test
x

Dilek YOSUN

  Yazı Boyutu - 14 +
Veteriner İşleri Müdürlüğü

Dilek YOSUN

0224 241 41 05-04

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Yenikent Mh. Albayrak caddesi (Hamitler Toki yakınları) Osmangazi/ BURSA

İletişim
Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, KuruluşuAMAÇ

MADDE 1

Osmangazi Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün görev, yetki, sorumluluk ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

KAPSAM

MADDE 2

Bu Yönetmelik Veteriner İşleri Müdürlüğü?nün görevleri ile Müdürlükte çalışan Müdür, Birim Sorumluları, Teknisyen ve Memurların görev, yetki, sorumluluklarını kapsar.

DAYANAK

MADDE 3

Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.TANIMLAR

MADDE 4

Belediye : Bursa Osmangazi Belediyesini,

Başkanlık : Osmangazi Belediye Başkanlığını,

Başkan : Osmangazi Belediye Başkanını

Müdürlük : Veteriner İşleri Müdürlüğünü

Müdür : Veteriner İşleri Müdürünü

Personel : Veteriner İşleri Müdürlüğü Personelini ifade eder.

İnsekt : Kent zararlıları (kara, sivri sinek vb.)

Zoonoz : Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar.

Afit : Yeşil alan zararlıları.TEŞKİLAT

MADDE 5

Veteriner İşleri Müdürlüğü;

1- Veteriner İşleri Müdürü,

2- Hayvan Sağlığı Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu Müşahade ve Karantina Sorumlusu,

3- İdari İşler Memuru,

4- Çevre Sağlığı İlaçlama Sorumlusu,

5- Web Sayfası Birim Güncelleme Sorumlusu,İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları


MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 6


1- Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlayarak hayvan sağlığının, başta kuduz olmak üzere çeşitli zoonozlarla mücadele ederek halk sağlığını korumak,

2- Kent zararlıları diye bilinen kemirgen, kara sinek, sivri sinek gibi çeşitli haşereler ile yeşil alanlarda afit ve çam kese tırtılı mücadelesi yapmak,

3- Çeşitli yazışmalar, arşivleme gibi idari işlerle web sayfasının güncellenmesini sağlamak.

MÜDÜRLÜĞÜN KADROLARI

MADDE 7

Müdürlük kadroları Norm Kadroya uygun olarak Müdür, Veteriner Hekim, Çevre Mühendisi, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Memurlardan oluşur.GÖREV VE SORUMLULUKLAR

MADDE 8

Veteriner İşleri Müdürü Görev Yetki ve Sorumluluğu

1- Başta 5393 Sayılı Belediye Kanunu olmak üzere Yasa ve Yönetmeliklerce Veteriner İşleri Müdürlüğüne verilen görevlerin eksiksiz yürütülmesini sağlamak.

2- Görevle ilgili çeşitli Müdürlüklerle koordinasyonu sağlamak.

3- Yapılan tüm işlerde yasal yükümlülükleri aşmadan gereksiz prosedürleri azaltmak.

4- Daha etkin çalışmalar yapılabilmesi için yeni projeler üretmek.

5- Müdürlük içindeki birimleri kontrol etmek ve yönlendirmek.

6- Müdürlüğün amaç ve görevlerini gerçekleştirmek için hedefleri belirlemek, çalışma programlarını hazırlamak, işlemleri standartlaştırmak.

7- Müdürlüğe bağlı personelin yetki ve sorumluluklarını dağıtmak.

8- Müdürlük personelini uyum içinde çalıştırmak, çalışanların başarı ve başarısızlığını tespit edip sonuçlarını değerlendirmek.

9- Başkanlıkça veya Kanun, Tüzük ve Mevzuatlarda belirtilen Kurul ve Komisyonlarda görev almak.

10- Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu malzeme, ekipman, ilaç ve her türlü alımlara karar vermek, talepte bulunmak.

11- Müdürlük personelinin ücretli / ücretsiz yıllık izinlerini düzenlemek.

12- Fazla çalışma ile ilgili puantajları hazırlatmak.

13- Personelin 1. derecede sicil ve disiplin amiridir.

14- Müdürlük bütçesini ve faaliyet raporlarını hazırlamak. 15- Belediye Başkanı?nın onayı ile Başkan adına Belediyeyi resmi daireler, özel ve tüzel kuruluşlar karşısında temsil etmek.


Hayvan Sağlığı Müşahade ve Karantina Sorumlusu

1- Bu hizmet biriminde tüm programları hazırlamak, çalışanları yönlendirmek ve denetlemek.

2- Şüpheli ısırık ve tırmalama vakalarında kuduz yönünden olayı yerinde inceleyerek tutanaklar hazırlamak.

3- Sorunlu hayvanları ekipler tarafından aldırtarak müşahade mahalline yollamak ve karantina işlem ve sürelerini takip etmek.

4- Sahipsiz hayvanların toplatılarak rehabilitasyon merkezine yollamak.

5- Rehabilitasyon merkezindeki hayvanların muayene, aşı ve kısırlaştırma işlemlerini yaptırmak.

6- Tedavisi tamamlanan hayvanların alındığı ortama geri bırakılmasını sağlamak.

7- Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezindeki iş akışını temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlamak.

8- Hayvanların sahiplendirilmesi çalışmalarını yapmak.

9- Amirlerinin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek.

10- Çalışan şoför ve işçilerin iş güvenliğini sağlayarak yıllık aşı programlarını takip etmek.

11- Çalışan personelin hizmet içi eğitim çalışmalarını yaptırmak veya yapmasını sağlamak.

12- Fazla çalışma ile ilgili puantajları hazırlamak.

13- Kullanılan araç ve ekipmanların bakım ve onarımları için çalışmalar yapmak.İdari İşler Memuru

1- Gelen ve giden evrakların kayıtlarını tutmak.

2- Uygun dosyalama sistemi ve arşiv oluşturmak.

3- Müdürlük ile ilgili tüm yazışmaları yapmak.

4- İşçi puantajları ile ilgili yazışmaları düzenlemek.

5- Müdürlüğün ihtiyacı olan kırtasiye ve basılı evrak ihtiyaçlarını tespit etmek.

6- Müdürlüğün diğer müdürlüklerle olan yazışmalarını takip etmek.

7- İç ve dış telefonları ilgili kişilere yönlendirmek.Çevre Sağlığı İlaçlama Sorumlusu

1- Osmangazi sınırları içinde insekt , kent zararlıları, yeşil alanlarda afit üreme alanlarını tespit etmek.

2- Tespit edilen bölgelerde fiziksel iyileştirmelerin yapılması için çeşitli müdürlüklerle iş birliği yapmak.

3- Yapılacak ilaçlamalar için programlar hazırlamak ve yapılan ilaçlamaların etkinliğini test etmek.

4- İnsekt ve afit şikayetlerini yerinde inceleyerek yapılacak ilaçlamanın şekline karar vermek.

5- Kullanılan ilaçların hazırlanmasına refakat edecektir.

6- Pazar yerleri, metruk bina ve konutların ilaçlanmasını sağlamak.

7- İlaçlamada kullanılan ilaç ve ekipmanların yıllık bakım ve alımları için öneride bulunmak.

8- Çalışan işçilerin iş güvenliğini ve sağlık kontrollerini yaptırmak.

9- İşçilerin aylık çalışma ve fazla mesai puantajlarını hazırlama.


Web Sayfası Birim Güncelleme Sorumlusu

1- Belediyenin internet sayfasının, verilen hizmetin verimliliği adına güncelliğini korumasını sağlamak.

2- Gereken bilgileri Bilgi İşlem Bürosuna bildirmek.

3- Değişen hizmetleri güncellemek.

4- Birimle ilgili WEB Sayfasının geliştirilmesi için önerilerde bulunmak.

5- Belediyemiz WEB Sayfasındaki tüm yenilik ve güncellemeleri personelle paylaşmak.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÜRÜTME, YÜRÜRLÜK


MADDE 9

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

YÜRÜRLÜK

MADDE 10

Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Osmangazi Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 Sayılı Kanunun 2. maddesi gereği mahalinde çıkan gazete ve diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 11

Bu Yönetmelik Osmangazi Belediye Başkanlığınca yürütülür.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :