test
x

Yıldıray SEVİLMİŞ

  Yazı Boyutu - 14 +
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Yıldıray SEVİLMİŞ

0224 280 29 88

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Alemdar Mah. 1.Spor Sokak No:2-1 Osmangazi/ BURSA

İletişim
Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kuruluşu


AMAÇ

MADDE 1

Bu Yönetmeliğin amacı, Osmangazi Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü?nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.KAPSAM

MADDE 2

Bu Yönetmelik Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün görevleri ile müdürlükte çalışan Müdür, Teknik Destek Sorumlusu Araç Bakım Onarım Sorumlusu, Bina Bakım Onarım Sorumlusu, Kalem Memurluğu ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan işçilerin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.DAYANAK

MADDE 3

Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.


TANIMLAR

MADDE 4

Belediye : Bursa Osmangazi Belediyesini,

Başkanlık : Osmangazi Belediye Başkanlığını

Başkan : Osmangazi Belediye Başkanını

Müdürlük : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Müdür : Ulaşım Hizmetleri Müdürü

Personel : Osmangazi Belediye Personelini ifade eder.

TEŞKİLAT

MADDE 5

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü;

1- Müdür

2- Teknik Destek Sorumlusu

3-Araç Bakım Onarım Sorumlusu

4-Bina Bakım Onarım Sorumlusu

5- Kalem Memurluğu,

6-İşçiler

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları


MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 6

1. Müdürlüğünün görevlerinin yürütülmesinden sorumludur.

2. Birimlerin koordinasyon içinde çalışmalarını sağlamak için gerekli organizasyonu yapar.

3. Makine ve Atölye tezgah parkının maksimum randıman alınacak şekilde çalıştırılmasını denetlemek, bunun için her türlü tedbiri almak.

4. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü teşkilatının kurulması ve geliştirilmesi (tesis, ekipman, tezgah-teçhizat, takım-avadanlık vb.) için bağlı olduğu Başkan Yardımcısına önerilerde bulunmak ve gelişmesini sağlamak.

5. Atölyelerin düzenli bir şekilde çalıştırılmasını, makinelerin iyi bir şekilde işletilmesini sağlamak.

6. Atıl durumda bulunan araçların Taşıt Kontrol Raporlarını hazırlamak, daha sonra satışını yapmak veya hurdaya ayırmak.

7. Çalışma sahası dahilindeki iş yerlerinde iş güvenliği ve iş emniyeti ile ilgili tüm tedbirleri almak.

8. Osmangazi Belediyesinde bulunan tüm araçların Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile koordineli çalışarak Fenni muayene, Egzost testi ve Araç sigortalarının yapılmasını sağlamak.

9. Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni alınacak Makine teçhizatı için Teknik Şartname hazırlamak.

10. Gerektiğinde Belediyemizde hizmet araçlarının özelleştirilerek araç kiralanmasını sağlamak.

11. Arızalı araçları atölyede tamir ve bakımını yaptırmak.

12. Ulaşım hizmetleri ile ikmal işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

MÜDÜRLÜĞÜN KADROLARI

MADDE 7

Müdürlük personeli Norm Kadroya uygun olarak Müdür, Teknik Destek Sorumlusu, Araç Bakım Onarım Sorumlusu, Bina Bakım Onarım Sorumlusu, Kalem Memurluğu ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan işçilerden oluşur.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

MADDE 8

1. ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Müdürlüğünün görevlerinin yürütülmesinden sorumludur.

2. Müdürlük içindeki birimlerin koordinasyon içinde çalışmalarını sağlamak için gerekli organizasyonu yapmak.

3. Belediyemize ait tüm binaların kalorifer, klima, telefon, sıhhi tesisat, elektrik vs.bakımlarını yaptırmak ve onarımlarını sağlattırmak, ayrıca yıllık periyodik bakım cetveli hazırlatmak ve uygulatmak.

4. Belediyemize ait tüm araçların kayıtlarını tutturmak, bakımlarını yaptırmak, onarılmasını sağlatmak ve akaryakıtlarını temin ettirmek için gerekli planlamayı yapmak.

5. Müdürlüğümüz içinde bulunan Mak. Maliyet raporlarını irdelemek ve masraf çıkaran araçları tespit ederek durum hakkında Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına bilgi vermek.

6. Belediyemiz ile ilgili işler için teknik destek vermek.

7. Müdürlükler arası araçları koordineli olarak dağıtmak, sevk ve idaresini yapmak, satın almak, hurdaya çıkarıp satmak.

8. Personelin iş verimini arttırmak için gerekli olan motivasyonu sağlamak.

9. Yapılan işlerin daha seri ve kaliteli olması için gerekli düzenlemeleri yapmak, personeli yönlendirmek..

10. Ulaşım ve ikmal ihale işlerinin teknik şartnamesini hazırlatmak.2. TEKNİK DESTEK SORUMLUSU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Sorumlusu olduğu büronun amaç ve ödevlerini gerçekleştirmek için geleceğe dönük hedefleri belirlemek, hedeflere ulaşmak için tahminlerde bulunmak, program yapmak, çalışma programı hazırlamak ve işleri standartlaştırmaya çalışmak.

2. Büro görevlerine ait işi basitleştirici ve verimliliği arttırıcı faaliyetlerde bulunup iş akımlarının tespiti için müdüre önerilerde bulunmak.

3. İlgili birimlere teknik destek vermek.

4. Belediye? ye alınacak araç, gereç ve teçhizat için teknik şartname hazırlamak, ihaleden sonra kontrol ederek alımını sağlamak.

5. Müdürlüğün ISO dökümantasyon işlerini yapmak, değişen ISO belgelerini güncellemek, yıllık çalışma programını yenilemek.

6. Müdürlüğün demirbaş işlerini ve demirbaşlara ait ayniyat işlerini yürütmek.

7. Belediye araçları için akaryakıt alımı sağlamak, kiralık araç ihale dosyası hazırlamak ve kontrol etmek.

8. Serigraf atölyesinin işlerinin takibi, malzeme ihtiyaçları talepleri, yazı tasarımları ve pankart yapımı, kesici makineden yazı çıkarılması serigraf elemanlarına tesliminin yapılması ve işlerin yaptırılması.

9. Bilgisayar ortamında araç sicil dosyalarını tutmak.

10. Müdürün verdiği işleri yapmak.


3. ARAÇ BAKIM ONARIM SORUMLUSU

1. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne karşı sorumludur.

2. Atölye personelini yönlendirerek arızaların giderilmesini sağlamak.

3. Verilen işin zamanında ve kaliteli yapılmasını sağlamak.

4. Destek Hizmetleri Md.lüğü ile koordineli çalışmak.

5. Çalışma anında iş güvenliği ve iş emniyeti ile ilgili tedbirler almak.

6. Belediyemizin havuz sisteminde bulunan araçların sevk ve idaresini yapıp, koordineli bir şekilde çalıştırılmasını sağlamak.

7. Yolda kalan ve kaza yapan araçları kontrol etmek ve işlemlerini yaptırmak. Aracın atelyeye getirilmesini temin etmek.

8. İşçilere görev dağılımı yaparak disiplin içinde çalışmasını sağlamak.

9. Atıl durumdaki araçları hurdaya çıkarmak için bilgi vermek.

10. Bilgisayar ortamında araçların periyodik bakımları ile yağ değişim, balata yenileme kontrollerinin yapılması.

11. Bilgisayar ortamında atölyeye giren araçların iş emri dosyasını açmak,parça taleplerini numunelerine veya parça numaralarına göre yapmak.İş bitince iş emrini kapatmak.

12. Arıza-Bakım ve Genel iş emri sayılarını iş emri bazında ve ayrıntılı olarak tutmak.

13. Servis güzergah şoförlerinin aylık çizelgelerini hazırlamak.

14. Atölyelerdeki Kaynak makineler, kriko, kompresör, sıcak su makinesi ve diğer teçhizat bakımının kontrolü yapılması.

15. Tüm teknik konuların arşivi, iş güvenliği prosedürünü işlemek ve uygulamak.

16. Atölye aylık raporlarının yapılması.

17. Özel araçların sevk ve idaresinin yapılması.

4. BİNA BAKIM ONARIM SORUMLUSU

1. Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak.

2. Personel servislerinin hakedişlerin kontrol edilmesi araç ruhsatlarının ve hakedişlerin dosyalanması.

3. Resmi araçların ruhsat,fenni muayene,egsoz ve trafik sigorta poliçelerinin kontrolü , yaptırılması , yenilenmesi.

4. Satışı yapılacak araçların yazışmalarının yapılması.

5. Araç değişikliklerinde ve avadanlıklarına(zincir,yangın tüpü,kriko,teyp, stepne) tutanak hazırlamak.

6. Tüm araçların makine taşıt görev emirlerini, taşıt kontrol kartlarını yıllık arşivlemek.

7. Müdürlüklerde görevli araç listelerinde her değişiklikte güncellemek ve yeni alınan araçlara OSB numaralarını vermek.

8. Atık yağların Çevre Bakanlığı yönetmeliğine göre bertaraf edilmesini sağlamak.

9. Atölye çalışanlarının saat ücretlerinin değiştiğinde maliyete girilmesi.

10. Tüm hizmet binalarındaki elektrik, telefon,sıhhi ve kalorifer tesisatı bakım ve onarımını yaptırmak ve kayıtlamak.

11. Telsiz kodu verilmesi ve müdürlüğümüz elemanlarına zimmetinin yapılması diğer müdürlüklerle yazışmaların yapılması.

12. Makine Maliyet Raporlarını incelemek, masraf oluşturan araçları tespit ederek durumu hakkında rapor hazırlamak ve gerekirse hurda işlemlerini yapmak.

13. Müdürün verdiği işleri yapmak.

5. KALEM GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Gelen evrak, giden evrak ,iç zimmet ve dış zimmet defterlerini oluşturmak.

2. Müdürlüğe ait tüm yazışma işlemlerini yapar.

3. Yazışmaların sonucunda dairede kalan evrakların dosyalama işlemlerini yapmak, arşiv ve arşivlenmesini sağlamak.

4. Müdürlüğe ait personel işlerinin yapılmasını sağlamak.

5. Müdürlük çalışanlarının, personel sicil dosyalarını tutmak.

6. Müdürlük çalışanlarının tüm yazışmalarını yapmak. Stajyer öğrencilerin yazışmaları da dahil (izin yazıları; eş ve çocuklar ile kendilerine ait vizite kağıtlarını yazmak; mesaiye kalan personel için Başkanlık Makamından olur almak; fazla mesai ücretlerinin ödenmesi için Personel Müdürlüğüne liste hazırlamak; Stajyerlerin Belediye ve Okul ile olan yazışmalarını yapmak; Stajyerlerin puantajlarını Maaş servisine bildirmek).

7. Müdürlük çalışanlarının işe devamlığını, izinlerini takip etmek, izin kağıdı doldurmak ve bu bilgileri Personel Müdürlüğüne bildirmek.

8. Şantiye, Merkez Bina, hizmet binalarının, Muhtarlıkların, Meclis Üyelerinin, Personelin, İl Müdürlerinin, Belediyelerin adres ve telefonlarını temin etmek.

6. İŞÇİLER

1. Çalışılan alet ve vasıtada herhangi bir arıza vukuu bulduğu zaman derhal ilgili Amirini haberdar etmekle sorumludur.

2. Kendilerine verilen işleri eksiksiz olarak yerine getirmek.

3. Çalışırken İş güvenliği İş emniyeti için gerekli tedbirleri almak.

4. Yaptığı iş ile ilgili kendisine verilen alet, malzeme ve vasıtaların en verimli biçimde kullanmak ve temizliğini yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÜRÜTME, YÜRÜRLÜK

MADDE 9

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

MADDE 10

Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

21/02/2001 tarih ve 2000/168 Esas Nolu, 43 Karar No?lu Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğüne ait Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.YÜRÜRLÜK

MADDE 11

Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Osmangazi Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 sayılı Kanunun 2inci maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 12

Bu Yönetmelik Osmangazi Belediye Başkanlığınca yürütülür.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :