test
x

Nurten MUTLU

  Yazı Boyutu - 14 +
Bilgi İşlem Müdürlüğü

Nurten MUTLU

0224 270 70 90

hizmetmasasi@osmangazi.bel.tr

Santral Garaj Mh.Ulubatlı Hasan Bulv. No:10 OSMANGAZİ/BURSA

İletişim
Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER


MADDE 1: AMAÇ
"Bu yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ve 1475 sayılı İş Kanununun muhtevasına uygun olarak Belediye Başkanlığına bağlı Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün yetki, görev ve sorumluluklarını düzenler.


MADDE 2: KAPSAM
Bu yönetmelik, Bursa/Osmangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün kuruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenler.


MADDE 3: DAYANAK
Bilgi İşlem Müdürlüğü, "5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası, 5393 sayılı Belediye yasasının 48.maddesi, Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak kurulmuş birim olup, 5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol kanununda belirtilen Görev,Yetki ve sorumluluk ilkesine dayanılarak yönetmelik hazırlanmış olup'' Belediye Başkanının yada görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.


MADDE 4: DEYİMLER VE TANIMLAR:
Bu yönetmelikte geçen ;
Belediye: Bursa Osmangazi Belediyesini
Başkan:Osmangazi Belediye Başkanını
Başkanlık: Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığını
Müdürlük: Osmangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünü
Müdür: Osmangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürünü
Müdürlük Personeli: Osmangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünün görevli Müdür, Şef, Teknik Eleman, Memur ve diğer personelini ifade eder.MADDE 5: KURULUŞ:
Bilgi İşlem Müdürlüğü Norm Kadro esaslarına göre ihdas edilmiş ve Görevde yükselme atanma şartlarına uygun olarak atanmış 1 Müdür, 3 Alt birim şefliğinden ve yeteri kadar personelden oluşmaktadır.
• 1. Bilgi İşlem Müdürü
• 1.1. Bilişim Teknolojileri Birimi
• 1.1.1. Sistem Çözümleme ve Programlama Servisi
• 1.1.2. Sistem ve Network Servisi
• 1.1.3. Donanım Teknik Servisi
• 1.1.4. İnternet ve Elektronik Haberleşme Servisi
• 1.2. Coğrafi Bilgi Sistemi ve Numarataj Birimi
• 1.2.1. CBS Servisi
• 1.2.2. Numarataj Servisi
• 1.3. İdari İşler Birimi
• 1.3.1. Kalem Memuru
• 1.3.2.Birim Yönetim Sistemleri Sorumlusu
• 1.3.3.Birim Eşitlik Sorumlusu
• 1.3.4.Gerçekleştirme Görevlisi


MADDE 6:
A- BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN TEMEL YAPISI:
Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün , amaç, görevler ve ilişkileri bakımından hem planlayıcı, hem de uygulayıcı yönleri vardır. Bilgi işlem Müdürlüğü’nün iki yönlü niteliği bulunmaktadır.
• Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün görev konularında araştırıcı, planlayıcı izleyici, değerlendirici, denetleyici, yol gösterici bir örgüt niteliğinde çalışmaktadır.
• Bilgi İşlem Müdürlüğü kendi konularıyla ilgili uygulama da yapmaktadır.
Buna göre yukarıda belirtilen amaçların değerlendirilmesinde, ana görevlerinin yerine getirilmesinde ve iş ilişkilerinin gözetilmesinde Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün bu iki yönlü niteliği üzerinde önemle durulacaktır.
MADDE 7: YÖNETİCİLERİN GENEL VE ORTAK GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
A- Her kademede yönetici durumunda bulunan kişileri "Yönetici" olmak nedeniyle yüklendiği bütün yöneticiler için ortak ve genel bazı görev yetki ve sorumlulukları vardır. Yönetim kademelerinin düşey olarak sıralanmasında bu görev yetki ve sorumlulukların özleri değişmez sadece en üst yönetim kademesinden başlayıp en alt yönetim kademesine doğru kapsam ve sınırları daralır. Yöneticilere ilişkin bu genel ve ortak görev yetki ve sorumluluklar ileride her birim için belirtilen özel görevlerin zamanında ve amaca uygun bir biçimde yapılmalarının ön şartları niteliğindedir. Bu nedenle her yönetici hangi yönetim kademesinde bulunursa bulunsun bu görevleri yerine getirmek durumundadır. Yönetmeliğin bu bölümü, Müdürlüğün kuruluş bütünü içinde yer alan kademelerin hepsinde ortak olan bu görevlerin her birim kademelerin ayrı ayrı tekrar edilmemesi için düzenlenmiştir.
Her yöneticinin temel görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde şunlar vardır.
• Planlama-Programlama:
o Amaca ulaşmak için birbirini izleyen belli adımlar biçiminde çalışma planları ve programlarını hazırlamak, hazırlatmaktır.
o Yetkisi içinde olan plan ve programları onaylamak, yetkisi içinde olmayanları bir üst kademedeki yöneticilere onaylatmaktır.
o Bu çalışmalar sırasında yasaların, çalışma ilke ve koşulların sınırları içinde kalmayı gözetlemektir.
• Düzenleme:
o İşle ilgili hizmet boşluklarının veya girişimlerinin olup olmadığını araştırmak, bunları giderici tedbirler almaktır.
o İşin yapılması için gerekli mali kaynak, personel, malzemenin zamanında sağlanmasını görüp, gözetlemektir.
o İş ile ilgili çalışma adımlarını gözden geçirip saptamak ve bunlara uyulmasını sağlamaktır.
• Koordinasyon:
o İşin yapılması sırasında hangi birimler ile doğrudan doğruya veya dolaylı ilişkiler kurulması gerektiğini ve bu ilişkilerin kapsamını ortaya çıkartmaktır.
o Bu ilişkileri sağlayıcı düzeni kurmak ve kurulan düzeni ilgili personele duyurmaktır.
• Uygulamalı yönetim:
o Görevi zamanında ve amaca uygun olarak sonuçlandırmaktır.
o Asıl görevli ilgili yazışma, görüş alma, olur çıkartma gibi yan görevleri de yapmak, yaptırmaktır.
• İzleme, denetleme, değerlendirme:
o Uygulamanın görevin yapılışının belli aşamalarında sonuçları öğrenmek üzere bir değerlendirme düzeni kurmaktır.
o Değerlendirme sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek veya çözüm önerisiyle üst kademeye sunmaktır.
• Bilgi verme :
Görevin yapılışında ve sonuçlanmasından bir üst kademedeki yöneticiye veya diğer ilgili ve yetkililere devamlı olarak bilgi vermektir.
• Yönetimle ilgili diğer görev, yetki ve sorumluluklar :
Atama, yükseltme, yer değiştirme, mükafatlandırma ve cevaplandırma işlemlerine ilişkin ön yazışmaları yapmak, yada bu konularda karar almak, sicil vermek, iş dağıtımını düzenlemek, yöneticisi olduğu birimi gereken yerlerde temsil etmek, birimin yıllık bütçe program önerilerini hazırlamaktır.
B- Yukarıdaki görevleri yerine getirirken ayrıca her yönetici aşağıdaki yönetim ilkelerini de göz önünde bulundurmalıdır.
• İnisiyatif :
Yönetici, kendi biriminin görevine sahip çıkmalı görevi yerine getirmek için yaratıcı olmalı, önce davranmalı, işi başlatıp sonuçlandırma yeteneği bulunmalıdır. Yönetici görevin yapılışının her aşamasında Yasaların, Çalışma ilkesi ve koşullarının çizdiği sınıra kadar ilerlemekten çekinmemelidir.
• Seçme ve Karar verme :
Yönetici, görevin her safhasında karar verme, kendisine ulaştırılan değişik çözümler arasında bir seçim yapma, son olarak da bur karar ve seçim yetkilerinin (her konu için) hangilerini bizzat kullanıp, hangilerine üst yönetim kademesine aktarması gerektiğine sahip olmalıdır.
• Kolaylaştırma :
Yönetici, görevle ilgili bütün işlemleri kolaylaştırmak için devamlı olarak çare ve tedbirler aramalıdır.
• Değiştirme :
Yönetici program uygulamalarında ortaya çıkabilecek değişikliklere uyabilme niteliği taşımalıdır.
• Eldeki Kaynaklardan iyi yararlanma :
Yönetici, personel, araç-gereç v.b. kaynaklardan mevcut olanların hepsinden tam olarak yararlanmayı amaç bilmeli ancak bundan sonra yeni kaynak isteğinde bulunmalıdır.
• Geliştirme :
Yönetici kendi biriminin kuruluşunu, personelini, görevini yerine getirmeyle ilgili ilke koşul ve işlemlerini sürekli olarak geliştirme yollarını aramalı, modern yönetim ilkelerindeki gelişmeleri izlemelidir.
• Devamlılık :
Yönetici, bütün çalışmaları başından sonuna kadar kesintisiz olarak planlamalı ve düzenlemelidir.
• Liderlik :
Yönetici, tutum ve davranışları ile elemanlarının saygı, itaat ve güvenlerini sağlamalıdır.
• Moral :
Yönetici, elemanlarının sorumluluk duygusunu geliştirmeli, kendilerine olan güven duygularını beslemelidir.
• Takdir ve ceza :
Yönetici, yürürlükteki ilke ve koşullara göre gereğinde takdir etmek; gereğinde ceza vermek yetkisini çekinmeden kullanabilmelidir. Belli dönemlerde sicil formlarını doldurmakta bu yetkiye girmektedir.
• Disiplin :
Yönetici, amaca düzenli bir yoldan ulaşmayı sağlayacak temel ilke ve koşullara kesinlikle uyulmasını sağlamalıdır.
• Ortam :
Yönetici görevin yapılması için gerekli ortam, araç ve gereçleri, büro koşullarını da sağlamalıdır.


MADDE 8: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ÇALIŞMA KONULARI:

• Osmangazi Belediyesinde mevcut olan müdürlüklerin yazılım, donanım, program ihtiyaçları ile ilgili teknik destek de bulunmaktır.
• Bilgisayar (PC), yazıcılar ve kesintisiz güç kaynaklarının bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmaktır.
• Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncellemelerini yapmak ve yaptırmaktır.
• Müdürlükler ile diğer ilgili kurumlar arasında Network veri hatlarını kurarak bilgi alışverişini sağlamaktır.
• Müdürlükler arası veri alışverişini sağlamak üzere intranet oluşturmaktır.
• Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamaktır.
• Müdürlüğün kadrosunu hazırlamaktır.
• Müdürlüğün Belediyenin müdürlükleri, diğer resmi ve özel kuruluşlarla yazışmaları yapmaktır.
• Belediyenin müdürlüklerini tüm bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve yazılımların Bilgi işlem ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli teknik desteğin sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak, bu kapsamda donanım (PC , yazıcı, vb.) ihtiyaçlarının belirlenmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunmaktır.
• Donanım ve yazılımların bakımlarını yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla yaptırmaktır.
• Eğitim ve tanıtım seminerleri düzenlemek ve düzenlettirmektir.
• Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamaktır.
• Sistemin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamaktır.
• Müdürlüğün malzeme ikmal ve stok kontrolünü yapmak, teminini sağlamaktır.
• Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamaktır.
• Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamaktır.
• Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerin uyumluluğunu sağlamaktır.
• Evrak akış düzeni ve disiplinini gerçekleştirmektir.
• Arşivi, fihrist, kayıt ve depolama yönünden sürekli düzenli ve yararlanmaya hazır tutmaktır.
• Coğrafi Bilgi Sistemi,Kent Bilgi Sistemi,Doküman Yönetim Sistemi,Dijital Arşiv Sistemi gibi Bilgi sistemi projelerini yaptırmak güncellenmesini sağlamaktır.
MADDE 9: MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

• Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
• 5018 sayılı kanun gereğince Müdürlüğün harcama yetkilisidir.
• Müdürlüğün sevk ve yönetiminden tam yetkili, sorumlu kişidir.
• Müdürlüğü, Başkanlığa ve diğer birimlere karşı temsil eder.
• Müdürlük personelinin birinci disiplin ve sicil amiridir.
• Personel arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt birim yetkililerinin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almaktır.
• Personelin gizli sicillerini doldurmak; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmaktır.
• Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemektir.
• Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamaktır.
• Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermektir.
• Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermektir.
• Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmaktır.
• Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapmaktır.
MADDE 10: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ALT BİRİMLERİN GÖREV VE YETKİLERİ;

A - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİRİMİNE BAĞLI SERVİSLERİN GÖREV VE YETKİLERİ;
1. Sistem Çözümleme ve Programlama Servisi’nin Görevleri:
Bilişim Teknolojileri Birimine bağlı olarak çalışıp,
• Bilişim Teknolojileri konusunda birimler arası entegrasyonu sağlamak, bilgilerin girilmesi ve kullanılması aşamalarındaki disiplini sağlamak konusunda müdüre yardımcı olmaktır.
• Mevcut Bilişim Teknolojileri Altyapımızı yeni ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli geliştirmek ve güncellemektir.
• Yazılım geliştirme planlarının yapılmasını sağlamak, beliren ihtiyaçları tespit ederek yeni bilgisayar programlarının yazılması veya dışarıdan temin edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, ayrıca günün koşullarına göre yazılımların sürümünü yükseltme konusunda karar verip uygulamaktır.
• Donanım temini planlarının yapılmasını sağlamak, mevcut donanımın uzun süre verimli şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla gerekli sürüm yükseltmelerini planlamak ve gerçekleştirmektir.
• Bakım planlamasının yapılmasını sağlamaktır.
• Kullanıcılara eğitim ve sürekli teknik destek verilmesini organize ederek Belediye’de bilgi atmosferini oluşturmak, eğitim planlarının yapılmasını sağlamaktır.
• Web sayfalarının güncelleştirilmesini takip etmek, elektronik Belediyecilik kavramını hayata geçirerek, internet aracılığıyla kentlilere daha fazla interaktif hizmet sunma ve bilgilendirme faaliyetlerini araştırmaktır.
• Belediye dışı kurumlar ve iç birimler arası veri alışverişi ve elektronik haberleşme trafiğinin düzenlenmesini sağlamaktır.
• Osmangazi’de e-Belediye kavramını hayata geçirmek, içte ve dışta kullanımını yaygınlaştırmak için araştırmalar yapmaktır.
• Vergi ödemeyen mükellefleri tespiti ile vergi gelirlerini arttırma, yapılan hizmetleri grafik ortamda izlemek ve hızlı-kaliteli hizmet sunabilmek amacı ile sayısal harita ve planları kullanmaktır.
• OBİS (Osmangazi Belediyesi Bilgisayar Sistemleri Entegrasyon Projesi) geliştirmek, ihtiyaçlar doğrultusunda bakım sözleşmesi çerçevesinde yeni program ve modüller tasarlamak, hazırlatmak ve kullanıma sokmaktır.
• Internet üzerinden yaptırılan tüm e-belediyecilik hizmetlerinin Osmangazi Belediyesi internet sayfası üzerinden yayınlamasını ve sürekliliğini sağlamaktır.
• Belediye hizmetlerinin bir kısmına Cep telefonları ile ulaşmayı sağlayan mobil tabanlı sistemi kurmak ve güncellemektir.
• İmar planlarının ve değişikliklerinin Internet üzerinden kesintisiz yayını ve güncellenmesi sağlamaktır.
• Tapu kayıtlarının periyodik olarak temini ve sisteme aktarılıp güncellenmesini sağlamaktır.
• Mali Hizmetler Müdürlüğü için veri düzeltmelerini (yanlış birleştirilen sicillerin ayrılması, hatalı girilmiş beyan taşıma v.b. işlemler)yapmaktır.
• Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak ve Gelir Servisleri için Vergi Kaçaklarının tespiti amaçlı ileri seviye mekansal sorgulama ve raporlar hazırlamaktır.
• Çeşitli birimler için özel raporlar, analizler ve istatistikler hazırlama için Veri Madenciliği, kullanıcılara teknik destek, bilgi ve yönlendirme çalışmaları yapmaktır.
• e-Belediyecilik faaliyetlerimizin duyurulması ve kullanımının yaygınlaştırılması için çeşitli faaliyetler (fuarlara katılmak, tanıtımlar ve broşürler hazırlama vb.)yapmaktır.
• Büro görevlerinin etkin, süratli, verimli ve amaca uygun olarak yapılması için çalışmalar programlamak, izlemek, denetlemek ve koordine etmektir.
• Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.
2. Sistem ve Network Servisi’nin Görevleri
Bilişim Teknolojileri Birimine bağlı olarak çalışıp,
• İşletim Sisteminde, Veri Tababanında ve Uygulama Yazılımlarının kendi içlerindeki araçlarla oluşturulan grup, kullanıcı adı ve parola aracılığıyla kademeli şifreleme işlemini uygulamak. Yetkisiz kişilerin başkasına ait verilere ulaşmasını engellemek amacıyla erişim sınırlaması uygulamaktır.
• Periyodik olarak virüs taraması ve temizlenmesi işlemini gerçekleştirmek. Kullanılan Anti Virüs programının sunucu ve kullanıcı taraflı güncellenmesini sağlayarak veri güvenliğinin en yüksek seviyede tutulmasını sağlamaktır.
• Bilgisayarlarda yabancı ve lisanssız programların kullanımını engellemeye çalışmak
• Uzak alan ağ sistemlerinde oluşabilecek arızalar için, sistemin devamlılığını sağlayacak öneriler sunmak ve kabul gören önerileri hayata geçirmektir.
• Network sistemlerinde oluşacak arızalara karşı yedekte tutulan sistemleri hayata geçirmek ve sistemin sürekliliğini sağlamaktır.
• Belediyedeki bilgisayar kullanıcıların Internet erişimini düzenli olarak kaydedip, mevzuatın öngördüğü süre boyunca güvenli bir şekilde muhafaza etmektir.
• Elektronik posta hizmetlerini sağlamaktır.
• Belediyedeki bilgisayar kullanıcıların Internet erişimini periyodik olarak denetlemektir.
• Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.
3.Donanım Teknik Servisi’nin Görevleri
Bilişim Teknolojileri Birimine bağlı olarak çalışıp,
• Teknik donanımın arızalarını gidermektir.
• Teknik donanımın çalışma sürekliliğini sağlamaktır.
• Teknik donanıma ilişkin teknolojik gelişmeleri takip ederek sisteme adapte olması konusunda önerilerde bulunmaktır.
• Donanım yapısını belirten belgeleri hazırlamak ve bunları güncel tutmaktır.
• Elektronik cihazların durmasına neden olacak arızaları önceden tespit edip, sistem güvenliğini sağlamaktır.
• Oluşan arızaların kendisine bildirilmesinden sonra; teknik incelemeyi yapmak, tespit edilen arızanın giderilmesi için eğer gerekli ise alınması gereken donanımı belirlemek, arızalı donanımın kullanıldığı müdürlük tarafından bu parçaların temin edilmesinden sonra da gerek yerinde, gerekse Bilgi İşlem Bürosuna getirerek arızanın giderilmesi sağlamaktır.
• Arızanın giderilmesi sırasında yapılan işlemlerin ve harcanan malzemenin kayıt altına alınmasını sağlamaktır.
• Belediye bünyesinde kullanılan bilgisayarların ve çevre birimlerinin periyodik bakımlarını yapmaktır.
• Verilen hizmetin takibi amaçlı hazırlanan servis formunu kullanarak; oluşan değişiklikleri, bilgisayarlara ve çevre birimlerine yapılan işlemlerin takibini sağlayan donanım envanterine işleyerek bu envanterin güncelliğini sağlamaktır.
• Sisteme yeni dahil olacak bilgisayarlara kullanılacağı birimin ihtiyaçları da dikkate alınarak işletim sistemi ve benzeri programları yüklemek, bilgisayarı kullanıma hazır hale getirerek teslim etmek, gerektiği taktirde bilgisayarın ağa dahil olması için network hattı çekmektir.
• Yürütülen projelerin donanım alanındaki çalışmalarını takip etmektir.
• Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi,manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.
4. İnternet ve Elektronik Haberleşme Servisi’nin Görevleri
Bilişim Teknolojileri Birimine bağlı olarak çalışıp,
• Belediyenin internet sayfalarının, güncelliğini korumasını sağlamak. Elektronik Belediyeciliğin yaygınlaştırılması için internetten belediye hizmetlerinin sunulmasını sağlamaktır.
• Gerekli görüldüğü hallerde internet sayfalarının içerik ve tasarımında değişiklikler yapmak, yeni web sitesi hazırlamak veya hizmet alımıyla hazırlatmaktır.
• Belediye bünyesinde gerçekleşen ve duyurulması amaçlanan gelişmelerin internet sayfasına konması için kendisine ulaştırılmasını sağlamaktır.
• Elektronik Belediyecilik kavramını hayata geçirerek, internet aracılığıyla kentlilere daha fazla belediye hizmetini interaktif servisler olarak, sunma adına araştırma ve yazılımlar gerçekleştirilmesini sağlamaktır.
• Belediye içindeki intranet ortamının sürekliliğini ve gerçekliliğini sağlayarak, geliştirip hizmet portalına dönüştürmektir.
• Belediye hizmetlerinin bir kısmına akıllı cep telefonları ve pad ler ile ulaşmayı sağlayan mobil tabanlı sistemi kurmak ve güncellemektir.
• Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.


B - COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE NUMARATAJ BİRİMİNE BAĞLI SERVİSLERİN GÖREV VE YETKİLERİ;
1. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Birimi
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Numarataj Birimine bağlı olarak çalışıp,
• Coğrafi Bilgi Sistemi kurulması sağlanarak gerekli CBS yazılımlarını kurmak, devreye alınmasını sağlamaktır.
• İlçe geneli ile ilgili en güncel akıllı haritaların ve yeni bilgilerin sisteme aktarılmasını ve en güncel bilgiyi sistemde depolanmasını sağlamaktır.
• Belediyedeki mevcut verilerin toplanması, uygun formata dönüştürülmesini, yeni verilerin toplanması (arşiv verileri, grafik veriler, sahaçalışmaları, diğer kurum verileri v.b) uygun formata dönüştürülmesini ve Coğrafi Bilgi Sisteminde kullanılmasını ve bu verilerin sürekli güncellemesini yapmaktır.
• Kamu kurum ve kuruluşlar ile entegrasyon sağlanarak veri alışverişi yapılmasını sağlamaktır.
• Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımı ile Coğrafi Bilgi Sitemi Yazılımlarının kesintisiz ve sağlıklı olarak bütünleştirilmiş şekilde çalışmasını sağlamaktır.
• Üst yönetimin izin verdiği Coğrafi Bilgi Sistemi verilerini web sitemizden yayınlatmaktır.
• Üst yönetim tarafından verilecek görevleri yerine getirmek, istenilen analizleri yapıp raporları sunmaktır.
• Belediye bünyesindeki Müdürlüklerden talep olması durumunda Coğrafi Bilgi Sitemi ile analizlerin yapılıp raporların sunulmasına yardımcı olmaktır.
• Grafik (harita, plan) ve Alfa nümerik (sözel) veri entegrasyon çalışmaları yapmaktır.
• Kent Rehber Haritasının periyodik güncellenmesi, etkileşimli olarak Internet’te yayınlama, ihtiyaç duyan birimler için kağıt çıktılar almaktır.
2. Numarataj Birimi
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Numarataj Birimine bağlı olarak çalışıp,
• Mevzuatın öngördüğü çerçeve ve standartlarda numarataj ve bina kimlik çalışmasını tamamlamak, güncellemelerini yapmaktır.
• İlçe genelinde mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere isim verilme tekliflerini ve değişiklik talepleri doğrultusunda değişiklik önerilerini Meclise sunmaktır.
• Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak ve verilen kararları uygulamaktır.
• Adrese dayalı tespit ve numaralama ile ilgili belediye bünyesindeki Müdürlüklerden ve tüm resmi kurum ve kuruluşlardan gelen bilgi talepleri karşılamaktır.
C- İDARİ İŞLER BİRİMİNE BAĞLI SERVİSLERİN GÖREV VE YETKİLERİ;
1.Kalem Memuru
İdari işler Birimine bağlı olarak çalışıp,
• Müdürlüğün yazışmalarını bilgisayar kullanarak yapmaktır.
• Müdürlüğe gelen şahsi dilekçeleri, diğer birim ve resmi kurum evraklarını kayıt etmek; havalesi yapılan evrakı iç zimmet defteri ile ilgilisine teslim etmektir.
• Neticelenen evrakı giden evrak defterine kayıt etmek, ilgili yere dış zimmet defteri ile göndermektir.
• Dairede kalan evrakların dosyalama işlemlerini Standart Dosya Planına göre yaparak arşiv oluşturmaktır.
• Gelen evrak, giden evrak, iç zimmet ve dış zimmet defterlerini oluşturmaktır.
• Amiriyle koordineli çalışarak gelen evrakın zamanında cevaplanmasını sağlamaktır.
• Her ay gelen yazılardan hangilerinin açık olduğu hangi memura verildiğini liste halinde çıkartarak Müdürüne bildirmektir.
• Ödevlerini zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.
• İş sağlığı güvenliği ve çevre mevzuatlarının biriminde uygulanmasını sağlamaktır.
• Belediye bünyesinde uygulanmakta olan ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi kurallarına uymak ve tüm çalışanlarına uygulatmaktır.
2.Birim Yönetim Sistemleri Sorumlusu
İdari işler Birimine bağlı olarak çalışıp,
• Bağlı bulunduğu birimde Toplam Kalite Yönetim Sisteminin yürütülmesini sağlamaktır.
• Biriminde Toplam Kalite Dokümantasyonunun oluşturulmasını sağlamaktır.
• Kalite iyileştirme kapsamında Düzeltici Faaliyet talep etmektir.
• Birim içi uygunsuzluğun giderilmesinde Önleyici Faaliyet talep etmektir.
• Bağlı bulunduğu birim adına iç ve dış eğitimlere katılmaktır.
• Aldığı eğitimleri birim personeline aktarmaktır.
• Hizmet içi eğitimleri hazırlatmak onaylatmaktır.
• Birim faaliyetlerini raporlar ve hedef sonuç analizini üst birime rapor etmektir.
• Görevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.
• İş sağlığı güvenliği ve çevre mevzuatlarının biriminde uygulanmasını sağlamaktır.
• Belediye bünyesinde uygulanmakta olan ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi kurallarına uymak ve tüm çalışanlarına uygulatmaktır.
• Personelinin Kişisel Koruyucu ekipmanların ihtiyaçlarını belirler ve çalışanlara zimmetli olarak verilmesini sağlamaktır.
• Birimindeki atıkların yasal mevzuata uygun şekilde bertarafını veya geri kazanımını sağlamaktır.
3. Birim Eşitlik Sorumlusu
İdari işler Birimine bağlı olarak çalışıp,
• Bağlı bulunduğu birimde “eşitlik çalışmalarının” yürütülmesini sağlamaktır.
• Birimindeki faaliyetleri kadın bakış açısı ile değerlendirerek bağlı bulunduğu müdüre önerilerde bulunmaktır.
• Birimindeki faaliyetleri dezavantajlı grupları (engelli, yaşlı, yoksul v.s.) göz önünde bulundurarak değerlendirir ve bağlı bulunduğu müdüre önerilerde bulunmaktır.
• Eşitlik çalışmalarında iyileştirme kapsamında Düzeltici ve Önleyici Faaliyet talep etmektir.
• Bağlı bulunduğu birim adına iç ve dış eğitimlere ve Eşitlik Birimi ile toplantılara katılmaktır.
• Aldığı eğitimleri ve toplantı sonuçlarını birim personeline aktarmaktır.
• Birimin eşitlik çalışmaları kapsamındaki faaliyetlerini raporlar ve hedef sonuç analizini üst birime rapor etmektir.
• Birimi ile ilgili çalışmalarda, WEB aracılığı ile duyurulması gereken ya da belirlenmiş başlıklar dışında yayınlanması gereken bilgiler var ise Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne mail yolu ile bildirmektir.
• Görevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.
4.Gerçekleştirme Görevlisi
İdari işler Birimine bağlı olarak çalışıp,
• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33. Maddesi gereğince harcama talimatı üzerine çalışmaktır.
• İşin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması ve belgelendirilmesini sağlamaktır.
• Ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlidir.
• Ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması işlemlerini yürütmektir.
• Ödeme emri belgesi ve eki belgelerin mevzuata uygunluğu, belgelerin tamam olup olmadığı hususlarında önceki işlemlerin kontrolünü de kapsayacak şekilde ön mali kontrol yapmaktır.
• Gerçekleştirme görevlisi, yaptığı veya yapmaları gereken iş ve işlemler dolayısıyla doğrudan sorumludur.
• Kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi ve kullanılması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.
• İşlemlerin uygun görülmesi halinde, ödeme emri belgesi üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhini düşerek imzalamaktır.
• Hem mali hem idari yönden, yapılacak hatalardan birinci derece sorumludur.
• Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.
• Satın alma taleplerinde ISO 9001:2008 KYS, ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri gereklerini öncelik almaktır.
• Hak ediş dosyalarını hazırlar. Hak ediş raporlarının hazırlık aşaması sırasında Çevre ve İSG denetim sonuçlarını dikkate almaktır.
• İş sağlığı güvenliği ve çevre mevzuatlarının biriminde uygulanmasını sağlamaktır.
• Belediye bünyesinde uygulanmakta olan ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi kurallarına uyar ve tüm çalışanlarına uygulatmaktır.
• Personelinin Kişisel Koruyucu ekipmanların ihtiyaçlarını belirler ve çalışanlara zimmetli olarak verilmesini sağlamaktır.
• Birimindeki atıkların yasal mevzuata uygun şekilde bertarafını veya geri kazanımını sağlamaktır.
BÖLÜM IV
ORTAK HÜKÜMLER
MADDE 11:
TÜM PERSONEL:
• Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutmaktır.
• Bu konuda yetkili ve ilgilerden başkasına açıklamada bulunmamalıdır.
• Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranmalıdır.
• Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koymalı ve kilitlemelidir.
• Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz. Devir teslim cetvelleri Müdürlükte saklanmalıdır.
• Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılmalı, Müdür bu hususta gerekli önlemleri almalıdır.


MADDE 12:
GELEN - GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEMLER:
• Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, yetkili tarafından havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
• Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.


MADDE 13:
ARŞİVLEME VE DOSYALAMA:
• Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer örneği konularına göre ayrı ayrı klasörlerde arşivlenir.
• Dosyalama işlemi konularına göre ayrı ayrı yapılır.
o Gelen evrak dosyası
o Giden evrak dosyası
o Avans dosyası
o Ayniyat, demirbaş dosyası
o Genelge ve bildiriler dosyası.


MADDE 14:
Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. Belediyeler, dış yazışmalarını mülkiye amiri aracılığıyla yapma zorunluluğunda değildir. Doğrudan da dış yazışma yapabilir.
BÖLÜM V


ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
MADDE 15:
Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
MADDE 16:
Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Osmangazi Belediye Başkanı yürütür.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :