test
x

Beytullah SEFERLER

  Yazı Boyutu - 14 +
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Beytullah SEFERLER

0224 270 70 53

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Santral Garaj Mh.Ulubatlı Hasan Bulv. No:10 OSMANGAZİ/BURSA

İletişim
Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kuruluşu


AMAÇ

MADDE 1

Bu Yönetmeliğin amacı, Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü?nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.KAPSAM

MADDE 2

Bu Yönetmelik İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü?nün görevleri ile müdürlükte çalışan Müdür, Şef, Bilgisayar İşletmeni, Memurların görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.DAYANAK

MADDE 3

Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.TANIMLAR


MADDE 4


a) Belediye : Bursa Osmangazi Belediyesini,

b) Başkanlık : Osmangazi Belediye Başkanlığını

c) Başkan : Osmangazi Belediye Başkanını

d) Müdürlük : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü

e) Müdür : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünü

f) Personel : Osmangazi Belediyesi Personelini ifade eder.


TEŞKİLAT

MADDE 5

1-Memur Özlük İşlemleri

2-İşçi Özlük İşlemleri

3-Eğitim İşlemleri olmak üzere üç birimden oluşur.İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 6

1-Belediye Başkanının sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek,

2-Osmangazi Belediyesi insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak, personel ihtiyaçlarını tespit etmek ve personelin birimler arasında sayı ve nitelik yönünden uygun bir biçimde dağılımını sağlamak,

3-Personel politikası ile personele ilişkin kanun ve diğer mevzuatı incelemek, tüzük, yönetmelik taslaklarını yasalara göre hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

4-Çalışma hayatını ilgilendiren mevzuatı izlemek,

5-Personelin hizmet içi eğitimine ilişkin çalışmalarını düzenlemek, koordine etmek ve yürütmek,

6-Başkanlıkça düzenlenen toplantı, seminer, sempozyum gibi etkinliklerde idari organizasyonu sağlamak. Personelin Başkanlığa bağlılığını arttırıcı sosyal faaliyetlerde bulunmak,

7-Her türlü personel davaları için gerekli bilgileri toplamak, dosyaları hazırlamak, davaları personel görevleri açısından incelemek,

8-Belediyenin imza sirkülerini düzenlemek,

9-Personel planlaması ile ilgili çalışmaları yürütmek, personel ihtiyaçlarını tespit etmek, personelin birimler arasında sayı ve nitelik yönünden uygun biçimde dağılımını sağlamak,

10-Atama, kurum içi ve kurumlar arası nakil yapılacak personel ile yurt içi ve yurt dışında geçici ve sürekli görevlendirilecekleri önermek ve onay almak,

11-Olumsuz sicil alan personelin uyarılmasını sağlamak,

12-Personelin görevine devamını izlemek,

13-Cezayı gerektiren davranışları ve verilecek cezaları tespit etmek ve yasalara uygun olarak hazırlamak,

14- İşe ve ihtiyaca uygun personelin özelliklerini belirlemek, işe alma sürecindeki işlemleri yürütmek ve ilgili makamın onayına sunmak,

15- Memurların nakil, sicil, terfi, intibak , izin ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,

16- İşçi personelin özlük işlemlerini yürütmek,

17- Personelin özlük ve diğer sosyal hakları ile ilgili görev değişikliği, ödül ve disiplin işlerini yürütmek,

18- Bütün personelin özlük dosyalarını tutmak ve memurların sicil raporlarını derleyip muhafaza etmek,

19- Memur personelin Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı cetvellerini hazırlayıp onaya sunmak,

20- Personelin sosyal güvenlik kuruluşları ile irtibatını sağlamak,

21- Personelin nakil, istifa, emeklilik, işten çıkarma işlemlerini yapmak,

22- Kadro iptal, ihdas ve değişiklik cetvelini hazırlamak,

23- Meslek Lisesi, Meslek Yüksek Okulu, Üniversite öğrencilerinin staj yapmalarını sağlamak,

24- Sonları sıfır (0) ve beş (5) ile biten yıllarda personelin mal beyanında bulunmasını sağlamak,

25- Tüm personelin kimlik kartlarını düzenlemek,

26- Memur ve işçilerin adli ve idari soruşturma sonucuna göre işlem yapmak,

27- Disiplin Kurulunca alınan disiplin cezalarının sicil defterine işlenmesini sağlamak,

28- Emekli memur ve işçilerin işlemlerini yürütmek,

29- Personelin her türlü hizmet içi eğitimini sağlamak,

30- Personelin moralini yükseltecek aktiviteleri düzenlemek,

31- Müdürlük ile ilgili tüm kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak,

32- Müdürlüğün bütçesini hazırlamak,

33- Müdürlüğün stratejik planlarını hazırlamak,

34- Personele ilişkin istatistikî bilgileri hazırlamak,

35- İşçi personelin Toplu İş Sözleşmesi işlemlerini yapmak ve uygulanmasını sağlamak,

36- İşçi personelin puantajlarını hazırlamak,

37-Personelin Yurtdışı izin ve yeşil pasaport işlemlerini yapmak,MÜDÜRLÜĞÜN KADROLARI

MADDE 7

Müdürlük personeli Norm Kadroya uygun olarak Müdür, Şef, Bilgisayar İşletmeni, Memur ve diğer personelden oluşur.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

MADDE 8

a) Müdür

1- Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

2- Müdürlüğün amaç ve ödevlerini gerçekleştirmek için geleceğe dönük hedefleri belirler, hedeflere ulaşmak için tahminlerde bulunup karar alır, program yapar ve işlemleri standartlaştırır.

3- Belediyenin istihdam yönetimi ve işgücü planlamasını yapar.

4- Kurum personelinin hizmet içi eğitim planlamasını yapar ve uygular.

5- Müdürlüğüne ait tüm görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

6- Personelinin 1. derece sicil ve disiplin amiridir.

7- Belediye personelinin verimini artırıcı çalışmalar yapar.

8 - Personelinin görev dağılımını yapar.

9- Müdürlük personelini uyum için çalıştırır, çalışanların başarı ve başarısızlığını tespit edip, sonuçlara göre karar alır, kararların doğrultusunda eğitim programları uygular, takdir ve teşvik eder.

10- Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve istenilen şekilde sonuçlandırılmasını sağlar.

11- Müdürlüğün bütçesini ve performans bütçesini hazırlar ve bunun sonunda faaliyet raporlarını hazırlar.

12- Kurum personelinin moralini yükseltici aktivitelerin yapılmasını sağlar.

13- Başkanlıkça veya kanun, tüzük ve diğer mevzuatta belirtilen görevleri yapar, kurul ve komisyonlarda görev alır,

14 -Müdürlüğün Harcama Yetkilisidir.

15 -Müdürlüğündeki Gerçekleştirme Memurlarını belirler.

16- Müdürlüğe bağlı sorumlular ve diğer personele görev, yetki ve sorumluluk dağıtır, görev, yetki ve sorumluluklarda çatışmaları önler, etkili çalışma ilişkileri kurar,17- Personelin işyerindeki davranışlarına ilişkin ilkeleri tespit edip, disiplini sağlayıcı önlemleri alır,

18- Kurum içi ve kurumlar arası atama ve nakil yapılacak personel ile yurt içi ve yurt dışında, geçici ve sürekli görevlendirilecekleri Başkanlık Makamına önerir,

19- Müdürlüğün görevlerine ait iş akışlarını tespit etmek, iş akışlarını geliştirici etkinliği sürekli kılar. İşlerin standart performanslarını geliştirir ve performans değerleme ölçütlerini tesis eder.b) Şef

1- Amirlerinin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.

2- İşçi ve memur tüm özlük işlemlerinden sorumludur.

3- Hizmet içi eğitim çalışmalarından sorumludur.

4- Görev dağılımında verilen görevleri yerine getirir

5-Şefi olduğu büronun amaç ve ödevlerini gerçekleştirmek için, geleceğe dönük hedefleri belirlemek, hedeflere ulaşmak için tahminlerde bulunur, program yapar, çalışma programını hazırlar, İşlemleri standartlaştırmaya çalışır.

6-Büro personeline görev yetki ve sorumluluklar dağıtır. Görev, yetki ve sorumluluklarda çatışmaları önler, personeli uyum içerisinde çalıştırır ve etkili çalışma ilişkileri kurar.c) Bilgisayar İşletmeni

1- Amirlerinin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.

2- Görev dağılımı ile verilen tüm görevlerden sorumludur.

3- Taşınır İşlem Sorumlusu olarak görev yapard) Memur ( İşçi Özlük Sorumlusu )

1- Amirlerinin yazılı ve sözlü talimatlarını yerine getirir.

2- İşçi personel ile ilgili tüm işlemlerden sorumludur.

3- Gerçekleştirme memuru olarak görev yapar.

4- İşçi ödemelerinin yapılmasını sağlamak, işçi personelinin aylık sigorta bildirgelerini düzenlemek,

5 -İşçilerin Adli ve İdari soruşturma sonucuna göre işlem yapar,

6 - İşçi personelin Toplu iş Sözleşmesi işlemlerini yapmak,

7 - Emekli işçi işlemlerini yürütür,

8 - İşçi personelin kimlik kartlarını düzenler,e) Memur ( Memur Özlük Sorumlusu )

1- Amirlerinin yazılı ve sözlü talimatlarını yerine getirir.

2- Memur personel ile ilgili tüm işlemlerden sorumludur.

3- Gerçekleştirme memuru olarak görev yapar.

4 -Memurların yurtdışı izin ve yeşil pasaport işlemlerini yapar,

5 - Memur personelin intibak işlemlerini yapar,

6- Personele ilişkin istatistik bilgileri hazırlar,

7 - Memur personelin kimlik kartlarını düzenler,

8 - Personelin özlük ve diğer sosyal hakları ile ilgili görev değişikliği ödül ve disiplin işlerini yürütür.

Müdürlükte çalışan tüm personel, müdür tarafından yazılı görevlendirmeyle verilen tüm görevleri yerine getirmekle sorumludur.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÜRÜTME, YÜRÜRLÜK

MADDE 9

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

MADDE 10

Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

21.09.1995 tarih ve 336 sayılı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
YÜRÜRLÜK

MADDE 11

Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Osmangazi Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 sayılı Kanunun 2inci maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.YÜRÜTME

MADDE 12

Bu Yönetmelik Osmangazi Belediye Başkanlığınca yürütülür.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :