test
x

Nalan DÖŞKAYA VAROL

  Yazı Boyutu - 14 +
Hukuk İşleri Müdürlüğü

Nalan DÖŞKAYA VAROL

0224 270 70 75

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Santral Garaj Mah. Ulubatlı Hasan Bulv. No:10 Osmangazi/ BURSA

İletişim
Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Osmangazi Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünün, teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.


Kapsam
MADDE 2- Bu Yönetmelik; Osmangazi Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğünün; Osmangazi Belediyesi adına yargı mercilerinde dava ikame edilmesi, Belediyeye karşı açılmış davalarda Belediye’nin savunulması, Belediye adına icra takibi yapılması, Belediyeye karşı açılan icra takiplerinin yürütülmesi, hukuki mütalaada bulunulması ile ilgili esas ve usuller ile Hukuk İşleri Müdürlüğünün teşkilat yapısı ve bu yapıda yer alanların görev ve yetkileri ile ilgili esas ve usulleri kapsar.Dayanak
MADDE 3- Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve tabi olduğu diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir.Tanımlar
MADDE 4 - Bu Yönetmelikte ifade edilen;

Başkan : Osmangazi Belediye Başkanını,

Başkanlık : Osmangazi Belediye Başkanlığını,

Belediye Meclisi : Osmangazi Belediye Meclisini,

Belediye Encümeni : Osmangazi Belediye Encümenini,

Müdürlük : Hukuk İşleri Müdürlüğünü,

Müdür : Hukuk İşleri Müdürünü,

Avukat : Başkanlığın verdiği vekalete dayanarak belediyenin taraf olduğu dava ve icra takiplerini yürüten ve yönetmelikte belirlenen diğer hizmetleri ifa eden 657 sayılı Yasa’ya tabi, sözleşmeli/diğer statüdeki avukatları,

Evrak Takip Görevlisi : Hukuk İşleri Müdürlüğünün dava dosyaları ve diğer yazışmalarını yürüten görevli personelini,

Evrak Kayıt Görevlisi : Hukuk İşleri Müdürlüğünün evrak kayıt işlemlerini yürüten görevli personelini,

Arşiv Görevlisi : Hukuk İşleri Müdürlüğünün arşiv işlemlerini yürüten görevli personelini,

Personel : Osmangazi Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğünde görevli Belediyenin tüm memur, işçi ve sözleşmeli personelini ifade eder.İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat


MADDE 5- Osmangazi Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü İdari Teşkilatı; Hukuk İşleri Müdürü, Avukatlar ve diğer Hukuk Bürosu/Hukuk Kalemi personelinden oluşur.Hukuk İşleri Müdürlüğünün Görevleri


MADDE 6- Hukuk İşleri Müdürlüğünün Görevleri :


a) Osmangazi Belediyesi adına yargı mercileri nezdinde dava ikame etmek, gerektiğinde suç duyurusunda bulunmak.

b) Belediyeye karşı açılmış davalarda Belediyeyi savunmak, davaları yürütmek ve neticelendirmek.

c) Osmangazi Belediyesi adına icra takibi yapmak, Belediyeye karşı açılan icra takiplerini yürütmek ve neticelendirmek.

d) Hukuki bakımdan tereddütlü olan konularda istişari mahiyette hukuki görüş bildirmek.

e) Hukuk İşleri Müdürlüğünün görevleriyle ilgili konulardaki tebligatı tebellüğ etmek, cevaplarını hazırlamak veya ilgili birimlere tevdi ve takiplerini sağlamak.

f) Dava ve icra dosyaları ile diğer yazışma dosyalarını düzenlemek, kayıtları tutmak.

g) Belediyeye ait her türlü idari tasarruf ve hukuki işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak için Başkanlık Makamınca lüzum görülen hallerde Belediye Başkanı adına yapılması gereken işlemleri belirtmek.

h) Temyizden ve açılmış davadan vazgeçmek Başkanlık Makamının veya Belediye Encümeninin onayına bağlıdır.

i) Başkanlık makamınca ve mevzuatla kendisine verilecek diğer görevleri ifa etmek.MADDE 7- Hukuk İşleri Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları :

a) Hukuk İşleri Müdürlüğünü temsil eder.

b) En üst yöneticisi olarak Hukuk İşleri Müdürlüğünü sevk ve idare eder.

c) Müdürlüğe bağlı olarak çalışan personelin, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, müdürlük personelini denetlemek.

d) Belediye aleyhine açılmış veya Belediye tarafından açılması gereken davalar ve icra takipleri ile gerekli diğer işleri avukatlara tevzi eder. Hukuk İşleri Müdürlüğünün gelen/giden günlük evrak akışını avukatlar/diğer görevli personele tevzi ile işlerin aksamadan yürümesini sağlar.

e) Hukuk İşleri Müdürlüğü ile diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlar.

f) Hukuk İşleri Müdürlüğünün en üst yöneticisi olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu gereğince sahip olduğu görevleri yapar, yetkileri kullanır.

g) Mahkeme ve icra masrafları, harç ve giderleri ile ilgili olarak avans çekilmesi/kapatılması ve konu ile ilgili her türlü mutemetlik görevini ifa etmek üzere Müdürlük emrinde çalışan personel arasında görevlendirme yapmak, konu ile ilgili yetkileri kullanmak.

h) Disiplin Yönetmelikleri gereğince ve disiplin amiri olarak sahip olduğu görevleri yapar, yetkileri kullanır.

i) Hizmetin iyi işlemesi için gerek gördüğü düzenlemeleri yapar. Yazılı ve/veya sözlü talimatlarla; avukatlar ve diğer tüm çalışanları görevlendirir ve yönlendirir.

j) Başkanlık Makamı, Belediye Encümeni ve Müdürlükler tarafından istenilen hukuki mütalaa taleplerini bir avukata havale edip, birlikte istişare ederek müşavirliğin konu hakkındaki hukuki görüşünü bildirir.

k) Dava ve icra dosyalarıyla diğer evrakın arşivlenmesi ve ayniyat işlemleri için Müdürlük emrinde çalışanlar arasından görevlendirme ve gerekli kontrolleri yapar.

l) Müdürlük bünyesinde çalışan tüm personelin yürürlükte bulunan, yasa, tüzük, yönetmelik ve Başkanlık tarafından yayınlanan genelgelere uygun olarak çalışmasını temin eder.

m) Hukuk İşleri Müdürlüğünün tahmini gider bütçesini hazırlar.

n) Görevlendirildiği komisyonlarda ve toplantılarda hazır bulunur.

o) İstenildiğinde Müdürlük çalışmalarını bir rapor halinde Başkanlık Makamına sunar.
p) Gerek görüldüğünde dava ve icra takiplerini bizzat takip eder.

q) Başkan ve/veya bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından kendisine verilen tüm görevleri yerine getirir.MADDE 8- Avukatların Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

a) Hukuk İşleri Müdürü tarafından kendilerine tevdi olunan bilumum davalarda ve icra takiplerinde; Belediye Başkanı’nın Belediyeyi temsilen verdiği vekâletnameye istinaden, Avukatlık Kanunu’nun verdiği görev ve yetkileri de kullanarak, Belediye hak ve menfaatlerini müdafaa ederler, duruşma, keşif, haciz gibi, yargı mercilerindeki işleri yürütürler. Dava ve icra takiplerine ilişkin işlemlerin devamı sırasında gerekli gördükleri tedbirleri alıp tüm yasal süreçlerini tamamlayarak sonuçlandırırlar.

b) Hukuk İşleri Müdürü tarafından kendilerine tevdi olunan hukuki mütalaa taleplerini inceleyerek, yaptıkları çalışmaları Hukuk İşleri Müdürüne sunarlar.

c) Kendilerine tevdi edilen işlere müteallik ihtiyaç duydukları evrak veya izahatı; ilgili idari birimden yazılı veya doğrudan sözlü olarak, süre vermek suretiyle talep ederler. Bu evrak veya izahat talepleri acele işlerden addedilir.

d) Avukatlar, Başkanlık ve Hukuk İşleri Müdürü tarafından istenildiğinde, uhdelerindeki dosyaları ile ilgili bilgileri zamanında verirler.

e) Kendilerine havale olunan dava ve icra takipleri ile ilgili dosyaları tutarlar, işin kendisine verilişini gösteren belge, dilekçe ve cevap suretleri ile dosyada bulunması gereken sair belgeleri bulundururlar.

f) Avukatlar, kendilerine tevdi olunan işlerin Avukatlık Kanunu ve sair mevzuat muvacehesinde tetkik edilip neticelendirilmesiyle, dosyaların muntazam muhafazasıyla ve işin hukuki zeminde neticelendirilmesiyle mükelleftirler.

g) Takip ettikleri davalar hakkında Mahkemelerden verilen nihai kararlara karşı; tashih-i karar yoluna gidilmesine gerek olmadığına karar verebilirler.

h) Hukuk İşleri Müdürlüğünden bir temsilcinin de hazır bulunması istenilen toplantılara Hukuk İşleri Müdürlüğü adına katılırlar ve hukuki görüş bildirirler.

i) Yasa ve Yönetmelik gereği görevlendirildikleri komisyonlarda ve görevlendirildikleri çalışmalarda hazır bulunurlar.

j) Adli ve idari yargı mercilerinden, icra dairelerinden ve noterden belediyeye yapılacak tebliğlere cevap hazırlarlar veya hukuki gereklerini yaparlar.

k) Sözleşmeli avukatlar, bu yönetmelik ile kadrolu avukatlara verilen görev ve yetkilerin yanında sözleşme ve eki hükümlerine de uymak zorundadırlar.

l) Hukuk işleri Müdürü tarafından kendilerine verilen görevleri ifa ederler.

m) Avukatlar herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılırken kendilerine verilmiş bulunan dava ve icra işleriyle diğer konulardaki dosya ve işleri, safahatı ve o günkü durumunu açıkça belirten bir yazı ile Hukuk İşleri Müdürüne teslim ederler.

n) Yargı mercilerinde Belediyeyi temsilen görev yapan Avukatlar; Avukatlık Kanunu’nun tanıdığı hak ve yetkilere sahip olarak, avukatlık mesleğinin gerektirdiği şekilde görevlerini ifa ederler.


Avukatlar kendilerine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Hukuk İşleri Müdürüne, Başkan Yardımcısına ve Başkana karşı sorumludurlar.Hukuk Bürosu - Hukuk İşleri Müdürlük Kalemi

MADDE 9 - Hukuk Bürosu yeteri kadar şef, evrak takip, evrak kayıt görevlisi, bilgisayar işletmeni vesair Belediye personelinden oluşur. Hukuk Bürosu, Hukuk İşleri Müdürünün veya görevlendirdiği avukatın/şefin gözetim ve denetimi altında çalışır.

Hukuk İşleri Müdürü tarafından görevlendirilen Hukuk İşleri Müdürlük Kalemi, kendisine tevdi edilen işlerin; emrinde çalışan personel vasıtasıyla, planlı, programlı ve hizmetin gereklerine uygun bir şekilde yapılmasını ve zamanında neticelendirilmesini sağlar.Evrak Kayıt Görevlisinin Görevleri ve Yetkileri


MADDE 10 - Evrak Kayıt Görevlisinin görevleri ve yetkileri şunlardır :

a) Hukuk İşleri Müdürlüğüne gelen her türlü evrakı teslim alır, kaydını yapar, varsa evveliyatını tespit ederek Hukuk İşleri Müdürüne iletir, havale edilenleri zimmet mukabili ilgiliye verir,

b) Hukuk İşleri Müdürlüğüne gelen evrakları öncelikle tebellüğ eder.

c) Hukuk İşleri Müdürlüğüne gelen ve giden her türlü belge ve evrakı gelen-giden evrak defterine/elektronik ortamdaki programlara kaydeder.

d) Gelen evrakları havale edilmek üzere Hukuk İşleri Müdürüne sunar.

e) Belediye aleyhine açılan veya belediyenin açtığı yeni davalara ait olan dava dosyalarını ilgili esas defterlerine, ilgili fihriste, mahkeme defterine ve elektronik ortamdaki programlara kaydeder.

f) İlgili birimlere dağıtılacak evrakları Hukuk İşleri Müdürlüğü zimmet defterine kaydeder.

g) Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve zimmet defterine kaydedilen evrakın ilgili birim ve makamlara dağıtımını yapar.

h) Hukuk İşleri Müdürünün onayı ile İşlemden kalkan dava dosyalarının esas defterindeki ve elektronik ortamdaki kaydını kapatarak, arşive kaldırılmasını sağlar.

i) Dosya arşivi ve diğer arşiv ve kayıtların düzenini temin eder.

j) Evrak Takip Görevlisi olmadığında, Evrak Takip görevlisine, icra takip görevlisi olmadığında icra takip görevlisine adliyeler ve icra dairelerindeki işlerde yardım eder.

k) Avukatların zimmet defterini işleyerek avukatlara dağıtır.

l) Hukuk İşleri Müdürü ve avukatlar tarafından verilen diğer görevleri yapar.

Evrak Takip Görevlisinin Görevleri ve Yetkileri


MADDE 11 – Evrak takip görevlisinin görevleri ve yetkileri şunlardır :

a) Adli mercilerdeki tüm işlemleri, Hukuk İşleri Müdürünün/avukatın talimatı uyarınca yürütüp bilgi verir.

b) Hukuk İşleri Müdürünün veya ilgili avukatın talimatı uyarınca, Adli ve İdari yargı mercilerinde Belediye adına açılacak davaları açar, neticesinden bilgi verir.

c) Hukuk İşleri Müdürünün veya ilgili avukatın talimatı uyarınca, Belediye aleyhine açılmış tüm davalarda mahkemelerle yapılması gereken işleri yapar, neticesinden bilgi verir.

d) Hukuk İşleri Müdürü ve avukatların talimatı üzerine ara kararları gereğini yapar, gerekli masrafları makbuz karşılığında yatırır ve sonucundan bilgi verir.

e) Davaların takip edilmesinde avukatlara yardımcı olur.

f) Açılmış ve açılacak davaların harç ve diğer masrafların ilgili yerlere yatırılmasını temin eder. Bu giderlerin temin edilmesi ile ilgili kredi, avans ve diğer işlemleri mutemet olarak görevlendirilen personelle birlikte yapar.

g) Avukatlardan aldıkları evrakı zamanında/süre aşımına meydan vermeden mahkemelere tevdii eder.

h) Yapılan işlemlere dair yargı ve idari mercilerinden alacakları belgelerin ilgili avukatlara teslim edilmesini sağlar.

i) Yeni açılan davaların hangi mahkemeye verildiğinin ve esas numarasını tespit edip esas defterine ve dosyasına işler veya ilgili personele bilgi vererek işlenmesini sağlar.

j) Hukuk İşleri Müdürünün veya ilgili avukatın talimatı uyarınca, gerektiğinde Vergi Daireleri, Basın İlan Kurumu, Tapu Kadastro Müdürlükleri vs. resmi dairelerdeki Hukuk İşleri Müdürlüğünün işlerini takip eder, neticesinden bilgi verir.

k) Noterlerde ihtarnamelerle ilgili işlemleri yerine getirir.

l) Evrak kayıt görevlisi, bilgisayar işletmeni, icra takip görevlisi olmadığında evrak tebellüğ eder.

m) Hukuk İşleri Müdürü ve avukatlar tarafından verilen diğer görevleri yapar.

Bilgisayar İşletmeni Personelinin Görevleri ve Yetkileri

MADDE 12 - Bilgisayar İşletmeninin Görevleri ve Yetkileri Şunlardır :

a) Hukuk İşleri Müdürünce/avukatlarca hazırlanan her türlü dilekçe ve yazıyı yazışma kurallarına uygun olarak bilgisayar ortamında doğru ve eksiksiz yazarak/kayıt eder/döküm alır.

b) İlgili avukat tarafından hazırlanan takip talebi, ödeme emri ve icra emrini bilgisayar ortamında yazar.

c) Hukuk İşleri Müdürlüğünün avans alma ve avans kapama yazışmalarını hazırlar.

d) Gereken yazıları bilgisayar hafızasına kaydederek, bilgisayar ortamında saklanmasını temin eder.

e) Adli - idari davalar ve icra dosyalarını bilgisayar ortamına girerek, gruplandırır ve sürekli güncelleştirir.

f) Gerektiğinde evrak kayıt görevlisinin görev ve yetkilerini kullanır.

g) Hukuk İşleri Müdürü ve avukatlar tarafından verilen diğer görevleri yapar.Hukuk Bürosu - Hukuk İşleri Müdürlük Kalemi Personelinin Sorumlulukları

MADDE 13 – Hukuk Bürosu - Hukuk İşleri Müdürlük Kaleminde görevli; Evrak Takip Görevlisi, Evrak Kayıt Görevlisi, İcra Takip Görevlisi, bilgisayar işletmeni vs. hukuk bürosunda görevli diğer personel kendilerine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından varsa büro şefine, avukatlara ve Hukuk İşleri Müdürüne karşı sorumludurlar.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hukuk İşleri Müdürlüğü Çalışma Esasları

Evrakla İlgili Esaslar

MADDE 14 –

1-) Hukuk İşleri Müdürlüğüne gelen evrak, evrak kayıt memuru tarafından tebellüğ edildikten sonra tasnif edilerek Hukuk İşleri Müdürüne sunulur. Hukuk İşleri Müdürünce avukata veya ilgili bürosuna havale edilen evrak, ilgili defterlere ve/veya bilgisayara kaydedildikten sonra ilgilisinin zimmet defterlerine yazılmak suretiyle tevdi edilir.

2-) Dava ve icra takipleri, ait oldukları defterlere veya bilgisayara sıra numarası ile kaydedilir, dosya numaraları yıl itibariyle gösterilir.

3-) Hukuk İşleri Müdürü, bir dosyada birden fazla avukatı görevlendirmeye, bir dosyayı veya evrakı ilk verilen avukattan alarak diğerine vermeye veya bizzat kendi üzerine almaya yetkilidir.


Adli Mercilere Bilgi ve Belge Gönderilmesi

MADDE 15- Adli mercilerce Kurumdan talep edilen bilgi ve belgeler ilgili birim tarafından doğrudan

gönderilebileceği gibi, gerektiğinde Hukuk İşleri Müdürlüğü vasıtası ile de gönderilebilir.İş Dağılımı

MADDE 16- Kurum aleyhine veya Kurum tarafından açılan davalar ile icra takiplerinin genel dağılımı Hukuk İşleri Müdürünce yapılır. Bir davada birden fazla avukat görevlendirileceği gibi, bir davanın takip eden avukattan alınarak bir başka avukata verilmesi de mümkündür. Gerek görüldüğünde dava ve icra takipleri Hukuk İşleri Müdürü tarafından da takip olunur. Dava ve icra takibinin bir avukattan alınması veya davadan vazgeçilmesi, avukata verilecek sözlü/yazılı emir ile olur.Davalar ve İcra Takipleriyle İlgili Esaslar

MADDE 17-

1-) Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından bir dava veya icra takibinin ikamesi, Başkanın veya yetki verdiği yöneticinin oluru ile yapılır. Dava açılmasına ilişkin olurda, talep ve yapılacak hukuki işlem açık olarak belirtilir. İvedi hallerde, “olur” beklenmeksizin Hukuk İşleri Müdürü’nün kararı ile re’sen dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Kurum aleyhine açılan dava ve icra takipleriyle ilamların icraya konulmasına ilişkin işlemler doğrudan doğruya Hukuk İşleri Müdürlüğünce yürütülür.

2-) Bir davanın açılmasının veya icra takibinin yapılmasının veyahut açılan dava ve icra takibinin devamının faydasız görülmesi halinde; keyfiyet, gerekçesiyle birlikte ilgili birime bildirilerek, yapılacak işleme esas olmak üzere “olur” gönderilmesi istenilir ve gelen “olur” doğrultusunda işlem yapılır.

3-) Belediye lehine ilamların icra takibine konulması ve Belediye aleyhine açılmış bulunan dava ve icra iş ve işlemlerinin takibi; gerekli görüldüğünde ilgili birimler nezdinde yapılacak yazışmalar neticesi toplanacak bilgi ve belgeler ışığında, ayrıca bir olura gerek olmaksızın Hukuk İşleri Müdürlüğünce yürütülür.

4-) Konusu münhasıran para alacağı olan dava veya icra takiplerinde; dava veya takibin başlatılıp neticelendirilmesine kadar yapılacak masraf da dikkate alınarak Belediye Meclisince her yıl Bütçe Kararnamesiyle belirlenen miktara kadar olan para alacağına ilişkin dava veya takiplere devam edilmez. Ancak bu kabil alacaklar, gerek görülen hallerde Hukuk İşleri Müdürünün şifahi izniyle veyahut talimatıyla takip olunabilir.

5-) Her dava ve icra takibi kanuni prosedürden geçirilir. Bunların kanuni prosedürden geçirilmemesi, feragat, kabul ve sulh yolu ile halli, kazanılması şüpheli konularda dava açılmaması ve temyizden sarfınazar edilmesi ilgili avukatın teklifi, Hukuk İşleri Müdürünün uygun görüşünden sonra Başkanlık Makamına veya Encümen Onayına sunulur.

Dava ve icra takiplerinde olağan bütün kanun yollarına başvurulması esastır. Ancak, davanın açılmaması, davaya müdahale edilmemesi veya müdahil olunması, davanın kabulü veya davadan feragat edilmesi, İdare leh ve aleyhindeki dava ve takiplerin sulh yolu ile sonuçlandırılması, kararın temyiz edilmemesi ve yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilmesi hususlarında Hukuk İşleri Müdürlüğünce Başkanlık Makamından Olur alınır.

Tashih-i karar, Yazılı Emirle Bozma Talebi veya iadeyi muhakeme sebeplerinin mevcut olup olmadığının takdiri, davayı takip eden avukata aittir.

6-) Kurumun zarar gördüğü suçlarla ilgili kamu davalarına müdahale talebinde bulunulur. Kurumun menfaati olan diğer hallerde, davalara, müdahale talebi ilgili birimin Başkanlık Makamından aldığı Olur yazısından sonra Hukuk İşleri Müdürlüğünce yapılır.

7-) Davaların, Yargıtay ve Danıştay’da yapılacak müdafaalarında ilgili/görevli avukat veya Hukuk İşleri Müdürünün tensip edeceği avukat veya avukatlar bulunur.

Bilgi ve Belge İstenmesi

MADDE 18 - Takip edilen dava ve icra takipleri ile ilgili olarak gerekli bilgi ve belgeler ait olduğu birimlerden yazılı/sözlü olarak istenebilir. Kendisinden gerekli bilgi ve belge istenilen birim, bu konudaki bilgi ve belgeye kendi görüşünü de ilave etmek suretiyle işin önemine göre tayin edilen süre içinde Hukuk İşleri Müdürlüğüne gönderir. Hukuk İşleri Müdürlüğüne verilen bilgi ve belgenin yanlış veya noksan olmasından veya geciktirilmesinden ilgili birim amiri ve memur sorumludur.


Tamamlayıcı Bilgi ve Belge Alınması

MADDE 19- Hukuk İşleri Müdürlüğü, görüş istenilen konu ve yapılacak işlem hakkında tamamlayıcı bilgi ve belge verilmesini lüzumlu gördüğü takdirde ilgili üniteden doğrudan bilgi ve belge isteyebilir. İlgili üniteler istenilen bilgi ve belgeyi en kısa sürede göndermekle yükümlüdürler.

Bilgi Verme

MADDE 20 - Takip edilen dava ve icra takipleri sonuçlandığında ait olduğu birime bilgi verilir. Kurum uygulamasına esas teşkil edecek olan kararların onaylı bir örneği gereğinin takdir ve ifası için ilgili birimlere gönderilir.


Uyuşmazlıkların İdari Yoldan Çözümlenmesi


MADDE 21 - Hukuk İşleri Müdürlüğünce dava veya icra takibi yapılmak amacı ile gönderilen ancak kovuşturmasında Kurum için yarar görülmeyen hususlarda dava veya icra kovuşturmasının açılmaması ve henüz dava ve icra kovuşturması haline gelmemiş olan uyuşmazlıkların uzlaşma yolu ile çözümlenmesi, Hukuk İşleri Müdürünün teklifi, Başkan Yardımcısının uygun görüşü ile Başkanlık Makamının Kararı ile olur.Hukuki Mütalaa İle İlgili Esaslar

MADDE 22 –

1-) Hukuk İşleri Müdürlüğünden hukuki mütalaa, Belediye Başkanı veya yetki devrettiği Başkan Yardımcısı veya birim Müdürlüklerinin oluru ile talep olunabilir.

2-) Mütalaa taleplerinde, hukuki problemin ilişkin olduğu hadise ve hukuki olarak tereddüde düşülen husus açık ve anlaşılır bir şekilde izah edilir, meseleye ilişkin evrak mütalaa talep yazısına eklenir ve görüş isteyen daire konuya ilişkin kendi teknik bilgilendirme açıklamasını da ekler.

Hukuk İşleri Müdürlüğünce, mütalaa istenilen konu ve yapılacak işlem hakkında tamamlayıcı bilgiye gerek görüldüğü takdirde, ilgili birimlerle doğrudan doğruya temas kurularak bilgi ve belge istenebilir

3-) Bir kamu görevlisinin liyakati itibariyle görevi kapsamında zaten bilmesi gerekli olan veya yapması gereken çalışmayla bilmesi mümkün bulunan hususlar ile mevzuatın açık olduğu durumlarda mütalaa talebinde bulunulamaz. Ancak mevzuatta sarih olmayan hususlarda veya mevzuatta farklı hükümlerin bulunması nedeniyle müşahhas olaya hangi hükmün tatbik edileceği hususunda tereddüt hâsıl olması halinde mütalaa talebinde bulunulabilir.

4-) Hukuk İşleri Müdürü, mütalaa dermeyanında bizzat kendisi bulunabileceği gibi, kendi nezaretinde meseleyi tetkik edip mütalaayı hazırlamak üzere bir veya birkaç avukatı görevlendirebilir.

5-) Hukuki görüşler istişari nitelikte olup görüş serdeden birimi bağlayıcı nitelikte değildir.

6-) Mütalaa talebinde bulunan ilgili birim tarafından benzer konularda daha önceden mütalaa alınmış olması halinde; tekrar mütalaa istemeyi haklı kılacak bir sebep olmadıkça, aynı konuda mütalaa istenilemez.

Diğer Esaslar

MADDE 23-

1-) Hukuk İşlerinde görevli personel, Hukuk İşleri Müdürünün bilgisi ve talimatı olmadan dosyalar, mütalaalar ve diğer evrak hakkında bir başkasına bilgi ve belge veremez.

2-) Toplu dosya devirlerinde; devredilecek dosyalar için hazırlanacak devir listesi devreden ve devralan avukat tarafından kontrol edilip imzalandıktan sonra Hukuk İşleri Müdürü tarafından onaylanır. Münferit devirler ise, Hukuk İşleri Müdürü tarafından dosya üzerinden yapılan havale ile olur. Devirlerde devreden avukat, devir alan avukata, süreye bağlanmış işlerin neler olduğunu bir liste halinde ayrıca bildirir.

3-) Kendilerine tevdi edilen davaların yürütülmesi ve icra takipleri esnasında yaptıkları masrafları ve yol giderleri belgeli beyanlarına göre Avukatlara ödenir.

4-) Hukuk İşleri Müdürü, işin zimmetli olduğu avukat dışındaki diğer avukatları da aynı iş için sözlü olarak görevlendirebileceği gibi; henüz zimmeti yapılmamış olan veya zimmete konu edilemeyecek nitelikte bulunan diğer işler için de her bir avukatı görevlendirilebilir.

5-) Osmangazi Belediyesinin taraf olduğu davalar veya taraf olabileceği muhtemel/müstakbel davalar bakımından uzmanlık bilgisi gerektiren hallerde kamu hukuku ve özel hukuk kişilerinden her türlü mütalaa ve rapor alınabilir.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler Yürürlük

MADDE 24- İşbu Yönetmelik Osmangazi Belediye Meclisinin kabulü ve Belediye İlan Tahtasında ve/veya Belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile daha önceki Yönetmelik yürürlükten kalkar.Yürütme

MADDE 25- Bu Yönetmelik hükümleri, Osmangazi Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :