test
x

Zafer YILMAZ

  Yazı Boyutu - 14 +
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Zafer YILMAZ

Santral Garaj Mh.Ulubatlı Hasan Bulv. No:10 OSMANGAZİ/BURSA

İletişim

0224 270 70 31

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş


AMAÇ

MADDE 1


Bu yönetmelik Osmangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını düzenler.

KAPSAM

MADDE 2


Destek Hizmetleri Müdürlüğü Osmangazi Belediyesinin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin 2886 Sayılı devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi ve gerçekleştirilmesi, ambarlarının işletilmesi, bilgisayar sistemi ile ambar kayıtlarının ve stok durumunun takibi ve kontrolü, malzeme hareketlerinin takibi, maliyet ve verimlilik analizleri yapımı gibi konularla Başkanlıkça bilgisayarla takibi istenilen diğer konularda faaliyet gösterilmesi ile görevlidir

DAYANAK

MADDE 3


Destek Hizmetleri Müdürlüğü Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına bağlı olarak çalışır.

TANIMLAR

MADDE 4

Belediye : Bursa Osmangazi Belediyesini,

Başkanlık : Osmangazi Belediye Başkanlığını,

Başkan : Osmangazi Belediye Başkanını

Müdürlük : Destek Hizmetleri Müdürlüğünü,

Müdür : Destek Hizmetleri Müdürünü,

Personel : Destek Hizmetleri Müdürlüğü personelini ifade eder.

TEŞKİLAT

MADDE 5

Destek Hizmetleri Müdürlüğü bir Müdür ile aşağıdaki servislerden kurulmuştur.

1- İhale işleri servisi

2- Piyasa araştırma ve pazarlıkla alımları servisi

3- Ambar servisi olmak üzere üç birimden oluşur.


İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 6

Belediye ve bağlı katma bütçeli işletme müdürlüklerinin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı K.İ.K., 4735 sayılı K.İ.S.K. hükümlerine uygun olarak yapılması için;

1- 2886 sayılı D.İ.K., 4734 sayılı K.İ.K., 4735 sayılı K.İ.S.K. ve 5018 sayılı Kanun ile diğer kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin ilgili hükümleriyle tespit edilen esas ve ilkelerine uymak.

2- Dairelerince teklif veya tesbit olunan ihtiyaçların iç ve dış piyasalardan mevzuata uygun olarak alınması konusunda gerekli bütün işleri yapmak.

3- İç ve dış piyasadan temin edilen malzemenin muayenesini yaptırmak, tesellümlerini temin etmek, bedellerinin ödenmesi için ilgili müdürlüklere tahakkukunu yaptırmak.

4- Tesellümü yapılan malzemelerin ambara girişini sağlamak, mevcut ambarları idare etmek.

5- Belediye Müdürlüklerinde kullanılmakta olan demirbaş eşyanın talimatnamesi gereğince tadilat, düşüm ve takiplerini ve diğer işlemlerini yaptırmak.

6- Kullanma imkanı kalmayan malzemenin elden çıkarılması için gerekli işlemleri yapmak ve yaptırmak.

7- Levazım mevzuna giren bilimum işleri sevk ve idare etmek, lüzumlu kontrolleri yapmak ve yaptırmak.

8- Elektronik Bilgi İşlem Birimi kurarak, Belediye ambar giriş ve çıkışları, stok kontrolü, malzeme hareketleri, maliyet ve verimlilik analizleri, yatırımların takibi, Meclis-Encümen ve başkanlıkça istenilen diğer konuların bilgisayar programları ve fiili olarak sayım ve takibini yapmak.

9- Destek Hizmetleri Müdürlüğü personelinin tayin, nakil, taltif ve tecziyeleri konusunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapmak, personelin eğitimi konusunda gereken programları hazırlayıp uygulamak.

MÜDÜRLÜĞÜN KADROLARI

MADDE 7

Müdürlük personeli Norm kadroya uygun olarak Müdür, Şef, Bilgisayar İşletmeni, Memur ve diğer personelden oluşur.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

MADDE 8

Destek Hizmetleri Müdürü Görev Yetki ve Sorumluluklar

1- 4. Maddede belirtilen hizmetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar,

2- Kendisine bağlı personelin çalışmalarını düzenler ve aralarında işbirliği kurar,

3- Çalışmaları izler ve denetler.

İhale İşleri Servisi

1- Müdürlüklerden gelen ihale dosyalarını sonuçlandırmak,

a- Kapalı teklif usulü, açık teklif usulü

b- Belli istekliler arasında ihale usulü

c- Pazarlık usulü

d- Danışmanlık hizmet alımı

İle ihale edilmesi gerekenlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 Sayılı D.İ.K. ilke ve esaslarına uygun olarak işlem yapmak.

2-İhale ile ilgili onay belgesi tanzimi, ihale işlem dosyası düzenlenmesi, ihalenin ilanı, geçici teminat alınması, ilanda belirtilen gün ve saatte ihalenin yapılması, ihale kararlarının tanzimi ve onaya sunulması, kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi, ihalenin szöleşmeye bağlanması, kesin teminat alınması, muayene ve kabul işlemlerini yürütmek,

3- Muayene ve kabulü yapılan ihalenin bedelinin müteahhide ödenmesini teminen ilgili dairesine tahakkukunu yaptırmak,

4- Yurt dışından mübayaa edilen veya ithal yolu ile alınacak malzemelerin akredetif, nakil, sigorta ve ethal işlemlerini yapmak

5- Taşınmaz malların satımı

6- Taşınmaz malların kiraya verilmesi

7- Müdürün vereceği diğer işleri yapmak

Piyasa Araştırma ve Pazarlıkla Alımlar Servisi Görev Yetki ve Sorumlulukları

Belediye daireleri yönetmeliğinin 2. maddesine giren işlerden

a- Doğrudan temin usulü ile yapılacak işlerinin,

b- İhale usulüne tabi olmayan alım satımlarının

4734 sayılı K.İ.K. ile getirilen ilke ve esaslara uygun olarak;

1- Dairelerin ihtiyaç taleplerinin alınması,

2- Piyasa araştırmasının yapılması,

3- Gerektiğinde yaklaşık maliyetin tesbiti,

4- Gerektiğinde teminat alınması,

5- Gerektiğinde sözleşme yapılması. İhale yetkilisince doğrudan temin karar tutanağının imzalanması ve uygun görüşünün alınması,

6- İhale yetkilisince onaylanan karar tutanağına istinaden malın alınması,

7- Muayene ve tesellüm işlemlerinin ikmali,

8- Tesellümü yapılan malların ambar girişlerinin yaptırılması,

9- İhtiyaçarın kamu kurumlarından karşılanması

10- Araç ve gereç alınması

11- Mal ve hizmet ihtiyacı bildiren dairelerle sürekli işbirliği sağlayarak, malzeme ve hizmetler konusunda, kalite ve teknik özellikler yönünden aranılan ve istenilen şartların ilgili birim tarafından yapılmasını sağlamak,

12- Şartları ve özellikleri belirlenen malzemenin satın alınması veya hizmetin yaptırılması için piyasa araştırması yapmak, ilgili firma, mesleki kuruluş ve kişilere duyurmak,

13- Pazarlığa esas olacak tekliflerin firmalardan elden, fax, email, telefon yoluyla almak,

14- Doğrudan temin usulü ihale kararları üzerine malın alımı veya hizmetin yaptırılması, malın ambara teslimi ile ödemeye gönderilmesini,

15- Belediyede kullanılan ve dışarda bakım ve onarımları gereken her çeşit araç ve gerecin periyodik bakım ve onarımlarının yetkili servislere doğrudan temin usulü ile yaptırılması,

16- Tahsisatı olmayan, doğrudan temini aşan, iptal edilen, şartnamesi eksik, yetersiz malzeme bilgileri vb. taleplerin iadesini yapmak.

Ambar Servisi Görev Yetki ve Sorumlulukları

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma ünvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir. Dış temsilciliklerde taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri misyon şefleri tarafından görevlendirilir. Taşınır işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilir.

1-Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,

2-Muayene kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,

3-Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek,

4-Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,

5-Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozumaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,

6-Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,

7-Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,

8-Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,

9-Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak,

10-Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.

11-Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.

12- Demirbaş Takip Memuru Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi kendisine verilen müdürlüklerin demirbaş, malzeme kayıtlarına göre giriş, çıkış ve düşümünü kontrol eder, zaman zaman mahallinde kayıtları tetkik eder, eşyaların iyi şekilde kullanılıp kullanılmadığını takip eder

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme

YÜRÜRLÜK

MADDE 9 - Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip usulüne uygun olarak ilanı ile yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 10- Bu yönetmeliği Bursa Osmangazi Belediye Başkanı yürütür

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :