test
x

Kenan KIR

  Yazı Boyutu - 14 +
Kültür İşleri Müdürlüğü

Kenan KIR

444 16 01- 1833

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Soğanlı Mah. Doktor Sadık Ahmet Cad.No:388 /Osmangazi/Bursa

İletişim
Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

T.C.
OSMANGAZİ BELEDİYESİ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

AMAÇ
MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Osmangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

KAPSAM
MADDE 2 – Bu yönetmelik, Osmangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde görevli personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

DAYANAK
MADDE 3 – 22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” doğrultusunda, Osmangazi Belediye Meclisi’nin 03.06.2009 tarih ve 345 sayılı kararı ile yeniden adlandırılan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR
MADDE 4 – Bu yönetmelikte adı geçen;

Başkan : Osmangazi Belediye Başkanı’nı,
Belediye : Osmangazi Belediyesi’ni,
Meclis : Osmangazi Belediye Meclisi’ni,
Müdür : Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’nü,
Müdürlük : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü,
Personel : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü, İfade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
TEŞKİLAT VE BAĞLILIK

TEŞKİLAT
MADDE 5 – Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. Maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde, Belediye Meclisi’nin 03.06.2009 tarih ve 345 sayılı kararı ile kurulmuş ve teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.
a) Müdür
b) Kültür Şefliği
c) Sosyal İşler Şefliği
d) Eğitim Şefliği

BAĞLILIK
MADDE 6 – Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
MADDE 7 – Müdürlüğün Görevleri:

1- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Belediye Başkanına veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan birimdir.
2- Osmangazi Belediye sınırları içerisinde(gerektiğinde dışında) ilmi, tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizm ile ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak üzere kurulmuştur.
3- Uygun olan mekanlarda konferans, panel, seminer, tiyatro gösterileri ve benzeri kültürel ve sosyal etkinlikler, bölgeyi ilgilendiren festivaller düzenlemek.
4- Milli ve Dini günleri kutlamak, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikler yapmak, bu festival ve şenlikler için bölgedeki tarihi mekanları, park ve kültür merkezlerini kullanmak.
5- İlçe içerisindeki eğitim kurumları ile iş birliği yapmak, gençliğe yönelik ve ilçenin kültürel zenginliklerini artırıcı yarışma, seminer, konferans, panel ve sempozyumlar düzenlemek,
6- Çeşitli kültürel ve sanatsal konularda yarışmalar düzenlemek, bu yarışmaları halka duyurmak, başvuruları kabul etmek, ödül törenleri düzenlemek, bu yarışmaların sonuçlarını yayınlamak,
7- Milletimize mâl olmuş milli ve edebi şahsiyetleri anma toplantıları düzenlemek,
8- Tarihi ve kültürel mekanlara geziler düzenlemek, bu gezilere katılımı sağlamak.
9- Vatandaşların mesleki ilerlemelerini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak, meslek edindirme ve el becerilerine yönelik faaliyetlerde bulunmak,
10- Halk oyunları ve tiyatro gibi alanlarda kurs, gösteri ve yarışmalar düzenlemek,
11- Sergi, sinema gösterileri, sinevizyon, anma programları ve konserler düzenlemek.
12- Görevlerini yerine getirmek için resmi veya sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak,
13- Kent ve Çevre bilincine yönelik faaliyetlerde bulunmak,
14- Ailesel gelişim çalışmaları düzenlemek, ilköğretim öğrencilerinin bilgiye erişmesinde rehberlik hizmeti sunmak, öğrencilerin dersleri ve ödev çalışmalarıyla ilgili olarak gerekli takviye ve desteği sağlamak,
15- Belediyenin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla mevcut ilişkileri geliştirmek ve yeni ilişkiler kurmak,
16- Ulusal ve uluslararası açık oturum, sempozyum, tören ve festivallere katılmak, Osmangazi Belediyesi’ni temsilen çalışmalarda bulunmak,
17- Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesini sağlamak,
18- Stratejik Plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek,
19- Belediye Başkanı veya bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak
20- Yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince müdürlüğün görev alanı içine giren diğer konularda da gerekli çalışmaları yürütmek,
21- 4109 sayılı kanuna istinaden Muhtaç asker ailelerine yardımda bulunmak,
22- Doğal afet, yangın v.b. gibi durumlarda nakdi yardım yapılması ile ilgili işlemleri yürütmek.

MÜDÜRLÜĞÜN YETKİSİ:
MADDE 8 – Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanarak Belediye Başkanı’nca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

MÜDÜRLÜĞÜN SORUMLULUĞU:
MADDE 9 – Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanı’nca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.


MÜDÜRÜN GÖREVLERİ:
MADDE 10 –
• Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
• Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
• Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Tahakkuk Amiri ve Harcama Yetkilisi’dir. Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme ve koordinasyon sağlama yetkisine haizdir.
• Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

MÜDÜRÜN SORUMLULUKLARI:
MADDE 11 – Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, Belediye Mevzuatı ile ilgili sair mevzuat hükümleri ve bu yönetmelikle kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye Başkan Yardımcısı ile Belediye Başkanı’na karşı sorumludur.

ŞEFİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
MADDE 12 – 1) Şef, Müdürlükte ki Kültür, Sosyal İşler ve Eğitim alanları içinde tüm iş ve işlemlerden müdüre karşı sorumludur.
2) Şef, kendisine bağlı bulunan memurların çalışmasına nezaret eder,
3) Şef, Müdürlükçe verilen işleri yasalar ve yönetmelik esaslarına göre yapar veya memurlar aracılığıyla yaptırır.


MEMUR, İŞÇİ VE BÜRO PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU:
MADDE 13 –
• Müdürlükte ki tüm iş ve işlemlerden şefe karşı sorumludur.
• Amirlerin verdiği görevleri ilgili yasalar çerçevesinde uygular.
• Müdürlük adına tüm evrakları alır ve kaydeder.
• Gelen-Giden evrakların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt, havale ve dosyalama işlerini yürütür.
• Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları incelemeye hazır halde bulundurur.
• Aylık ve yıllık programlar ve tüm çalışma raporlarını yapar.
• Aylık etkinlik programına göre çalışma programını ayarlar.
• Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görev tanımı içerisindeki personel, kadrosuna, vasfına ve mesleğine bağlı olarak birden fazla görevde bulunabilir ve sorumluluk alabilir. Bu sorumluluğu alan kişiler her görev için ayrı ayrı müdüre karşı sorumludur.


TEKNİK HİZMETLERDE BULUNAN PERSONELİN YETKİ VE SORUMLULUĞU:
MADDE 14 –
• Kültür Merkezlerinde ve diğer alanlarda yapılacak olan tüm etkinliklerde ses ışık düzenini sağlamak.
• Teknik malzemelerin bakım ve onarım işlerini yapmak,
• Festival, şenlik vb. gibi etkinliklerde tribün kurulması, çadır kurulmasını sağlamak,
• Kültür Merkezleri vb gibi bağlı birimlerde basit tamirat ve elektrik işlerinin yapılması,
• Elektrik ve elektronik vb. diğer malzemelerin muhafazasını yapmak,


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GÖREV VE HİZMETLERİN İCRASI

GÖREVİN ALINMASI:
MADDE 15 – Müdürlüğün görevi ile ilgili belgeler ve işler personele iletilir.

GÖREVİN PLANLANMASI:
MADDE 16 – Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ndeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

GÖREVİN YÜRÜTÜLMESİ:
MADDE 17 – Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON

MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ:
MADDE 18 – Müdürlük dahilindeki birimler ve çalışanlar arasındaki koordinasyon Müdür tarafından sağlanır. Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp, dosyalandıktan sonra müdüre iletilir. Müdür, gereği için evrakları personele dağıtır.

DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYON:
MADDE 19 – 1)Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.
2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar, Müdür ve Başkan Yardımcısı’nın parafı Belediye Başkanı’nın veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM
EVRAK VE ARŞİV İŞLEMLERİ

GELEN GİDEN EVRAKLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEM:
MADDE 20 – 1) Müdürlüğe gelen evrağın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrağın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
2) Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

ARŞİVLEME VE DOSYALAMA:
MADDE 21 - 1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.
2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
3)Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından görevli personel ve ilgili amiri sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
MADDE 22 - 1) Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevler gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimi yapmaları zorunludur. Devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz.
2) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar Birim Amiri’nin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER:

MADDE 23 - İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

YÜRÜRLÜK:

MADDE 24 - Bu yönetmelik Belediye Meclisi’nin kabulü tarihinde yürürlüğe girer ve yürürlüğe girdiği tarihte eski yönetmelik yürürlükten kalkar.

YÜRÜTME:

MADDE 25 – Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :