test
x

Müjdat CANLI

  Yazı Boyutu - 14 +
Yapı ve Kontrol Müdürlüğü

Müjdat CANLI

0224 270 70 71

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Alemdar Mah. 1.Spor Sokak.No:2-1 Osmangazi/ BURSA

İletişim
Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - 1) Bu yönetmeliğin amacı; Yapı Kontrol Müdürlüğünün kuruluş ,görev,yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- 1) Bu Yönetmelik, Yapı Kontrol Müdürlüğündeki personelin görev,yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3- 1)Osmangazi Belediye Meclisinin 07.03.2012 tarih ve 254 sayılı kararı ile kurulmuş olan Yapı Kontrol Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - 1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Belediye : Osmangazi Belediyesi,
b) Büyük şehir : Bursa Büyükşehir Belediyesi,
c) Encümen : Osmangazi Belediyesi Encümeni
d) Kaymakamlık : Osmangazi Kaymakamlığı
e) Meclis :Osmangazi Belediye Meclisi
f) Müdürlük : Yapı Kontrol Müdürlüğü
g) Personel : Yapı Kontrol Müdürlüğü personelini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Bağlılık
MADDE 5 -1) Yapı Kontrol Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir :
a) Müdür
b) Şefler (Yapı Kontrol ve Yıkım)
c) Teknik Personel
d) Memurlar
e) İşçiler
f) Sözleşmeli Personel
g) Diğer personelden oluşur.
2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir :
a) Müdür
b) Yapı Kontrol Şefliği
c) Yıkım Şefliği
d) Kalem
e) Arşiv
3) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan Şeflerin görev,yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi
ve bir üst amirin onayı ile iç düzenleme yapabilir.

Bağlılık
MADDE 6- 1)Yapı Kontrol Müdürlüğü ,Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri :
MADDE 7-
1) Osmangazi sınırları içerisinde yasalara uygun inşaat yapılmasını sağlamak.
2) Hatalı hafriyat ve tehlikeli yapılarla ilgili olarak mer-i mevzuat hükümlerini İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli uygulamak.
3) Sözlü, Yazılı ve İletişim yoluyla gelen şikayetleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak.
4) Kaçak, Ruhsat ve eklerine aykırı yapıları tespit etmek haklarında ilgili kanun yönetmeliğince yasal işlemleri yapmak.
5) Osmangazi ilçesindeki tüm mahallelerin düzenli bir program dahilinde yapı kontrolünü yapmak.
6) Yıkılacak derecede tehlikeli binalar ve metruk haldeki binalarla ilgili gerekli yasal işlemleri yapmak.
7) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli görevleri yerine getirmek.

Müdürlük Yetkisi :
MADDE 8- 1) Yapı Kontrol Müdürlüğü bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu :
MADDE 9- 1)Yapı Kontrol Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün Görev,Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 10- 1) Yapı Kontrol Müdürlüğü'nü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir.Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
3) Yapı Kontrol Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisidir.
4) Yapı Kontrol Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
5) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

Yapı Kontrol Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu :
MADDE 11- 1) Yapıların ruhsatlarına uygunluğunun denetlenmesini sağlamak.
2) Kaçak yapılaşmaları Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğer kurumlarla
koordine sağlayarak önlemek ,gerektiği yerde kanuni işlemleri yürütmek.
3) Vatandaş şikayetlerini yerinde incelemek kanun ve yönetmelik çerçevesinde vatandaşı bilgilendirmek.
4) İmar ve Yapılaşma ile ilgili iş ve işlemleri denetlemek.
5) Kamu kuruluşları ve mahkemelerden gelen taleplere cevap vermek.
6) Statik tehlike arz eden binaları tespit etmek. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordine olarak gereğini yapmak.
7)Kent estetiğini bozan, görüntü kirliliğine neden olan faktörlerin giderilmesi için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,Yapı Kontrol Müdürlüğü
ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile koordineli olarak önlem almak.
8) Belediye sınırları içerisinde yapılaşmalarla ilgili intikal eden şikayet dilekçelerini inceleyerek sonuçlandırmak.
9) Müdürün vereceği görev alanı ile ilgili benzeri işleri yapmak.

Yapı Kontrol Şefinin Görev,Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 12- 1) Osmangazi Belediyesi sınırları dahilinde ruhsatsız yapılaşmayı önlemek için imar planı içinde veya dışında ruhsatsız yapılan
yapıların tespiti aşamasında ve kanunlar çerçevesinde gerekli yasal işlemi yapar.
2) Ruhsatlı yapılan binaların,ruhsat ve eklerine uygun yapılıp yapılmadığının denetiminin yapılmasını,uygun olmayanlar
hakkında gerekli yasal işlemleri yapar.
3) Şikayetleri yerinde değerlendirip,gerekli yazışmaların yapılmasını sağlar.
4)Büro elemanlarına görev,yetki ve sorumluluk dağıtır.Görev,yetki ve sorumluluklarda karmaşayı önler,etkili çalışma ilişkileri kurar.
5) Büro elemanlarını uyum içinde çalıştırır,çalışanların başarı ve başarısızlığını tespit edip,sonuçları değerlendirir,düzeltilecek işleri
tespit edip aksaklıkları Müdürlük Makamına iletir.
6) Müdürlük Makamınca verilecek görev ile o görevin yetki sınırları içinde ilgili birim ve kuruluşlarla ilişkiye girer ve bu konularla ilgili
bilgi alışverişinde bulunur,edinilen bilgi ve izlenimleri Müdürlük Makamına iletir.
7)Yönetmelik değişikliklerini,uyulması gereken kanun ,kararname,genelgeleri alt birim ve elemanlara duyurur veya hatırlatır,uygulamada
çıkan yada çıkabilecek aksaklıkları varsa çelişkileri İmar ve Şehircilik Müdürü'ne iletir.
8) Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları ve tebligatları inceleyerek paraflar.
9) Büro elemanlarının günlük izin taleplerini ve görev yazılarını değerlendirerek Müdürlük Makamına iletir.
10) Haftalık,aylık,yıllık çalışma raporları hazırlayıp Müdürlük Makamına iletir.
11) Yapılan işleme ait istatistik bilgileri ilgili kurumlara zamanında gönderilmesini sağlar.
12) Elemanların birbirleriyle,üstleriyle ve vatandaşla olan ilişkilerinde saygı,sevgi ortamında olumlu diyalog oluşturma,şeffaf,
dürüst, görev yapmalarını sağlar.
13) Şefliğin ihtiyacı olan malzemeleri tespit eder,malzeme deposundan talep eder ve temin edilen malzemeleri ihtiyacı olan
elemanlara dağıtır.
Şefliğin demirbaş eşyalarının( hizmetin gerektirdiği demirbaş eşyaların) bakımı,tamiri yada yenisinin temininin gerekliliğini
Müdürlük Makamına bildirerek yapılmasını ve takibini sağlar.
14) Nihai sorumluluk kendisinde olmak koşuluyla yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirebilmek için nezaretindeki elemanlara
yetki verir.
15) İş sağlığı güvenliği ve çevre mevzuatlarının biriminde uygulanmasını sağlar.

Yıkım Şefliğinin Görev,Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 13 - 1) Encümence yıkılmasına karar verilen yapıların güvenli ve uygun bir şekilde yıkılabilmesi için mümkünse belediye imkanları
ile mümkün değilse ihale edilebilmesi için ilgili müdürlüklerle irtibata geçerek ihaleye çıkarır.
2) Yıkım esnasında yıkım mahallinde bizzat bulunarak güvenlik güçleri,Zabıta gücü, ve yıkımı fiilen yapan diğer müdürlük elemanları
arasında koordinasyonu sağlayarak yıkım sonunda gerekli tutanak ve evrakların hazırlanarak imza altına alınmasını sağlar,yıkım
esnasında yıkımı fotoğraflarla belgeler.
3)Yıkım ihale yolu ile yapılacaksa,ihale dosyası hazırlanabilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri toplamak sureti ile keşif ve ihale dosyası
hazırlanmasına yardımcı olarak ihaleye üstlenen şahıs ve tüzel kişi elemanlarına yapının tahliye edilmiş olarak teslimini sağlar.
4) Yıkımı yapılan yapının yıkım maliyetlerinin tahsil edilebilmesi için ilgili Müdürlüğe yazışma yapılmasını sağlar.

Teknik Personel Görev,Yetki ve Sorumluluğu :
MADDE 14 - 1) Sorumlusu olduğu bölgedeki her türlü inşaat faaliyetinin (Yeni yapı, kat ilavesi,tadilat,basit onarım,restorasyon v.b.)ruhsatlı olup olmadığını,ruhsatlı ise ruhsatına uygun olarak devam edip etmediğinin kontrolünü yapar.
2) Ruhsatlı olarak devam eden yapıların toprak ve temel üstü vizelerinin yazılıp yazılmadığının kontrolünü yapar.
3)Her türlü inşaat faaliyeti hakkında resmi makamlarca veya vatandaşlar tarafından yapılan ihbar ve dilekçeleri değerlendirerek
ilgilisine(yazılı veya sözlü) bilgi verir.
4) Kontrol yada ihbar sonucu tespit edilen ruhsatsız yapıları derhal mühürlemek suretiyle durdurup,ruhsat alma imkanı olanlara
yıkılması için yasada belirtilen süreyi verip süre sonunda ruhsat alanlara devam etmesi için mührü sökerek izin verir.
Ruhsat almayan binanın 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddesine göre Fen Zaptı tanzim ederek ilgili mercice (Encümene) karar
alınması için havalesini yapar.
5) Ruhsatlı olduğu halde ruhsat hilafı imalatı olan yapının ruhsatına uygun hale getirilmesi için ilgilisine (Yapı sahibi,Fenni Mesul) yazılı
ikaz yapılmak suretiyle yasada belirtilen süre verir.Süre sonunda ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmediği tespit edilen yapı için
Fen Zaptı tanzim ederek yasal işlemi yapar,ayrıca konu hakkında ruhsatı veren şefliğe de yazılı bilgi verir(Ruhsatın iptali için).
6) Ruhsatlı olduğu halde 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği gereğince uzman yapı denetim kuruluşlarınca
denetlenmesi gerekirken her ne olursa olsun denetiminden vazgeçildiği yazı ile bildirilen yapıların inşaat faaliyetlerini yeni denetim firması
atanıncaya kadar durdurur.

Kalem Kayıt Memuru Görev,Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 15 - 1) Müdürlüğe giren tüm evrakları kayda almak.Varsa evveliyatıyla birleştirmek üzere arşive göndermek.İşlemi bitmiş olan
evrakın çıkışını yapmak.Zimmet karşılığı vatandaşa veya ilgili birime teslim etmek. Şeflikte ki diğer işlerle ilgili şefin vereceği görevleri
yerine getirmek.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin Alınması
MADDE 16 - 1)Kalem memurları dışında kalan Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler,dosyalar ve tüm işler zimmet defterine
kaydedilerek ilgilisine verilir.


Görevin Planlanması
MADDE 17 - 1) Yapı Kontrol Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi
MADDE 18- 1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle
yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon
Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği
MADDE 19- 1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon ,Müdür tarafından sağlanır.
2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra Müdüre iletilir.
3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları
durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya ,yazı ve belgeler ile zimmetle zimmeti altında
bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur.Devir-teslim
yapmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı,belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla
yeni görevliye teslim edilir.

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon
MADDE 20- 1) Müdürlük arası yazışmalar Müdür'ün imzası ile yürütülür.
2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi,Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer
şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği
Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme
Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem
MADDE 21 - 1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır.Müdür tarafından ilgili personele havale edilir.Personel evrakın
gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır.Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine
sayılarına göre işlenir,dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir.Müdürlükler arası havale
ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

Arşivleme ve Dosyalama
MADDE 22- 1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.
2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim
Denetim ve Disiplin Hükümleri
MADDE 23 - 1) Yapı Kontrol Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
2)Yapı Kontrol Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin,rapor,derece ve kademe ilerlemesi,ödüllendirme
ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 24- 1) İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük
MADDE 25- 1) Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 26- 1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :