test
x

Tamer BALABAN

  Yazı Boyutu - 14 +
İşletme Müdürlüğü

Tamer BALABAN

Soğanlı Mah. Doktor Sadık Ahmet Cad.No:388 /Osmangazi/Bursa

İletişim
Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

T.C.
OSMANGAZİ BELEDİYESİ
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR


AMAÇ
MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Osmangazi Belediyesi, İşletme Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.


KAPSAM
MADDE 2 - Bu Yönetmelik Osmangazi Belediyesi İşletme Müdürlüğü personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar


DAYANAK
MADDE 3 – Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 31.05.2009 tarih ve 27244 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'e dayanılarak düzenlenmiştir.


TANIMLAR
MADDE 4 - Bu Yönetmelikte geçen,

a) Belediye : Osmangazi Belediyesini
b) Başkanlık : Osmangazi Belediye Başkanlığını
c) Başkan : Osmangazi Belediye Başkanını
d) İşletme : Osmangazi Belediyesi İşletmesini,
e) Müdürlük : İşletme Müdürlüğünü,
e) Personel : Memur, İşçi ve Sözleşmeli çalışan tüm işletme personeli
f) Yönetmelik : Osmangazi Belediyesi İşletme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.


İLKELER
MADDE 5 - Osmangazi Belediyesi İşletme Müdürlüğünün temel ilkeleri şunlardır:

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Hesap verebilirlik,
d) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik.İKİNCİ BÖLÜM
TEŞKİLAT VE BAĞLILIK


TEŞKİLAT
MADDE 6 – (1) İşletme Müdürlüğü'nün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür
b) Şef
c) Muhasebeci
d) Memurlar
e) İşçiler
f) Sözleşmeli memurlar
g) Diğer personel

(2) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği "Kültür Merkezi Sorumlusu" ve " Yönetici Yardımcısı" görevlendirilmesi yapılabilir.

(3) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan sorumlular dâhil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.


BAĞLILIK
MADDE 7 – İşletme Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütürÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR


MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ
MADDE 8 – a) Kamu hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini, verimlilik ve performansın artırılmasını, işletmenin mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını sağlamak amacıyla araştırmalar yaparak gerekli görüş ve öneriler hazırlayıp ilgililere sunmak,

b) Belediye şirket, işletme ve diğer organizasyonları ile bilgi akışı, danışma, işbirliği, kaynakların kullanımı, planlama, istihdam gibi konularda etkin bir eşgüdümün sağlanması için gerekli her türlü girişimde bulunmak,

c) Gerektiğinde, Belediye hizmetlerinde performans, etkinlik ve verimliliğin artırılması için üretilecek politika, proje ve hizmet standartlarının oluşumuna katılmak,

d) Belediyeye bağlı sosyal tesisler, halı sahalar, kapalı spor salonları, kültür merkezleri, kafeterya ve düğün salonlarının bakım, onarım ve işletilmelerini sağlamak,

e) Şirket, işletme ve diğer organizasyonların insan kaynakları ve istihdam politikaları hakkında öneriler geliştirmek,

f) Kültür merkezlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla genel prensipleri tespit etmek ve personelin çalışmalarını teşvik edici sistem geliştirmek,

g) Başkanlıkça, kurulması kararlaştırılan işletmelerin kuruluş, işleyiş, ve her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

h) Belediyemiz bünyesinde bulunan ekmek fırınının işletilmesini sağlamak, ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtılmasını organize etmek,

i) İhtiyaç sahiplerine verilecek olan erzak, tekerlekli sandalye, 2.el giysi ve 2.el ev eşyası yardımlarının düzenlenmesi

j) Telifi belediyemize ait yayınların (kitap, cd) satışının yapılması


İŞLETME MÜDÜRÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 9 – İşletme Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;

a) İşletme Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir. Görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapar. Müdürlük faaliyetlerini denetler, varsa aksaklıkları giderir. Yıllık, aylık, haftalık, günlük çalışma programları hazırlattırır veya bu programlara göre sevk ve idareyi temin eder. Bu konularda üst makamlara gerekli raporları sunar. Çalışma koşullarını iyileştirir ve prensipler koyar. Müdürlük personelinin performans durumunu izler, gerekli değerlendirmeleri yapar, varsa ceza ve mükâfat için üst makamlara teklifte bulunur.

b) Stratejik planlama ile belirlenen Müdürlüğü'ne ilişkin hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

c)Mesleki konularda birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarını planlar.

d)Müdürlük yıllık bütçe taslağının hazırlanmasını sağlar.

e) Diğer kurum ve kuruluşların ilgili çalışmalarını izler ve gerekli hallerde bu çalışmalara ilgili personelin katılımını sağlar,

f) Harcama yetkilisi 5018 sayılı yasa çerçevesinde gerekli işlemleri gerçekleştirir.

g) Müdürlüğün taşınır kontrol yetkilisini belirleyerek taşınır işlemlerinin ilgili mevzuata uygun gerçekleşmesini sağlar.

h) İhale yetkilisi olarak, ilgili mevzuat uyarınca belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar.
i) İlgili mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen bu kapsamdaki görevleri icra eder.

ŞEFLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 10 - Şefler; Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla şefliğine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapar ve yaptırır. Kendisine bağlı personel arasında dengeli görev bölümü ve iş dağılımı yaparak hizmetin düzenli, verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Şeflik bünyesinde hazırlanan dosyaların esas ve şekil açısından ilk incelenmesini, amiri tarafından verilecek diğer görevleri yapar. Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden dolayı amirine karşı sorumludur. Müdürün görevlerine yardımcı olmak üzere yetkili ve sorumlu olarak görev yapar.


MUHASEBECİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE 11 –
a) Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten şef ve İşletme Müdürüne karşı sorumludur.

b) İşletmenin muhasebe kayıtlarını tutar,

c) Bütçe tasarısı hazırlar,

d) Stratejik planları hazırlar,

e) Taşınır kayıt kontrol evraklarını hazırlar,

f) İşletme Müdürlüğünün mal ve hizmet taleplerinin, doğrudan temin ve ihale yoluyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümlere göre karşılanmasını temin eder,

g) Mal ve malzeme alımlarında piyasa araştırması yapar,

h) Yasal mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Müdürlükçe verilen bu kapsamdaki diğer görevleri icra eder,

i) Direkt olarak İşletme Müdürü'ne bağlıdır,


BÜRO PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE 12 –

a) Müdürlüğün her türlü evrak, yazışma, dosyalama ve arşiv işlemlerini yürütmek

b) Personelin izin, sağlık ve benzeri işlerini takip ederek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bilgi vermek ve özlük dosyalarına işlemek,

c) Demirbaş ve ayniyatlı malzemelerin bakım-onarım ve temizliğini yaptırmak ve kontrol etmek.

d) Kendilerine yöneltilen görevleri üst sorumlunun talimatları doğrultusunda zamanında ve eksiksiz yerine getirmek ve gizliliğe önem vermek,

e) Zimmetlerindeki makine, cihaz, araç, gereç ile demirbaşı korumak ve kullanmak,

f) İşletme Müdürlüğünün hizmet alanına giren konularda kendisine verilen diğer görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek,


DİĞER PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 13-

Kültür Merkezi Sorumlusu
Sorumlusu olduğu Kültür ve eğitim merkezinde;

a) Osmangazi halkının kültürel ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak üzere, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda çeşitli organizasyonlar ile konferans, seminer, panel, konser, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği organizasyonları ve koro çalışmalarının düzenlenmesini takip eder,

b) Kültür Merkezinin kamu kurum ve kuruluşlara ücretli ve ücretsiz panel, seminer amaçlı kullandırılması ile ilgili işlemleri takip eder,

c) Kültür merkezinde ticari faaliyetin ilgili mevzuata uygun sürdürülmesini, faaliyetlerin kayıt altına alınmasını takip ve temin eder,

d) Görevli personelin ve fiziki şartların; faaliyetlerin sağlıklı ve düzen içerisinde ifasına imkan verecek şekilde sevk ve idaresinden sorumludur,

e) Yasal mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Müdürlükçe verilen bu kapsamdaki diğer görevleri icra eder,

f) Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Şef ve Müdüre karşı sorumludur


Şoförün Görev ve Sorumlulukları
a) Kurumdaki motorlu taşıtlardan sorumluluğunda bulunanları hizmet amaçları dahilinde verilen talimatlar doğrultusunda teknik ve trafik kurallarına uygun olarak kullanmak.

b) Taşıtların bakım, temizlik ve basit onarımını yaparak her an kullanıma hazır şekilde bulundurmak.

c) Taşıtların yükleme ve boşaltılmasına nezaret etme


Hizmetlinin Görev ve Sorumlulukları
a) Büro, bina ve çevresinin periyodik temizlik işlerini yapmak.

b) Evrak ve dosyaları ilgili yerlere götürmek, getirmek evrakın gizliliğini ve emniyetini sağlamak.

c) Hizmetin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak bakımından diğer personele yardımcı olmak.

d) Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak

DENETİM
MADDE 14 - İşletme Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir. Belediye Başkanlığındaki hiyerarşik yapıya uygun olarak birim amiri Müdürlüğüne ait kadroların denetiminden sorumludur. Tespit edilen aksaklıkları zaman geçirmeden düzeltme yoluna gidecektir. Disiplinsiz davranışlarda ilgililer hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre işlem yapılacaktır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SONHÜKÜMLER


YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
MADDE 15 - Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.


YÜRÜRLÜK
MADDE 16 – Bu yönetmelik Osmangazi Belediye Meclisi'nin onayı ile Belediye ilan tahtasında ve/veya Belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer ve yürürlüğe girdiği tarihte eski yönetmelik yürürlükten kalkar.


YÜRÜTME
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Başkanınca yürütülür.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :