test
x

Hakan DURSUN

  Yazı Boyutu - 14 +
Fen İşleri Müdürlüğü

İnşaat Mühensisi

Hakan DURSUN

Alemdar Mah. 1.Spor Sokak.No:2-1 Osmangazi/ BURSA

İletişim

0224 270 70 39

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ,KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK,KURULUŞ

MADDE 1-AMAÇ:

Bu Yönetmelik Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü?nün kuruluş görev çalışma esaslarını belirler.

MADDE 2- KAPSAM:

Bu yönetmelik Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce uygulanır.

MADDE 3-DAYANAK:

Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4-TANIMLAR:

Yönetmelikte belirtilen

B.B.B.=Bursa Büyükşehir Belediyesini

Belediye:Osmangazi Belediyesini

Meclis:Osmangazi Belediye Meclisini

Başkanlık:Osmangazi Belediye Başkanını

Müdürlük:Fen İşleri Müdürlüğünü

Personel:Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı tüm personeli ifade eder.

MADDE 5-KURULUŞ:

A-Müdür

B-Yapım ve Araştırma Bürosu

C-Yol Yapım Bakım Onarım Bürosu

D-Şantiye Bürosu

E- Kesin Hesap Bürosu

F-İştirak Payları Bürosu

G-Kalem

İKİNCİ BÖLÜM

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK


MADDE 6-GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK:A-FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ

a-Kuruluş içindeki yeri

1-Bağlı olduğu makam:Belediye Başkanlığı

2-Emir vereceği kimseler:Müdürlük personelinin tümüb-Görev yetki ve sorumluluk

1-Müdürlük kuruluş şemasında belirtilen tüm birimlerin göreceği hizmetlerin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve bu konularda belediyeyi temsil etmek.

2-Müdürlük kadro, demirbaş ve hizmet yönünden gerekli malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek ve temini için ilgili birimlerle işbirliği sağlamak.

3-Müdürlük personelinin disiplini ve birimler arasında işbirliğini sağlamak, çalışmaları izlemek ve denetlemek.

4-Müdürlük personelinin görev alanları ile ilgili teknik ve bilimsel, seminer, konferans v.b. öğretici faaliyetler düzenlenerek ve gerektiğinde bu konularda öğreticilik yapmak.

5-Müdürlüğü çalışma alanlarında yaptığı görevler ve buna bağlı konularda ilgili üst makamlara bilgi vermek, diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği kurmak yürütmek.

6-Personeli yıllık izinlerini programlamak, gerektiği hallerde 24 saate kadar günlük izin vermek, lüzumu halinde yazı ile ihtar veya taltif etmek ve konuda başkanlığa gerekli bilgiyi vermek.B) YAPIM VE ARAŞTIRMA BÜROSUa) Büroda görev alan mühendis, mimar, tekniker, teknisyen ve sürveyanların işbirliği içinde çalışmaları.

b)Hizmet alanına giren tüm ilçe sınırları içinde semt, mahalle, cadde ve sokak bazında yapılacak olan hizmetlerin tespiti ölçümlerinin yapılması tahmini kaşiflerinin hazırlanması program bütçeye alınması.

c)Program bütçeye bağlı olarak ihaleye çıkacak işlerin ihale dosyalarının hazırlanması, Belediye Encümenine gönderilmesi, ihale şartnamelerinin hazırlanması, ihalenin yapılışına kadar Hesap İşleri Müdürlüğü Satınalma Bürosuyla koordineli çalışması.

d)İhalesi yapılan işlerin süresi içinde ve şartnamelerine uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması.

e)Kontrolluk hizmetleri sırasında sırasın da diğer altyapı kuruluşlarıyla sürekli dayanışma içinde bulunarak koordineli ve planlı bir çalışma gerçekleştirilmesi.

f)Tamamlanan işlerin geçici kabul, kesin kabul heyetlerinin teşkili, kesin hesaplarının çıkarılması,Kesin hesapları tamamlanan işlerin iştirak payları bürosuna bildirilmesi.

g)Vatandaşlardan gelen şikayet, tespit ve teknik bilgi gibi dilekçelerin tetkiki ve değerlendirilmesi.Teknik konularda yardım isteyen diğer kuruluşlara yardımcı olunması.

h)İlçe içinde mahalle ve sokaklarda bulunan terkedilmiş veya ikamet edilen tehlikeli yapıların tahliyeleri ve çevreye zarar vermemeleri için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.C-YOL YAPIM BAKIM VE ONARIM BÜROSUa)Altyapısı ve yapılaşması tamamlanmış bölgelerdeki imar yollarının sıcak karışım asfalt veya sathi kaplama asfalt ile kaplama yapılarak teşkili.

b)Asfalt yama çalışmaları; Belediyemiz sınırları dahilinde çeşitli sebeplerle, tahrip olmuş olan mevcut asfalt yolların yama ile (tekniğine uygun olarak) sağlıklı hale getirilmesi.

c)Alt yapı kurumlarının ve vatandaşın kazı ruhsat taleplerini değerlendirmek, gerektiğinde ruhsatlandırmak ruhsatlandırılan kazıların takibini yapmak.D-ŞANTİYE BÜROSUa)Fen İşleri Müdürü veya vekilinin görevlendirdiği işler,

b)Belediye sınırları içerisinde ham yolların bakım ve onarım çalışmaları,

c)Mevcut yolların genişletilmesi, düzenlenmesi, alt temel ve temel tabakasının teşkili (malzeme nakli, serilmesi, sıkıştırılması)

d)Mahalle içi sokaklara stabilize malzeme serilmesi, sıkıştırılması (yolun kullanılır hale getirilmesi)

e)Asfalt kaplama yapılacak mevcut yolun tesviyesi, temizlenmesi ve hazır hale getirilmesi.)

f)Planlarda mevcut, yola terkleri yapılmış Belediyeye ait yolların açılması.

g)Toprak ve çamurlu yolların temizlenmesi, tesviyesi yapılarak kullanılır hale getirilmesi.

h)Kar ile mücadele işleri; yolların kardan temizlenip trafiğe açık halde tutulması, (tuz serpilmesi, karların greyderle temizlenmesi)

ı)Yapı-Kontrol Bürosuna iş gücü ve makine takviyesi temini.

i)Sağlıklı bir çevre için yapılacak çalışmalar; halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara acilen müdahale edilmesi, yıkılmaya yüz tutmuş, çöplük haline gelmiş ve çevre sağlığını tehdit eden yapıların yıkılıp temizlenmesi.

j)Dayanışma çalışmaları; Belediyemiz bünyesindeki Müdürlüklere gerektiğinde işgücü ve makine gücü temini, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerle gerektiğinde iş gücü ve makine gücü takviyesi.E) KESİN HESAP BÜROSU:Tamamlanmış ve kesin hesapları yapılmış işlerin kesin hesaplarının tetkiki, kesin hesap fişlerinin düzenlenmesi ve ilgili müdürlüğe gönderilmesi.F)İŞTİRAK PAYLARI BÜROSU :2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu?nun 36-94.maddeleri gereği Belediyemizce yapılan hizmetlerin harcamalarına vatandaşların katılma paylarını hesaplamak, tahsili için ilgili müdürlüğe göndermek.G)KALEM:Müdürlüğü ilgilendiren konulara ait başvuru dilekçelerin alınması, yazışmaların ilgili müdürlüklere gönderilmesi, Müdürlüğün yazışma ve haberleşme ile ilgili tüm kayıtların tutulması.ÜÇÜNCÜ BÖLÜMMADDE 7-Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller:

İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.MADDE 8- Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler:

21.09.1995 tarih ve 336 sayılı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.madde 9-YÜRÜRLÜK:

Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Osmangazi Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 sayılı Kanunun 2inci maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.MADDE 10-YÜRÜTME:

Bu Yönetmelik Osmangazi Belediye Başkanlığınca yürütülür.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :