test
x

Sevcan YAMAN

  Yazı Boyutu - 14 +
Sağlık İşleri Müdürlüğü

Doktor

Sevcan YAMAN

224 270 70 96

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Alemdar Mah. 1.Spor Sokak No:2-1 Osmangazi/ BURSA

İletişim
Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kuruluşu

AMAÇ

MADDE 1)
Bu yönetmeliğin amacı Osmangazi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü?nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

KAPSAM
MADDE 2)
Bu yönetmelik Sağlık İşleri Müdürlüğü?nün görevleri ile müdürlükte çalışan Müdür, Kurum Tabipliği Hizmetleri Birim Sorumlusu, Denetim Hizmetleri Birim Sorumlusu, Çevre Sağlığı Hizmetleri Birim Sorumlusu, Tabip, Yardımcı Sağlık Personeli, Denetim Hizmetleri Birim Personeli, Çevre Sağlığı Hizmetleri Birim Personeli, İdari Birim Personeli, Demirbaş Servis Mutemedi, Web Sayfası Birim Güncelleme Sorumlusu, Hizmetli, Şoförün görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

DAYANAK
MADDE 3)
Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR
MADDE 4)
Belediye : Bursa Osmangazi Belediyesi

Başkanlık : Osmangazi Belediyesi Başkanlığını

Başkan : Osmangazi Belediye Başkanını

Müdürlük : Sağlık İşleri Müdürlüğü

Müdür : Sağlık İşleri Müdürü

Kurum Tabipliği: Osmangazi Belediye Personelinin Muayenelerinin Yapıldığı Birim

Yardımcı Sağlık Personeli: Hemşire, Sağlık Memuru, Laborant

Tabip : Kurum Tabibi

TEŞKİLAT

MADDE 5)

5.1.Sağlık İşleri Müdürlüğü;

5.1.1.İdari Birim

5.1.2.Kurum Tabipliği Hizmetleri Birimi

5.1.3.Denetim Hizmetleri Birimi

5.1.4.Çevre Sağlığı Hizmetleri Birimi

İKİNCİ BÖLÜM
Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 6)

6.1.Belediye Başkanının sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek.

6.2.Kurum personeline poliklinik hizmetleri ile iş ve işçi sağlığı hizmetlerini vermek.

6.3.Belediye sınırları içerisinde ölenlere cenaze hizmetlerini vermek.

6.4.Ambulans ile hasta nakli yapmak.

6.5. Diyaliz hastalarının naklini yapmak.

6.5.Denetimlerde, insan sağlığını etkileyen gıdalara ait olumsuzlukları tespit etmek, ilgili yasalara göre işlem yapmak.

6.6.Denetimlerde, çevre ve insan sağlığını etkileyen hava, su, toprak, gürültü kirliliklerini ve diğer olumsuzlukları tespit etmek, ilgili yasalara göre işlem yapmak.

6.7.Diğer birimler ile yapılacak olan gıda denetimi ve çevre sağlığı ile ilgili ortak çalışmalara katılmak.

6.8.Müdürlük ile ilgili tüm kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak,

6.9.Müdürlüğün bütçesini hazırlamak,

6.10.Müdürlüğün stratejik planlarını hazırlamak,

MÜDÜRLÜĞÜN KADROLARI

MADDE 7)

7.1.1. Sağlık İşleri Müdürü

7.1.2. Kurum Tabipliği Hizmetleri Birim Sorumlusu,

7.1.3. Denetim Hizmetleri Birim Sorumlusu,

7.1.4. Çevre Sağlığı Hizmetleri Birim Sorumlusu,

7.1.5. Tabip,

7.1.6. Yardımcı Sağlık Personeli,

7.1.7. Denetim Hizmetleri Birim Personeli,

7.1.8. Çevre Sağlığı Hizmetleri Birim Personeli,

7.1.9. İdari Birim Personeli,

7.1.10.Demirbaş Servis Mutemedi,

7.1.11. Web Sayfası Birim Güncelleme Sorumlusu

7.1.12.Hizmetli

7.1.13.Şoför

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

MADDE 8)

8.1.Sağlık İşleri Müdürünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

8.1.1 Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

8.1.2.Belediye personelinin sağlığı ve halk sağlığı ile ilgili yapılacak çalışmaların planlamasını yapar, yerine getirilmesini sağlar.

8.1.3.Müdürlüğüne ait tüm görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

8.1.4.Müdürlüğün amaç ve ödevlerini gerçekleştirmek için geleceğe dönük hedeflerini belirlemek. Hedeflere ulaşmak için tahminlerde bulunup karar almak, çalışma programını hazırlamak, işlemleri standartlaştırmak. Bütçe yapmak.

8.1.5.Müdürlüğün harcama yetkilisidir.

8.1.6.Müdürlüğün kadrosal yapısını incelemek, gerekiyorsa geliştirmek.

8.1.7.Müdürlüğe bağlı personele görev, yetki ve sorumluluk dağıtmak. Görev, yetki ve sorumluluklarda çatışmaları önlemek, etkili çalışma ilişkileri kurdurmak. Müdürlük personelini uyum içinde çalıştırmak, çalışanların başarı ve başarısızlığını tespit edip, sonuçları değerlendirmek, aksaklıkları gidermek.

8.1.8.Müdürlüğün görevlerine ait iş akımlarını tespit etmek, iş akımlarını geliştirici etkinliği sürekli kılmak. İşlerin standart performanslarını geliştirmek ve performans değerlendirme ölçütlerini tesis etmek.

8.1.9.Müdürlüğün kuruluş ve görev sorumluluğunda bulunan yatırım ve hizmetleri tespit etmek, yatırım ve hizmetlerin ihale, satın alma, kontrolörlük ve şantiye yoluyla en ekonomik ve en doğru şekilde gerçekleştirilmesini temin etmek.

8.1.10.Başkanlıkça veya kanun, tüzük ve diğer mevzuatta belirtilen görevleri yapmak, kurul ve komisyonlarda görev almak.

8.1.11.Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.

8.1.12.Müdürlüğün tahakkuk memuru olarak, gider bütçesinde bulunan ödeneklerde yer alan harcama kalemlerinden yapılacak her türlü harcama konusunda karar vermek.

8.1.13.Başkanlıkça veya kanun, tüzük ve diğer mevzuatta belirtilen yetkileri kullanmak

8.1.14.Personelin ücretli veya ücretsiz izin ve yıllık izinlerini müdürlük faaliyetlerini aksatmayacak şekilde düzenlemek.

8.1.15.Personelin iş yerindeki davranışlarına ilişkin ilkeleri tespit edip disiplin sağlayıcı önlemler almak.

8.1.16.Belediye başkanı adına ve onun onayı ile belediye tüzel kişiliğini resmi daireler, özel ve tüzel kişiler karşısında temsil etmek.

8.2.Kurum Tabipliği Hizmetleri Birim Sorumlusu

8.2.1.Amirlerinin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.

8.2.2.Kurum Tabipliği Hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlatmak.

8.2.3. Sorumlusu olduğu birimin amaç ve ödevlerini gerçekleştirmek için, geleceğe dönük hedefleri belirlemek, hedeflere ulaşmak için tahminlerde bulunmak, çalışma programı hazırlamak ve işlemleri standartlaştırmaya çalışmak.

8.2.4.Sorumlusu olduğu birimin kadrosal yapısını incelemek, gerekiyorsa geliştirmek için Müdüre önerilerde bulunmak.

8.2.5.Birim personeline görev, yetki ve sorumluluklar dağıtmak; görev, yetki ve sorumluluklarda çatışmaları önlemek. Birim personelini uyum içinde çalıştırmak.

8.2.6.Birim görevlerine ait işi basitleştirici ve verimliliği arttırıcı faaliyetlerde bulunup iş akımlarının tespiti için müdüre önerilerde bulunmak.

8.2.7.Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.

8.2.8.Astlarının idaresini gerçekleştirmek.

8.2.9.Sağlık İşleri Müdürünü, emri altındaki personele karşı temsil etmek.

8.3.Denetim Hizmetleri Birim Sorumlusu

8.3.1.Amirlerinin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.

8.3.2.Gıda sağlığı hizmetlerinin verilmesini sağlamak.

8.3.3.Sorumlusu olduğu birimin amaç ve ödevlerini gerçekleştirmek için, geleceğe dönük hedefleri belirlemek, hedeflere ulaşmak için tahminlerde bulunmak, çalışma programı hazırlamak ve işlemleri standartlaştırmaya çalışmak.

8.3.4.Sorumlusu olduğu birimin kadrosal yapısını incelemek, gerekiyorsa geliştirmek için müdüre önerilerde bulunmak.

8.3.5.Birim personeline görev, yetki ve sorumluluklar dağıtmak; görev, yetki ve sorumluluklarda çatışmaları önlemek. Birim personelini uyum içinde çalıştırmak.

8.3.6.Birim görevlerine ait işi basitleştirici ve verimliliği arttırıcı faaliyetlerde bulunup iş akımlarının tespiti için müdüre önerilerde bulunmak.

8.3.7.Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.

8.3.8.Astlarının idaresini gerçekleştirmek.

8.3.9. Müdürü, emri altındaki personele karşı temsil etmek.

8.4.Çevre Sağlığı Hizmetleri Birim Sorumlusu

8.4.1.Amirlerinin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.

8.4.2.Çevre sağlığı hizmetlerinin verilmesini sağlamak.

8.4.3.Sorumlusu olduğu birimin amaç ve ödevlerini gerçekleştirmek için, geleceğe dönük hedefleri belirlemek, hedeflere ulaşmak için tahminlerde bulunmak, çalışma programı hazırlamak ve işlemleri standartlaştırmaya çalışmak.

8.4.4.Sorumlusu olduğu birimin kadrosal yapısını incelemek, gerekiyorsa geliştirmek için müdüre önerilerde bulunmak.

8.4.5.Birim personeline görev, yetki ve sorumluluklar dağıtmak; görev, yetki ve sorumluluklarda çatışmaları önlemek. Birim personelini uyum içinde çalıştırmak.

8.4.6.Birim görevlerine ait işi basitleştirici ve verimliliği arttırıcı faaliyetlerde bulunup iş akımlarının tespiti için müdüre önerilerde bulunmak.

8.4.7.Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.

8.4.8.Astlarının idaresini gerçekleştirmek.

8.4.9. Müdürü, emri altındaki personele karşı temsil etmek.

8.5.Tabip

8.5.1.Amirlerinin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.

8.5.2.Kurum personeline poliklinik hizmetleri ile iş ve işçi sağlığı hizmetlerini vermek.

8.5.3.Belediye sınırları içerisinde ölenlere cenaze hizmetlerini vermek.

8.5.4.Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.

8.6.Yardımcı Sağlık Personeli

8.6.1.Amirlerinin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.

8.6.2.Kurum Tabipliği hizmetlerinde görev almak.

8.6.3.Kurum tabipliğinde hasta kayıtlarını tutmak, tabibin çalışmalarına yardımcı olmak ve tedavi hizmetlerini yürütmek.

8.6.4.Ambulans ile hasta naklinde görev almak.

8.6.5.Tabibin talep ettiği laboratuvar tetkiklerini yapmak.

8.6.6.Cenaze hizmetlerinde tabibe yardımcı olmak, cenazenin nakil işlemlerini yapmak, kayıtları tutmak, ilgili birimlere bildirmek ve arşiv oluşturmak.

8.6.7.Tıbbi ve sarf malzemelerinin takibini yapmak ve devamlılığını sağlamak için ilgili personele bildirmek.

8.6.8.Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.

8.7.Denetim Hizmetleri Birim Personeli

8.7.1.Amirlerinin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.

8.7.2.Gıda sağlığı hizmetlerinde görev almak.

8.7.3.Denetimlerde, insan sağlığını etkileyen gıdalara ait olumsuzlukları tespit etmek, ilgili yasalara göre işlem yapmak.

8.7.4.Diğer birimler ile yapılacak olan ortak çalışmalara katılmak.

8.7.5.Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.

8.8.Çevre Sağlığı Hizmetleri Birim Personeli

8.8.1.Amirlerinin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.

8.8.2.Çevre sağlığı hizmetlerinde görev almak.

8.8.3.Denetimlerde, çevre ve insan sağlığını etkileyen hava, su, toprak, gürültü kirliliklerini ve diğer olumsuzlukları tespit etmek, ilgili yasalara göre işlem yapmak.

8.8.4.Diğer birimler ile yapılacak olan ortak çalışmalara katılmak.

8.8.5.Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.

8.9.İdari Birim Personeli

8.9.1.Amirlerinin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.

8.9.2.İdari yazışmaların, kayıtların usulüne uygun yapılmasını sağlamak ve gerektiğinde evrakları arşivlemek.

8.9.3.Müdürlüğün yazışmalarını yapmak.

8.9.4.Gelen evrak, giden evrak, iç zimmet ve dış zimmet defterlerini oluşturmak.

8.9.5.Gelen evrakı kaydetmek, Müdür tarafından havale edildikten sonra ilgilisine vermek, evrak neticelenince giden evrak ve zimmet defterine kaydetmek ve ilgili birime göndermek.

8.9.6.Amiriyle koordineli çalışarak, gelen evrakın zamanında cevaplanmasını sağlamak.

8.9.7.Dairede kalan evrakların dosyalama işlemlerini yapmak, arşiv oluşturmak.

8.9.8.Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.

8.10.Demirbaş Servis Mutemedi

8.10.1.Amirlerinin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.

8.10.2.Malzeme ihtiyaçlarını değerlendirmek.

8.10.3.Depo malzemelerinin kayıtlarını tutmak.

8.10.4.Depo güvenliğini sağlamak.

8.10.5.Müdürlüğe bağlı birimlerin malzeme ihtiyaçlarını öncelikle depodan karşılamak, eksik malzemelerin tespitini yaparak ilgili birimlerden talep etmek.

8.10.6.Depoya girişi ve çıkışı yapılan malzeme için gerekli kayıtları uygun ve düzenli şekilde tutmak.

8.10.7.Deponun güvenliği için gerekli tedbirleri almak.

8.10.8.Demirbaş sayımları ve listelerinin güncelleştirilmesini sağlamak.

8.10.9.Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.

8.11.Web Sayfası Güncelleme Sorumlusu

8.11.1.Amirlerinin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.

8.11.2.Belediyenin internet sayfalarının, verilen hizmetin verimliliği adına, güncelliğini korumasını sağlamak.

8.11.3.İnternet Sayfasında kendi birimi ile ilgili bilgilerin güncel olup olmadığını belirli periyotlarla kontrol ederek, güncellenmesi gereken bilgileri Bilgi İşlem Bürosuna mail yolu ile bildirmek

8.11.4.Birimi ile ilgili çalışmalarda, WEB aracılığı ile duyurulması gereken yada belirlenmiş başlıklar dışında yayınlanması gereken bilgiler var ise Bilgi İşlem Bürosuna mail yolu ile bildirmek

8.11.5.WEB de yayınlanması gereken bilgiler konusunda biriminin getireceği önerileri sunmak

8.11.6.Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.

8.12.Şoför

8.12.1.Amirlerinin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.

8.12.2.Araç kullanmak ve bakımlarını sağlamak.

8.12.3.Ambulans,hizmet aracı,cenaze nakil aracı ve diyaliz hastaları nakil araçlarını kullanmak.

8.12.4.Araçların bakım ve korunmasını sağlamak.

8.12.5.Günlük kat edilen kilometre, yakıt bilgilerini kaydetmek, sonuçları günlük olarak bildirmek.

8.12.6.Aracın ihtiyaçlarını zamanında bildirerek hareketin devamlılığını sağlamak.

8.12.7.Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.

8.13.Hizmetli

8.13.1.Amirlerinin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.

8.13.2.Temizlik faaliyetlerinde görev almak.

8.13.3.Evrak ve malzeme taşımak.

8.13.4.Görevlendirildiği yerin temizliğini, muhafazasını ve günlük işlerini yapmak.

8.13.5.Resmi evrakları ve malzemelerin daireler arası taşımasını yapmak.

8.13.6.Evsel ve tıbbi atıkları geçici olarak depolamak ve ilgililere teslim etmek.

8.13.7.Görevlendirildiği yere göre insanları ilgili birime yönlendirmek.

8.13.8.Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÜRÜTME, YÜRÜRLÜK

MADDE 9)

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

MADDE 10)

Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

21.09.1995 tarihli Sağlık İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 11)

Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Osmangazi Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 sayılı kanunun 2 inci maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 12)

Bu yönetmelik Osmangazi Belediye Başkanlığınca yürütülür.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :