test
x

Orhan MOLLASALİH

  Yazı Boyutu - 14 +
Özel Kalem Müdürlüğü

Orhan MOLLASALİH

0 224 270 70 70

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Santral Garaj Mh.Ulubatlı Hasan Bulv. No:10 OSMANGAZİ/BURSA

İletişim
Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

T.C.
BURSA
OSMANGAZİ BELEDİYESİ
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKBİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kuruluşu

AMAÇ
MADDE 1
Bu Yönetmeliğin amacı, Osmangazi Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

KAPSAM
MADDE 2
Bu Yönetmelik Özel Kalem Müdürlüğü'nün görevleri ile müdürlükte çalışan Müdür ve sekreterlerin görev,yetki ve sorumluluklarını kapsar.

DAYANAK
MADDE 3
Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 4

Belediye : Bursa Osmangazi Belediyesini,
Başkanlık : Osmangazi Belediye Başkanlığını,
Başkan : Osmangazi Belediye Başkanını,
Müdürlük : Özel Kalem Müdürlüğünü
Müdür : Özel Kalem Müdürünü,
Personel : Osmangazi Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Personelini ifade eder.

TEŞKİLAT
MADDE 5
Özel Kalem Müdürlüğü 1 Müdür 2 sekreterden oluşmaktadır.


İKİNCİ BÖLÜM
Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE 6

1-Belediyenin,katılımcı,şeffaf,halkla bütünleşen yönetim anlayışı içinde hizmet üretmesine
katkıda bulunmak
2-Başkanlık Makamının halka açık olmasını sağlamak
3-Vatandaşların istek,ihtiyaç ve sorunları konusunda Belediye Başkanıyla görüşmesine ortam ve imkan sağlamak
4-Demokratik yönetim anlayışı çerçevesinde Başkanlık Makamı ile personel arasında iletişimi sağlamak üzere kurum içi toplantılar organize etmek.
5-Başkanlığın,kamu kurum ve kuruluşları,sivil toplum örgütleri,üniversiteler ve sosyal yardım kuruluşları gibi örgütlerle diyaloğunu sağlamak
6-Başkanlığın çalışma gündemini oluşturmak
7-Başkanlık Makamının yapılan ve yapılacak etkinlik ve hizmetlerini halka duyurmak amacıyla belediyenin ilgili diğer birimleriyle diyalog kurmak.
8-Belediye,yerel yönetimler ve Belediyeyi ilgilendiren yayınları izlemek,gerekli görünenleri Başkanlık Makamına sunmak
9-Belediye başkanının,kentte halkı ilgilendiren sosyal,kültürel ve ekonomik toplantılara katılımı konusunda gerekli özeni göstermek
10-Şikayet ve isteklerin gerekli birime iletilmesini sağlamak
11-Halkın Belediye çalışmalarına katılımı için yeni yöntemler geliştirmek ve başkanlığa sunmak
12-Müdürlük yazışmalarını,büro hizmetlerini ve personelin özlük hakları ile ilgili çalışmaları yürütmek
13-Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak,başkanlığın onayına sunmak
14-Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri takip ederek tedbirler almak,gerekli malzeme ve cihazları temin etmek
15-Belediye Başkanınca gerekli görülen yerlere kutlama ve taziye mesajları,çiçek gönderilmesini sağlamak

MÜDÜRLÜĞÜN KADROLARI
MADDE 7
Müdürlük personeli Norm Kadroya uygun olarak Müdür, Sekreter ve diğer personelden oluşur.GÖREV VE SORUMLULUKLAR
MADDE 8
Özel Kalem Müdürü Görev Yetki ve Sorumluluklar
1-Belediye Başkanına karşı sorumludur
2-Başkan ile Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak
3-Resmi ve özel törenler,toplantılar konusunda Başkanı bilgilendirmek
4-Başkanın direktif ve talimatlarının yerine getirilmesi için Müdürlüklere bildirmek,alınan sonuçları Başkanlık makamına yazılı veya sözlü iletmek,aksayan durumlarda Başkandan aldığı talimat doğrultusunda Başkan adına müdahele etmek
5-Başkanın günlük programını yapmak(Katılacağı törenler,toplantılar,görüşme yapacağı kişiler v.b.)
6-Belediye Başkanlığının protokolüne koordine etmek,katılması gereken resmi ve özel toplantıların zamanını ve yerini tespit edip Başkanın katılımını sağlamak
7-Belediye Başkanınca gerekli görülen yerlere kutlama ve taziye mesajları ile çiçek gönderilmesini sağlamak
8-Mesai saatleri içinde ve dışında ayrıca haftasonu tatillerinde görevini aksatmadan yürütmek
9-Personelinin görev dağılımını yapmak
10-Özel ve tüzel kişiliklerin yazılı,sözlü başvurularını değerlendirip takibini yaparak sonuçlandırılmasına özen göstermek
11-Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden,yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi,manevi zarar ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur
12-Müdürlüğe ait her çeşit harcama kararları almak

Sekreter Görev Yetki ve Sorumluluklar
1-Amirlerince veya kanun tüzük ve yönetmeliklerce verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak
2-Yazışmalarda yazışma kurallarına uymak
3-Müdürlüğümüz ile ilgili yazışma,telefon ve randevu bilgilerini sağlamak
4-Telefon haberleşmesine ilişkin işleri yapmak
5-Resmi telefon görüşmelerini kayıtlarını tutmak
6-Günlük resmi randevu bilgilerini tutmak
7-Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden,yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi,manevi zarar,ziyan diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumuldur
8-İnternet sayfasında kendi birimi ile ilgili bilgilerin güncel olup olmadığını belirli periyotlarla kontrol ederek,güncellenmesi gereken bilgileri Bilgi işlem bürosuna mail yolu ile bildirmek
9-Birim ile ilgili çalışmalarda WEB aracılığıyla duyurulması gereken yada belirlenmiş başlıklar dışında yayınlanması gereken bilgiler var ise Bilgi işlem bürosuna mail yolu ile bildirmek
10-Zimmetindeki teçhizat ve makinelerin bakım ve onarımını sağlamak
11-Web'de yayınlanması gereken bilgiler konusunda biriminin getireceği önerileri sunmakÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÜRÜTME, YÜRÜRLÜK
MADDE 9
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.


YÜRÜRLÜK
MADDE 10
Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Osmangazi Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 sayılı Kanunun 2inci maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
MADDE 11
Bu Yönetmelik Osmangazi Belediye Başkanlığınca yürütülür.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :