 1.5 metre oacaktır.

9. Kış aylarında binaların saçaklarında tehlike arz eden buzları kırmamak, biriken karları yollara yığmak,

10. Şehir dahilinde tüm binalarda; yetkili Kurumlarca belirlenen türde yakıt bulundurulması ve yakma işleminin ehliyetli kişilerce yapılması ve bu konuda alınacak kurul kararlarına uyulması zorunludur.Çevreyi rahatsız edecek pis duman ve koku çıkartmak yasak olup, soba-baca giderleri çevrenin yapısına ve günün şartlarına uygun biçimde çatı üst seviyesine kadar çıkarılması zorunludur,

15

11. Oyun ve Eğlence aracı olan patlayıcı maddeler ile şenlik ve işaret fişeklerinin satışı sadece Piroteknik madde üreticileri,1.grup perakende av bayileri (brüt 5 kg' a kadar) ve 2. veya 3.grup piroteknik madde satış izni bulunanlar yapacaktır.Bunların dışında bakkal,market,pastane,kırtasiye,oyuncakçı,çiçekçi gibi işyerlerinde bu maddelerin satışı yapılmayacaktır.Tespiti halinde 5326 sayılı kanunun 18.nci maddesi gereği satışa sunulan bu mallara el konularak duruma göre ya belgeli bir patlayıcı madde deposuna nakli sağlanır yada imhası yapılır.

12. Satış izni olanlar oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddeleri 12, şenlik ve işaret fişeklerini 18 yaşından küçüklere satamazlar.

13. Şenlik işaret ve fişeklerini kullanma talebinde bulunanların , bu işi bilen bir sorumlu ( A sınıfı ateşleyici yeterlik belgesi bulunan en az bir ateşleyici ) kişiye yaptırmak zorundadırlar.

14. Havai fişek gösterilerinin İl Mahalli Çevre Kurulunun belirlediği alan ve saatlerde yapılması zorunludur. Havai fişek gösterisi yapmak isteyenler Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden alınan izin ile birlikte mülki amirlikten de gerekli izni ve çevre güvenliğini sağlamak koşuluyla yapabileceklerdir.(yaz saati uygulaması, 21:00 – 23:00, kış saati uygulaması 20:00 – 22:00 dir)

15. Sıvılaştırılmış petrol gazı ile kolayca yanabilen, parlayan ve patlayan kimyevi maddeler satan işyerleri, ruhsatlarında ve özel talimatlarında gösterilen miktardan fazlasını bulunduramazlar. Ateşli ve barut16

lu silahlar hariç olmak üzere havalı silah ya da benzeri aletler ile umuma açık yerlerde atış talimi yapmak yada yaptırmak,

16. Bütün binalarda bodrum ve emsali yerlerde kolaylıkla yanabilen şeyleri biriktiren ve koku yapıcı madde depo edenlere öncelikle yazılı tebligat yapılarak durumun izalesi sağlanır buna rağmen tebligat hükümlerine uymayanlara gerekli tespit tutanağı düzenlenir.

17. Kültür mantarı dışında mantar satışı yapmak yasaktır.Satışı tespit edildiğinde; müsadere edilip, imhası yapılmak üzere ilgili birime teslim edilerek, satıcıları hakkında gerekli yasal işlem yapılır.

18. Sebze bahçelerinin lağım suyu veya atık su ile sulanması yasaktır.Uymayanlar hakkında tutanak tanzim edilerek toprak, su ve bitki analizlerinin yapılması için ilgili birime sevk edilir.

19. Şehir içerisinde kapalı ve açık alanlarda her türlü hurda biriktirip depolamak,

20. Belediye sınırları içerisinde her türlü seyyar satıcılık yapmak yasaktır.İzinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek 2 gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, 30 gün içinde alınmayan gıda dışı mallar yoksullara verilir.

21. İşyerleri faaliyetleri esnasında işyeri dışında çalışma yaparak ( mozaik taşlama, mermer kesme, boya ve vernik atma vb.işler ) çevreyi kirletemez, rahatsız edemez,

22. Şehir dahilinde her ne suretle olursa ol17

sun hayvan gübresi biriktirmek yasaktır.

23. Bahçe ve arsalardan cadde ve sokaklara doğru uzanan ağaç dalları sahipleri tarafından gerekli önlem alınarak budanacaktır.Yapmayanlar hakkında yasal işlem yapılmakla birlikte budama işlemi Belediyece yapılıp masrafı ilgilisinden tahsil edilecektir.

24. İçme suları kaynaklarında zarar verecek ve sağlık şartlarını bozacak şekilde hayvan bırakmak ve sulamak

25. Belediye sınırları dahilinde kullanılmış kızartmalık yağ üreten işletmelerin çevre lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya Valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmak zorundadırlar.

26. Belediye sınırları içerisinde kullanılmaz hale gelen motorlu kara ve deniz araçlarını yada mütemmim cüzlerini görüntü kirliliği oluşturacak şekilde özel hukuk kişilerine ait alan, arsa, bina önü, arka bahçe vb.yerlere bırakmak

ALTINCI BÖLÜM

İmar İle İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 9- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

1. Binaların boyanması ve tadilatının yapılması esnasında emniyet tertibatı alınması mecburidir.Belediyenin lüzumlu gördüğü hallerde binaların dış cephelerinin boyanması veya tamiratının yapılması zorunludur.Belediyece yapılan ihtara ve bu konuda kesilen

18

cezalara rağmen Belediyece öngörülen şekilde boyanmaması ve bakımının yapılmaması halinde masrafları % 20 fazlası ile bina sahipleri veya kiracılardan alınmak üzere Belediye tarafından yapılır ve yaptırılır,

2. Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde, yapılan hafriyat, altyapı, inşaat v.b. çalışmalar esnasında; açılan çukurların, çökeltme havuzlarının ve sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, mahzen v.b. çukurların; üzerlerinin kapatılmaması, etrafının çevrilmemesi ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması.

3. Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerini tahta perde veya duvar ile kapatıp muhafaza altına alınması ve temiz tutulması gereklidir.Bahçe ve arsa içinde çevre görüntüsünü bozacak şekilde kulübe şeklindeki yerler, depo, çadır veya buna benzer barakalar bulundurulması yasaktır.İhtara rağmen olumsuzluklar giderilmediği takdirde, belediyece olumsuzluklar giderilir ve ilgilisinden % 20 fazlasıyla tahsil edilir.

4. Meydan, yol ve tretuvarlarda her türlü tamirat ve hafriyatta lüzumlu emniyet tedbirlerini almamak ve geceleri izinli çalışmalarda renkli ışıklarla tehlikeyi belirtmemek.

5. Her türlü yıkımlarda; çevresine, çevresindeki binalara, insanlara ve diğer varlıklara zarar verilmesini ve çevreyi rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasını önleyecek, gerekli tedbirleri almamak.

6. İnşaatlara yapı sahibi, müteahhit ve sorumlu fen memurunun kim olduğu, inşaatın fenni ve teknik vasfı, ruhsat tarihi ve sayısı yazılı levha

19

asmamak,

7. Mesken ve işyerlerinin bodrumundan; umuma ait kaldırımlara havalandırma ve ışıklık açmak;

8. Belediyeden izin almadan, kaldırım taşlarını kaldırmak veya kaldırım taşları üzerine mermer, karo, parke, halı vb. şeyler döşemek.

9. Yıkılacak derecedeki metruk binaların çevresine tehlike arzetmemesi yönünde sahipleri tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması,

10. Yol, yeşil alan ve imar çalışmaları sonucu oluşan yol artığı vb. alanlara ekin ekmek, bu alanlarda ziraat yapmak.

11. Ön bahçe mesafesi olmayan, bitişik nizam binalarda, ön cephedeki kaldırımlar bozularak, binaların bodrumları için otopark rampası ve girişi, vb. amaçlı rampalar yapmak,

12. Hafriyat taşıyan kamyonlar Hafriyat Taşıma İzin Belgesi olmadan hafriyat taşımaları yasaktır.Tespiti halinde gerekli yasal işlem yapılarak ilgili araç Belediye otoparkına çektirilir.

13. Her ne surette olursa olsun belediyeden izin alınmadan hafriyat vb.kazı çalışması yapmak yasak olup tespiti halinde çalışma durdurularak ilgili birime haber verilir.

20

YEDİNCİ BÖLÜM

Evcil, Kümes, Sokak ve Ahır Hayvanları İle İlgili Hükümler

Madde 10- Evcil ve ahır hayvanları ile ilgili uyulması gerekli kurallar şunlardır:

1. Şehir içerisinde ağıl ve ahır yaparak büyük ve küçükbaş hayvan beslemek yasaktır.

2. Şehrin meskun ve Belediyece yasaklanan sahaları içinde bulunan ev ve apartmanların herhangi bir yerinde ve bahçelerinde kümes hayvanlarının ( tavuk,horoz,hindi,ördek ve kaz ) beslenmesine mahsus yerler yapılamaz ya da bulundurulamaz.

3. Veterinerden karnesi olmayan ve aşıları yapılmamış ev ve süs hayvanları ( 5199 sayılı kanununa istinaden hazırlanan Ev ve Süs Hayvanları Satış,Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş,Açılış,Ruhsat,Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4.maddesinde geçen kedi,köpek,kuş,balık,sürüngenler,kemirgenler ve tanım özelliklerine uyan tüm hayvanlar) ev ve bahçesinde beslemek yasaktır.Belgesi ve aşısı olan evcil hayvanların çevreye rahatsızlık vermemesi için her türlü tedbirlerin alınması zorunludur.

4. Her türlü evcil ve süs hayvanları, sokaklara başıboş bırakılamaz, park, bahçe, arsa, cami ve diğer mabetlerin avlularında otlatılamaz, bu hayvanların umuma mahsus yerleri kirletmelerine mahal verilemez.

5. Aşılama işlemi süresi içinde yapılmamış, tasmasız, ağızlıksız, tasması gelip geçenlere zarar

21

verecek kadar uzun, sahibi elinde tutulmaksızın etrafa zarar verecek şekilde hayvan gezdirilemez, bu gibi hayvanlar serbest, başı boş bırakılamaz.

6. Büyük ve küçük her türlü hayvan ölüleri her nerede olursa olsun açıkta bırakılamaz, umuma mahsus yerlere atılamaz veya gömülemez, (Ahır ve ağıl hayvanlarının ölüleri bu hususta Belediyece hazırlanmış özel vasıtalarla nihai işlemi yapılacak yere kadar ölü hayvanın nakli kabul edilecek tarifeye göre yapılacaktır. Hayvan ölüleri hayvan sahipleri tarafından kokuşmaya meydan verilmeden şehir dışında, hayvanlar tarafından eşilip çıkarılmayacak surette gömülecektir. Bunlar gıda maddelerine veya insanlara mahsus eşyayı nakle veya insan taşımaya mahsus araçlarla taşınmayacaktır.)

7. Belediyeden müsaade almadan, hayvan sağlık belgesi olan menşe şahadetnamesi ve Hayvan Sağlık Raporunu ibraz etmeden, sirk veya müteferrik hayvanlar şehre sokulamaz.veya bunlar şehrin içinde bir yerden bir yere götürülemez, ( Nakle ait tertibatın özellikleri belediyenin mütehassıs memurlarınca tespit edilir ).

8. İl ve ya ilçe içi hayvan nakli esnasında menşei şehadetnamesiz nakil yapmak yasaktır. İl ve ya ilçe içi hayvan nakli esnasında menşei şehadetnamesi almak için nakli yapılacak hayvanın küpe numarası ve pasaportuyla köy muhtarlıkları ( mahalle muhtarı değil ) veya büyükşehir belediye başkanlığına müracaat edilir.

9. İl veya ilçelerden başka il veya ilçelere hayvan ve hayvan maddelerinin naklinde hükümet veteriner hekimince düzenlenmiş veteriner sağlık raporu22

nun bulundurulması zorunludur. İl veya ilçelerden başka il veya ilçelere hayvan ve hayvan maddelerinin naklinde sahiplerince belediyeden veya köy muhtarlığından menşei şehadetnamesi alınır.Belediyece verilen menşe şehadetnamesi hükümet veteriner hekimi tarafından veteriner sağlık raporuna çevrilerek nakli sağlanır.

10. Kedi, köpek ve kümes hayvanlarının ölümleri durumunda, sahipleri tarafından belediyenin hayvan itlaf ekibine en kısa zamanda bildirmek zorundadırlar.

11. Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanları Belediye Başkanlıklarına veya Tarım İl Müdürlüklerine haber vermemek ve bu gibi hayvanlar için Hayvan Sağlık Zabıtası nizamnamesi hükümlerine göre işlem yaptırmamak yasaktır.

12. At arabası ile trafiğe çıkmak ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kullanmak yasaktır.Binek ve koşum gayesiyle kullanılan hayvanların yerleri kirletmesine meydan verilmez.

13. Evlerde beslenen güvercinler için her türlü tedbir alınacak olup, çevreye rahatsızlık verecek şekilde güvercin beslemek yasaktır.

14. Meskun mahallerde ( evlerde ve bahçelerde ) arı beslemek yasaktır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İlan Reklam İle İlgili Hükümler

Madde 11- İlan-reklam ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki kurallara uyulması gerekmektedir.

23

1. Osmangazi belediye sınırları ve sorumluluk alanlarında Bursa Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliğine aykırı olarak ilan reklam unsuru konulamaz.

2. Osmangazi Belediyesinin izni olmadan, herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz, tanıtım amaçlı stant kurulamaz, el ilanı dağıtılamaz.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Trafikle İlgili Hükümler

Madde 12- Şehiriçi trafik araçları ile ilgili aşağıdaki kurallar geçerlidir;

1. UKOME kararı ile park etmenin kesinlikle yasak olduğu belirlenen yerlerde motorlu ya da motorsuz araçlarla bekleme yapmak, park etmek, yolcu indirip bindirmek yasaktır.

2. Trafiği düzenlemek amacı ile belediyece temin ve tesis edilen trafik işaretçi ve levhalarına, ışıklı, sesli trafik lambalarına ve yol çizgilerine riayet etmek zorunludur.

3. Yaya yolları ve kaldırımlara araç park etmek yasaktır.

4. Toplu taşıma araçlarının iç ve dış temizliği yapılmamış, döşemeleri yırtık, camları kırık olarak taşımacılık yapmaları yasaktır.

5. Şehir içi yollarda, trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak için Belediye ve ilgili kurumlarca alınan kararlara uyulması zorunludur.

6. Belediyenin çalışmaları sırasında, bilu24

mum nakil vasıtalarının sürücülerinin, zabıta memurlarının el veya düdük ile yaptıkları DUR işaretine uyması, istenilen belgeleri ibraz etmesi ve göstereceği yönlere gitmesi zorunludur.

7. Paletli iş makinelerinin asfalt üzerinde yürütülmesi yasaktır.

ONUNCU BÖLÜM

Pazar Yerlerinde Uyulması Gereken Kurallar

Madde 13- Pazaryerleri için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

1. Daimi ve geçici Pazaryeri kurulması ve kaldırılması Osmangazi Belediyesi meclis kararı ile olur.

2. Kurulması düşünülen Pazaryeri ile ilgili olarak trafik açısından UKOME' nin görüşü alınır.

3. Pazaryerlerinde nizam ve intizam Belediye Zabıtasınca temin edilecektir.Ancak ihtiyaç hasıl olduğunda kamu kurumu niteliğindeki tüzel kişiliğe sahip odalarla devir protokolü yapılarak yetki devri ile görev paylaşımı yapılabilir.Bununla beraber kanun K.H.K.,tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilmiş yetki ve görevlerinden kaynaklanan haklarını Belediye saklı tutar.

4. Belediye emir ve yasaklarını ihlal etmeyi alışkanlık haline getiren, özellikle aşağıda yazılı suçları işleyenlerin izinleri iptal edilerek pazarlardaki faaliyetlerine son verilir;

• Kendilerine tahsis edilen yerlerin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralayan veya devre25

denler.

• Bir yıl içinde 5 defa fatura ibraz edemeyenler.

• Birden fazla hileli satış yaptığı tespit edilenler.

• Bir yıl içinde üç kez yüksek ses ile bağırmasından dolayı uyarılmış ve bu tutumunda ısrar edenler.

• Pazarcıların Pazaryeri olarak gösterilen mahallelerin sınırlarını aşmaları yasaktır.

• Pazarın kuruluş günden önce ürün getirerek satış yapanlar veya pazarın bitiminde tezgahlarını belirtilen saatler içerisinde kaldırmamakta ısrar edenler.

5. Pazarcılar, üreticiler ve diğer esnafın kendilerine yardımcı olarak çalıştırdıkları kişilerin her türlü hareketlerinden sorumlu olup kendi hatası gibi işlem görecektir.

6. Pazarcılar belediyece belirlenen saatlerde faaliyette bulunurlar. Pazarın kurulmasından bir gün evvel pazaryerlerini işgal etmek ve pazarın kurulduğu günün akşamı ortalık karardıktan sonra burada kalarak satışa devam etmek yasaktır.

7. Pazarcı esnafı 3516 sayılı Ölçü ve Ayarlar Kanunu gereğince damgalanmış ölçü aleti kullanmak zorunlu olup, damgasız ölçü aletleri müsadere edilir.El kantarı kullanmak yasaktır.

8. Pazarcıların rahatsızlık verecek derecede bağırıp çağırmaları, mesken, apartman ve dükkan gibi taşınmaz malların kapılarının önlerini geçilmez bir

26

şekilde kapamaları, duvarlara çivi çakmak pencere demirlerine ip bağlamak gibi zarar verici hareketlerde bulunmaları yasaktır.

9. Pazaryerlerinin ortası halkın ve lüzumu halinde taşıt araçlarının serbestçe geçmesine uygun bir şekilde açık bulundurulması ve bu geçit yerleri geçici bir suretle araba ve işporta ile satış yapanlar tarafından hiçbir şekilde işgal edilmemesi zorunludur.

10. Pazarcı, üretici ve diğer esnaf kendilerine tahsis edilen sergi yerini Belediyenin izni dışında devir edemez, kiralayamaz veya herhangi bir amaçla kullanamaz.

11. Pazarcı esnafı müşterilerine iyi ve nazik davranışlarda bulunmak zorundadır.

12. Yıkanmadan, kabukları soyulmadan ve pişirilmeden yenecek her türlü besin maddelerinin açıkta satılması yasaktır.

13. Pazarın bitimini müteakip pazaryerine mal ve malzeme bırakılması yasaktır.

14. Pazarcı esnafı satışa arz ettiği malların cinsini ve fiyatını gösterir etiket koymaya mecburdur. Müşteriyi aldatıcı yönde etikete hiçbir ifade yazılamaz.Uymayanlar hakkında 4077 sayılı Tüketici Koruma Kanunu gereği idari para cezası uygulanır.

15. Etiketlerdeki fiyatlandırma Litre veya Kilogram bazında yazılacaktır. ( Yarım Kilo …….. TL gibi ifadeler kullanılmayacaktır)

16. Pazarcı esnafı Maliye, Hal Müdürlüğü, Belediye Zabıta Müdürlüklerince yapılacak denetimlerde sattığı ürünün faturasını, irsaliyesini vb. gibi belgeleri

27

ibraz etmek zorundadır.

17. Tahsisli alanlarda tesisin estetik görünümünü bozacak şekilde direk, levha, tabela benzeri şeyler asmak, çakmak, dikmek, tanıtıcı, pankart, flama asmak ve teşhir etmek, aşırı ve göz alıcı şekilde aydınlatma yapmak, izinsiz elektrik ve çeşmelerden hortum takılarak su almaları yasaktır. İhtiyaç duyulması halinde Belediyeden izin alınması zorunludur.

18. Yerlerde mal serilerek satış yapılması yasaktır.

19. Pazar yeri esnafı kendisine tahsis edilen alana ait işgaliye ücretini görevlilere ödemek zorundadır.

20. Pazarcı esnafı kılık kıyafetlerine el ve yüz temizliğine özen gösterecektir.Tek tip kıyafet veya önlük belirlenmesi halinde kendisine tebliğ edildiği günden itibaren gereklerini verilen süre içinde yerine getirmesi zorunludur.

21. Pazarcılar, Pazaryerini ve çevresini temiz tutma, hususi çöp kabı kullanmaya, pazarın devam ettiği müddetçe sağlık muayene ve tescil cüzdanlarını (ruhsatı) yanlarında taşımak ve ilgililere her isteyişte göstermek zorundadır.

22. Bursa ili hudutları dahilinde kendisinin yetiştirdiği sebze ve meyveleri satan pazarcı esnafın, ziraat odalarından müstahsil belgesi alması ve bu belgeyi her yıl onaylatması mecburidir.

23. Pazarcılar, sergilerinin ön kısmına adı soyadı ve sergi numaralarını belirten tabela asmak zorundadır.

28

24. Pazar yerlerine yaz aylarında; 11:00 – 19:00, kış aylarında 10.00 – 17.00 saatleri arasında araçla girilmesi yasaktır.Pazarın kurulduğu günlerde pazarcılar saat 06:00'dan önce herhangi bir mal ve eşyasını getirmeyecek ve yaz aylarında ( 01 Nisan- 14 Ekim ) saat 21.30'da, kış aylarında ( 15 ekim-30 Mart ) saat 19:00'da faaliyetlerini sonlandıracaklardır.

25. Pazar yerlerinde tezgah arkasına ve sabit pazarın dış kısmındaki yollara pazarcı araçlarının gelişi güzel park edilerek yaya trafiğini engellemeleri yasaktır.

26. Pazar yerlerinde gözle görülür, burunla hissedilir derecede çürümüş, kokmuş veya kurtlanmış, bozulmuş yiyeceklerin satılması yasak olup, tespit edildiğinde müsadere edilir.

27. Pazarcı esnafı, pazarın bitimine müteakip sattığı ürünlerden kalan atık ve artıkları ağzı bağlı çöp poşetleri içerisinde bırakmak zorundadır.

28. Pazarcılar sattıkları ürünler ile ilgili olarak kanun, yönetmelik ve genelge gibi genel olarak düzenleyici işlemler ile belediyece çıkarılan başkaca düzenleyici işlemlere uymak ve bu doğrultuda düzenleme yapmak zorundadırlar.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Belediyenin Ruhsatına Tabi İşyerlerinin Uyması gerekli Kurallar

Madde 14- Belediyenin ruhsatına tabi işyerleri ve burada çalışan kişiler aşağıdaki genel hükümlere uy29

mak zorundadırlar:

1. Belediyeden usulüne uygun olarak İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açmak ve çalıştırmak yasaktır.( tüm sihhi ve gayrisihhi işyerleri )

2. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, işyerinde herkesin görebileceği şekilde asılması zorunludur.

3. İşyeri amacına uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlatması yeterli olacaktır. Temizlik sıhhi ve fenni usullerle toz kaldırmadan ve iş saatleri dışında yapılacak olup çalışan elemanların eli yüzü ve üst başları temiz ve düzenli olacak, çalışma esnasında iş önlüğü/gömleği giyeceklerdir.

4. İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak; ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır.

5. Her işyeri müessese sahibi, işyerinin girişine adı-soyadı ve unvanı ve yaptığı işi belirtir tabelayı Belediye İlan ve Reklam yönetmeliğine uygun olarak asmaya zorunludur.

6. İşyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet ile tali faaliyetleri dışında ruhsatına aykırı işleri yapmak yasaktır.

7. Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren tüm işyeri sahipleri ile çalışanları müşterilerine iyi davranışlarda bulunmak zorundadır.

8. Kumar kastı olmaksızın kahvehane ruhsatı bulunan yerler dışında kâğıt oyunları, okey, vb. oyunlar oynatılması yasaktır.

9. Satışa arz edilen her türlü maddeyi fiyatına tesir edecek şekilde, ağır ambalaj malzemesi ile

30

tartıp satmak yasaktır.

10. İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacaktır.

11. İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde, çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır.

12. Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde şehir şebekesine bağlı su bulunacak. Bu tür işyerlerinde çalışan elemanların üst, baş, kılık kıyafetleri düzgün ve temiz olacaktır.

13. Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde ilgili belediyelerinden alınmış ruhsat ve gerekli durumda mesul müdürlük belgesi, vergi levhası, satışını yapıyorsa alkollü içki satış ruhsatı, Pazar günleri açık kalıyor ise Pazar günü çalışma izni, 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde ilgili itfaiye raporu vb. izinler ile ilgili belgelerin işyerinin görülür bir yerinde asılıyor olması mecburidir.

14. Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde ilgili belediyenin ruhsat veren makamı tarafından hazırlanmış ve tasdik edilmiş teftiş defteri bulundurulacak ve kontroller esnasında görevli memura ibraz etmek zorundadır.

15. Sıhhi işletme ve gıda imalat ruhsatlarına tabi işyerlerinde çalışanlar sağlık muayene cüzdanı almak zorundadır.Sağlık muayene cüzdanı çıkartmadan çalışmak yasak olup, her muayene döneminde muayene yaptırmak zorundadır.

31

16. İşyerleri belediyelerin belirlemiş olduğu açma-kapama saatlerine riayet edeceklerdir.

• (Ancak turizme doğrudan hitap eden bölgelerde günün 24 saatinde müşteri hizmetinde bulunmalarında yarar görülerek Turizm Bakanlığınca çalışmaları onaylanmış olan Bakkal-Market-Süpermarket-Hipermarketlere yıl boyunca 24 saat açık kalarak çalışmalarına, ilgililerin istekleri halinde izin verilir. (Bel.Mec.Kararı ile)

17. Ruhsatında belirtilen işten başka iş ile iştigal edilmesi, içki içilmesine müsaade edilmeyen işyerlerinde müstecir veya çalışanlarının içki içmesi veya içki içilmesine müsamaha gösterilmesi yasaktır.

18. İşyerlerinin tamamı 2005/9207 sayılı " İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" te belirtilen genel, sıhhi ve teknik şartlara uygun olarak çalıştırılacaktır.

19. Gıda maddelerinin sıhhi vasıflarını bozabilecek şekilde depolanması, işyerlerinde yatıp kalkmak ve ikamet amacı ile kullanılması yasaktır.

20. İşyerlerinin diğer işyerleriyle veya ikametgahlarla bağlantısının bulunmaması gerekmektedir.

21. İşyerinde veya deposunda bulunduğu halde herhangi bir malı herhangi bir sebeble satışa arz etmemek veya saklamak yasaktır.Satıştan imtina edenler hakkında gerekli belgeler düzenlenerek ilgili kurumlara gönderilir.

22. Gramaja tabi işyerlerinden ekmek, pide, simit vb.noksan gramajlı olarak imal edilmesi ve satıl32

ması yasak olup, noksan gramajlı ürünler müsadere edilerek makbuz karşılığı hayır kurumlarına verilir.

23. İşyerlerinde her türlü haşerata karşı gerekli tedbirler alınmış olacak ve yetkili firmalarca ilaçlama yapıldığına dair belgeler işyerinde muhafaza edilerek görevlilere ibraz edilecektir.

24. Fırın ve lokantalar bayram günleri boyunca açık bulundurulacaktır.

25. Konut bölgelerindeki işyerlerine soğutucu motor, fan, jeneratör, klima vb.cihazların çıkardıkları sesler itibari ile konutları ve çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde monte edilmeleri ve gerekli ses izolasyon çalışmalarının işyerlerine yapılması zorunludur.(Tespiti halinde gürültü ölçüm raporu neticesine göre işlem yapılır.)

26. Kasap dükkanlarında etlerin nakliyesi özel donanımlı ( kanca vb. aparatlı ) araçlar tarafından yapılacak olup, sair vasıtalarla açıkta et nakli yasaktır.

27. Kasap dükkanlarında sakatat bulundurulması ve satılması yasaktır.

28. Kasap dükkanlarında damgasız ve belgesiz et ve et ürünleri bulundurulamaz.Tespiti halinde müsadere edilerek veteriner hekimliğine gereğinin yapılması için teslim edilir.

29. Gıda maddesi satan işyerlerinde yıkanmadan, soyulmadan, pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta bulundurulması ve açıkta satışa sunulması yasaktır.

30. İşyerleri işkolu, faaliyeti ve sınıflarına göre kullandıkları alet, edevat ve malzemelerini temiz, bakımlı ve sağlam olarak bulundurmak zorundadır.(Kı33

rık tabak, bardak, yırtık ve kirli masa örtüsü, paslı malzeme, eski kirlenmiş oyun aletleri vb.)

31. Etiketsiz ekmek imal edip satışa sunmak ve sattırmak yasaktır.Tespiti halinde ekmekler müsadere edilerek hayır kurumlarına teslim edilir.

32. Ekmek fırınları ve bayiler ile unlu mamulleri satışı yapan işyerlerinde gramaj ve fiyatını belirten levha asılması zorunludur.

33. Fırınlarda terazi bulundurulması zorunludur.

34. Açıkta ekmek taşınması, işyerlerinin dışında ve açıkta ekmek bulundurulması ve Taze ve bayat ekmeklerin birbirine karıştırılarak, satışa sunulması. yasaktır.

35. Ekmekler ve unlu mamuller kapalı dolaplarda ve vitrinli tezgahlarda satışa sunulacaktır.Dolap ve tezgahlar zeminden en az 0.50 mt. Yükseklikte olacaktır.

36. Canlı müzik izni almadan canlı müzik yayını yapılması yasaktır. Canlı müzik izni olan yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükununu bozacak şekilde yayın yapılması yasaktır. Canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmaması ve gerekli ikaz levhalarının işyerine asılması zorunludur.

37. Hamamlarda çalışanların saç, sakal ve tırnakları kesilmiş ve temizlenmiş olacak, hastalıklarının bulunmadığına ilişkin sağlık raporu bulunacaktır.Bu raporlar belirtilen sürede yenilenmesi yapılacaktır.

34

38. Hamamlarda kese, lif, sünger gibi müşteri temizliğinde kullanılacak malzemeler sıhhî şartları haiz olacak ve her kullanımdan sonra usulünce temizlenecektir.

39. Saunalarda sağlık ve hijyen yönünden saunaya girmesinde sakınca bulunan kişilere yönelik uyarıcı levhalar konulacaktır.

40. Çay ocaklarında masa ve sandalye konulamaz. Mekanı uygunsa tabure konulabilir.

41. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve benzeri işyerlerinde tuvalet ve mutfak yan yana olması yasaktır.

42. Tüpgaz perakende satış yerlerinde en çok 500 Kg LPG depolanabilir.LPG bayilerine ait özel depolar var ise, 750 Kg daha LPG depolayabilir.Perakende satış yerlerinin kapalı mahallerinde ticari propan tüpü bulunduramaz.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Yangın İle İlgili Hükümler

Madde 15- Yangın ile ilgili emir ve yasaklar aşağıdaki gibidir.

1. Dükkan, mağaza, imalathane, fabrika gibi halkın alışveriş yaptığı yerler ile umuma açık olan ve halkın toplu bir şekilde bulunduğu yerlerde yeter sayıda yangın söndürme cihazı bulundurulması mecburidir.

2. İş hanı, Otel, Hamam, Fırın ve imalatha35

nelerin bulunduğu binalardaki bacaların yılda en az bir kez temizletilmesi mecburidir.

3. Şehir dahilinde meskun sahalar arasında dolu veya boş olarak LPG tüp kamyonları ile akaryakıt tankerlerinin park edilmesi yasaktır.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Hükümler

Madde 16- Belediyenin ruhsatına tabi işyerleri ile ilgili aşağıdaki özel hükümler uygulanır:

a) Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde faaliyet konusu her ne olursa olsun, özel mevzuat ile kurulmuş odaları veya ilgili bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olsa bile, ilgili belediyesinden de müracaat ederek gerekli işyeri açma ve çalışma ruhsatını almak zorundadır.

b) 15.04.2008 tarih ve 26848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5752 sayılı kanun ile değişik 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Cezai Hükümler başlıklı 8'inci maddesinin beşinci fıkrasının ( J ) bendinde " yetkili olmadıkları halde açık olarak içki satışı ve ya sunumu yapanlar ile satışa sunulan tütün mamülleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri arz ambalajlarını bozmak ve ya bunları bölmek suretiyle satanlara 1000,00 TL'ndan 10.000,00 TL'ye kadar idari para cezası verilir" hükmü getirilmiş olup her türlü eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararını vermeye mahalli mülki amirlerin yetkili kılındığı, mahalli mülki

36

amirlerce uygulanan idari yaptırımların on beş gün içinde kuruma iletileceği hüküm altına alındığından;

Market,bakkal,büfe,tekel bayii vb.yerlerde açıkta içki verilmesi ve açıkta içki içilmesine müsaade edilmesi halinde ya ilgili güvenlik birimlerine derhal bilgi verilmesi yada açık tutanak tanzim edilerek kalem komserliğince ilgili güvenlik birimine yasal işlem yapılmak üzere ulaştırılması sağlanır. Tütün mamüllerini ( sigara paketini açıp tane ile satanlar ) bölmek süretiyle satanlar da bu hükme tabidir.

c) Hafta tatili kanunundan istisna olmak isteyen işyerleri ilgili belediyesine müracaat ederek izin almak zorundadır. Buna aykırı olarak işyerini çalıştıranların işyerleri belediye zabıtaları tarafından kapattırılır ve haklarında 394 sayılı Hafta Tatili Kanunun 10.maddesine istinaden idari para cezası uygulanır.

d) Perakende olarak satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir şekilde o malla ilgili tüm vergiler dahil fiyat, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunluluğuna uymayanlar hakkında 4077 sayılı Tüketici Kanunu'nun 12'nci maddesine istinaden, yine aynı Kanun'un 25'nci maddesinde zikredilen cezai işlemin uygulanabilmesi için mevcut durum tutanakla tespit edilerek, kararı alınmak üzere mülki amire gönderilir.

e) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmamış çocuk hakkında idarî para cezası uygulanamaz.

37

Yine akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişi hakkında idarî para cezası uygulanmaz ancak işyerlerinde bu gibi insanları çalıştıranlar hakkında bu kişilerin işlediği suçlardan dolayı müeyyide işyeri ilgilisine uygulanır.

f) 15.03.1989 tarih ve 20109 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinin 103.maddesine göre "Köylerde zati ihtiyaç için yapılacak kesimler ile kurbanlık hayvanlar hariç mezbaha ve et kombinası haricinde kesilen hayvanların eti kaçak ettir. Kaçak ete belediye zabıtası el koyar.Kaçak kesimde hayvana ait iç organlar beraberinde ise, etler zabıtaca el konulmakla birlikte veteriner hekim muayenesi neticesine göre işleme tabi tutularak değerlendirilir. İç organları yoksa imha edilir." denildiğinden; Kaçak hayvan kesimlerinin tespiti halinde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 41.maddesinin 3 ncü fıkrasına göre İdari Yaptırım Karar Tutanağı tanzim edilmekle beraber ayrıca kaçak kesilen et için el koyma tutanağı tutularak ilgili Veteriner birimine gereği yapılmak üzere tutanakla teslim edilir.Konu mümkünse Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa çalışma yapılarak da değerlendirilebilir.

g) 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15 nci maddesinin c fıkrası "Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye, bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesi38

ne karar verilir.." ve 16.ncı " Damgalanmamış ölçü ve ölçü aletlerini satan, satışa arzeden veya ticari ilişkide kullanan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayarının doğru olmadığını bildiği aletle ölçü yapan ve bu suretle haksız menfaat temin eden kişi, Türk Ceza Kanununun dolandırıcılık suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır." Maddesi Ve "Bu idarî yaptırımlara Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürü tarafından karar verilir." Hükümlerine istinaden esnafın kullandığı ölçü ve tartı aletlerinin kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde damgalattırılması mecburidir.Damgasız ve hileli tartı aleti kullanan ilgililerin tespiti halinde zabıta memurlarınca açık tespit tutanağı tutularak ruhsat denetim müdürlüğü ölçü ayar memurluğuna müsadere edilen tartı aleti ile birlikte intikal ettirilir.Ölçü ayar memurluğu da tutanağı yasal işlem yapılmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğüne gönderir.

h) Özel yasa ve yönetmeliklerle uygulamaları ve yaptırımları belirlenmiş olan birçok kural ve yasaklara bu yönetmelikte yer verilmemiştir. (Kabahatler Kanunu, Tüketici Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Çevre Kanunu, Hayvan Hakları Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Gıda Mevzuatı vb.)

i) Belediyemiz dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait mallara zarar verildiğinin tespiti halinde durum açık tutanak tanzimi ile ilgili kurumuna havale edilir.

j) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 14. maddesinin L bendi gereği üretilmesi, sahiplenmesi, satışı ve hediye edilmesi yasaklanan Pitbul Ter39

rier, Japonece Tosa türü hayvanları beslemek, cadde, sokak ve halka açık alanlarda gezdirmek yasak olup bu gibi hayvanların tespiti halinde açık tutanak tanzim edilmekle birlikte gereği için orman ve çevre müdürlüğüne intikal ettirilir.

k) Bu yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra Belediye Meclisi ve Encümenince alınacak kararlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının koyacağı yasaklara riayet etmeyenler yönetmeliğin nizam ve intizamla ilgili yasakların 7 nci maddesinin ( q ) bendince işlem yapılır.

l) Eğlence amacıyla patlayıcı,maytap,havai fişek ve benzeri şeyleri kullanmak,ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerin,çok hassas kullanımların bulunduğu alanlarda yapıldığının tespiti halinde duruma göre ya 5326 sayılı kanunun 36.maddesi yada 2872 sayılı kanunun 14 ve 20.maddelerine göre işlem yapılır.2872 sayılı kanuna göre yapılacak işlemi Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğini uygulayan Sağlık İşleri Müdürlüğünün ilgili ekibi yapacaktır.

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulamaya İlişkin Hususlar

Madde 17- (1)Cezai müeyyidenin uygulanmasında şu hususlara dikkat edilir:

a) Kişi hakkında uygulanan tespit tutanakları her ne surette olursa olsun bir suret ilgilisine verilmek üzere tebliğ edilir. İlgilisi kararı tebellüğden imtina ederse 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre

40

işlem yapılır.

b) Tespit Tutanakları mahallinde ve görgü sonucu tanzim edilir.Mümkünse olay fotoğraflandırılarak delillendirilir.

c) Tespit Tutanaklarında madde numarası ve karşılığı kendi hanelerine açıkça yazılır.

d) 5326 Sayılı Kanunun 36/2, 38/2, 41/2, 41/4 ve 42/1 maddeleri ile ilgili işlem yapılırken mutlaka " elde edilen deliller bölümü" boş bırakılmayacak elde edilen deliler bu bölüme yazılacaktır.Ceza miktarı belirlenirken;

• İşlenen kabahatin haksızlık fiili ( suçun boyutu,türü ve sonuçlarının ağırlığı gibi)

• Failin kusuru (fiilin kasten yada kaza sonucu işlenmesi)

• Failin ekonomik durumu

• Failin fiili alışkanlık haline getirdiği,kimse görmesin diye gizli yaptığı

• Olayla ilgili fotoğraf,müşteki adı soyadı veya şahitler gibi faktörler mutlaka göz önüne alınarak işlem yapılır.

(2) Alınan kararların infazında şu hususlara dikkat edilir:

a) Bu yönetmelik kapsamında bulunan ihlallerden dolayı verilecek Sanat ve Ticaretten men kararlarının uygulanmasında, karar ilgiliye tebliği edilerek; bozulabilecek malların zaruri ve şahsi eşyalarının alınması, işyerinin hazırlanması için 24 saat süre verilerek işyeri sahibinin kapatma, işleminde hazır bulunması istenir.

41

b) Verilen 24 saatlik sürenin dolması ile kapatma işleminde;

1. Yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici tedbirler alınır.

2. Pencere ve kapılar kapatılarak dışarıyla teması kesilir.

3. İşyerinin dışa açılan bütün kapıları mühürlenir.

4. Kapatma tutanağında kapatma nedeni, tarihi ve saati belirtilir ve imzalanır.

5. İmzadan kaçınılması durumunda durum tutanakta belirtilerek altı imzalanır.

c) Encümen kararı ile Sanat ve Ticaretten men edilen işyeri, kararda belirtilen süreden önce açılırsa mühür fekki tutanağı tutularak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur, işyeri yeniden mühürlenir. Süresinin dolması durumunda Mühür Kaldırma Tutanağı tanzim edilerek işyeri sahibine veya temsilcisine bir suret teslim edilir.

d) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerince ruhsatsız faaliyet sonucu işyerinin faaliyetten men edilmesi işlemlerinde yönetmeliğin ilgili hükmü belirtilir.

Madde 18- Bu yönetmelikte belirlenen kurallara aykırı hareket edilmesi halinde;

a) Kurallara aykırı hareket edildiğine memurun bizzat şahit olduğunda,

b) Alınan yazılı yada sözlü bir şikayette olay mahalline varıldığında memur tarafından kural ihlalinin

42

görülmesi ve bu ihlali gerçekleştirenin bizzat tesbiti veya civardaki kişilerin yazılı şahitliği ile,

c) Kural ihlalinin delilinin olay mahallinde bulunması ancak ilgilisinin tesbit edilmesine rağmen kişiye ulaşılamaması durumunda yapılacak araştırma sonucunda ilgilisi bulunduğunda,

d) Kural ihlalinin, başka bir resmi kurum tarafından, ihlali gerçekleştirenin (varsa delilleri ile birlikte) kimlik bilgileri ve açık adresi bildirildiğinde,

belediye zabıtaları tarafından cezai müeyyide uygulanır.

Yürürlülükten kaldırılan Uygulamalar

Madde 19- Bursa Büyükşehir belediyesinin 22.12.2006 tarih ve 658 sayılı kararı ile kabul edilen Osmangazi Belediyesi emir ve yasaklarını belirleyen Zabıta Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlülük

Madde 20- Bu yönetmelik Bursa Osmangazi Belediye Meclisinin kabulü, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince ilgili makamın tasdiki ve Mahalli gazetede yayınından itibaren yürürlüğe girer.

Madde 21- Bu yönetmelik hükümlerini, Osmangazi Belediye Başkanı ve Zabıta Müdürü yürütür.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :