test
x

Ahmet DONBALOĞLU

  Yazı Boyutu - 14 +
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Harita mühendisi

Ahmet DONBALOĞLU

0224 270 70 03

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Santral Garaj Mh.Ulubatlı Hasan Bulv. No:10 OSMANGAZİ/BURSA

İletişim
Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç

MADDE 1:- Bu yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ve 1475 sayılı İş Kanununun muhtevasına uygun olarak Belediye Başkanlığına bağlı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yetki, görev ve sorumluluklarını düzenler.Kapsam

MADDE 2:- Bu yönetmelik Belediye Başkanlığına bağlı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün görevleri ile Müdür, Şef ve diğer personelinin çalışma usul ve esaslarını kapsamaktadır.Dayanak

MADDE 3:- Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerince hazırlanmıştır.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; 1 Müdür, Planlama Büro Şefi, İmar Büro Şefi, Proje Tetkik Büro Şefi, Ruhsat Büro Şefi, Yapı Kontrol Büro Şefi olmak üzere 5 Şef ile Mühendis-Mimar, Şehir Plancısı, İnşaat teknikeri, teknisyen ve Memurlardan oluşur. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde, Kalem, Planlama Bürosu, İmar Bürosu, Proje Tetkik Bürosu, Ruhsat Bürosu, Yapı Kontrol Bürosu olarak görev dağılımı yapılmıştır.Tanımlar

MADDE 4: - Bu yönetmelikte geçen;

a) Belediye, Osmangazi Belediyesini

b) Başkan, Osmangazi Belediye Başkanını

c) Başkanlık, Osmangazi Belediye Başkanlığını

d) Müdürlük,Osmangazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü

e) Müdür, Osmangazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürünü

f) Büro, Osmangazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Büroları

g) Müdürlük Personeli, Osmangazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevli Müdür, Şef, Teknik eleman, Memur ve diğer personelini ifade eder.İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı

Teşkilat

MADDE 5:- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü;

a-Müdür

b-Şefler

a) Kalem

b) Planlama Bürosu

c) İmar Bürosu

d) Proje Tetkik Bürosu

e) Ruhsat Bürosu

f) Yapı Kontrol Bürosu

c- Teknik eleman, memur ve diğer personelÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nitelikler, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün Yetki ve Görevleri

MADDE 6:- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3194, 5393, 775, 2981, 3290, 3366, 5216 sayılı kanunları ve bunlara bağlı çıkarılmış yönetmelikleri; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bakanlıkların yayınladığı genelgeleri uygulamakla yetkilidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürüne bağlı olarak beş bürodan oluşmakta olup, bu büroların görevleri yukarıda sırası ile açıklanmıştır.


Müdürün Niteliği

MADDE 7:- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun İlgili Maddeleri ile Devlet Memurları Görevde Yükselme yönetmeliği doğrultusunda yüksek öğrenimli Müdür ve Şefler arasından atanır.Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 8:a) Müdürlüğü, Başkanlığa ve diğer birimlere karşı tamsil eder.

b) 5018 sayılı kanun gereğince Müdürlüğün harcama yetkilisidir

c) Müdürlüğün sevk ve yönetiminden tam yetkili, sorumlu kişidir.

d) Müdürlük personelinin birinci disiplin ve sicil amiridir.

e) Kanunun, tüzük ve yönetmelik çerçevesinde Müdürlüğün tüm görevlerini yerine getirmesini sağlar.

f) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordineli çalışmayı sağlar, Başkanlık makamının emirleri ve yönetmelikler doğrultusunda çalışma ve uygulama yapar.Şeflerin Niteliği

MADDE 9:- Yüksek okul mezunu olup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde en az 3 yıl hizmeti olan personel arasından atanır.Şeflerin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 10:- Birimdeki işlerin zamanında, gereği ve takibini yaparak, evrakları mevzuatlar çerçevesinde aksiksiz olarak kontrol etmekten sorumludur.Memurlar ve diğer Personelin Niteliği

MADDE 11:- 657 sayılı Devlet Memurlarının ilgili hükümlerine göre Yüksek Okul mezunu, ( Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı ve Memurlar) Lise mezunları arasından atanır.Memurlar ve Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12:- Müdürlükte işlemler bu elemanlar tarafından yürütülür.Görevlerini yasalar, yönetmelikler, genelgeler, yönergeler ve amirlerinin direktifleri doğrultusunda eksiksiz olarak ve zamanında yapmakla yükümlüdür.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Organlar

Kalemin Görevleri

MADDE 13:

a) Müdürlüğe gelen-giden evrak kayıtlarını tutmaktır.

b) Müdürlüğe gelen evrakın ilgili birimlere havalesini ve giden evrakın postaya verilmesini sağlamak.

c) Personelle ilgili yazışmaları bilgisayar işletmenine yazdırıp takibini yapmak.

d) Fazla çalışma puantajlarını ve devam çizelgelerini tutmak.

e) Resmi kurum evraklarının arşivini oluşturup takibini yapmak.Planlama Bürosu'nun Görevleri

MADDE 14:

a) Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onana 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda; Başkanlık-Bakanlık-Büyükşehir Belediyesi emirleri, Mahkeme Kararı veya Meclis Kararlarına istinaden, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Revizyon İmar Planı- mevzi İmar Planı vs. planların yasa, yönetmelikler ve genelgeler çerçevesinde yapılması veya yaptırılmasını sağlamak.

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onanan 1/5000 ölçekli nazım İmar Planında yapılmış olan 1/5000 ölçekli plan değişiklikleri doğrultusunda, başkanlık emirleri- mahkeme kararlarına istinaden, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin yasa, yönetmelikler- genelgeler çerçevesinde yapılması veya yaptırılmasını sağlamak.

c) Sehven yapılan hataların giderilmesine yönelik olarak; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını bozmayacak şekilde Başkanlık emirleri doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerinin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak

d) Kamu kurum ve kuruluş taleplerinin, yasa, yönetmelikler ve genelgeler çerçevesinde incelenerek değerlendirilmesini sağlamak ve gereğini yapmak.

e) Vatandaşların planlara ilişkin taleplerinin yasa, yönetmelikler ve genelgeler çerçevesinde incelenerek gereğinin yapılmasını sağlamak.,

f) Askıya çıkan tasdikli 1/1000 ölçekli planlara askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenerek, değerlendirilmek üzere meclis onayına sunulmasını sağlamak ve bunun akabinde 5216 sayılı yasa gereğince incelemek ve onanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na göndermek.

İmar Bürosu'nun Görevleri

MADDE 15:

a) 1/1000 ölçekli ve tasdikli uygulama imar planlarına göre; tapu koordinalı çap ve röperli kroki ile müracaat eden vatandaşların parsellerine imar durumu tanzim etmek.

b) İmar Kanununun 26.Maddesine göre Resmi Kurum ve Kuruluşların imar taleplerini tetkik etmek ve imar durumu tanzim etmek.

c) Resmi ve özel Kurumların imar durumu, inşaat ve istikamet rölevesine uygun hazırladıkları vaziyet planlarını tasdik etmek.

d) 3194 Sayılı İmar Kanununun 16.maddesine göre Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nce gönderilen tevhit-ifraz dosyalarını encümene havale etmek.

e) Umumu hizmetlere ayrılan alanlar için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nce verilmek üzere kısıtlılık belgesi düzenlemek.

f) Resmi Kurum ve Kuruluşlarla yazışmalar yapmak.

g) Mahkemelerce talep edilen imar durumlarını düzenleyerek ilgili mahkemeye göndermek.Proje Tetkik Bürosu'nun Görevleri

MADDE 16:

a) Avan projeyi onaylamak.

b) İmar durumu, istikamet rölevesi, kot-kesit vb.belgeleri inceleyerek imar yönetmeliğine göre, teklif mimari ve statik projeleri tasdik etmek ve incelenmek üzere otopark bölümüne göndermek.

c) Mimari ve statik tadilat projelerini tasdik etmek

d) Projesi tasdik edilmiş ancak 2(iki) yıl içinde ruhsatı alınmamış yapıların projelerini temdit etmek

e) Mahkemelerden gelen bilirkişi raporlarına ek olarak imara uygunluk açısından veya ruhsata bağlanabilir açısından bilgi vermek.

f) Proje tasdiki, iskan ve raporlar için mahallen tetkik yapmak.

g) Yapı Denetim Bürolarının hakediş ve sicillerini tutmak.

h) Resmi Kurum ve Kuruluşlarla ilgili yazışmaları yapmak.Ruhsat Bürosu'nun Görevleri

MADDE 17:

a) Kanun ve yönetmeliklere istinaden incelenip uygun görülen projelere yapı ruhsatı düzenlemek.

b) Projesine uygun olarak yapılmış yapılara yapı kullanma izin (iskan) belgesi düzenlemek.

c) Ruhsat ve yapı kullanma izinleri ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak.

d) İş deneyim belgesi ve iş bitirme belgesi ilgili ruhsat ve kullanma izinlerine göre düzenlemek.

e) 3194, 4708 sayılı kanunlara göre yapı denetim - proje müellifleri ve fenni mesüllerin dilekçelerini cevaplamak.

Arşiv Birimi:

Ruhsat burosuna bağlı olarak,

a) Müdürlüğe gelen ve çıkışı yapılan belgelerin arşivlenmesini sağlamak.

b) Müdürlükçe gerekli olan dosyaların arşivden çıkarılarak incelenmesini sağlar.

c) Resmi daire ve mahkemelerden gelen evrakların incelenerek istenen belgelerin çıkarılmasını sağlamak.

d) Ruhsat verilen dosyaların fihristlenerek dosyalanıp arşivlenmesini sağlamak.

e) Vatandaşların şifai müracaatlarına cevap vererek ruhsat ve kullanma izninin çıkartılarak suret onayının yapılmasını sağlamak.

Yapı Kontrol Bürosu'nun Görevleri

MADDE 18:

a) Belediye sınırları dahilinde ruhsatsız yapılaşmayı önlemek için imar planı içinde veya dışında ruhsatsız yapılan yapıların tespiti aşamasında ve kanunlar çerçevesinde gerekli yasal işlemi yapmak.

b) Ruhsatlı yapılan binaların, ruhsat ve eklerine uygun yapılıp yapılmadığının denetiminin yapılmasını, uygun olmayanlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak.

c) Şikayetleri yerinde değerlendirip, gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak.

Yürürlük

MADDE 19:- Bu yönetmelik Belediye meclisince kabul edildiği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca görüldükten sonra yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20:- Bu yönetmelik Osmangazi Belediye Başkanınca yürütülür.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :