test
x

Sezai ÖZOKUTANOĞLU

  Yazı Boyutu - 14 +
Plan ve Proje Müdürlüğü

İnşaat Mühendisi

Sezai ÖZOKUTANOĞLU

0224 270 70 79

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Santral Garaj Mh.Ulubatlı Hasan Bulv. No:10 OSMANGAZİ/BURSA

İletişim
Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

T.C.
BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1

1. Bu yönetmeliğin amacı, Osmangazi Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma, usul ve esaslarını düzenlemek ve uygulamaktır.


Kapsam

MADDE 2

1. Bu yönetmelik Osmangazi Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün faaliyet alanları, teşkilat yapısı ile yönetici ve diğer personelin görev, yetki ve sorumluluk alanlarını kapsamaktadır.

Tanımlar

MADDE 3

1. Bu yönetmelikte geçen;

a) Belediye: Osmangazi Belediyesini
b) Başkan: Osmangazi Belediye Başkanını
c) Başkanlık: Osmangazi Belediye Başkanlığını
d) Müdürlük: Plan ve Proje Müdürlüğünü
e) Müdür: Plan ve Proje Müdürünü
f) Büro: Etüd Proje, İdari İşler Birimi ve Tarihi Çevre Koruma ve Uygulama Bürosunu
g) Müdürlük Personeli: Plan ve Proje Müdürlüğünde görevli; Müdür, Şef, Memur, İşçi ve Sözleşmeli Personeli ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Organizasyon Şeması ve Yasal Dayanaklar

Organizasyon Şeması

MADDE 4

1. Plan ve Proje Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür
b) Şefler
c) Memur
d) İşçi
e) Sözleşmeli Personel

2. Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a) Müdür
b) Etüd Proje Bürosu
c) İdari İşler Birimi
d) Tarihi Çevre Koruma ve Uygulama Bürosu


Yasal Dayanaklar

MADDE 5

1. Plan ve Proje Müdürlüğüne ait bu yönetmelik, 3/7/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki, Sorumluluk, Uygulama Usul ve Esasları

Müdürlüğün Temel Görevleri

MADDE 6

1. Osmangazi İlçesinin yatırım ihtiyaçlarının tespit edilmesi,

2. Tespit edilen yatırım ihtiyaçlarının önceliklerinin ve planlanmalarının yapılması,

3. Planlanan ihtiyaçların Stratejik Planda belirlenmesi,

4. Stratejik Plan da belirlenen yatırımların gerçekleşmesi için avan ve uygulama projelerinin, rölöve, restitüsyon, restorasyon, restitüsyon, sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanması/hazırlattırılması,

5. Stratejik Plan haricinde Başkanlık Makamından/vatandaştan gelen talepler neticesinde yapılması uygun görülen yatırımların gerçekleşmesi için avan ve uygulama projelerinin, rölöve, restitüsyon, restorasyon, restorasyon, sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanması/hazırlattırılması görevlerini yürütmektedir.

Büroların Görevleri

Etüd Proje Bürosunun Görevleri:

MADDE 7

1. Belediye sınırları içerisinde yapılacak her türlü yapı, sanat yapısı vb. yapıların avan/uygulama projelerinin yapılması, yaptırılması veya yarışmalar açılması,

2. Belediye sınırları içerisinde sokak sağlıklaştırma projelerinin hazırlanması veya hazırlattırılması, uygulamasının yapılması veya yaptırılması,

3. Osmangazi İlçesinin kentsel gelişmesinin sağlanması, kent donatılarının kurulması, meydan ve yaya yollarının standartlarına uygun projelendirilmesi,her türlü üst yapı tesisinde,sosyal tesis ve bina eklentilerinin yapılmasında çağın gerektirdiği, uygulanabilir modern projeler üretilmesi,

4. Sürdürülebilir kentsel ve bölgesel yapılanma, vizyon, programlar, stratejik öncelikler, mekansal dönüşümler, vs. gibi konuların uzun perspektif içerisinde gerçekleştirilmesinin takip edilmesi,

5. İlçenin doğal ve tarihi değerlerini koruyarak kentsel gelişimine çok yönlü katkı, destek ve katılımla ekonomik ve sosyal yapı gerçekleriyle sürdürülebilir kılınması,

6. Müdürlük görev alanıyla ilgili her türlü konunun ayrıntılı araştırılması, gerekirse imar planına veri teşkil edecek proje ve kentsel tasarım önerilerinin hazırlanılması, ilgili birimlerde takibinin yapılması, mülkiyet-kadastral-halihazır ve istimlak durumlarının incelemesinin yapılması ve yaptırılması,

7. Hazırlanan projelerden ruhsatlandırılması gerekenlerin ruhsat işlemlerinin sonuçlandırılması,

8. Hazırlanan peyzaj projelerinin Bursa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesi görevlerini yürütmektedir.

İdari İşler Biriminin Görevleri

Muamelat İşlemleri:

1. Müdürlükle ilgili her türlü iç ve dış yazışmanın yürülükte bulunan ilgili mevzuata uygun olarak yapılması,

2. Müdürlüğe gelen her türlü yazılı evrakın ilgilisine sevk edilmesi amacıyla müdürlük makamına sunulması, müdürlük makamı tarafından sevk edilen evrakın ilgilisine teslim edilmesi,

3. Müdürlük makamı veya diğer müdürlük personeli tarafından yapılacak olan yazılı belgelerin düzenlenlenmesi ve/veya düzenlenmesine yardımcı olunması,

4. Müdürlük tarafından hazırlanması gereken, belge, rapor ve sunumlara yönelik ilgili birimlerden bilgilerin toplanılması, derlenmesi ve düzenlenmesi görevlerini yürütmektedir.

Personel Özlük İşlemleri:

5. Müdürlük bünyesinde görevli personelin izin, rapor, görevlendirme vb. özlük işlemlerine yönelik belgelerin düzenlenmesinde kurumun İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile irtibatının ve koordinasyonunun sağlanması,

6. Personelin ve stajyerlerin devam ve mesai puantajlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi görevlerini yürütmektedir.

Tarihi Çevre Koruma ve Uygulama Bürosunun Görevleri

7. Taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları, sit alanları ve tarihsel çevrelerle ilgili koruma amaçlı eylem planlarının hazırlanması,

8. Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının envanter çalışmalarının hazırlanması,

9. Mülkiyeti belediyeye ait taşınır ve taşınmaz eserlerin rölöve, restitüsyon, restorasyon, yeni kullanım ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanması,

10. Tespit edilen mail-i inhidam sivil mimarlık örneği yapıların raporlarının hazırlanması ve kurul kararı alınıncaya kadar yapıdan oluşabilecek herhangi bir hasara karşı can ve mal güvenliğinin sağlanması adına ilgili müdürlüğün bilgilendirilmesi ve kurulca alınan kararın uygulayıcı müdürlüğe gönderilmesi,

11. Mülkiyeti belediyemizde olmayan fakat tahsisi belediyemize yapılmış olan sivil mimarlık örneği ve anıtsal yapıların rölöve, restitüsyon, restorasyon, yeni kullanım ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanması, kontrollüğünün yapılması,

12. Somut olmayan kültür mirasımız ile ilgili araştırma yapılması ve elde edilen verilerin yayın haline getirilmesi,

13. Taşınmaz kültür varlıklarımızla ilgili tanıtım kitapçıklarının hazırlanması,

14. Taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili tanıtım tabelalarının hazırlanması,

15. Zamanla bir bölümü veya tamamı toprak altında kalmış kültür varlıklarının restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerinin uygulaması öncesinde yeni veriler elde edilebilmesi ve projelerin doğru şekillenmesi için arkeolojik kazıların yapılması ve kazı rölövelerinin hazırlanması,

16. Tarihi Kentler Birliği ile koordinasyonun sağlanması,

17. Dünya Kaleli Kentler Birliği ile koordinasyonun sağlanması görevlerini yürütmektedir.

Müdürlüğün Yetkisi

MADDE 8

1. Plan ve Proje Müdürlüğü; 3194, 2863, 2886, 4734, 5216, 5393, 2872, 5302,5366 sayılı kanunları ve bunlara bağlı çıkarılmış yönetmelikleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bakanlıkların yayınladığı genelgeleri uygulamakla yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu

MADDE 9

1. Plan ve Proje Müdürlüğü, Belediye Başkanı tarafından ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili kanunlarda belirtilen görevleri gereken özenle zamanında yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Uygulama Usul ve Esasları

MADDE 11

1. Plan ve Proje Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

a) 3194 Sayılı İmar Kanunu
b) 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
c) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
d) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
e) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
f) 5393 Sayılı Belediye Kanunu
g) 2872 Sayılı Çevre Kanunu
h) 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
i) 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
j) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği
k) Otopark Yönetmeliği
l) Yangın Yönetmeliği
m) Sığınak Yönetmeliği
n) Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararları
o) Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Kararları
p) Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
r) Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
s) Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
t) Standart Dosya Planı Açıklama ve Kuralları

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük

MADDE 12

1. Bu yönetmelik Osmangazi Belediye Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 13

1. Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :