test
x

Vahap IŞIK

  Yazı Boyutu - 14 +
Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Vahap IŞIK

0 224 270 70 40

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Çırpan Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi /Osmangazi/Bursa

İletişim
Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

T.C
BURSA
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve kısaltmalar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - Bu Yönetmelik; Osmangazi Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğünün görev ve yetkileri ile Teftiş Kurulu Müdürü, Müfettiş, Müfettiş yardımcıları ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü Bürosu Personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin yükümlülüklerini, Müfettiş ve Müfettiş yardımcılarının seçilme ve atanmalarını ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü ile Müfettiş ve Müfettiş yardımcılarının çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ile 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 12 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Başkan : Belediye Başkanını,
b)Başvuru Formu : Sınava girmek isteyen adayların,Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,hangi yabancı dilden sınava gireceğini.Sınavla ilgili kendisine yapılacak bildirimlerin gönderilmesini istediği posta ve e-posta adresini üzerinde işaretleyip veya yazılı beyan edeceği şekilde idarece düzenlenenve aday tarafından doldurulup imzalanacak olan formu,
c) Belediye :Osmangazi Belediyesini,
ç) Birim Amiri : Belediye birimlerinin en üst amirlerini,
d) Birim : Belediye hizmet birimlerini,
e) Büro : Teftiş Kurulu Müdürlüğü Bürosunu,
f) Giriş Sınavı : Yazılı ve sözlü sınavdan oluşan müfettiş yardımcılığı giriş sınavını,
g)Görev standartları : Görevlerin amacına uygun şekilde,verimli,etkinve uygulamabirliği içinde,etik ilkeler gözetilerek gerçekleştirilmesini temin etmek,görev sonuçlarının adilve güvenilir olmasını sağlamak,görevlerin kalite kontrol,görevlilerin ise performans bakımından değerlendirilmesine zemin hazırlamak maksadıyla müfettişlerce uyulması gereken genel ilke ve kuralları tespit amacıyla Kurul Müdürlüğünün teklifi ve Başkanın onayı ile uygulamaya konulan teftiş kurulu görev standartlarını,
ğ)İşletme : Belediyenin görev ve sorumluluk kapsamında bulunan özel gelir ve giderleriolan hizmetleriyle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı izni ile kurulan bütçe içi işletmeleri,
h)Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS):18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen,Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikde (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanacaklar için kurumların kendi mevzuatlarına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul edilecekleri belirlemek amacıyla kullanılacak olan puanları sağlayan merkezi sınavı,
ı)Kurul Müdürü : Osmangazi Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürünü,
i)Kurul : Osmangazi Belediyesi Teftiş Kurulunu,
j)Müfettiş yardımcısı : Bağımsız olarak denetim ve soruşturma yapmaya yetkili olan veya olmayan müfettiş yardımcılarını,
k)Müfettiş : Osmangazi Belediyesi Müfettişlerini,
l)ÖSYM : Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

m)Refakat müfettişi : Kurul Müdürüne yardımcı olmak üzere görevlendirilen müfettişleri,
n) Yeterlik sınavı : Müfettiş yardımcılarına üç yılın sonunda yapılan yazılı ve sözlü sınavı,
o) Yetkili merci : 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre izin vermeye yetkili merciyi, ifade eder.
İlkeler
MADDE 4 - Teftiş Kurulu Müdürlüğünün temel ilkeleri şunlardır:
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Hesap verebilirlik,
ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
d) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
e) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik.


İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Bağlılık
Teşkilat
MADDE 5 – (1) Teftiş Kurulu Müdürlüğü bir müdürle yeteri kadar Müfettiş ve Müfettiş yardımcısından oluşur.
(2)Kurulun büro işleri müdürlük bünyesinde bulunan kalemde görevli diğer personel tarafından yürütülür.
Bağlılık
MADDE 6 –Teftiş Kurulu Müdürlüğü doğrudan başkana bağlıdır. Başkanın emri ve onayı ile Başkan adına görev yapar.


İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Teftiş Kurulu


Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7 –Teftiş Kurulu Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
Belediye Başkanının emri ve onayı üzerine;
a),Kamu hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini, verimlilik ve performansın artırılmasını, Belediyenin mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını sağlamak amacıyla araştırmalar yaparak gerekli görüş ve öneriler hazırlayıp Belediye Başkanına sunmak,
b) Gerektiğinde, Belediye hizmetlerinde performans, etkinlik ve verimliliğin artırılması için üretilecek politika, proje ve hizmet standartlarının oluşumuna katılmak,
c) İnceleme ve Teftişin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla genel prensipleri tespit etmek ve personelin çalışmalarını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek,
ç) Belediye Başkanı, diğer seçilmiş kişi ve organlar ile Encümen Başkanı ve üyelerinin Encümen çalışmalarından doğan karar ve işlemleri hariç, tüm belediye birimlerinin her türlü iş ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmek,
d) Kanun, Kanun Hükmünde kararname, Tüzük ve Yönetmeliklerde gösterilen ve Belediye Başkanınca verilen teftiş hizmetlerini ifa etmek,
e) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen bu kapsamdaki görevleri icra etmek.İKİNCİ BÖLÜM
Teftiş Kurul Müdürü

Teftiş Kurulu Müdürünün Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Teftiş Kurulu Müdürü; Başkan tarafından bakanlıklar ile bunların bağlı ve ilgili kuruluşlarının merkez teşkilatı ile belediye ve diğer belediyelerde yardımcılık dönemi de dahil olmak üzere, en az 10 yıllık memuriyet hizmeti bulunanlar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşıyanlar arasından atanır.
(2)Kurul Müdürü Müfettiş yetkisine sahip olup, aşağıdaki görevleri yapar, yetkileri kullanır;
a) Teftiş Kurulu Müdürlüğünün 7. maddede belirtilen görevlerini yürütmek,
b) Belediye Başkanı, diğer seçilmiş kişi ve organlar ile Encümen Başkanı ve üyelerinin Encümen çalışmalarından doğan karar ve işlemleri hariç Müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,
c) Teftiş Programlarını yaparak, Başkanlık Makamının onayına sunmak,
ç) Gerektiğinde bizzat teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,
d) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerle alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak,
e) Teftiş Kurulu Müdürlüğüne intikal eden teftiş, denetim, inceleme veya soruşturmayı gerektiren konuları ilgili organlara göndermek,
f) Müfettiş Yardımcılarının işe alınması ve üç yıllık staj döneminde yetişmeleri ile ilgili tedbirleri almak,
g) Müfettişlerin mesleki ve ilmi çalışmalarını teşvik ve tanzim etmek, gerekirse başarılı tetkik sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,
ğ) Teftiş Kurulu Müdürlüğünün çalışmalarını izlemek, dönem sonunda çalışmalarla ilgili değerlendirme raporları ve yıllık faaliyet raporları düzenleyerek Başkanlık Makamına arz etmek,
h) Görev alanına giren konularla ilgili olarak uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlık Makamına tekliflerde bulunmak,
ı) Mevzuat ve Belediye Başkanı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak,
(3)Kurul Müdürü kendisine verilen ve Müdürlüğe ait görevlerin yerine getirilmesinden yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Belediye Başkanına karşı sorumludur.

Teftiş Kurulu Müdürüne Vekâlet
MADDE 9- (1) Teftiş Kurulu Müdürü; geçici sebeplerle görevinden ayrıldığında Müfettişlerden en kıdemli birine vekâlet görevini verir. Herhangi bir sebeple Teftiş Kurulu Müdürlüğünün devamlılık arz edecek şekilde boşalması halinde vekâlet görevi Başkanlık Makamının onayı ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müfettişler

Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 10 – (1) Müfettişler bu yönetmeliğin 7/d maddesinde belirtilen makam, kişi ve organların iş ve kararları hariç olmak üzere; belediye Başkanı adına, şu görev ve yetkileri kullanırlar:
a)Tüm Belediye birimlerinin iş ve işlemlerini, personelin görevleri ile ilgili hal ve hareketlerini, kanun, tüzük, yönetmelik ve Belediye Başkanı talimatlarının uygulanıp uygulanmadığını, teftiş program ve talimatlarına göre incelemek, denetlemek ve teftiş etmek, işlemleri teftiş edilen personel hakkında Personel denetleme raporu düzenlemek,
b) Belediyenin tüm birimlerinin personeli hakkında, görev emri gereğince soruşturma yapmak,

c) Görevlerini yerine getirmeleri sırasında öğrenmiş oldukları yolsuzluklar veya soruşturma açılması gereken konularda re’sen soruşturmaya başlamak ve durumu derhal kurul müdürüne bildirmek,
ç) Teftiş inceleme ve araştırma raporları ile soruşturma rapor ve fezlekelerini inceleyip bunlarla ilgili alınması gereken önlemleri Belediye Başkanı’na önermek.
d) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenilen seviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşüncelerini raporla Teftiş Kurulu Müdürlüğüne bildirmek,
e) Refakatine verilecek Müfettiş yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak, ehliyet, tavır ve çalışmaları hakkında düzenleyecekleri yazıyı ve/veya belgeyi Teftiş Kurulu Müdürlüğüne vermek,
f) Çeşitli konularda Belediye Başkanınca verilen araştırma ve inceleme görevlerini yapmak, ayrıca görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,
g) Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle ilgili çalışmalar yapmak,
ğ) Belediye Başkanı ve Teftiş Kurulu Müdürünce, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen teftiş hizmetleriyle ilgili olarak verilen benzeri görevleri yapmak,
h) Görevleri ile ilgili hususlarda yapılacak yazışmalarını; diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel tüm makam, merci ve kişilerle doğrudan, Kaymakamlık,Valilik ve Bakanlıklarla da Belediye Başkanı aracılığıyla yapmakla görevli ve yetkilidirler
(2)Müfettişler yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

Memurların Görevden Uzaklaştırılması
MADDE 11 – (1) Müfettişler;
a) Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, mal ve demirbaş eşyayı,bunların hesaplarını, belge, ve defterlerini, her türlü evrakları göstermekten ve soruları cevaplamaktan kaçınan; teftiş,inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek,engelleyecek veya yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunan,
b) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 inci maddesine giren eylemlerde bulunan,
c) Evrakta sahtecilik,kayıtlarda tahrifat yapmış olan,
ç) Ceza ve disiplin kovuşturmasını gerektirir,görevle ilgili başkaca yolsuzluklarda bulunan veya açıkça ortaya konulması koşuluyla kamu hizmeti gerekleri yönünden görev başında kalmaları sakıncalı görülen,personel hakkında, Teftiş, inceleme ve soruşturmanın her aşamasında geçici bir önlem niteliğinde olmak üzere görevden uzaklaştırmayı teklif edebilirler.
(2) Ancak ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir biçimde ortaya konması gerekir. Bu hareket ve eylemlerden (a) bendinde gösterilenlerin bir tutanakla saptanmış olması şarttır.
(3)Görevden uzaklaştırma işlemi hakkında gereği yapılmak üzere Personel Müdürlüğüne bilgi verilir.
Görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulandığı soruşturmalar öncelikle ve ivedilikle yürütülür. İlgili birimlerce de bu soruşturmalara ait raporlar üzerine yapılacak işlemlerin diğer işlemlerden öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.
(4) Soruşturma neticesinde, suçu işlemediği anlaşılan, haklarında yeterli delil bulunmayan memurlar ile disiplin yönünden memurluktan çıkarılmaması veya cezai bir işlem yapılmaması gereken memurlar hakkında görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması teklifi, müfettişler tarafından Teftiş Kurulu Müdürlüğü vasıtasıyla Belediye Başkanına bildirilir.(5) Görevden uzaklaştırıldığı halde işini devretmeyip görevi başında kalmakta ısrar eden ve bu tutumu tutanakla tespit edilen memur hakkında Müfettiş tarafından Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca takibat yapılması için o yer Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
(6)Görevden uzaklaştırma işlemini engelleyen ve bu işlemde ihmali görülen amirler hakkında ayrıca soruşturma yapılır.

Bilirkişi İncelemesi
MADDE 12 – (1)İnceleme ve değerlendirilmesi özel bilgi ve yetenek isteyen konuların varlığı halinde konu uzman kurum veya kişilere Müfettişçe incelettirilir. Bunların verecekleri raporlar kanıtlayıcı belge olarak inceleme veya soruşturma raporlarına eklenir.
(2) Bu gibi uzman kurum veya kişilerin ücretleri ile inceleme giderleri fatura veya fatura yerine geçen belgeler karşılığında Belediye Bütçesinden ödenir.

Görevlendirme
MADDE 13 – (1) Müfettişler, Belediye Başkanının emir ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Müdüründen aldıkları talimatla görev yaparlar. Belediye Başkanından doğrudan doğruya aldıkları emirleri Teftiş Kurulu Müdürüne bildirirler.

Müfettişlerin Uyacakları Hususlar
MADDE 14 – (1) Müfettişler, bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.
(2) Müfettişler özellikle şu iş ve işlemleri yapamazlar:
a) Yönetime müdahale edemezler.
b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar.
c) Teftişe tabi kimselerle hususi münasebetler tesis edemezler. Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar, bu yasağın dışındadır.
ç) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

Birlikte Görev
MADDE 15 – Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma programlarının gruplar halinde uygulanmasında her gruba dâhil Müfettişlerden en kıdemlisi o grubun başkanı sıfatıyla çalışmaları düzenler. Grup başkanları, işe başlarken ve çalışmalarının devamı sırasında teftiş ve tetkiklere verilecek en uygun yönü belirleyip, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin eder.

İşin Süresinde Bitirilememesi ve İşin Devri
MADDE 16 – (1) Müfettişler, Kendilerine verilen işleri ara vermeden Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nce belirtilen süreler içinde bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Müdürlüğüne zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.
(2) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa; Müfettişler ellerindeki işleri gerekçesi açıklanmak kaydıyla alınacak yeni bir onayla başka bir Müfettişe devredebilirler.
(3) Devredilecek işler için devri yapılacak olan Müfettiş bir “Devir notu” hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna; devredilen işin ne olduğu, devir gününe kadar işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği ve iş hakkında ne gibi görüş ve kanaate varıldığı hakkındaki düşüncelerini yazar.

(4) Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait kayıt ve belgelerle birlikte işi devralan Müfettişe imza karşılığında verir.
(5)Devir notu ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden Müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Müdürlüğüne gönderilir. Üçüncü nüsha devreden Müfettişte kalır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teftiş Kurulu Müdürlüğü Bürosu
Büro Personelinin Oluşumu, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 17 – (1) Teftiş Kurulu Müdürlüğü bürosu, Kurul müdürü emri altında yeterli sayıda personelden oluşur.
(2) Büro personelinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Teftiş Kurulu Müdürlüğünün her türlü evrak, dosyalama ve arşiv işlemlerinin yürütmek
b)Müfettişlerden gelen raporları kayıt etmek, ilgili oldukları yerlere sevk işlemlerini, yapmak ve sonuçlarını incelemek,
c) İşlemleri biten raporların ve evrakların dosyalama işlemlerini yapmak ve muhafaza etmek,
ç) Müfettişlerden gelen çalışma cetvelleriyle ilgili işlemleri yapmak,
d)Teftiş Kurulu Müdürlüğünün ayniyat işlemlerini yürütmek,
e)Teftiş Kurulu Müdürlüğünün yazışma işlemlerinin yürütmek.
f) Kurul Müdürü ve Müfettişlerin vereceği diğer işleri yapmak.

(3) Büroda görev yapan personel; Kurul müdürü ve Müfettişlere karşı sorumludur.

(4) Büro işlerinde gizlilik esastır. Görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar. Kurul Müdürü veya Müfettişlerin izni olmadan Belediye Başkanı dışında hiç bir makama evrak ve bilgi veremez ve gösteremezler.


ÜÇÜNCÜ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM

Müfettişliğe Giriş ve Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı

Müfettişliğe Giriş
MADDE 18 – (1) Müfettişliğe, diğer kamu kurumlarından naklen veya Müfettiş Yardımcısı olarak girilir.
A- Diğer Kurumlardan Naklen Geçiş,
Belediye Müfettişliğine diğer kurumlardan naklen atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilenler ile aşağıdaki şartları birlikte taşıması gerekir:
a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Birimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık lisans eğitimi veren yurt içi veya yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,
b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak,
c) Kamu kurumlarında, özel yarışma ve yeterlilik sınavları ile girilen ve teftiş, inceleme ve soruşturma yetkilerine haiz olan, yardımcılıkta geçen süreler hariç en az beş yıl görev yapmış olmak,
ç)Yukarıdaki şartları taşıyanlar, yazılı taleplerinin belediye başkanının onayı ve talepte bulunanın kurumunun muvafakatı ile müfettişliğe atanır. Şu kadar ki; bu yöntemle istihdam edilecek müfettiş sayısı toplam müfettiş kadrosunun 1/3 ünü geçemez.


B- Müfettiş Yardımcısı Olarak Giriş
(1) Müfettiş Yardımcılığına tayin edilebilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.
(2) Müfettiş yardımcılığı sınavı açılmasına, Teftiş Kurulu Müdürünün önerisi üzerine, Belediye Başkanının onayı ile karar verilir.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı değerlendirme komisyonu
MADDE 19 – (1) Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak komisyon; Başkanın onayı ile Kurul Müdürünün başkanlığında,Kurul Müdürünün önerisi ile görevlendirilecek dört müdür üyeden oluşur.Zorunlu sebeplerden dolayı görev yapamayacak başkan dışındaki asil üyelerin yerine geçmek üzere,aynı usulle dört yedek üye tespit edilir.
(2) Giriş sınavı değerlendirme komisyonu,sınavların sağlıklı şekilde yapılmasını sağlamak ve bu konuda gerekli bütün önlemleri almakla yükümlüdür.
(3) Giriş sınavı değerlendirme komisyonu sekretarya hizmetleri Teftiş Kurulu bürosunca yürütülür.

Giriş Sınavının duyurulması
MADDE 20 – (1) Atama yapılacak kadro sayısı,sınıfı ve dereceleri,sınava katılma şartları,başvuru usulü,tarihleri ve yeri,başvuruda istenilecek belgeler,sınav tarihi ve yeri,sınava girebilmek için aranan Kamu Personel Seçme Sınavı puan türü ve taban puanı,sınav konuları ve değerlendirme yöntemi ile gerekli görülen diğer hususlar sınav gününden en az otuz gün önce Resmi Gazete’de,Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Belediyenin/İdarenin internet sitesinde duyurulur.
(2) Adayların sınava son başvuru tarihi ve kayıt süresi, yazılı sınav tarihinden en çok onbeş gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.

Giriş Sınavı Şartları

MADDE 21 –(1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aşağıda belirtilen nitelikleri taşımak gerekir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel koşulları taşımak.
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Birimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olmak.
c)Yazılı sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış bulunmak.
ç)Müfettiş olarak görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hali bulunmamak.
d)(A)Grubu Kadrolar için yapılacak KPSS’den, sınav duyurusunda belirtilen puan türü yada türlerinden taban puanı almış olmak.
e)KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan,en yüksek puana sahip olandan başlanarak,atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından fazla olmamak üzere Kurul Başkanığınca/Müdürlüğünce belirlenen sayıda arasında olmak.
f)Bu sınava daha önce katılmamış veya en fazla bir defa katılmış olmak.
g)Müfettişliğin gerektirdiği karakter,sicil,ifade ve temsil yeteneği,tutum ve davranışyönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak.
(2) Yukarıdaki fıkranın (g)bendinin gerektirdiği araştırma meslek giriş sınavının yazılı bölümünü kazanmış adaylar hakkında,Kurul Müdürlüğünce yaptırılır.


Sınav İşlemleri
MADDE 22 – (1) Müfettiş yardımcılığı sınavına girmek isteyen adaylar, Kurum Teftiş Kurulu Müdürlüğüne bizzat müracaat ederler veya belgeleri başvuru süresinin son günü mesai bitimine kadar Teftiş Kurulu Müdürlüğüne ulaşacak şekilde posta ile gönderirler. Postadaki geçikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

Sınava Girmek İsteyen Adaylar ;
a) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
b) Son 6 ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
c) Aday formu,
ç) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti
ile Teftiş Kurulu Müdürlüğüne müracaat ederler,
d)Aday formunda adı ve soyadı , doğum yeri ve tarihi, mezun olunan yüksek öğrenim kurumu, yabancı dil ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

Yazılı Sınavı Kazanan Adaylardan, Sözlü Sınavdan Önce Aşağıdaki Belgeler İstenir

a)T.C. Kimlik numarası beyanı,
b)Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,
c)Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
ç) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı
d)Özgeçmişi ( Özgeçmişte baba ve ana adları ile meslek veya işleri;ilk, orta ve yükek tahsillerini yaptığı okulları ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, yüksek tahsilden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir),
e)4 adet vesikalık fotoğraf,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında ilgili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
(3) (b) bendinde belirtilen sağlık kurulu raporu ile (c) bendinde belirtilen askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belge, sınavı kazandıktan sonrada verilebilir.

Yazılı ve Sözlü Sınav Esası ve Yeri
MADDE 23 – (1) Aranan nitelikleri taşıyan ve KPSS sınavını kazanan istekliler, yazılı ve sözlü olmak üzere iki sınava tabi tutulurlar. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı ve sözlü sınav Başkanlıkça belirlenecek yerde yapılır.
Sınav Adaylık Belgesi
MADDE 24 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabileceklere Kurul Müdürlüğünce fotoğraflı “Adaylık Belgesi” verilir. Sınavlara, ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilebilir.

Sınav Konuları
MADDE 25 – (1)Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı aşağıda belirtilen gruplara ait konulardan seçilmek suretiyle yapılır.
a) HUKUK ; Anayasa ve İdare Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku,
b) MEVZUAT ; Belediye Mevzuatı,
c) MUHASEBE ; Genel Muhasebe, Bilanço ve Mali Tablolar Analizi,
ç) MALİYE ; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası,
d) EKONOMİ ; Makro ve Mikro Ekonomi, Uluslar arası Ekonomi, Çalışma Ekonomisi ve Türkiye Ekonomisi.


Yazılı Sınav Sorularının Hazırlanması
MADDE 26 – (1) Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarları ile her soruya verilecek puanlar ve sınav süreleri sınav kurulu tarafından sınav konularına göre tespit edilir. Tespit edilen puanlar ve sınav süreleri, sınava giren adaylara duyurulur. Hazırlanan soru kâğıtları ve cevap anahtarları sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Her sınava ait soru kâğıtları ayrı ayrı zarflara konularak zarflar kapatılır, üzerine hangi konuya ait sınav soruları olduğu yazılır, arkaları mühürlenip sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve ayrı bir zarfa konulacak cevap anahtarları ile birlikte Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir.

Yazılı Sınavların Yapılış Şekli
MADDE 27 – (1) Yazılı sınavlar, duyurulan yer ve saatte sınav kurulu ve gerektiğinde Teftiş Kurulu Müdürlüğünce görevlendirilen Müfettiş yardımcılarının gözetiminde başlar ve önceden tespit edilen saatte bitirilir. Sınav başladıktan sonra gelen adaylar sınava alınmazlar.
(2) Sınava giren adayların kimlikleri bir tutanakla tespit edilir. Adaylar yanlarında sınav giriş belgeleri ile birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesini bulundurmak zorundadır
(3) Sınava, içinde sınav soruları bulunan mühürlü zarfın sınava katılanların huzurunda açılması, soruların adaylara dağıtılması veya yazdırılması suretiyle başlanır. Zarfların açılmasına ilişkin bir tutanak düzenlenir ve bu tutanak sınav gözcüleri ile sınava giren iki aday tarafından imzalanır.
(4) Sınava katılan adaylar, soruların cevaplarını, mühürlü cevap kâğıtlarına yazarlar. Cevap kâğıtlarına, kapatılacak kısım dışında adayları kimliğini belirtecek her hangi bir yazı yazılmaz ve işaret konmaz. Cevap kâğıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, sınavda kopya çektiği tespit edilen adaylar hakkında bir tutanak düzenlenerek, sınavları geçersiz sayılır.
(5) Sınav sonunda, toplanan cevap kâğıtları ile tutanaklar bir zarf içerisine konulur ve zarf kapatılıp mühürlendikten sonra, bu husus ayrı bir tutanakla tespit edilip, zarf ve tutanak Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir.
(6) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yazılı sınav gruplarından alınan notların her birinin 100 tam puan üzerinden 50’den ve ortalamasının da 70’ ten aşağı olmaması gerekir.
(7)Yazılı sınav sonuçları bir tutanakla tespit edilir ve sınavı kazananlara Teftiş Kurulu Müdürlüğünce yazılı olarak tebliğ edilir.

Sözlü Sınav
MADDE 28 – (1)Yazılı sınavı kazananlar bir yazı ile sözlü sınava davet edilir. Sözlü sınav, yazılı sınav gruplarına giren konulardan yapılır. Bu sınavda ayrıca, adayların zekâ, ifade ve temsil kabiliyeti ile tutum ve davranışları gibi kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur,
(2) Sözlü sınavlarda adaylara sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların ortalaması sözlü sınav puanını oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 70’ten aşağı olmaması gerekir.
(3) Sınav Kurulu, sözlü sınav sonuçlarını da tutanakla tespit eder.

Giriş Sınavı Sonucu
MADDE 29 - (1)Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılmak için sınav notunun 70’ten az olmaması gerekir.
(2) Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı sonuçları sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilerek, sınavı kazananlara Teftiş Kurulu Müdürlünce gerekli duyuru yapılır.
Sınav Belgelerinin Saklanması
MADDE 30 – (1) Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavında başarılı olup ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri beş yıl, bunun dışındaki sınavla ilgili belgeler beş yılı geçmemek üzere bir sonraki sınav tarihine kadar Müdürlük arşivinde saklanır.(2) Adayların sınavlara iki defadan fazla girip girmediklerinin belirlenebilmesi amacıyla, sınavlara katılan adayların bir listesi çıkarılarak saklanır.

Müfettiş Yardımcılığına Atanma ve Kıdem Sırası
MADDE 31 – (1) Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavında başarılı olanlar, başarı sırasına göre boş olan Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına atanırlar.
(2) Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, boş kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu yüksek olanlar tercih edilir. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
(3) Müfettiş Yardımcıları arasındaki kıdem sırası, aynı giriş sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcılığına atananların giriş sınav notuna göre belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi
MADDE 32 – (1) Müfettiş Yardımcıları, 3 yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilirler.
a) Birinci Dönem Çalışmaları: Bu dönem çalışmaları, Teftiş Kurulu Müdürlüğünce yetki alanına giren teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevcut mer’i mevzuatın yardımcılara öğretilmesi, lisan bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.
b) İkinci Dönem Çalışmaları: Bu dönem çalışmaları, Belediye ve bağlı kuruluşlarının teftişinde grup halinde yapılır. Bu teftişler, Müfettiş Yardımcılarını yetiştirmeye yönelik özel gayeli teftişlerdir. Yetiştirme görevi, müfettiş yardımcılarının sayısına göre bir veya birkaç müfettişe verilir.
Müfettiş Yardımcıları belirtilen süre içinde refakatinde bulundukları Müfettişin denetimi ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri Müfettişin talimatına göre yerine getirirler, tek başlarına inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar, rapor ve fezleke düzenleyemezler. Refakat Müfettişleri; mevzuat ve tatbikatının teftiş ve tahkik usullerinin yeteri derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygularlar. Müfettişler, Müfettiş Yardımcılarının çalışmalarını en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak tarzda düzenlerler.
Ancak, kurumda yeterli müfettiş bulunmaması halinde 2. dönem çalışmalarını sürdürmekte olan müfettiş yardımcılarına başkanlık tarafından resen inceleme, teftiş ve soruşturma yetkisi verilebilir.
c) Üçüncü Dönem Çalışmaları: Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren Müfettiş Yardımcılarına, yanında çalıştıkları Müfettişlerin mütalaaları da alınarak, Teftiş Kurulu müdürlüğünce re’sen teftiş, tetkik ve tahkik yetkisi verilebilir.

(2) Re’sen teftiş, tetkik ve tahkike yetkili kılınan Müfettiş Yardımcıları; re’sen veya lüzumu halinde diğer yardımcılarla veya Müfettişlerle birlikte vazife görürler.

(3) Müfettiş Yardımcılarının üçüncü döneme ait çalışmaları, yetiştirmelerinin tamamlanması hususu da göz önünde tutularak Teftiş Kurulu müdürlüğünce düzenlenir.

Müfettiş Yardımcılarının Teftiş Kurulu Müdürlüğünden Çıkartılması
MADDE 33 – (1) Müfettiş yardımcılığı döneminde aldıkları sicillerle Belediye Başkanlığı Müfettişliği karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar yeterlilik sınavına tabi tutulmadan, Teftiş Kurulu Müdürlüğünden çıkarılarak, durumlarına uygun bir başka göreve atanırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müfettişliğe Tayin

Müfettişlik Yeterlik Sınavı ve Sınav Kurulu

MADDE 34 – (1) Teftiş Kurulu Müdürlüğünce Müfettiş yardımcıları, üç yıllık yetişme dönemi sonunda, yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavlarını, bu yönetmeliğin 19. maddesine göre oluşturulan sınav kurulu yapar.
(2) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.
(3)Yazılı sınavın tarihi ve yeri, sınavdan iki ay önce, sözlü sınavın tarihi ve yeri ise sınavdan en az üç gün önce sınava gireceklere Teftiş Kurulunca bildirilir.
(4) Yeterlik sınavının yapılışında bu yönetmeliğin 26, altıncı fıkrası hariç olmak üzere 27, ikinci fıkrası hariç olmak üzere 28 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Yeterlik Sınavı Programı

MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavı aşağıda belirtilen iki gruptan ve bu gruplardan seçilecek konulardan yapılır.
a) I. Grup:
1) Belediyenin görev ve çalışmaları ile ilgili mevzuat ve uygulaması,
2) İş Hukuku,
3) İdare Hukuku ve İdari yargı
4) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
5) Medeni Hukuk; başlangıç, şahıs hukuku ve eşya hukuku,
6) Borçlar Hukuku; genel hükümler,
7) Ticaret Hukuku; başlangıç, ticari işletme, kıymetli evrak,
8) Harcırah kanunu,
b) II. Grup
1) Teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma yöntem ve teknikleri
2) Ceza Hukuku,
3) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu,
4) 3628 sayılı Mal bildiriminde bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
5) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

Yetişme Notu

MADDE 36 – (1) Yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notlar ortalaması alınarak tespit edilir.
a) Etüt ve İnceleme notu; Müfettiş yardımcılarına verilen etüt ve inceleme sonucu düzenledikleri raporlara Kurul Müdürlüğünce verilen not,
b) Teftiş ve Denetim notu; Yetkili Müfettiş yardımcılarının yaptıkları teftiş ve denetim sonunda düzenledikleri raporlara Kurul Müdürlüğünce verilen notlar ortalaması,
c) Soruşturma Notu; Yetkili Müfettiş yardımcılarının yaptıkları soruşturma sonunda düzenledikleri raporlara Kurul Müdürlüğünce verilen notlar ortalaması,
ç) Özel Not; Müfettiş yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, meslek bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatleri hakkında yanında çalıştıkları Müfettişler ve Kurul Müdürü tarafından verilen notlar ortalaması, her konudan alınacak not’un asgari 60, yetişme not ortalamasının ise 65 olması gerekir.
(2) Notlar 100 tam puan üzerinden verilir.
Yeterlik Sınav Notlarının Değerlendirilmesi
MADDE 37 – (1) Yeterlik notu; yetişme notu, yazılı sınav ve sözlü sınav notu ortalamasından oluşur. Yeterlik notunun 70 den aşağı olmaması şarttır.
(2) Yazılı sınav kâğıtları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yazılı sınav gruplarının her birinden alınan notların en az 65, ortalamasının da en az 70 olması şarttır.
(3) Yazılı sınavda başarılı olan Müfettiş yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda Müfettiş yardımcılarına sınav kurulu üyelerinden her biri 100 tam puan üzerinden puan verir. Verilen puanların ortalaması sözlü sınav puanını oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 70 olması şarttır.
(4) En yüksek yeterlik notundan başlayarak bir başarı listesi düzenlenir. Yeterlik sınavında başarılı olanların Müfettişliğe atanmaları yeterli kadro mevcut olmadığı takdirde, başarı sırasına göre yapılır. Notların eşitliği halinde yetişme notu esas alınır.

Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar ve Sınava Girmeyenler
MADDE 38 – Müfettiş yardımcılığı kadrosunda bulunup, yetişme dönemi sonunda yeterlik sınavını kazanamayan ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler Kurumda durumlarına ve derecelerine uygun görülecek diğer bir göreve atanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yükselme, Kıdem ve Müfettişlik Güvencesi

Yükselme
MADDE 39 - Yeterlik sınavını başarı ile verip Müfettişliğe tayin edilenlerin maaş dereceleri itibariyle müteakip terfileri genel hükümlere göre yapılır.

Müfettişlerin Kıdemi
MADDE 40 – (1) Müfettişlik kıdemine esas süre, Müfettiş yardımcılığında, Müfettişlikte, Müfettişlik sıfat ve kadrosunu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde, ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.
(2) Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; Müfettiş yardımcıları açısından giriş sınavındaki, Müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.
(3) Teftiş Kurulu Müdürlüğü yaptıktan sonra Müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde Müfettişlik kıdemi esas alınır.
(4) Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan Müfettişliğe dönenlerin kıdem sırası da, Müfettişlik kıdem sırası esaslarına göre belirlenir.

Müfettişlik Güvencesi
MADDE 41 – Teftiş Hizmetleri; diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin yürütülmesi açısından görevde kalmalarında sakınca olduğuna dair kesinleşmiş yargı kararı veya sağlık raporu olmadıkça görevden alınamaz, başka göreve atanamazlar.

Teftiş Kurulu Müdürlüğünden İstifa Suretiyle veya Naklen Ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabulleri
MADDE 42 – Kurum içinde veya dışında başka bir göreve atanan ya da istifa ederek ayrılan Müfettişler, kurumda boş kadro bulunduğu takdirde tekrar göreve dönmek istediklerinde Müfettişlerin tekrar Teftiş Kurulu Müdürlüğünde görevlendirilmeleri Başkanlığın iznine tabidir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Müfettişlerin Çalışma Esasları

Müfettişlerin Çalışma Anlayışı ve Amacı
MADDE 43 - (1) Müfettişlerin çalışma anlayışı; etkin, verimli, iktisadi ve caydırıcı bir denetim sistemini öngörür; hata arayan ve sadece tenkit eden statik teftiş sistemini reddeder.
(2) Müfettişler; Kurumun mevcut hukuk düzeni içersinde amaçlarına zamanında ve verimli olarak ulaşıp ulaşmadığını, amaca yönelik olarak benimsenen ilke, politika ve yöntemler ile yapılan işlem ve eylemlerin yerindelik ve etkinliğini araştırmak, incelemek ve denetlemek, planlanan hedeflerden ve mevzuattan sapmalar varsa bunları ve nedenlerini saptayıp tahlil etmek, aksaklıkların giderilmesi ve kurum hizmetlerinin verimli ve rasyonel bir düzeye ulaşması için alınması gerekli görülen önlemleri belirlemek ve ilgili mercilere tavsiyelerde bulunmak amacını göz önünde tutarlar.
Müfettişler, bu amaçla çalışmaları sırasında tespit ettikleri, görevini gayret ve fedakarlıkla yapan, yetkilerini kamu yararı doğrultusunda kullanan ve başarılı görülen personelin ödüllendirilmesi için teklifte bulunurlar.
(3) Müfettişler, görevlerini yaparken personeli motive etmeye, bilgi ve davranışlarıyla onlara rehberlik yapmaya özen gösterirler.


İKİNCİ BÖLÜM
Müfettişlerin Yurt Dışına Gönderilmesi

Yurt Dışına Gönderilme
MADDE 44 - (1) Müfettişler; Kurumun görev alanına giren konularda inceleme ve araştırma yapmak, mesleki ve yabancı dil bilgilerini artırmak amacıyla bir yılı aşmamak üzere yurt dışına gönderilebilirler.
(2) Yurt dışına gönderilmede Müfettişlik kıdemiyle birlikte, mesleki yetenek, başarı ve yabancı dil bilgisi dikkate alınır.

BEŞİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Teftiş, İnceleme ve Soruşturma
Teftiş
MADDE 45– Teftiş Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde teftişe tabi oldukları belirtilen birimlerin hizmet ve işlemlerinin belirli zaman aralıkları ile teftiş programı çerçevesinde denetlenmesidir.

Teftiş Programı
MADDE 46 – (1)Teftiş Kurulu Müdürlüğünün çalışmaları hazırlanan teftiş programlarına göre yürütülür.
(2) Teftiş Programı; teftiş edilecek birimlerin iş kapasiteleri, önceki teftiş programları ve Müfettiş sayısı göz önünde bulundurulmak suretiyle, Kurul müdürü tarafından hazırlanarak, Başkanın onayına sunulur.
(3) Teftiş Programında; Müfettişlerce teftiş edilecek birimler ve müfettişlerin hangi işlemlerin teftişi ile görevlendirileceği gösterilir. Birimlerin teftişi bu program esasına göre yürütülür.
(4) Belediye Başkanınca onaylanan teftiş programı, onay tarihini takiben Müfettişlere bildirilerek uygulamaya başlanır. Teftiş programının, teftişe başlama tarihinden en az yedi gün önce Müfettişlere duyurulması esastır.
(5) Teftiş programında yer alan birimlerin programdan çıkarılması, Müfettişlerin görev yerlerinin değiştirilmesi ve bir ayı aşan teftiş süresi uzatmaları Başkanının onayı ile mümkündür. Bu hususların dışında programda değişiklik yapmaya Kurul müdürü yetkilidir.

Teftiş Programının Uygulanması
MADDE 47– Müfettişlerin teftişe, programda belirtilen tarihte başlamaları esastır. Zorunlu nedenlerin mevcut olması halinde durum gerekçeleri ile Kurul müdürüne bildirilerek, alınacak emre göre hareket edilir.

İnceleme ve Araştırma
MADDE 48 - İnceleme ve araştırmalar şu husus ve konular hakkında yapılır:
a) Yürürlükteki Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Karar ve Emirlerin uygulanmalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller,
b) Teftişlerde cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen hususlar,
c) Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, soruşturma açılmasına gerek görülmeyen haller,
ç) Belediye Başkanınca incelenmesi istenilen veya doğrudan Müfettişçe belirlenen sorun ya da konular, hakkında yapılır.
Soruşturma
MADDE 49– Müfettişler, Belediye personeli hakkında isnat edilen suçlardan dolayı Başkanın emri veya onayı üzerine yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre inceleme, araştırma ve disiplin soruşturması yaparlar.

İKİNCİ BÖLÜM
Raporlar

Rapor Çeşitleri
MADDE 50 - Müfettişler çalışmalarının sonucunda işin özelliğine göre şu raporları düzenlerler:
a) Cevaplı Rapor,
b) İnceleme Raporu,
c) Soruşturma Raporu,
ç) Genel Durum Raporu,
d) Personel Denetleme Raporu,
e) Ön İnceleme Raporu,
f) Tevdi Raporu,
g) Tanzim Raporu.

Cevaplı Rapor
MADDE 51 – (1) Cevaplı raporlar; yapılan teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve teftiş edilen birimlerce düzeltilmesi gereken işlemler hakkında düzenlenen raporlardır.
(2) Raporlar, cevaplandırılmak üzere bir yazı ekinde ilgili birime verilir. İlgili birimlerce raporun bütün maddeleri usulüne uygun olarak en geç on gün içinde cevaplandırıldıktan sonra, rapor ve cevapları Müfettişe bir yazı ile iade edilir.
(3) Cevaplı raporlarda şu hususlar belirtilir:
a) İşlemleri teftiş edilen personelin adları, soyadları ve unvanları,teftiş edilen işlemlerin hangi dönemi kapsadığı,
b) Hatalı ve noksan görülen hususların hangi mevzuat hükümleriyle ilgili olduğu,
c) Mevzuata göre yapılması gereken işlemler,
ç) Bir önceki teftiş sonucunda verilen talimatın yerine getirilip getirilmediği,
d) Usulüne uygun övülmeye değer çalışma ve işlemler.(4) Gelen raporların, Müfettiş tarafından son mütalaası yazıldıktan sonra, iki nüshası bir yazı ekinde Kurul müdürlüğüne gönderilir. Bir nüshası da Müfettişte kalır. Diğer nüshaları, teftiş dosyasında saklanmak üzere ilgili birimlere verilir.
Cevaplı raporlara, ilgililerce verilen cevapların Müfettiş tarafından uygun görülmesi halinde, son mütalaanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir.
Zorunlu nedenlerle, ilgili Müfettişçe yazılamayan son mütalaalar, Kurul Müdürünün görevlendireceği bir Müfettiş tarafından yazılabilir.
(5) Cevaplı raporların, ilgililerce zamanında cevaplandırılması hususunu Müfettişler bizzat izler. Haklı nedenlere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında gereği yapılmak üzere Müfettişlerce Kurul Müdürlüğüne bilgi verilir.
(6) Son mütalaaları yazılı olarak gelen raporlar hakkında Kurul Müdürlüğünce, bu yönetmeliğin 52 nci maddesine göre işlem yapılır.

İnceleme Raporu
MADDE 52 – (1) İnceleme raporu, bu yönetmeliğin 58. maddesinde belirtilen hususlarda yapılan çalışmalar sonucunda düzenlenir. Ayrıca bu yönetmeliğin 8 inci maddesinin (ç) bendinde sayılan birimlerin her türlü iş ve işlemleriyle ilgili olarak yapılan inceleme ve denetimler sonucunda inceleme raporu düzenlenir.
Teftiş ve Soruşturmalar sırasında inceleme raporu kapsamına giren hususların belirlenmesi halinde, görüş ve önerilere cevaplı rapor veya soruşturma raporunda yer verilmeyerek, bu hususlarda ayrı inceleme raporu düzenlenir.
(2) İnceleme raporlarında, inceleme konusunda ne şekilde bilgi edinildiği, incelemenin konusu, yapılan araştırma ve incelemeler Müfettişin görüş ve önerileri belirtilir.
(3) İnceleme raporları, ilgili birimlerin görevleri göz önünde bulundurulup, yeteri kadar düzenlenerek Kurul Müdürlüğüne gönderilir, bir nüshası Müfettişte kalır.

Genel Durum Raporu
MADDE 53 – (1) Genel durum raporu, Kurul Müdürlüğünce ve Müfettişlerce gerekli görüldüğü hallerde, teftiş sonucu hakkında Belediye Başkanına özet bilgi vermek, teftiş ve soruşturma göreviyle ilgili iyileştirici,yol gösterici ya da mevzuat düzenlenmesine ilişkin önerilerde bulunmak amacıyla düzenlenen raporlardır.

Soruşturma Raporları
MADDE 54 – (1) Yürürlükteki ceza mevzuatına göre suç ya da personel mevzuatına göre disiplin suçu oluşturan eylem ve işlemlerden dolayı yapılan soruşturmaların sonuçları “Soruşturma Raporu”na bağlanır.
(2) Soruşturma Raporlarında; Soruşturma konuları ve işlenen suçlar ile suçlular hakkında hangi kanun hükümlerinin tatbik edileceği ve suçlu veya kusurlu olanların fiillerinin hangi disiplin suçunu oluşturduğu, belirtilir.
(3) Müfettiş, soruşturmayı bitirdikten sonra en çok bir ay içersinde soruşturma raporunu tamamlayıp, Kurul Müdürlüğüne vermek zorundadır. Kurul Müdürlüğünce kabul edilen mazeretin bulunması halinde bu süre uzatılabilir.
(4) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına hemen bildirim yapılması gereken hallerde, Müfettiş bu bildirimi yaparak en seri şekilde Kurul Müdürüne bilgi verir.
(5) Düzenlenen soruşturma raporlarının asılları kanunen verilmesi gereken makamlara gönderilmek üzere, Kurul Müdürüne teslim edilir. Raporun bir nüshası Kurul Müdürlüğünce, bir nüshası da Müfettiş tarafından muhafaza edilir.
Personel Denetleme Raporu
MADDE 55 - (1) Personel Denetleme Raporu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 110 uncu maddesinde öngörülen, teftiş edilen birimlerin amir ve memurları hakkında Müfettişlerin görüş ve kanaatini belirten formlardır. Bu formlarda, teftiş gören birimlerin amir ve memurlarının;
a) Mesleki bilgileri, mevzuata uyma dereceleri,
b) Çalışmaları, intizam ve enerjileri, yaşları ve bünyeleri,
c) Yaratıcı zekâ ve kavrayış kabiliyetleri,
ç) Amir ve memurların, iş sahibi vatandaşlara karşı davranışları,
d) İtimada şayan olup olmadıkları,
e) Görevinde başarı dereceleri, hangi görevlerde başarılı olabilecekleri ve daha fazla sorumluluk taşıyan görevler yüklenip yüklenemeyecekleri,
f) Dirayetli olup olmadıkları hususlarında Müfettişin objektif bilgi ve müşahedelere dayanan kanaatleri belirtilir. Yetersiz ve delillendirilmemiş hususlarda görüş belirtilmez.
(2) Personel denetleme raporları, müfettiş tarafından tek nüsha olarak düzenlenip kapalı zarf içersinde, hakkında personel denetleme raporu düzenlenen personeli gösterir iki nüsha liste ile birlikte bir yazı ekinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne iletilmek üzere Teftiş Kurulu Müdürlüğüne teslim edilir.
(3) Müfettişlerce düzenlenen Personel Denetleme Raporları, personelle ilgili tayin, terfi ve sicil raporu tanzimi gibi işlemler sırasında dikkate alınır.

Ön İnceleme Raporu
MADDE 56 - (1) Teftiş Kurulu Müdürlüğünde görev yapan Müfettişler, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunun 5.maddesi gereği izin vermeye yetkili merci tarafından Ön İnceleme yapmakla görevlendirildikleri takdirde; kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerine haiz olarak 4483 sayılı yasada hüküm bulunmayan hususlarda 5271 Sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapabilirler.
(2) Ön İnceleme raporu; Hakkında Ön İnceleme yapılan memur ve diğer kamu görevlisinin ifadesini almak suretiyle yetkileri dâhilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu yasa tarafından öngörülen süre içinde izin vermeye yetkili mercie sunarlar.
(3) Ön İnceleme birden çok müfettiş tarafından yapılmışsa farklı görüşler raporda gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtilir.
Tevdi Raporu
MADDE 57 - (1)Tevdi Raporu, genel hükümlere göre kovuşturulacak suçlara ilişkin konularda,gereği yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına gönderilmek üzere düzenlenir.
Tanzim Raporu
MADDE 58 - (1)Tanzim Raporu,denetim,araştırma,ön inceleme,inceleme ve soruşturma sırasında; kamu görevlilerinin mevzuata aykırı karar,işlem,eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıyla doğan kamu zararlarından dolayı alacaklar ile kişilerden alacaklar hesabına borç kaydı gereken diğer alacakların takip ve tahsili amacıyla düzenlenen rapordur.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Raporlarla İlgili İşlemler

Raporların Düzenlenmesi

MADDE 59 – (1) Raporlar, daktilo veya bilgisayar kullanılarak yazılır. Raporlarda silinti ve kazıntı yapılamaz. Zorunlu olarak yapılan düzeltmeler, Müfettiş tarafından parafe edilir.
(2) Raporların; düzgün cümleler kullanılarak uygun ve anlaşılabilir bir dille ve raporlarda adları geçen kişi ve birimleri rencide edebilecek deyim ve yakıştırmalara, kanıtsız suçlamalara yerverilmeden yazılmasına,hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta olmasına,konu ile ilgisi bulunmayan ayrıntılara yer verilmemesine özen gösterilir.
(3) Raporların her sayfası Müfettişlik mühürü ile mühürlenerek parafe edilir. Son sayfasına Müfettişin adı,soyadı unvanı yazılarak,raporu düzenleyen Müfettiş veya Müfettişler tarafından imzalanır. Raporlar, Müfettiş tarafından bir yazı ekinde Kurul Müdürlüğüne sunulur.
(4)Raporların şekil ve kapsamı ile rapor düzenlenmesine ilişkin uyulması gerekli diğer usul ve esaslar, Kurul Müdürlüğünce yayınlanacak Yönergelerle belirlenir.

Raporlar Üzerine Kurul Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler

MADDE 60 – (1) Müfettişler tarafından, Kurul Müdürlüğüne gönderilen raporlar, Müdürlükçe incelendikten sonra, Müdürlük görüşünün belirtildiği bir onay hazırlanarak, Belediye Başkanına sunulur. Rapor ve yazılarda düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa, bunların giderilmesi, raporu veya yazıyı düzenleyen Müfettişten istenir. Bu yazışma sonunda görüş birliğine varılmadığı takdirde konu, Başkanlık Makamının onayı ile seçilecek üç Müfettiş (görevli müfettiş sayısı yeterli değilse tamamına) birlikte incelettirilir. Bu inceleme sonucunda ortaya çıkan görüş ile Müdürlük görüşü Başkanın onayına sunulur.
(2) Onayı takiben rapor aslı ve onay, gereği yerine getirilmek üzere ilgili birime gönderilir.
(3) Teftiş edilen birimlere ait cevaplı raporlarda Müdürlüğün görüşü, Müfettişin görüş ve tekliflerine uygun ise, onaylarda ayrıntılı görüş yazılmasına gerek yoktur.
(4) Raporlar üzerine ilgili birimlerce yapılması gereken işlemlerin izlenmesi Kurul Müdürlüğüne aittir.

Raporlar Üzerine Yapılacak İşlemler
MADDE 61 – (1) Raporlar üzerine yapılacak işlemler şunlardır:
a) Cevaplı raporlar; En geç bir ay içinde incelenerek, raporda belirtilen hususlar talimat haline getirilip teftiş edilen birime gönderilir. Teftiş edilen birimler teftiş talimatı üzerine, talimatta belirtilen hususları en kısa zamanda yerine getirir.
b) Soruşturma raporları ile inceleme raporları üzerine yapılan işlemler ve sonuçları, en kısa zamanda Kurul Müdürlüğüne bildirilir.

Rapor Sonuçlarının Müfettişlere Bildirilmesi
MADDE 62 – (1) Müfettişlerce düzenlenen raporların sonucunda yapılan işlemlerin Kurul Müdürlüğüne iletilmesi üzerine, bu işlemler Müdürlükçe raporu yazan Müfettiş veya Müfettişlere verilir ya da duyurulur.
(2) Müfettişler bu işlemleri uygun ve yeterli bulmadıkları takdirde konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleri ile birlikte en geç 15 gün içinde Kurul Müdürlüğüne bildirirler.
(3) Müfettişlerin bu yeni görüşleri karşısında ilgili birimlerin kendi tutum ve işlemlerini değiştirmemeleri halinde, Kurul Müdürlüğü konuyu Belediye Başkanına iletir.

ALTICI KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Teftişe Tabi Olanların Ödev ve Sorumlulukları

Teftiş Edilenlerin Yükümlülüğü
MADDE 63 – (1) Belediye Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren birimlerde görev yapan tüm birim müdürleri, memurları ve diğer personel para ve para hükmündeki evrak ve senetlerle, her türlü ayniyatı ve bunlarla ilgili kayıt, belge ve defterleri,ayrıca gizli dahi olsa her türlü evrakı ilk talebinde Müfettişe göstermek ve/veya vermek,saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak zorundadır.(2) İlgili birim Müdürleri ve personeli, Müfettişin gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin asıllarını veya tasdikli suretlerini vermek zorundadır. Asılları alınan evrak ve belgelerin, Müfettiş Mühür ve imzası ile onaylı suretleri ilgili birimlere verilir.
(3) İlgili birimlerin müdürleri, müfettişlerin görevleri süresince uygun bir çalışma yeri ile göreve ilişkin gerekli araç ve gereçleri sağlamak, gerek görülen diğer tedbirleri almak zorundadır.
(4) İlgili birim müdürleri ve personeli Müfettişin sözlü veya yazılı sorularını cevaplamak zorundadır.
(5) Teftiş ya da soruşturmaya başlanan birim görevlilerinin hastalık ve benzeri nedenler dışında izne ayrılmalarına, Müfettişin olumlu görüşü alındıktan sonra birim amirlerince izin verilir. Müfettişin birimde göreve başlamasından önce verilmiş olan izinler, Müfettişin talebi halinde durdurulur ve personel geri çağırılır.
(6) Müfettişlerin görev yaptığı birimlerde, başta müdürler olmak üzere tüm personel gereken her türlü kolaylığı göstermek, yardımda bulunmak ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Teftiş defteri ve dosyası
MADDE 64 – (1)Belediye birimlerinde teftiş dosyaları ve defteri bulunur.
(2)Müfettişlere ait rapor veya rapor yerine gönderilmiş özet ve her türlü yazışmalar ayrı bir dosyada tarih sırasına göre saklanır.
(3)Müfettişler,teftiş ettikleri birimleri,teftişin başlangıç ve bitiş tarihlerini teftiş defterlerine yazarlar.Bu deftere ayrıca rapor gereği idarece verilen talimatların tarih ve sayıları ile yerine getirilen hususlar,teftiş edilen birimin amiri tarafından yazılır ve altları imzalanır.
(4)Müfettişler,teftiş sırasında teftiş defteri ve dosyasını inceleyerek önceden tenkit edilen hususların ne dereceye kadar düzeltildiğine ve verilen talimatların yerine getirilip getirilmediğine bakarak raporlarında bu hususlara da yer verirler.Teftiş dışında görevli gittikleri zamanlarda da taftiş defteri ile dosyalarını inceleyebilirler.
(5)Teftiş defteri ve dosyasının tutulmasından,korunmasından,devir ve teslim işleminden denetlenen birimin amiri sorumludur.Birim amirleri teftiş defteri ve dosyasını teftiş raporları ile birlikte saklamak ve görev değişikliğinde birbirlerine devretmek mecburiyetindedirler.Devir işlemleri tutanağa bağlanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

İzin Kullanılması
MADDE 65 – (1) Müfettişler, kanuni izinlerini kurum mevzuatına göre kullanırlar. İzine hangi tarihte başladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini Teftiş Kurulu Müdürlüğüne yazı ile bildirirler.
(2) Hafta sonu ve genel tatil günlerini, önceden Kurul müdürlüğüne haber vermek kaydı ile görev ve ikametgâh yeri dışında geçirebilirler.
Kimlik Belgesi, Mühür ve Demirbaşlar
MADDE 66 – (1) Müfettişlere ve yetkili Müfettiş Yardımcılarına beratıyla birlikte birer mühür verilir. Ayrıca Müfettişler ile yetkili -yetkisiz Müfettiş Yardımcılarına Başkan tarafından imzalanmış fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde Müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yer alır. Kimlik belgesi, gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.
(2) Müfettişlere gerekli olan demirbaş, malzeme ve kitaplar Kurul Müdürlüğünce sağlanarak zimmetle verilir. Müfettişlerin görevden ayrılmaları halinde bunları on beş gün içinde Müdürlüğe iade etmek zorundadırlar.


Haberleşme ve Ulaşım Yöntemi

MADDE 67 – (1)Müfettişler, teftiş, inceleme ve soruşturma görevleri ile ilgili olarak re’sen haberleşme yaparlar. Acele fakat gizli olmayan haberleşme durumuna göre telgraf, teleks, faks veya telefon kullanabilirler, gönderdikleri yazıları giden evrak defterine kaydederler.
(2) Bağlılık standardının bir ifadesi olarak Teftiş Kurulu Müdürlüğü müfettişleri, münhasıran Kurumun en üst amiri adına teftiş, inceleme ve soruşturma yetkilerini icra merciinde olduğundan, Müfettiş kimlik belgesiyle denetim görev yetkisinin doğal sonucu olarak, Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı kurum ve kuruluşlara ait kent içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz istifade edebilirler.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 68 - (1) İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
MADDE 69 - (1) . 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki iş ve işlemlerinin planlanması ve uygulanmasında, iç denetçilerle koordineli çalışılması esastır.

Yönerge düzenlenmesi

MADDE 70 – (1)Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer hususlar çıkarılacak yönerge ile belirlenir.
Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 71 - (1)Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Osmangazi Belediyesinde, Müdürlüğünde Teftiş Kurulu Müdürü,müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak görev yapanların kazanılmış hakları saklıdır ve bu Yönetmelikle getirilen tüm hak,görev,yetki,unvan ve sorumlulukları taşırlar.
(2)Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kurul Müdürlüğünde müfettiş yardımcısı kadrosunda bulunanların yeterlik sınavları ve müfettişlik kadrolarına atanmaları,önceki Yönetmelik/mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 72 – (1)Bundan önceki Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliği bütün ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 73 –(1)Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 74 – (1)Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Başkanınca yürütülür.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :