test
x

Cahide BABACAN

  Yazı Boyutu - 14 +
Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Mühendis

Cahide BABACAN

0224 270 70 93

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Alemdar Mah. 1.Spor Sokak No:2-1 Osmangazi/ BURSA

İletişim
Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kuruluşu


AMAÇ

MADDE 1

Bu Yönetmeliğin amacı, Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü?nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.KAPSAM

MADDE 2

Bu Yönetmelik Park ve Bahçeler Müdürlüğü?nün görevleri ile müdürlükte çalışan Müdür, Şef, Bilgisayar İşletmeni, Memurların görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.DAYANAK

MADDE 3

Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/a bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.TANIMLAR


MADDE 4


Belediye : Bursa Osmangazi Belediyesini,

Başkanlık : Osmangazi Belediye Başkanlığını

Başkan : Osmangazi Belediye Başkanını

Müdürlük : Park ve Bahçeler Müdürlüğünü

Müdür : Park ve Bahçeler Müdürünü

Personel : Park ve Bahçeler Personelini ifade eder.


TEŞKİLAT

MADDE 5

Park ve Bahçeler Müdürlüğü;

1- Üretim-Uygulama-Bakım Şefliği,

2- İhale Denetim Şefliği ,

3- İdari İşler Şefliği (Kalem) olmak üzere üç birimden oluşur.İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 6

1-Belediye Başkanının sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek,

2-Müdürlüğün amaç ve ödevlerini gerçekleştirmek için geleceğe dönük hedeflerini belirlemek.

3-Çalışma programı hazırlamak, işlemleri standartlaştırmak ve bütçe yapmak.

4- Müdürlüğün kadro yapısını inceleyerek gerekli personel talebinde bulunmak.

5- Müdürlüğe bağlı personele görev yetki ve sorumluluk dağıtmak, çalışma koordinasyonunu oluşturmak.

6-Müdürlük görevlerine ait iş akışını tespit etmek.Sürekli kılmak, işlerin standart performanslarını geliştirmektir.

7-Müdürlük personelini uyum içerisinde çalıştırmak için gerekli olan başarı ve başarısızlıkları tespit edip, sonucu değerlendirmek.

8-Başkanlıkça veya Kanun Tüzük ve diğer mevzuatta belirtilen görevleri yapmak, Kurul ve Komisyonlarda görev almak.

9-Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden yetkilerin gereğinde ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi ve manevi zarar ve ziyan ve diğer olumsuz sonuçlarından dolayı amirlerine karşı sorumludur.

10-Sayıştay Başkanlığına, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerine teftiş vermek.

11-Müdürlüğün yapmış olduğu çalışmaların Web Sayfasında güncel olarak yer almasının sağlanması.

12- Her türdeki harcama kararlarını almak ve malzeme alımı için, ilgili Müdürlüğe talepte bulunmak.

13-Müdürlük personelinin ücretli ve ücretsiz izin ve yıllık izinlerini kullanmaları için Personel ve Eğitim Müdürlüğüne teklifte bulunmak.

14-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununu 125 ve devam eden maddeleri uyarı gereğince 1.Disiplin Amiri olarak disiplin cezasını vermek.

15-Belediye Başkanı adına ve onun onayıyla Belediye tüzel kişiliğini Resmi Daireler özel ve tüzel kişiler karşısında temsil etmek.

MÜDÜRLÜĞÜN KADROLARI

MADDE 7

Müdürlük personeli Norm Kadroya uygun olarak Müdür, Şef, Kontrol görevlileri, Kayıt Memuru ve işçi personelden oluşur.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

MADDE 8

Park ve Bahçeler Müdürü Görev Yetki ve Sorumluluklar

1- Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

2- Park ve Bahçelerin istihdam yönetimi ve işgücü planlamasını yapar.

3- Müdürlük hizmet içi eğitim planlamasını yapar ve uygular.

4- Müdürlüğüne ait tüm görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

5- Personelinin 1. derece sicil ve disiplin amiridir.

6- Müdürlük personelinin verimini artırıcı çalışmalar yapar.

7 -Personelinin görev dağılımını yapar.

8- Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve istenilen şekilde sonuçlandırılmasını sağlar.

9- Müdürlüğün bütçesini ve performans bütçesini hazırlar ve bunun sonunda faaliyet raporlarını hazırlar.

10- Kurum personelinin moralini yükseltici aktivitelerin yapılmasını sağlar.

11- Başkanlıkça veya kanun, tüzük ve diğer mevzuatta belirtilen görevleri yapar, kurul ve komisyonlarda görev alır,

12 -Müdürlüğün Harcama Yetkilisidir.

13 -Müdürlüğündeki Gerçekleştirme Memurlarını belirler.

14- Müdürlüğe bağlı sorumlular ve diğer personele görev, yetki ve sorumluluk dağıtmak, görev, yetki ve sorumluluklarda çatışmaları önlemek, etkili çalışma ilişkileri kurmak,

15- Personelin işyerindeki davranışlarına ilişkin ilkeleri tespit edip, disiplini sağlayıcı önlemleri almak,

16- Müdürlüğün görevlerine ait iş akışlarını tespit etmek, iş akışlarını geliştirici etkinliği sürekli kılmak.İşlerin standart performanslarını geliştirmek ve performans değerleme ölçütlerini tesis etmek.

17- Müdürlükte çalışan tüm personel, Müdür tarafından yazılı görevlendirmeyle verilen tüm görevleri yerine getirmekle sorumludur.

Şef

1- Amirlerinin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.

2-Birimler arası iş organizasyonunu yapmak.

3-Aylık ve yıllık çalışma raporlarını hazırlamak.

4- Elemanların disiplinli,verimli biçimde çalışmasını ve birimler arasında işbirliğini sağlamak, çalışmaları izlemek, denetlemek ve koordine etmek.

5-Sorumlu olduğu büronun faaliyetlerinin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan bütçenin hazırlanması.Kalem

1- Gelen evrak, giden evrak, iç zimmet ve dış zimmet defterlerini oluşturmak.

2-Müdürlüğe gelen dilekçeleri, diğer birim ve resmi kurum evraklarını gelen evrak defterine kayıt etmek, havalesi yapılan evrakı iç zimmet defteri ile ilgilisine teslim etmek.

3- Dairede kalan evrakların dosyalama işlemlerini yapmak,

Memur ( Mimar,Mühendis,Tekniker,Teknisyen vb )1- Amirlerinin yazılı ve sözlü talimatlarını yerine getirir.

2- Yeni düzenlenecek alanların hazırlanmış uygulama projeleri doğrultusunda alan tesviyesi ,drenaj,bordür,çevre duvarı,park yapımı,oyun-oturma grupları,tabela montajı,çim taşı döşeme,tel örgü çekilmesi vb. inşaat işlerini yaptırmak.

3- Çalışma yapılacak sahada alt yapı araştırmasını yapmak.

4- Müdürlüğün peyzaj çalışmalarında kullanılacak bitkilerin bir kısmının üretilmesi ve Belediye nin görev alanı içerisindeki tüm ağaç,çalı,çiçek ve çimlerle ilgili budama,kesme,ilaçlama ve gübreleme işlerinin yürütülmesi.

5 ?İlçe sınırları içinde semt,mahalle,cadde ve sokak bazında yapılacak hizmetlerin tespit,ölçümlerin yapılması,tahmini keşifleri hazırlamak..

6 ? İhaleye çıkarılacak olan şlerin süresi içinde ve şartnamelerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

7 ? Yeni yapılmakta veya yapılmış olan parkların oyun ve oturma grupları,elektrik ve sıhhi tesisatlardaki bozulmalar ve yıpranmaların tespitini yaparak program dahilinde yaptırılmasını sağlamak.

8 ? Projelendirilen ve yapımı programa alınan düzenlemelerin keşiflerini ve ihale dosyalarını hazırlatmak,ihale kararı alınması ile ilgili çalışmaları takip etmek.

9-İhale edilen işlerin yasa-yönetmelik ve şartnamelere göre yapım ve bakımı kontrol etmek ve hakedişleri düzenlemekUsta ve Usta başları1- Birim şefinden aldığı iç emirlerini uygulamak..

2- Verilen işin zamanında ve kaliteli yapılmasını sağlamak

3- Emrindeki elemanların verimli ve uyum içinde,disiplinli bir şekilde çalışmasını sağlamak.

4 ?Tesislerdeki makine,alet-vasıtalarının iyi şekilde çalışmasını ve bakımını yaptırmak.

5 ? Çalışma anında iş güvenliği ve iş emniyeti ile ilgili tedbirleri almak.

6- İş yerinin temizliği ve yangına karşı önlemler alınmasını sağlamak.

7 Emrindeki alet ve vasıtalarda herhangi bir arıza vuku bulduğu zaman birim şefine bilgi vererek derhal arızanın giderilmesi için gereği yerine getirmekten sorumludur.İşçiler


1-Çalışırken iş güvenliği ve iş emniyeti için gerekli tedbirlere harfiyen riayet etmek,

2-Yaptığı iş ile ilgili kendisine verilen alet,malzeme ve vasıtaların en verimli biçimde kullanmak ve temizliğini yapmak.

3-Çalışılan alet ve vasıtada herhangi bir arıza vuku bulduğu zaman derhal usta veya ustabaşına haberdar etmekten sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÜRÜTME, YÜRÜRLÜK

MADDE 9

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.


MADDE 10

Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

1995 tarihli ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.YÜRÜRLÜK

MADDE 11

Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 14/a bendi gereği Osmangazi Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 sayılı Kanunun 2inci maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.YÜRÜTME

MADDE 12

Bu Yönetmelik Osmangazi Belediye Başkanlığınca yürütülür.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :