test
x

Necmi KURALAY

  Yazı Boyutu - 14 +
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Necmi KURALAY

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Santral Garaj Mh.Ulubatlı Hasan Bulv. No:10 OSMANGAZİ/BURSA

İletişim
Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ


KURULUŞ:

Madde 1:

Osmangazi Belediyesinin yasalardan kaynaklanan veya yaptığı iş ve hizmetlerden doğan gelirlerini araştırmak,incelemek ve saptamak,tarh etmek,tahakkuk ettirmek ve tahsil etmek,belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak hak sahiplerine yapılacak ödemeleri incelemek ve yasal uygunluğu saptananları ödemek ve yıllık bütçe , kesin hesap , gelir ve gider işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ile nakit akış tahminleri yerine getirmek üzere 5393 sayılı kanunun 48.maddesinde öngörülen bir birim olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü kurulmuştur.

AMAÇ:

Madde 2:

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Amacı:

Belediye gelirlerinin tahsil edilebilirlik oranını üst düzeye çıkarmak,

Giderlerin tahakkuk ve ödenmesinde yasalara uygunluğu aramak,

Etkili ve verimli çalışan bir belediye yönetiminin oluşturulmasında katkıda bulunmaktır.YASAL DAYANAK:

Madde 3:

Bu yönetmelik 5393 sayılı kanunun 48. Maddesinde öngörülen ve 18. Maddenin (m) fıkrasında Belediye Kanunu tarafından çıkarılacak yönetmeliği kabul eden kanun ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu?nun ,213 sayılı Vergi Usul Kanunu ,2380 sayılı Devlet Gelirlerinden Belediyelere Pay Verilmesi ile İlgili Kanun ,193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ,4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ,emeklilik ile ilgili Sosyal Sigorta Kanunları ve Devlet Muhasebe Usulü Tüzüğü ve Yönetmeliği?ne dayalı olarak çıkartılmıştır.KAPSAM:

Madde 4:

Bu yönetmelik Osmangazi Belediyesinin gelirlerinin toplanması ,giderlerinin ödenmesi ve güçlü bir gelir gider dengesinin oluşturulmasını sağlayacak etkili bir belediye yönetiminin oluşturulması ile ilgili işlevleri yerine getirecek Mali Hizmetler Müdürlüğünün kuruluş biçimi,görevleri,yetkileri ,sorumluluk ve örgütlenmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.GÖREVLER:

Madde 5:

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görevleri:


1-Gelire ilişkin işlevleri yerine getirmek.


A-Özgeliri kaynaklarından elde edilen gelirleri toplamak .


a-Vergiler

-Emlak Vergisi ?Çevre Temizlik Vergisi

-İlan Reklam Vergisi

-Eğlence Vergisi

-Haberleşme Vergisi

-Elektrik Havagazı ve Tüketim Vergisi

-Diğer Vergilerb-Harçlar ve Ücretler

-İşgal Harcı

-Tellallık Harcı

-Tatil günleri Çalışma Ruhsat Harcı

-Bina İnşaat Harcı

-Ölçü Tartı Aletleri Muayene Harcı

-Kayıt Suret Harcı

-İşyeri Açma İzni Harcı

-Muayene Ruhsat Rapor Harcı

-Sağlık Belgesi Harcıc-Cezalar

-Vergi Para Cezaları

-Para Cezaları


B-Yapılan iş hizmetlerden ötürü sağlanan katkı paylarını tahsil etmek .

C-Genel Bütçe Gelirlerinden Belediyeye aktarılan gelirleri toplamak.


-Yukarıda belirtilen gelirlerle ilgili olarak ;

-Yoklama ve tespit

-Tarh

-Tahakkuk

-Tahsil İşlerini Yapmak2-Emlak Vergisi işlerine ilişkin işlevleri yerine getirmek.


a-Tahakkuk işlerini yerine getirmek

-Beyannameyi kabul etmek

-Tahakkuk fişi hazırlamak

-Tahsilat fişi hazırlamak

-Parayı tahsil etmek

-Deftere işlemek

-Dosyalamak

-Arşivlemek

-Yazışmaları yerine getirmekb-Muhasebe işlerini yerine getirmek

-Posta çeki ile gelen ödemelerin işlenmesini sağlamak

-Banka ile ödemeleri kontrol etmek

-Hesapların çıkarılmasını sağlamak


c-Kovuşturma(İcra) işlerini yerine getirmek

-Ödeme emrinden sonraki borçluların takibini yapmak.

-Vergi durumu ile ilgili yazılara cevap vermek

-Ödeme emrine uymayanlara karşı 6183 sayılı A.A.T.U.H kanununu uygulamak.

d-Bilgi otomasyon işlevini yerine getirmek.

-Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi kayıt , tahakkuk ve tahsilat sürecini bilgi otomasyon sistemi ile yürütmek

e-Yoklama ve denetim işlerini yerine getirmek

-Beyanname vermeyen ve vergisini yatırmayan mükellefleri bilgisayar aracılığı ile izlemek ve gerekli yasal işlemi yapmak.


3-Yasal uyuşmazlıklarla ilgili süreç

-Tüm gelirlerle ilgili olarak yargı organlarına yansıyacak uyuşmazlık konularında idarenin temsil edilmesini ve savunulmasını sağlamak.


II- Gidere ilişkin işlevler

a-Ödeme için verilen avans ve kredileri düzenlemek

b-Hak sahiplerine ödemeler yapmak

-Personele ilişkin hak edişleri ödemek

-Belediyeye mal ve hizmet sağlayan özel ve tüzel kişilere ilişkin hakedişleri ödemek.

c-Emanet işlemlerini yürütmek.

d-Özel emanet yöntemlerini yerine getirmek.Kamu kurumları için

-Yasal payları kesmek

-Fonlar için yapılan kesintileri toplamak.Özel kişilerle ilgili olarak

-Kişi borçlarını emanete almak

-İcra işlerini yerine getirmek

-Vergi iadesi işlerini yerine getirmek.III-Mali yönetim talimatlarına ilişkin işlevler


a-Bütçe taslağını hazırlamak

b-Bütçe ödemeleini kontrol etmek

c-Kesin hesap çıkartmak

d-Banka hesaplarını izlemek


IV-Müdürlüğün idare işlerini yerine getirmek.

Madde 6:

Hesap işleri müdürlüğü aşağıdaki birimlerden oluşur.

1-Muhasebe ,Bütçe ,Gider Tahakkuk Şefliği

2-Gelir Şubesi Tahakkuk Şefliği

3-Emlak Vergisi Gelir Şubesi Şefliği

4-Maaş Şefliği

5-İcra Şefliği

6-Tebligat Şefliği

7-Evrak ve Arşiv BirimiBağlı olduğu makam

Madde 7:

Mali Hizmetler Müdürü idari işlerden sorumlu Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına bağlı

olarak çalışır.Birimlerin görevleri

Madde 8:

Mali Hizmetler Müdürlüğü ?nün 6 .maddede sayılan görevleri müdürlükte görevli şeflikler aracılığı ile yerine getirilir.


Madde 9:

Mali Hizmetler Müdürlüğü?ne bağlı birimlerin temel işlevleri aşağıda belirtilmiştir.1- Muhasebe ,Bütçe , Gider Tahakkuk Şefliği

a-Ödeme için verilen avans ve kredileri düzenlemek


1-Avans ve kredi olarak satın alınması talep olunan mal veya hizmetin 1050 ve 1580 sayılı yasalara uygunluğunu takip ve tetkik etmek ve uygun olanları işleme almak eksik ve hatalı olanları tespit edip ilgili birim nezdinde gereğinin yapılmasını sağlamak

2-Talep edilen avans ve kredinin ilgili yasaların ve genel bütçe uygulama talimatının öngördüğü doğrultuda çek veya mutemet adına hesap açılması için gerekli işlemleri ikmal etmek ve defter kayıtlarına almak

3- Kredi veya avans verilen birimlerin ve kişilerin mal ?hizmet satın almasını müteakip harcama belgelerini tetkik etmek, usulüne uygun harcanıp harcanmadığını kontrol etmek

4-Yasal süresinde kapanmayan avans ve kredilere yasanın öngördüğü gerekli işlemleri yapmak , yasal süresinde kapatılmasını sağlamak ve defter kaydına almak.


b-Hak Sahiplerine Ödemeler Yapmak


1-Belediyeye mal ve hizmet sağlayan özel ve tüzel kişilere yapılacak ödemeler için harcama yapılan kuruluşça hazırlanan tahakkuk belgesini ve bağlı evrakları yasal uygunluk açısından incelemek ve harcama öncesi verile taahhüt kaydı içerisinde kalıp kalmadığını kontrol etmek.

2-Uygun bulunanlar için ödeneklerle ilgili verilen emri düzenlemek ve emrin yetkili kişilere onaylatılmasını sağlamak.

3-Çek düzenlemek ve ilgilisine teslim etmek.

4-Kişilerin kendi aralarındaki anlaşmazlıklar nedeni ile Belediyedeki hak edişleri üzerine konan hacizlerle ilgili icra işlemlerini yerine getirmek.

5- Belediyedeki hak edişlerine üzerine konan hacizlerle ilgili icra işlemlerini yerine getirmek.

6-Yerel payların ödenmesini sağlamak ve takibini yapmak.


c-Emanet işlemlerini yarine getirmek


1-Belediyeye sağlanan mal ve hizmetlerle ilgili olarak özel ve tüzel kişilere yapılması gereken ancak kesinleşmiş olmasına rağmen çeşitli nedenlerle hak sahiplerine ödenemeyen giderleri onaylayıp defterine kayıt etmek.

2-İhale nedeni ile ilgililerden alınan geçici ve kesin teminatları emanet defterine kayıt etmek.

3-Personelin Emekli Sandığı?ndan aldığı ikrazlar ile Emekli sandığı ve ssk?ya yapılacak ödemeleri(bağlı olduğu sendikaya ödemek üzere,kesilen lojman kiraları,icra işlemleri)nedeni ile bordrolardan yapılan kesintileri emanet defterine işlemek.

4-Emanete alınan paraları hak sahiplerinin başvurusu üzerine ödemek ve ödeme planına bağlamak.

5-Defaten ödenmeyen paraları emanete almak.


d-Bütçe ve kesin hesap işlemlerini yerine getirmek.


1-Bütçe taslağı hazırlamak.

Osmangazi belediyesi kurumsal gelişme çerçevesinde diğer müdürlüklerle işbirliği halinde belediyenin bütçe taslağını hazırlamak,müdürlüklerin bütçe ödemelerini birleştirmek

2-Bütçeyi yasal süresinde Başkanlık Makamına sunmak.

3-Müdürlüklerin harcamalarla ilgili talepleri için harcama taahhüt kaydı vermek ve harcamaların izelenmesi amacıyla geliştirilen bilgisayar programını kullanımda tutmak.

4-Program bütçe uygulamasını geliştirmek için gerekli önlemleri almak.

5-Tüm müdürlüklerin ve ödeneklerinden yapılan harcamaları izlemek ve raporlarını izlemek.

6-Gider kesin hesabı ve gelir kesin hesabı işlemlerini yapmak ve yıl sonu hesabı ile yönetim dönemi hesabını çıkartmak.

7-Mali Hizmetler Müdürlüğü için geliştirilen bilgisayar programının en üst verimlilik düzeyinde uygulanmasını sağlamak.

8-Programların uygulanmakta olduğu alanları geliştirmek.

9-Muhasebenin bilgisayar aracılığı ile tutulmasını sağlamak ve bu amaçla gelir tahakkuk ve tahsilat,Emlak vergisi ve Gider Servislerinden gelen evrak ve işlemlerin bilgisayara kaydedilmesini sağlamak.

10-Bütçenin bilgisayar aracılığı ile izlenmesini taahhüt kayıtlarının verilmesini sağlamak.

11-İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya alanına konulmuş olan Belediye muhasebe yönetmeliğinin uygulanmasını kolaylaştırıcı ve etki derecesini arttırıcı önlemler almak.

12-Belediye bankalardaki hesaplarına yapılan giriş ve çıkışları izlemek.

13-Bu hesapların müdürlük kayıt ve defterleri ile mutabakatını ve farklılıklarının nedenlerini araştırmak.

14-Bu servisçe yapılması kararlaştırılan diğer işlemleri yapmak.II-Gelir Şubesi Tahakkuk Şefliği

A-Eğlence Vergisi Birimi

a)Eğlence vergisi mükellefi olmak durumunda iken bu mükellefiyet ile ilişki kurmayanları saptamak.

b)Vergi mükellefi olduğu halde vergisini zamanında ödemeyenleri tespit etmek.

c)Yerinde yapılan tespit işlemlerine ilişkin evrak ve listeleri tahakkuk ve ihbarname işlemini yürütmek, yükümlülüğünü yerine getirmeyen mükelleflerle ihbarname ,ödeme emri düzenleyerek tebliğ ederek uyarmak.

d)Gelir kaçağını an az düzeye indirecek önlemler almak.

e) Beyana tabi işyerleri için beyannameleri kabul etmek ve gelir tarifesine uygunluğunu kabul etmek.

f)Tahakkuk fişini doldurup tahakkuk işlerini gerçekleştirmek.

g)Tarh ve tahakkuk yapılmış vergi için hesap pusulası düzenleyerek tahsil aşamasına getirmek

h)Tahakkuk ve düzeltme işlemlerini yapmak ve ilgili yerlere bildirmek

i)İhtilaflı işler ile ilgili bilgi ve belgeleri sağlamak , gazete ilanlarını hazırlamak,birimimizle ilgili kayıt ve defterleri tutmak.

B-Cezalar Birimi


a)İdari ve adli makamlar tarafından işlenen Belediye suçu ile ilgili olarak kesilen cezaların kesinleşmesini ve kesinleşmiş olayların kayıt edilmesini sağlamak.

b)kesinleşmiş ceza için hesap pusulası düzenleyerek para tahsilini sağlamak

c)Yükümlülüğünü yerine getirmeyen mükellefleri izlemek, ihbarname,ödeme emri düzenleyerek tebliğ ederek uyarmak ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

d)Birim ile ilgili kayıt ve defterleri tutmak

e)Tahsil edilemeyen gelirleri takibe almak

f)İhtilaflı işler ile ilgili bilgi ve belgeleri sağlamak

g)Tahakkuk ve tahsilat ile fişlerinin düzenlenmesini sağlamak

C-Harcama İştirak Payları Birimi

a)Altyapı yol stabilize yatırımları ile ilgili olarak emlak sahiplerinden alınan katkı payları için tarh ve tahakkuk yapmak

b)Tarh ve tahakkuku yapılmış paylar için hesap pusulası düzenlemek

c)Yükümlülüğünü yerine getirmeyen mükellefleri izlemek,ihbarname ,ödeme emri düzenleyerek tebliğ ederek uyarmak ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

d)Tahsil edilemeyen gelirleri takip için icra servisine takibe aldırmak

e)Düzeltme ve tahakkuk azaltma işlemlerini yapmak ve ilgili yerlere bildirmek.

f)İhtilaflı işler ile ilgili bilgi ve belgeleri sağlamak.

g)Birim ile ilgili kayıt ve defterleri tutmak

h)Payların tahakkuk ve muhasebe işlemleri için hazırlanmış bulunan bilgi otomasyon sisteminin sağlıklı ve kusursuz olarak çalışmasını temin etmek ve döküm sonuçlarını kontrol etmek.

i) Gelir kaçağını izlemek için listeler hazırlamak.

D-İlan Reklam Vergisi Birimi

1-Vergi ile ilgili beyannameleri kabul etmek ve konulmuş olan ilke standartlar açısından kontrol etmek

2-Vergi konusunun cinsi ve boyutlarına göre ödenmesi gereken vergiyi tahakkuk ettirmek ,tahakkuk fişini düzenlemek

3-Vergi gelirleri kaçağını en az düzeye indirecek önlemleri almak

4-Tahakkuk yapılmış vergi için tahakkuk fişi ve hesap pusulası düzenlemek

5-Günlük icmalleri almak ve bilgileri muhasebe servisine bildirmek

6-Banka ve posta çeki ile yapılan ödemeleri izlemek ve işlemek

7-Tahakkuk ve tahsilat düzeyini izlemek ve periyodik raporlar düzenlemek

8-Düzeltme ve tahakkuk azaltma işlemlerini yapma ve gerekli yerlere bildirmek.

9-Yükümlülüğünü yerine getirmeyen mükellefleri izlemek, ihbarname ,ödeme emri düzenleyerek tebliğ ederek uyarmak ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak

10-Vergi kaçağını izlemek için listeler hazırlamak ve veri girişinin doğruluk düzeyini denetlemek

11-Servisle ilgili defter ve kayıtları tutmak

12-Tahsil edilemeyen gelirleri takip edip icra servisine göndererek takibe aldırmak

13-İhtilaflı işlerle ilgili bilgi ve belgeleri izlemek

E-Çeşitli gelirler birimi


1-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre düzenlenmiş bulunan gelir tarifesi gereğince alınacak çeşitli ücretler,İmar Kanununa göre alınacak harçlar ,hasar bedellerinin matrah ve ücret belirlenmesini yapmak.

2-Gelirleri tarh ?tahakkuk ettirmek ve ücretleri miktar olarak (Mecliste belirlenen tarifeye uygun şekilde )hesaplamak.

3-Muhasebe fişini düzenleyip gerekli muhasebe işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

4-Mevcut gelirlerle ilgili yoklama ve tespit çalışmaları yapmak.

5-İlgililere gerekli ihbarnameler , ceza ihbarnameleri ,ödeme emirleri düzenleyerek ve tebliğ ederek gönderilmesini sağlamak ve yükümlülüğünü yerine getirmeyen mükellefleri izlemek ve yerine getirmek için gerekli önlemleri almak.

6-Banka ve posta çeki yoluyla yapılan ödemeleri izlemek ve işlemek

7-Düzeltme ve tahakkuk azaltma işlemlerini yapmak ve ilgili yerlere bildirmek.

8-Terkin ve reddi gereken gelirlerin iş ve işlemlerini yapmak.

9-İhtilaflı işlerle ilgili bilgi ve belgeleri izlemek

10-Birim ile ilgili kayıt defterlerini tutmak.III-Emlak Vergisi Gelir Şubesi Şefliği


1-Tahakkuk işlemleri yapmak

-Emlak Vergisi ile ilgili beyannameleri kabul etmek ve konulmuş olan ilke ve standartlara uygunluğu açısından kontrol etmek

-Emlakın değerine göre ödenmesi gereken vergiyi tarh ve tahakkuk ettirmek

-Tahakkuk fişini düzenlemek ,evrakı tahsilat işlemlerinin yapılması için tahsilat servisine göndermek2-Tahsilat işlemlerini yapmak

-Tahakkuku yapılmış vergi için tahsilat makbuzu düzenlemek

-Parayı tahsil edip günlük icmalleri almak

-Toplanan parayı banka hesabına yatırmak3-Yoklama ve tespit çalışması yapmak

-Emlak Vergisi mükellefi olma durumunda iken bu mükellefiyeti yerine getirmeyenleri saptamak

-Emlak Vergisi mükellefiyeti olduğu halde vergisini zamanında ödemeyenler hakkında (6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanununa göre )gerekli işlemleri yapmak.

-Vergi kaçağını en aza indirecek önlemleri almak4-Bilgi otomasyon çalışması yürütmek.

-Emlak Vergisi tahakkuk , tahsilat ve muhasebe işlemleri için hazırlanmış bulunan bilgi otomasyon sisteminin sağlıklı ve kusursuz olarak çalışmasını temin etmek ve döküm sonuçlarını kontrol etmek.

-Tahakkuk ve tahsilat fişlerinin düzenlemesini sağlamak.

-Günlük hesap icmalleri ve raporları vermek

-Vergi kaçaklarını izlemek için listeler hazırlamak5-Arşiv ve evrak işlerini yürütmek

-Servis şefliği için dosyalama sistemi kurmak ve çalıştırma.

-Devam çizelgelerini tutmak

-Emlak vergisi mükellefleri için arşiv kurmak

-Yazışmaları yerine getirmek

-Posta çeki yoluyla gelen ödemelerin işlenmesini sağlamak

-Vergi durumu ile ilgili yazılara cevap vermek

-Servisle ilgili defter ve kayıtları tutmak


IV- Maaş Şefliği


1-İşçi ve memur personele ödenen maaş ,her ne suretle olursa olsun tahakkuk eden maaş farkları , doğum,ölüm,evlendirme yardımları ile her türlü yasa ve sözleşmelerle belirlenen sosyal yardım bordroları ve ikramiye gibi tahakkuk evrakları düzenleyip ,tetkik ederek ödemeye hazır hale getirmek.

2-Maaş bordroları ile verin emrini muhasebe usulü yönetmeliğinin öngördüğü şekilde doldurarak muhasebe emanet kayıtlarında doğru hesaplara alınmasını temin etmek.

3-Personelle ilgili yapılan tüm ödemeleri muhasebe hesaplarına intikali ile ilgili olarak eşgüdüm sağlamak.

4-Fonlar için (3417 Tasarruf Teşvik Fonu,3320 Konut Edindirme Fonu)personel bordrolarından yapılan kesintileri düzenlemek.

5-kişi borçlarını izlemek

6-Sicil dosyalarını tutmak

7-Servisle ilgili kayıt ve defterleri tutmak

8-Bu servisçe yapılması kararlaştırılan diğer işlemleri yapmak.V-İcra Şefliği


1-Belediye vergi, harç , ceza ve gelirlerinin yükümlüsü olmasına ve adına borç tahakkuk ettirilmesine karşın borcunu ödemeyenleri saptamak.

2-Haklarında 6183 sayılı A.A.T.U.H. kanunun uygulanmasını sağlamak amacıyla yapılması gereken işlemleri yapmak;

-Deftere kayıt edilmesi

-Adres tespiti soruşturması

-Tebligat ve süre verilmesi

-Haciz kararının alınması ,teminat istenmesi ve ihtiyati haciz uygulanması

-Borçlunun mal varlığına el konulması ve satış gününü belirlenerek ilan edilmesi

-Mal varlığının satılması

-Satıştan elde edilen gelirin borca mahsup edilmesi

-Geri kalan paranın mal sahibine iade edilmesi

-Ödeme emrinin tebliğine rağmen borcunu ödemeyen veya mal bildiriminde bulunmayan borçlular için gerekli işlemlerin yapılması

-Hacz halinde bulunan mükelleflerin tespit edilmesi ,hacz fişinin düzenlenmesi,durumlarının izlenmesi

-Devir ve bakiye işlemlerini yapmak

-Servis şeflerinden gelen takipli borçlular sevk bordrosundaki alacakların tahsilatı yapıldığında takipten kaldırma sevk bordrosu düzenlemek ve ilgili birimlere intikal ettirmek

3-Belediye gelirlerinin ödenmemesi nedeniyle idare ile mükellef arasında doğabilecek ve çözümlenmesi için idari ve adli yargı organları önüne gidebilecek olay izleyip, veri ,belge ve bilgileri

denetlemek.VI-Tebligat Şefliği


1-Tahsilatı tahakkuka bağlı olmayan Belediye gelirlerinin tahakkuk işlemleri ve tahsilat kontrollerini yapmak.

2-Belediyemize ait tahsilat servislerinin (ihbarname ,ödeme emri ve çağrı mektubu vs)çıkardığı evrakların servisine bağlı memurları ile vatandaşa tebliğ etmek.

3-Evrakları sayılı olarak teslim edip ,tekrar sayılı olarak teslim alıp kontrol ederek evrakları servislerine geri teslim etmek.

4-Bulunamayan evrakların incelenmesini ve borlulara ulaşılmasını sağlamak.

5-Emlak servisinden gelen yoklama evraklarını yerinde yoklama mamurları ile tespit yaptırıp Belediyenin gelir kaybını önlemek. Mağdur olan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini sağlamak.

6-İ.R.V. Servisine verilen yeni veya şüpheli beyanları yerinde kontrol ettirip beyanların doğruluğunu tespit ettirmek. Yoklama mamurlarının yoklama tutanakları ile yapılacak itirazları önlemek.

7-Yoklama ve tebliğ memurlarının vatandaşa karşı tutumlarını kontrol etmek.

8-Görev yapan personelin görev esnasında ihtiyaçlarını tespit edip gidermek.

9-Çalışanları arasında huzuru sağlayıp birlikte şeffaf bir ortamda görev yapmayı sağlamak.VII-Evrak ve Arşiv Birimi

1-Müdürlüğün gelen giden evrak trafiğini yönetmek , kayıtlarını yapmak.

2-Müdürlüğe gelen evrakın ilgili birimlere havalesini ve giden evrakların postaya verilemesini sağlamak

3-Yazılacak yazıları daktilo etmek

4-Dosya sistemi kurmak , evrakın dosyalanmasını sağlamak ve dosya sisteminden yararlanmayı düzenlemek.

5-Müdürlük için bir arşiv sistemi oluşturmak , çalıştırmak ve yönetmek.

6-fazla çalışma puantajlarını ve devam çizelgelerini tutmak.VII-Yürürlük

Madde 10:

Bu yönetmelik Bursa Osmangazi Belediye Meclisi?nin kabulü ve mahalli gazetede yayınlanmakla yürürlüğe girer.

Madde 11:

Bu yönetmeliği Bursa Osmangazi Belediye Başkanı yürütür.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :