test
x

Yüksel ASLAN

  Yazı Boyutu - 14 +
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Yüksel ASLAN

0224 270 70 44

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Santral Garaj Mah. Ulubatlı Hasan Bulv. No:10 Osmangazi/ BURSA

İletişim
Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Dayanak
Amaç
MADDE 1-Bu yönetmeliğin amacı; Osmangazi Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu yönetmelik Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, müdürlük personelinin hizmetlerin yerine getirilmesi ve yetkilerin kullanılması ile ilgili çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Yasal Dayanak
MADDE 3-(1) Bu yönetmelik; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı
Belediye Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi veTüketimi Hakkında Kanun, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair KanunHükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun, 1608 sayılı Umumu Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezai Hakkında Kanun, 1380/3288 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Zabıta Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Belediye : Osmangazi Belediyesini
b) Başkan : Osmangazi Belediye Başkanını
c) Başkan Yardımcısı : Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak
görevlendirilen Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısını
d) Birim : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü
e) Müdür : Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi
Kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından imza yetkisini kullananları
f) Şef : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğündeki şefi
g) Personel : Müdür ve Şef tanımı dışındaki birim mensuplarını ifade eder.
h) Gayrisıhhî Müessese : Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,
i) 1.Gayri Sıhhi Müessese:Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerlerini,
j) İkinci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatları üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerlerini,
k) Üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhi nezarete tabi tutulması gereken işyerlerini,
l) Sıhhi İşyerleri:Gayri sıhhi müesseseler dışında kalan her türlü işyerini,
m) Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; "Internet salonları", lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri,
n) İçkili yer bölgesi: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından valilik veya kaymakamlığın görüşü alınarak tespit edilen ve içerisinde şarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceğin verilebileceği işyerlerinin açılabileceği bölgeyi,
o) Doğal kaynaklar: Hava, su, toprak ve doğada bulunan cansız varlıkları,
p) Çevre sağlığı: İnsan sağlığının çevredeki fiziki, kimyevi, biyolojik, sosyal ve psikososyal faktörlerle tespit edilen yaşam kalitesini,
q) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Yetkili idareler tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni,
r) Mahallin en büyük mülki idare amiri: İllerde valiyi, büyükşehir belediyesi hudutları içinde kalanlar dahil ilçelerde kaymakamı,
s) Kolluk: Polis ve jandarma teşkilatını,
t) Konaklama yeri: Otel, motel, pansiyon ve kampingler gibi, asıl fonksiyonları müşterilerin geceleme ihtiyaçlarını sağlamak olan yerleri,
u) Organize sanayi bölgesi: 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan özel hukuk tüzel kişiliğini, ifadeeder.


İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Teşkilat
MADDE 6:
(1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; Müdür, Şef, Teknik Personel, Sözleşmeli Personel, Memur ve Sürekli İşçilerden oluşur.
(2) Müdürlüğün kadrosunu oluştururken, işyerlerinin denetimi ile ruhsatlandırılması
işlemlerinde ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir.
(3) İlçedeki işyerlerinin sayısı her yıl artış gösterdiğinden, kontrol ve denetimlerinin halk
sağlığı için daha sıklıkla yapılabilmesi, ihtiyaca göre norm kadroya uygun olarak birimler
kurabilir.
(4) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Belediye başkanının yetki ve görev verdiği Başkan
yardımcısına bağlı olarak görevini yürütür.ÜÇÜNCÜBÖLÜM
Sorumluluklar, Müdürlüğün Görev ve Yetkileri,
Müdürlük Uygulama ve Esasları

Sorumluluk
MADDE 7- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak, İlçe halkının Belediye hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanmasına birinci derecede katkıda bulunan, vatandaşla birebir temas kurarak Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri, Sıhhi ve GSM Ruhsat başvurularını, Hafta Tatili ve Canlı Müzik İzni müracaatlarını alan, inceleyen ve sonuçlandıran bir müdürlük olmak.
Müdürlüğün Görev ve Yetkileri
MADDE 8- Müdür ve bunlara bağlı G.S.M Büro Şefi , Sıhhi Büro Şefi ,Denetim Şefi, G.S.M. Büro Memuru, Sıhhi Büro Memuru, Denetim Memuru, Birim Yönetim Sistemleri Sorumlusu, Arşiv Memuru ve Kalem Memurlarından oluşan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yukarıda sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık işyeri olarak tanımı yapılan işyerlerinden Osmangazi İlçesinde açılacak olan işyerleri ile ilgili taleplerde aşağıdaki iş ve işlemler yapılır.
• Umuma açık işyerleri, sıhhi işyerleri ile 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müessese işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek,
• Hafta Tatil Ruhsatı Belgesi düzenlemek,
• Canlı Müzik İzni düzenlemek,
• İşyerlerinde meydana gelebilecek olumsuzluklar ve şikâyetleri yerinde inceleyerek, ilgili yasa ve yönetmelik doğrultusunda işlem yapmak, gerek görürse ilgili birimlere havale etmek,
• Ruhsat verilen işyerlerine ait ruhsat dosyalarını arşivlemek,
• Ruhsat iptallerini yapmak, arşivlemek,
• Süresi dolan dosyaların imhasını planlamak,takibini yaparak imha etmek,
• Gerekli görülmesi halinde Müdürlük çalışması ile ilgili olarak Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninden kararlar aldırmak,
• Yapılan çalışmalarla ilgili rapor hazırlayarak Başkanlığa sunmak,
• Ruhsat başvuru dosyalarının tetkiklerini teknik elemanlarca yapmak ve sonuçlandırmak,
1-RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Ruhsat ve Denetim Müdürü Başkan ve Başkan yardımcılarına karşı sorumlu olup, mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen hususları yerine getirmekten sorumludur.
1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapmak,
6) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve
performans değerlendirmesini yapmak,
7) Müdürlük Bünyesinde görev yapan personelin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve
doğru olarak yerine getirilmesini, personelin işlemlerinin mevzuat çerçevesinde
yürütülmesini sağlamak,
8) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,
9) Belediye Başkanı ve üst makamların emirleri, Meclis ve Encümen kararlarını yerine
getirmek,
10) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,
11) Müdürlük ve bağlı birimlerin görevlerini ilgilendiren mevzuat değişikliklerini takip
etmek, ettirmek ve maiyetindekilere iletmek veya duyurmak,
12) Belediye meclisine ruhsat fiyat tarifesi hakkında karar almak üzere teklifte bulunmak,
13) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, müdürlüğe bağlı birimlerin
görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dâhilindeki tedbirleri almak,
yetkisini aşan konularda Belediye Başkanlığından prensip kararları alınması hususunda üst makamlara bilgi vermek
14) Müdürlük işlevleri ile ilgili Başkanlık makamının istediği raporları hazırlamak, incelemek ve araştırmalar yaparak hazırlamak,
15) Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, plan ve programlar yaparak
çalışmaların bu Emri altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların,
özlük haklarını gerçekleştirmek, gizli tezkiye varaklarını düzenlemek, onaylanmış yıllık
izinlerini ve mazeret izinlerini vermek, personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak,
16) Personeli ihtisas ve becerilerine göre, uygun gördüğü birim ve görevde çalıştırmak,
denetim ve gözetimini yapmak,
17) Müdürlüğüne ait yıllık taslak bütçe hazırlamak ve bütçe doğrultusunda uygulamaları
yapmak
18) Teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve
haberleşme cihazlarının yenilenmesini sağlamak için talepte bulunmak,
19) Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan, yeni tedbirlerin ve yetkilerin
alınması için, Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,
20) Müdürlüğe ait demirbaşların personele zimmetlenmesi ve takibini yapmak,yaptırmak,
21) Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden, yetkisi içinde olanların
yapılmasını sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak,
22)Görevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan amirlerine karşı sorumludur.
2-G.S.M. BÜRO ŞEFİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1) İlçe sınırları dahilinde bulunan işyerlerinin, kanun, yönetmelik ve alınan kararlar doğrultusunda ruhsatlandırılması işlemlerini yürütülmesini sağlar.
2) G.S.M. Büro Memurluğu işlemlerini yürütür.
3) Hazırlanan ruhsatların, idari yazışmaların, kayıtların ve arşivin usulüne uygun bir şekilde düzenlenmesini sağlar.
4) Müdürlüğün malzeme ihtiyaçlarını ve güvenliğini sağlar.
5) Personelin devam kontrol ve izin sisteminin işleyişini sağlar.
6) Sorumlusu olduğu büronun amaç ve ödevlerini gerçekleştirmek için, geleceğe dönük hedefleri belirler, hedeflere ulaşmak için tahminlerde bulunur, program yapar, çalışma programı hazırlar ve işlemleri standartlaştırmaya çalışır.
7) Sorumlusu olduğu büronun görevlerine ait işi basitleştirici ve verimliliği arttırıcı faaliyetlerde bulunup iş akışlarının tespiti için Müdüre önerilerde bulunur.
8) Müdür izinli veya raporlu olduğunda müdürlüğe vekalet etmek,
9) İş sağlığı güvenliği ve çevre mevzuatlarının biriminde uygulanmasını sağlar.
10) Belediye bünyesinde uygulanmakta olan ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi kurallarına uyar ve tüm çalışanlarına uygulatır.
11) Görevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.

3-G.S.M. HEYET MEMURU
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1) G.S.M. türü işyerlerinin ruhsatlandırma işlemlerini, yasalardan ve yönetmeliklerden aldığı yetkiler çerçevesinde birinci elden yürütmek.
2) Ruhsat verilmesinde sakınca olmadığı tespit edilen işyerleri için ruhsat hazırlamak, onay sürecini takip etmek
3) Ruhsat verilmesi uygun görülmeyen başvuruları için düzenlenen G.S.M. İnceleme Raporunu vatandaşa iletmek için üst yazı hazırlamak, takibini yapmak,
4) Ruhsat verilen işyerlerinin ruhsat şartlarını koruyup korumadığına dair yerinde ve dosyasında gerekli incelemeleri yapmak, gerekli gördüğü durumlarda yasal işlem başlatmak,
5) Canlı Müzik İzni başvurularını almak, yerinde tetkik etmek, uygun görüldüğü takdirde Canlı Müzik İzin belgesi düzenlemek.
6) Açık hava faaliyetlerinin yapılabilebileceği alanlar ve havai fişek gösterisi yapılabilecek alanları belirlemek ve İl Mahalli Çevre Kuruluna onay için sunmak.
7) Hizmetine verilen her türlü araç, gereç ve demirbaşı korumak - muhafaza etmek.
8) Amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
9) Görevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan amirlerine karşı sorumludur.


4-SIHHİ BÜRO ŞEFİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1) İlçe sınırları dahilinde bulunan işyerlerinin, kanun, yönetmelik ve alınan kararlar doğrultusunda ruhsatlandırılması işlemlerini yürütülmesini sağlar.
2) Sıhhi Büro Memurluğu işlemlerini yürütür
3) Hazırlanan ruhsatların, idari yazışmaların, kayıtların ve arşivin usulüne uygun bir şekilde düzenlenmesini sağlar.
4) Müdürlüğün malzeme ihtiyaçlarını ve güvenliğini sağlar.
5) Personelin devam kontrol ve izin sisteminin işleyişini sağlar.
6) Sorumlusu olduğu büronun amaç ve ödevlerini gerçekleştirmek için, geleceğe dönük hedefleri belirler, hedeflere ulaşmak için tahminlerde bulunur, program yapar, çalışma programı hazırlar ve işlemleri standartlaştırmaya çalışır.
7) Sorumlusu olduğu büronun görevlerine ait işi basitleştirici ve verimliliği arttırıcı faaliyetlerde bulunup iş akımlarının tespiti için Müdüre önerilerde bulunur.
8) İş sağlığı güvenliği ve çevre mevzuatlarının biriminde uygulanmasını sağlar.
9) Belediye bünyesinde uygulanmakta olan ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi kurallarına uyar ve tüm çalışanlarına uygulatır.
10) Görevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.


5-SIHHİ HEYET MEMURU
GÖREV,YETKİ VE SORUMLUKLARI
1) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri,sıhhi işyerleri ile ilgili ruhsatlandırma işlemlerini, yasalardan ve yönetmeliklerden aldığı yetkiler çerçevesinde birinci elden yürütmek.
2) Sıhhi ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence işyerleri müracaatlarını yerinde fenni ve sıhhi açıdan kontrolünü yapmak, eksikliklerini bildirmek.
3) Işyerlerinde yapılan kontrollerde eksiklik tespit edilmesi durumunda işyerlerini tekrar kontrolünü yapmak.
4) Ruhsat verilemesinde sakınca olmayan işyerlerine ait dosyaları onaylayarak harca hazır hale getirmek.
5) Uygun görülmeyen ruhsat başvuruları ile ilgili başvuru sahibine gönderilmek üzere durumu belirtir cevabi yazıyı hazırlatmak, onay sürecini takip etmek.
6) Hizmetine verilen her türlü araç, gereç ve demirbaşı korumak - muhafaza etmek.
7) Amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
8) Görevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.
6-DENETİM BÜROSU ŞEFİ
GÖREV,YETKİ VE SORUMLUKLARI
1) İlçe sınırları dahilinde bulunan kanun, yönetmelik ve alınan kararlar doğrultusunda usulüne uygun ruhsatlandırılan işyerlerini , ruhsat şartları yönünden denetleme işlemlerinin yürütülmesini sağlar.
2) Denetim Büro Memurluğu işlemlerini yürütür
3) Kontrolü yapılan ruhsat dosyalarının tüm yazışmalarını yürütülmesini ve son süreçte arşivlenmesini sağlar.
4) Sorumlusu olduğu büronun amaç ve ödevlerini gerçekleştirmek için, geleceğe dönük hedefleri belirler, hedeflere ulaşmak için tahminlerde bulunur, program yapar, çalışma programı hazırlar ve işlemleri standartlaştırmaya çalışır.
5) Sorumlusu olduğu büronun görevlerine ait işi basitleştirici ve verimliliği arttırıcı faaliyetlerde bulunup iş akımlarının tespiti için Müdürüne önerilerde bulunur.
6) Görevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.
7) İş sağlığı güvenliği ve çevre mevzuatlarının biriminde uygulanmasını sağlar.
8) Belediye bünyesinde uygulanmakta olan ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi kurallarına uyar ve tüm çalışanlarına uygulatır.

7-DENETİM MEMURU

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri,sıhhi işyerlerinin ruhsat yönünden denetlenmesini birinci elden yürütmek.
2) Sıhhi ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence işyerleri ruhsatlarının yerinde fenni ve sıhhi açıdan kontrolünü yapmak.
3) Işyerlerinde yapılan kontrollerde eksiklik tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem sürecini başlatmak, tabikini ve yazışmalarını yapmak,
4) Hizmetine verilen her türlü araç, gereç ve demirbaşı korumak - muhafaza etmek.
5) Amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
6) Görevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.

8- BÜRO MEMURU
GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLARI
1) Sıhhi Heyet ve GSMHeyeti memurunlarınca onaylanan ruhsatların harçlarını kesmek, yazmak imza için heyete teslim etmek,
2) Işletme ruhsatlarına ilişkin ilgili kanun ve yönetmelik gereği, diğer tüm kurumlara bilgilendirme yazışmalarını yapmak,
3) Müdürlüğün tüm yazışmalarını yürütmek,
4) Adli Sicil Kaydı,Tapu Yazısı, Emniyet Görüşlerini yazmak,
5) Süresi dolan geçici ruhsatların sürelerini uzatmak,
6) Hizmetine verilen her türlü araç, gereç ve demirbaşı korumak - muhafaza etmek.
7) Amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
8) Görevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan amirlerine karşı sorumludur.

9-BİRİM YÖNETİM SİSTEMLERİ SORUMLUSU
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
1) Birimde Toplam Kalite Dökümantasyon oluşturulmasını sağlar.
2) Kalite iyileştirme kapsamında Düzeltici Faaliyet talep eder.
3) Birim içi uygunsuzluğun giderilmesinde Önleyici Faaliyet talep eder.
4) Bağlı bulunduğu birim adına iç ve dış eğitimlere katılır.
5) Aldığı eğitimleri birim personeline aktarır.
6) Hizmet içi eğitimleri hazırlar onaylatır.
7) Birim faaliyetlerini raporlar ve hedef sonuç analizini üst birime rapor eder.
8) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü mali yılı bütçe taslağını hazırlayarak Müdürüne sunmak.
9) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğününyıllık performans programını ve hedeflerini hazırlayarak Müdürüne sunmak.
10) Görevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.
11) İş sağlığı güvenliği ve çevre mevzuatlarının biriminde uygulanmasını sağlar.
12) Belediye bünyesinde uygulanmakta olan ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi kurallarına uyar ve tüm çalışanlarına uygulatır.
13) Personelinin Kişisel Koruyucu ekipmanların ihtiyaçlarını belirler ve çalışanlara zimmetli olarak verilmesini sağlatır.
14) Birimindeki atıkların yasal mevzuata uygun şekilde bertarafını veya geri kazanımını sağlar.
15) Hizmetine verilen her türlü araç, gereç ve demirbaşı korumak - muhafaza etmek.
16) Amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
17) Görevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan amirlerine karşı sorumludur.

10-KALEM MEMURU
GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLARI
1) Hizmet masalarından müdürlüğe gelen tüm evrakların kayda alınması, havaleye hazırlanması, ve ilgili memura havalesini yapmak,
2) Gelen evrak,giden evrak ve zimmet defterlerinin tutulmasını sağlamak,
3) Bildiri,genelge v.b. evrakların kayıt altına almak,tebliğ etmek,dosyalamak.
4) Müdürlükte ihtiyaç duyulan malzemelerin satın almasını hazırlamak.
5) Işlemi biten, ruhsat dosyalarını hizmet masalarına göndermeden once, vatandaşa kısa mesaj atarak bildirmek.
6) Personelin izin ve hasatalık durumlarını takip etmek ve ilgili müdürlüğe bildirmek,
7) Hizmetine verilen her türlü araç, gereç ve demirbaşı korumak - muhafaza etmek.
8) Amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
9) Görevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan amirlerine karşı sorumludur.


11- ARŞİV MEMURU
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
1) Arşiv yönetmeliği çerçevesinde müdürlükteki tüm evrak, yazışma ve ruhsatları kalem memurundan teslim aldıktan sonra ilgili dosyasına kaldırmak,
2) Arşivden gereken evrakları zimmet karşılığı memura teslim etmek, takibini yapmak,
3) Iştletme ruhsat iptallerini yapmak,arşivlemek,
4) Arşiv çalışmaları için yazılım program araştırmasını yapmak.
5) Zamanı dolan evrakların imhasını yapmak, ilgili kurumlara bidirmek,
6) Hizmetine verilen her türlü araç, gereç ve demirbaşı korumak - muhafaza etmek.
7) Amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
8) Görevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan amirlerine karşı sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin icrası
MADDE 9: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.
a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine
kaydedilerek ilgililerine verilir.
b) Görevin planlanması: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür, Şef ve
sorumlu personel tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.
c) Görevin İcrası: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen
görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
d)Ruhsat Düzenleme:
1) Sıhhi İşyerlerinde müracaatın ardından, Sıhhi Heyet Memurlarınca ruhsata uygun olup olmadığı hususunda denetlenerek bir ay içinde sonuçlandırılır. İşyerinde tespit edilen eksikliklerle ilgili süre verilir, eksiklerin giderilmesi halinde ruhsat düzenlenir.
2) Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri işyerlerinin ruhsat müracaatı alınarak, Sıhhi Heyet Memurlarınca ruhsata uygun olup olmadığı hususunda denetlenerek bir ay içinde sonuçlandırılır. Bu süre zarfında Adli Sicil Kaydı,Tapu Kaydı,İlçe Emniyet Müdürlüğü görüşü alınır.Uygun gelen görüş yazılarının akabinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenir.
3) 2. ve 3.Sınıf Gayri Sıhhi Müessese ruhsat müracaatından sonra; mevcut dosya ile birlikte ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde tesisin özelliğine göre ,1.Aşama değerlendirilmesi yapılır.Eksikliklerinin giderilmesinin ardından 2.Aşama değerlendirilmesi yapılır.Eksikliklerinin tamamlandığı yerinde tetkik edilerek ruhsatı tanzim edilir.

İşbirliği ve koordinasyon
MADDE 10:
1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon
a) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon
Müdür tarafından sağlanır.
b) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına
göre dosyalandıktan sonra Müdürlük Makamına verilir.
c) Ruhsat ve Denetim Müdürü dosyadaki evrakları ilgili personele havale eder ,
ç) Görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.
2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu
Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel,Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler


Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 16:İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler
çerçevesinde hareket edilir.
Yürürlük
MADDE 17:Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı
kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18: Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :