test
x

Fuat ATALAY

  Yazı Boyutu - 14 +
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Harita Mühendisi

Fuat ATALAY

0224 270 70 65

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Santral Garaj Mah. Ulubatlı Hasan Bulv. No:10 Osmangazi/ BURSA

İletişim
Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

MADDE: 1 AMAÇ

"Sağlıklı kent ve çevre oluşturma yolu planlamadan geçer" ilkesinden sapmadan, şehrimizde kentleşmeyi ve kentimizdeki yapılaşmayı düzenleyerek ve denetim altına alarak yaşanabilir, çağdaş ve modern bir kent oluşturmak.

MADDE 2: KAPSAM

Bu yönetmelik, Bursa/Osmangazi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün kuruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenler.

MADDE 3 DAYANAK

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, "5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası, 5393 sayılı Belediye yasasının 48.maddesi, Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak kurulmuş birim olup, 5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol kanununda belirtilen Görev,Yetki ve sorumluluk ilkesine dayanılarak yönetmelik hazırlanmış olup'' Belediye Başkanının yada görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

MADDE 4: DEYİMLER VE TANIMLAR :

Bu yönetmelikte geçen

Belediye :Bursa Osmangazi Belediyesini

Başkanlık : Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığını

Müdürlük : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünü

Personel : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görevli tüm personeli

MADDE 5: KURULUŞ:

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Norm Kadro esaslarına göre ihdas edilmiş ve Görevde yükselme atanma şartlarına uygun olarak atanmış 1 Müdür , 3 Alt birim şefliğinden ve yeteri kadar personelden oluşmaktadır.

EMLAK ALT BİRİM ŞEFLİĞİ
KAMULAŞTIRMA ALT BİRİM ŞEFLİĞİ
HARİTA ALT BİRİM ŞEFLİĞİ
MADDE 6: EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ÇALIŞMA KONULARI:

Arazinin halihazır kullanım biçimini saptamak,
Kentin ve süre gelmekte olan kentleşme olgusunun özelliklerini dikkate alarak kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerini belirlemek,
Kent arazilerinin gelecekteki kullanım amaçlarını belirlemek ve bunu haritalar üzerinde işaretlemek,
Yapılaşmayı sürekli izleyerek saptanmış olan norm ölçülere koşut davranışların gerçekleşmesini sağlamak,
Aykırı davranışların saptanması durumunda gerekli yasal yaptırımları uygulayarak aykırılıkların giderilmesini sağlamak,
Kent ölçeğinde konut projeksiyonları yaparak kentsel konut arsalarının üretim koşullarının gelişmesini sağlamak,
Yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara aykırı olarak yoğun insan yerleşmelerine konu olmuş alanlarda düzenleyici ve geliştirici önlemler almak,
Hizmet amaç ve hedefleri, zaman zaman yeni kavram ve yaklaşımlar açısından gözden geçirmek,
Hizmetin olabilen her kesiminde nitel ve nicel hedefleri belirlemek, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için mevcut kaynak ve alanları gözden geçirmek ve ek kaynak gereksinimini varsa bunların sağlanması yoluna gitmek,
Çalışma planlaması yapmak, yıllık ve aylık planlar yapmak, çalışmalardan sorunlu olanları açıklık ve kesinlikle belirtmek,
Çalışma sonucunda, raporlama sistemi oluşturmak,
Çalışmalarda elde edilen ilerlemeleri değerlendirmek üzere dönemsel eşgüdüm toplantıları düzenlemek,
Evrak akış düzeni ve disiplinini gerçekleştirmek
Başvuru sahiplerinin, ünitelerde fazla dolaşmasına meydan vermeyecek yönetimle ilişki kurabilmelerini sağlamak,
Başvuru sahiplerine yol gösterici olmak bakımından, başvurunun türüne göre, istenilen belge ve bilgileri içeren bir kılavuz bastırmak,
Arşivi, fihrist, kayıt ve depolama yönünden sürekli düzenli ve yararlanmaya hazır tutmak,
Belediye sınırları içinde süregelmekte olan hızlı kentleşmeyi, nüfus artışını ve gecekondulaşmayı denetim altına almak ve sağlıklı sonuçlar üretebilecek şekilde yönlendirmek,
Kentsel altyapı eksikliklerini gidermek,
Düzensiz konut alanlarında oturmakta olan semt sakinlerinin yaşam ölçütlerini hızla yükseltmek,
Bu nedenle:

" Planlanmış bölgelerde genel durumu gözden geçirmek ve zaman içinde meydana gelecek değişikliklere uyarlanmasını sağlamak,

" Yeni kentsel yerleşme bölgeleri geliştirmek ve bu alanları satın alma ve kamulaştırma yolu ile elde ederek temel altyapıları getirmek, planlamak, parsellemek ve satmak,

" Tasfiye edilmeyecek gecekondu bölgelerinde, hazırlanmış imar planının uygulama alanına konulmasını sağlamak ve bu amaçla halkın etkili katılımına dayalı uygulama projeleri geliştirmek,

" Konut envanteri ve projeksiyonları yapmak ve gelecekte meydana gelebilecek konut açığını ve gereksinimini belirlemek,

" Çevre sorunlarını kentsel planlama işlevinin tamamlayıcı bir parçası konumuna getirmek, kentsel çevre kalitesini temel göstergeler itibariyle izlemeye önem vermek ve çevre kalitesindeki bozulmaları saptamak,

MADDE 7: MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,
Personel arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt birim yetkililerinin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,
Personelin gizli sicillerini doldurmak; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,
Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,
Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak,
Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak,
Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek,
Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,
Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek,
Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,
Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,
Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.
Birim yetkilisi, görev ve çalışmaları bakımından müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.
Görevlendirilen personelin, yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğu, müdür tarafından düzenlenecek bir iç yönergeyle tek tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele imza karşılığında verilecek ve personel bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yapacak ve sürekli olarak çalışma masasında bulunduracaktır.
BÖLÜM II
GENEL İLKELER VE TANIMLAR

MADDE 8:

A- EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMEL YAPISI :

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü?nün bu günkü kuruluşu, görev konularının çeşitlerine dayanmaktadır. Müdürlüğün, amaç, görevler ve ilişkileri bakımından hem planlayıcı ve hem de uygulayıcı yönleri vardır. Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne görev veren yürürlükteki yasalara göre Müdürlüğün iki yönlü bir niteliği olduğu görülmektedir.

Müdürlük kendi görev konularında araştırıcı, planlayıcı izleyici, değerlendirici, denetleyici yol gösterici bir örgüt niteliğinde çalışmaktadır.
Ayrıca yine kendi konularında bizzat uygulama da yapmaktadır.
Buna göre yukarıda belirtilen amaçların değerlendirilmesinde, ana görevlerinin yerine getirilmesinde ve iş ilişkilerinin gözetilmesinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün bu iki yönlü niteliği üzerinde önemle durulmalıdır.

B- GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK :

Yetkiler ile görevlerin birbirlerinden kesin olarak ayrılmaları olanaksızdır. Sorumluluk yetki ve görev birbirleri ile çok yakından ilgisi bulunan birbirleri üzerinden tanımlanabilecek ve açıklanabilecek ve birbirlerinden güç kavramlardır.
Görev yetki ve sorumluluk konusunda bu yönetmelikte kabul edilen genel kurallar şunlardır.
Her eleman görevini yapmak için gerekli ve yeterli yetkiye sahiptir. Yetki ise bir görevi (Nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b. hususlar yönünden) istenen biçimde yapmak için bağlı bulunan kişi yada makamdan alınan "Hak" olarak yorumlanmaktadır.
Her eleman görevini yapmamaktan eksik, yanlış veya geç yapmaktan yetkisi oranında sorumludur. Sorumluluk "bir görevin (Nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b. hususlar yönünden) istenilen biçimde yapılmasından ötürü bağlı bulunan kişi yada makama karşı hesap verme yükümlülüğü" olarak anlaşılmaktadır.
Yetki devri yöneticilerin genel yönetim görevlerine daha etkin bir şekilde yapabilmeleri için yararlandıkları bir yöntem ilkesidir. Yetki devri yasaların çalışma ilkesi ve koşullarının sınırlarına göre yapılır. Bir yetkinin devredilmesi sonucunda yetkiyi devreden yöneticinin o yetkinin kullanılmasından doğan genel sorumluluğu devam eder. Yetkiyi devreden ile devralan arasında yeni bir sorumluluk ilişkisi doğar. Yetkiyi devralan o yetkinin kullanılmasından doğan cezai, parasal ve hukuki sorumluluklarından başka yetkiyi devreden yöneticiye karşı görev sorumluluğu da yüklenmiş olur. Bir göreve vekaleten atananlar o görev için gerekli yetkiye sahip olur ve o görevden dolayı sorumluluk yüklenilir.
C- GÖREV YÖNETMELİĞİ :

Belediyeye ait gayrimenkullerin envanterini düzenlemek,
Çeşitli konularda Belediyeye devredilecek hazine yerlerinin devir işlemlerini yapmak,
İmar Planlarının yapılması nedeni ile Belediyeye intikal eden yerlerin tescil işlemlerini yapmak,
Vatandaşların Belediye ile olan şuyulu yerlerini isteklere göre değerlendirmek ve gerektiğinde Belediye Hukuk İşleri kanalı ile izaleyi şuyu davası açtırmak,
Belediyeye ait kiraya verilen bütün yerlerin kayıtlarını tutmak, gerekli mukavele ve şartnameleri hazırlamak, bu yerlerin kiralarını zamanında tahsilini sağlamak ve kiracılarla iyi ilişkiler kurmak, anlaşmazlıkları Hukuk İşleri Müdürlüğü?ne iletmek,
Belediyeye ait arsalar üzerinde bina yapan kaçak inşaat sahiplerini Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?ne bildirmek,
Belediyeye ait arsalar için Vatandaş isteklerini yerinde, plan üzerinde tetkik, tespit ederek ve haritasını çizerek gereğini yapmak,
Belediyeye ait yerler üzerinde Belediyenin bütün haklarını korumak ve Belediyenin ilgili dairelerince daha iyi bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak,
Belediyeye ait lojmanların Memur konutları Yönetmeliğine göre tahsis işlemlerini yapmak,
Şuyulama veya yoldan ihdas suretiyle Belediyenin hissedar olduğu hisseli parsellerde Belediye hissesinin diğer hissedara satılması veya kat karşılığı verilmesi halinde sözleşmesinin yapılması, inşaa anında sözleşme hükümlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesi, teslim alınmasıyla ilgili işlemleri yapmak,
İmar Kanunu gereği düzenleme ortaklık payı alınacak parselleri ile ipotek tesis edilecek parsellerde Kıymet Takdir Komisyonu kanalı ile kıymet takdirlerini yaptırmak,
İmar Planlarını tatbik etmek üzere planlarda umumi hizmetler için ayrılan alanlardan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, oyun alanı, pazar yeri, ve Belediye hizmet alanları gibi sahaları tespit etmek ve bu alanları istimlak etmek üzere 5 yıllık imar programı ile ilgili ön hazırlıkları yapıp Belediye Meclisine teklifte bulunmak,
5 yıllık İmar Programı gereği istimlak gereken yerlerin Kamulaştırma Yasası hükümleri doğrultusunda istimlakını yapıp, gayeye tahsisini yapmak üzere ilgili Müdürlüğe teslimini yapmak,
BÖLÜM III

MADDE 9: YÖNETİCİLERİN GENEL VE ORTAK GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

A- Her kademede yönetici durumunda bulunan kişileri "Yönetici" olmak nedeniyle yüklendiği bütün yöneticiler için ortak ve genel bazı görev yetki ve sorumlulukları vardır. Yönetim kademelerinin düşey olarak sıralanmasında bu görev yetki ve sorumlulukların özleri değişmez sadece en üst yönetim kademesinden başlayıp en alt yönetim kademesine doğru kapsam ve sınırları daralır. Yöneticilere ilişkin bu genel ve ortak görev yetki ve sorumluluklar ileride her birim için belirtilen özel görevlerin zamanında ve amaca uygun bir biçimde yapılmalarının ön şartları niteliğindedir. Bu nedenle her yönetici hangi yönetim kademesinde bulunursa bulunsun bu görevleri yerine getirmek durumundadır. Yönetmeliğin bu bölümü, Müdürlüğün kuruluş bütünü içinde yer alan kademelerin hepsinde ortak olan bu görevlerin her birim kademelerin ayrı ayrı tekrar edilmemesi için düzenlenmiştir.

Her yöneticinin temel görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde şunlar vardır.

Planlama-Programlama :
Amaca ulaşmak için birbirini izleyen belli adımlar biçiminde çalışma planları ve programlarını hazırlamak, hazırlatmaktır.
Yetkisi içinde olan plan ve programları onaylamak, yetkisi içinde olmayanları bir üst kademedeki yöneticilere onaylatmaktır.
Bu çalışmalar sırasında yasaların, çalışma ilke ve koşulların sınırları içinde kalmayı gözetlemek.
Düzenleme :
İşle ilgili hizmet boşluklarının veya girişimlerinin olup olmadığını araştırmak, bunları giderici tedbirler almak.
İşin yapılması için gerekli mali kaynak, personel, malzemenin zamanında sağlanmasını görüp, gözetlemek.
İş ile ilgili çalışma adımlarını gözden geçirip saptamak ve bunlara uyulmasını sağlamak.
Koordinasyon :
İşin yapılması sırasında hangi birimler ile doğrudan doğruya veya dolaylı ilişkiler kurulması gerektiğini ve bu ilişkilerin kapsamını ortaya çıkartmak.
Bu ilişkileri sağlayıcı düzeni kurmak ve kurulan düzeni ilgili personele duyurmak.
Uygulamalı yönetim :
Görevi zamanında ve amaca uygun olarak sonuçlandırmak.
Asıl görevli ilgili yazışma, görüş alma, olur çıkartma gibi yan görevleri de yapmak, yaptırmak.
İzleme, denetleme, değerlendirme :
Uygulamanın görevin yapılışının belli aşamalarında sonuçları öğrenmek üzere bir değerlendirme düzeni kurmak.
Değerlendirme sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek veya çözüm önerisiyle üst kademeye sunmak.
Bilgi verme :
Görevin yapılışında ve sonuçlanmasından bir üst kademedeki yöneticiye veya diğer ilgili ve yetkililere devamlı olarak bilgi vermek.
Yönetimle ilgili diğer görev, yetki ve sorumluluklar :
Atama, yükseltme, yer değiştirme, mükafatlandırma ve cevaplandırma işlemlerine ilişkin ön yazışmaları yapmak, yada bu konularda karar almak, sicil vermek, iş dağıtımını düzenlemek, yöneticisi olduğu birimi gereken yerlerde temsil etmek, birimin yıllık bütçe program önerilerini hazırlamak.
B- Yukarıdaki görevleri yerine getirirken ayrıca her yönetici aşağıdaki yönetim ilkelerini de göz önünde bulundurmalıdır.

İnisiyatif :
Yönetici, kendi biriminin görevine sahip çıkmalı görevi yerine getirmek için yaratıcı olmalı, önce davranmalı, işi başlatıp sonuçlandırma yeteneği bulunmalıdır. Yönetici görevin yapılışının her aşamasında Yasaların, Çalışma ilkesi ve koşullarının çizdiği sınıra kadar ilerlemekten çekinmemelidir.
Seçme ve Karar verme :
Yönetici, görevin her safhasında karar verme, kendisine ulaştırılan değişik çözümler arasında bir seçim yapma, son olarak da bur karar ve seçim yetkilerinin (her konu için) hangilerini bizzat kullanıp, hangilerine üst yönetim kademesine aktarması gerektiğine sahip olmalıdır.
Kolaylaştırma :
Yönetici, görevle ilgili bütün işlemleri kolaylaştırmak için devamlı olarak çare ve tedbirler aramalıdır.
Değiştirme :
Yönetici program uygulamalarında ortaya çıkabilecek değişikliklere uyabilme niteliği taşımalıdır.
Eldeki Kaynaklardan iyi yararlanma :
Yönetici, personel, araç-gereç v.b. kaynaklardan mevcut olanların hepsinden tam olarak yararlanmayı amaç bilmeli ancak bundan sonra yeni kaynak isteğinde bulunmalıdır.
Geliştirme :
Yönetici kendi biriminin kuruluşunu, personelini, görevini yerine getirmeyle ilgili ilke koşul ve işlemlerini sürekli olarak geliştirme yollarını aramalı, modern yönetim ilkelerindeki gelişmeleri izlemelidir.
Devamlılık :
Yönetici, bütün çalışmaları başından sonuna kadar kesintisiz olarak planlamalı ve düzenlemelidir.
Liderlik :
Yönetici, tutum ve davranışları ile elemanlarının saygı, itaat ve güvenlerini sağlamalıdır.
Moral :
Yönetici, elemanlarının sorumluluk duygusunu geliştirmeli, kendilerine olan güven duygularını beslemelidir.
Takdir ve ceza :
Yönetici,yürürlükteki ilke ve koşullara göre gereğinde takdir etmek; gereğinde ceza vermek yetkisini çekinmeden kullanabilmelidir. Belli dönemlerde sicil formlarını doldurmakta bu yetkiye girer.
Disiplin :
Yönetici, amaca düzenli bir yoldan ulaşmayı sağlayacak temel ilke ve koşullara kesinlikle uyulmasını sağlamalıdır.
Ortam :
Yönetici görevin yapılması için gerekli ortam, araç ve gereçleri, büro koşullarını da sağlamalıdır.
MADDE 10: EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ALT BİRİM BÜROSU GÖREV
VE YETKİLERİ;A - EMLAK BÜROSUNUN İŞLEVLERİ ;

Belediyeye ait taşınmaz malların Tapu Sicil Müdürlüğünden kayıtlarını çıkarmak, listesini düzenlemek, zemindeki kullanımları tespit etmek,
Belediyeye ait gayrimenkullerin imar durumlarını tetkik ederek tapuya tescillerini sağlamak ve bilgisayara kaydetmek.
Kiraya verilen bütün Belediye mülklerini kontrol etmek, yapılan sözleşmeler gereğince Belediye gayrimenkullerinin kullanımını sağlamak.
Emlak Bürosunda çalışan her personel, Emlak Memuru olarak adlandırılır.
Kiradan dolayı Belediye zarara uğradığı takdirde Emlak memuru, kira tahakkuk memuru ile birlikte birinci derecede sorumludur.
İhale Yasasına göre ihaleye çıkartılması gereken gayrimenkullere ait dosyaları tam ve noksansız olarak düzenlemek.
Her ne suretle olursa olsun kiralarda zaman aşımına meydan vermemek için Emlak memuru her türlü önlemi alır.
Hazineden veya diğer kamu kurumlarından Belediyeye devredilmesi gereken yerlerin devir işlemlerini yapmak ve bunlara ait dosyaları noksansız olarak düzenlemek.
Şuyulu yerlerin satışlarında Encümen?e sunulmak üzere gerekli işlemleri tamamlayarak dosyalarını hazırlar.
Belediyeye ait yerlerin kat karşılığı verilmesi halinde sözleşmesinin yapılması ve inşa anında sözleşme hükümlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesi ile ilgili işlemleri yapmak.
Kendisine verilen dosyaları tam ve eksiksiz olarak düzenler, gerekli işlemleri yapar, işin önem derecesine göre en kısa zamanda sonuçlandırılmasından sorumludur.
Belediyeye ait gayrimenkullere ve kiraya verilen yerleri en az ayda bir defa yerinde kontrol ederek, şahıs değiştirip değiştirmediğini tespit eder, değiştirenler hakkında gerekli işlemleri yapmak zorundadır.
Kiraya verilen her gayrimenkulü aksi bir karar olmadığı sürece mukavelesini yapmak, kiralayana teslim etmek, mukavelelerin zamanında yapılmasını sağlamak.

B - KAMULAŞTIRMA BÜROSUNUN İŞLEVLERİ ;

Kamulaştırma yapılacak yerlerin kamulaştırma işlem dosyalarını hazırlamak ve ilgili ünitelere göndermek.
Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için, yollar, çocuk bahçesi, yeşil alan vb. yerlerin, Kamulaştırma Yasası uyarınca, kamu yararına kamulaştırma işlemlerini yapmak, yürütmek,
Belediyeye ait taşınmaz malların bütün haklarını korumak, kollamak, gözetmek, daha iyi değerlendirilmesini sağlamak için çeşitli projeler üretmek,
Kamulaştırma ile ilgili 5 yıllık imar programlarını hazırlamak,
2442/4650 Sayılı Kamulaştırma Yasası'nın 30.maddesine göre kamu kurumu ve tüzel kişilerinin sahip oldukları taşınmaz mal veya irtifak haklarının, bedelde karşılıklı olarak anlaşıldığı taktirde bedelin ödenerek Encümen Kararı ile taşınmaz malları ilgili kurumlarla görüşerek devir etmek, devir almak işlemlerini yapıp yürütmek tapu işlemlerini sonuçlandırmak.
Mülkiyetinin tamamı belediyeye ait, uygulama imar planlarında kamu hizmetlerine ayrılmamış olanların Belediye Meclisi ve Encümen kararları doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası'na göre satışlarını ve tamamının Mülkiyeti Belediyeye ait olmayan özel kişilerle hisseli olanları diğer hissedarlara veya müstakil olup ancak uygulama imar planı gereği müstakilen tek başına inşaat yapmaya müsait olmayan parselleri bitişiğindeki taşınmaz mal sahiplerine, 3194 Sayılı İmar Yasası'nın 17.maddesine göre, satılması zorunlu olan parsellerin satış işlemlerini yapmak sonuçlandırmak.
2981/3290 Sayılı Yasa'nın 10/c maddesinin (imar ıslah uygulaması) uygulanması sonucunda tapu kütüğüne ipotek tesisi için gerekli ipotek bedellerinin tespiti işlemlerini, yol artığı olup imar planı gereği ihdasen bitişik, parsel sahibine satılacak olan taşınmaz malların tahmini satış bedellerine ilişkin Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun oluşumu için gerekli işlemleri yapmak.
Belediyeye hibe edilen, devir edilen taşınmazların tapuda devir işlemlerini, ayrıca şuyulandırma nedeniyle Belediyeye intikal eden, takas, trampa edilen yerlerin Belediye adına tescil işlemlerinin tapu ve kadastro müdürlüklerinde yapılmasını sağlamak.
C- HARİTA BÜROSUNUN GÖREVLERİ:

Belediye sınırları içinde, imar planı olan alanlarda arazi ve arsa düzenlemesi yapmak.
İmar planı bulunmayan alanlarda yapılacak planlara altlık teşkil edecek halihazır haritalar oluşturmak
Belediye sınırları içerisinde bulunan kadastral parsellerin mülkiyet sayısallaştırılmasını gerçekleştirmek,
3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca uygulama yapmanın yanı sıra, arazi ve büro kontrolleri yapmak
Hisseli yapılaşmış alanlarda, mülkiyet sorununun çözümü için 2981/3290 sayılı yasanın 10/c maddesi uyarınca uygulama yapmanın yanı sıra, bu çalışmaların arazi ve büro kontrolleri yapmak.
Vatandaşların istemi üzerine, inşaat ruhsatı verilecek yerler için arazide istikamet krokileri, tanzim etmek.
Yine parsel maliklerinin istemleri üzerine ruhsat verilmiş parsellerde su basman kontrolü ve su basman vizesi yapmak.
Parsel maliklerinin istemleri üzerine 18.madde uygulaması, ifraz, tevhit, yola terk gibi işlemleri gerçekleştirmek,
Park ve Bahçeler Müdürlüğü?nün, istemi doğrultusunda park alanlarını tespit ederek park yapımını sağlamak.
Fen İşleri Müdürlüğü?nün istemleri doğrultusunda park alanlarını tespit ederek park yapımına katkıda bulunmak,
Belediye mülklerinin üzerindeki işgallerin tespitini yapmak, boşaltılmasını sağlamak.
Belediyece yapılacak ruhsatlı yapılacak binalar için, imar durumu, vaziyet planı, kadastro çapı ve aplikasyon krokisine göre zemine giderek ölçmek, istikamet krokilerini çizmek, hazırlamak; çizilen kroki doğrultusunda yapılacak yapıya ölçmek ve zemin aplikasyonunu yapmak, yerleştirmek işlemleri yanı sıra;
Belediyece yapılacak belediye binalarına ait, istikamet ve projelerine göre ruhsat alınarak yapılan yapının zeminine gidilerek istikamet krokisi, vaziyet planı ve proje ölçülerine uygun şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve su basman vizesi işlemlerini yapmak.


BÖLÜM IV
ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 11:
TÜM PERSONEL :

Tetkik işlerini , göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları , yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgilerden başkasına açıklamada bulunamaz.
Sınıf , etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.
Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilitler.
Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz. Devir teslim cetvelleri Müdürlükte saklanır.
Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır. Müdür bu hususta gerekli önlemleri alır.
MADDE 12:
GELEN - GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEMLER :

Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, yetkili tarafından havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.
MADDE 13:
ARŞİVLEME VE DOSYALAMA :

Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer örneği konularına göre ayrı ayrı klasörlerde arşivlenir.
Dosyalama işlemi konularına göre ayrı ayrı yapılır.
Gelen evrak dosyası
Giden evrak dosyası
Avans dosyası
Ayniyat , demirbaş dosyası
Genelge ve bildiriler dosyası.
MADDE 14:

Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan yada görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. Belediyeler, dış yazışmalarını mülkiye amiri aracılığıyla yapma zorunluluğunda değildir. Doğrudan da dış yazışma yapar.

BÖLÜM V
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 15:

Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

MADDE 16:

Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Osmangazi Belediye Başkanı yürütür.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :