test
x

Gülşah CEBELLİ ÖNCEL

  Yazı Boyutu - 14 +
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Gülşah CEBELLİ ÖNCEL

Santral Garaj Mh.Ulubatlı Hasan Bulv. No:10 OSMANGAZİ/BURSA

İletişim

0224 270 70 41

Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kuruluşu

AMAÇ

MADDE 1

Bu Yönetmeliğin amacı, Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü?nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

KAPSAM

MADDE 2

Bu Yönetmelik Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü?nün görevleri ile müdürlükte çalışan Müdür, Basın Koordinatörü, Basın Memuru, Kameraman, Fotoğrafçı, Bilgisayar İşletmeni ve diğer memurların görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

DAYANAK

MADDE 3

Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 4

Belediye : Bursa Osmangazi Belediyesini,

Başkanlık : Osmangazi Belediye Başkanlığını

Başkan : Osmangazi Belediye Başkanını

Müdürlük : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü?nü

Müdür : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü?nü

TEŞKİLAT

MADDE 5

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü;

1- Basın Bürosu?ndan oluşmaktadır.İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları
MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 6

1. Belediye Başkanı?nın; sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek,

2. Belediyenin çalışmalarını yansıtacağı çizginin konseptini belirlemek, bir kurumsal kimlik doğrultusunda hareket etmeyi gerektiren gerekli planlama ve organizasyon görevini üstlenmek.

3. Belediye ile basın mensupları arasındaki ilişkiyi düzenlemek. Basın mensuplarının meslek alanına giren tüm konularda gerekli bilgi ve görsel malzemeyi(yasal açıdan paylaşılmasında sakınca olan bilgiler ve belediye adına mahremiyet taşıyan bilgi ve görseller dışında) paylaşmak.

4. Belediyenin her türlü halkla ilişkiler çalışmalarını planlamak ve uygulamak.

5. Basın mensuplarıyla iletişim içinde olmak, onlarla belirli periyotlarda toplantılar veya sosyal organizasyonlar düzenlemek.

6. Başkanın talimatı doğrultusunda belirli bir konuda basın toplantısı organize etmek veya Başkanın onayı alınarak, belediyenin çalışmalarıyla ilgili konularda belirli aralıklarla basın toplantıları planlamak ve uygulamak.

7. Başkanın talebi halinde, basınla ilgili çeşitli konularda bilgilendirici raporlar hazırlamak.

8. Yerel ve ulusal basında çıkan belediyemizle ilgili haberleri Başkanlık ve belediye personeli ile paylaşmak.

9. Yönetim kadrosuyla çalışanlar arasında sağlıklı bir iletişim köprüsü görevini üstlenmek.

10. Kampanya, tanıtım, açılış, tören ve benzeri organizasyonların planlamasını ve görev dağılımını yapmak

11. Müdürlüğün sorumluluklarının gerçekleşebilmesi için hedefler belirleyerek, bunlar doğrultusunda çalışma programı oluşturmak

12. Müdürlük görevlerine ait iş akışlarını düzenleyici ve geliştirici programlar oluşturarak, performans artırıcı uygulamalar yapmak.

13. Başkanlıkça veya kanun, tüzük ve diğer mevzuatta belirtilen görevleri yapmak, kurul ve komisyonlarda görev almak.

14. Müdürlük ile ilgili tüm kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak

15. Müdürlüğün bütçesini hazırlamak,

16. Müdürlüğün stratejik planlarını hazırlamak,

17. Belediyenin çalışmalarının halka duyurusu amacıyla belirli aralıklarla yayınlar çıkarmak. Çalışmaları tanıtıcı, afiş, billboard, broşür, el ilanı ve benzeri çalışmalar yapmak, radyo ve televizyonlardan tanıtımla ilgili prodüksiyonlar hazırlamak.

18. Belediyenin çalışmalarını basın yoluyla halka duyurmak amacıyla basın bültenleri hazırlamak, gerekli görsellerle basına servis yapmak. İletişim değeri olan konuların öne çıkarıldığı bültenlerin görsel ve yazılı basında kullanılması için de takipçi olmak.

19. Belediyenin sınırlarında ve yetki-sorumluluk alanındaki tarihi eserler ile kültürel değerlerimiz hakkında tanıtıcı yayın ve prodüksiyonlar hazırlamak.

20. Halkın beklenti ve talepleriyle ilgili kamuoyu araştırmaları yaptırmak,

21. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü?nü iletişim olanaklarını eksiksiz sunan teknolojik donanıma kavuşturmak ve basın arşivini bilgisayar ortamına taşımak.

MÜDÜRLÜĞÜN KADROLARI

MADDE 7

Müdürlük personeli Norm Kadroya uygun olarak Müdür, Basın Koordinatörü, Basın Tanıtım Memuru, Kameraman, Fotoğrafçı ve Bilgisayar İşletmeninden(grafiker) oluşur.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

MADDE 8

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Görev Yetki ve Sorumluluklar

1. Görev alanına giren işlerden dolayı Belediye Başkanına karşı sorumludur.

2. Basın mensuplarıyla iletişim içinde olmak, belediye çalışmaları hakkında onlara bilgi vermek.

3. Basın toplantıları organize etmek

4. Yönetim kadrosuyla çalışanlar arasında sağlıklı bir iletişim köprüsü görevini üstlenmek,

5. Kampanya, tanıtım, açılış, tören ve benzeri organizasyonların planlamasını ve görev dağılımını yapmak

6. Müdürlüğün sorumluluklarının gerçekleşebilmesi için hedefler belirleyerek, bunlar doğrultusunda çalışma programı oluşturmak

7. Müdürlük görevlerine ait iş akışlarını düzenleyici ve geliştirici programlar oluşturarak, performans artırıcı uygulamalar yapmak

8. Başkanlıkça veya kanun, tüzük ve diğer mevzuatta belirtilen görevleri yapmak, kurul ve komisyonlarda görev almak

9. Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı Başkana karşı sorumludur.

10. Müdürlük personelinin verimini artırıcı çalışmalar yapmak,

11. Personelin görev dağılımını yapmak,

12. Müdürlükte kullanılan kamera, fotoğraf makinası, bilgisayar ve benzeri cihazların amacına uygun kullanıldığını denetlemek,

13. Basın sektörünün en temel unsuru; ?hızlı ve güvenilir/sağlam bilgi?dir. Basın mensupları ile Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü arasındaki ilişkiyi de ?hızlı ve güvenilir/sağlam bilgi? esasına göre biçimlendirmek, Müdürlük çalışanlarının bu çalışma esasını temel almasını sağlamak.

14. Müdürlüğün hizmetlerinden dolayı basın mensuplarının memnuniyet oranını yüzde 80 ve üzerine yükseltmek.

15. Müdürlüğün işlerinin en kısa zamanda ve istenilen şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak.

16. Müdürlüğün harcama yetkilisidir.

17. Personelin işyerindeki davranışlarına ilişkin ilkeleri tespit etmek, disiplini sağlayıcı önlemleri almak,

18. Personelin verimli çalışmasını sağlayıcı tedbirler almak; paydaş, müşteri veya hizmetten yararlananların da memnun olmasını sağlamak.

19. Günlük basın taramasını yapmak, raporlattırmak, belediyeyi ilgilendiren haber ve yorumları ilgili birimlerle paylaşıp alınan yanıtı ilgili basın kuruluşuna iletmek

20. Belediyenin çalışmalarına veya belediyeden beklentilere ilişkin kamuoyu araştırmaları yaptırır.

21. Muhtarlar, dernek ve oda başkanları gibi sivil toplum örgütü temsilcileriyle iletişim halinde olur. Gerekli durumlarda ilgileriyle bilgi alışverişinde bulunur.

22. Başkanlığın yetki vermesi halinde veya personel ile ilgili konularda Başkanlığı diğer resmi, özel ve tüzel kişiler karşısında temsil etmek.

23. Başkanlığa yönetimi geliştirici önerilerde bulunmak

24. Belediyenin sahip olduğu kalite belgesi hükümlerini müdürlükte uygulamak.

BASIN KOORDİNATÖRÜ

1. Basın mensuplarıyla iletişim içinde olmak; belediye çalışmaları hakkında basın mensuplarına bilgi/görüntü vermek.

2. Belediyenin basında yer alabilecek çalışmalarını takip ederek bunları haberleştirmek ve basına servis yapmak. Bu bağlamda, müdürlüklerle de iletişim halinde olmak ve haber olmaya uygun çalışmalarını haberleştirmek.

3. Basın yoluyla tanıtımı veya duyurusu yapılan çalışmaların web sayfasında da yer almasını sağlamak, bunun için Bilgi İşlem departmanı ile işbirliği yapmak.

4. İnternet sayfasındaki; birimi veya tüm belediye ile ilgili bilgilerin güncel olup olmadığını belirli periyotlarla kontrol ederek, güncellenmesi gereken bilgileri Bilgi İşlem Bürosu ile paylaşmak.

5. Yerel ve ulusal basın mensuplarına ve kuruluşlarına ilişkin cep telefonu, normal telefon, faks ve mail adreslerini derlemek. Bunları güncelliğini sık sık kontrol etmek. Bununla birlikte, belediyeye ait çeşitli davetiyelerin gönderildiği basın adres listelerini sık aralıklarla kontrol etmek ve güncel duruma göre düzenlemek.

6. Günlük gazete taramasını gerçekleştirmek, kurumla ilgili haberlerin ilgili müdürlüğe iletilmesini sağlayarak yanıt gerektiren konuların takibini yapmak. Gelen yanıtları, başkanın yazılı onayını alarak ilgili basın kuruluşuna veya mensubuna göndermek.

7. Belediye çalışmaları hakkında basın bültenleri hazırlamak. Belediyeye ilişkin haberlerin düzenli olarak medyalarda yer alması için haber planlaması yapmak.

8. Belirli aralıklarla belediyenin yatırımlarını tanıtan dosyalar(dergi, broşür, kitap, kitapçık, ppt sunum vb) hazırlamak, tanıtım filmleri hazırlamak. Tanıtım filmlerinin yayını için medya kuruluşlarıyla gerekli görüşmeleri yapmak.

9. Belediye çalışmalarının medyalarda sık aralıklarla ve daha fazla yer alabilmesini sağlayacak yöntemler planlamak ve uygulamak.

10. Açılış tören ve benzeri organizasyonların basına duyurulmasını sağlamak. Törenin veya basın toplantısının yapılacağı yerlerin amaca uygunluğunu kontrol etmek.

11. Açılış, basın toplantısı benzeri törenlerde basın bülteni hazırlanması, başkanın talebi halinde konuşma metni hazırlanması ve tören veya basın toplantısı sonrası bu metinlerin basın mensuplarına dağıtımı.

12. Düzenlenen etkinliklere basın mensuplarının katılımını sağlamak, katılımı artıracak önlemler almak.

13. Etkinliklerin duyuru afişlerinin tasarlanmasına katkıda bulunmak.

14. Başta bilgisayar programları olmak üzere, görevinin gerektirdiği teknolojik donanıma sahip olmak. Birlikte çalıştığı arkadaşlarının izin veya istemleri dışında işe gelememe durumlarında onların işlerinin de aksamamasını sağlamak.

15. Hem basın ve halkla ilişkiler alanlarında hem de idari, hukuki ve mali konularda bilgi sahibi olmak.

16. Belediye ile ilgili yayınları hazırlamak veya hazırlanmasına katkıda bulunmak.

17. Görev alanına giren işler konusunda Müdürlük personelini ve işlerini koordine etmek. Basın kuruluşları veya basın mensuplarıyla müdürlük arasındaki bilgi akışını koordine etmek.

18. Çalışmalarıyla ilgili bülten ve görselleri arşivlemek.

19. Uygulamaları geliştirici önerilerde bulunmak

20. Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur.

BASIN TANITIM MEMURU GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1. Müdürlüğün sorumluluğundaki günlük gazete taramasını gerçekleştirerek, kurumla ilgili haberlerin arşivini oluşturmak.

2. Gazetelerde çıkan belediye ile ilgili haber ve yorumları, yanıtlamaları için ilgi birimlere göndermek, süresi içinde gelmeyen yanıtlar konusunda takipçi olmak.

3. Basın arşivinin bilgisayar ortamında oluşmasını sağlamak için günlük haber kupürlerini, tarayıcıda tarayarak bilgisayar ortamına yükler.

4. Belirlenen strateji çerçevesinde medya ile ilişkilerin düzenlenmesinde çalışır.

5. Kurumu tanıtıcı faaliyetlere katkı sağlar.

6. Kurumun genel politikası doğrultusunda medya ile iletişim kurulmasına katkıda bulunur.

7. Basın bültenlerini arşivler.

8. Kurum içi veya kurum dışı yazışmaları gerçekleştirir, yazışmalarda yazışma kurallarına uyar.

9. Amirlerince veya kanun, tüzük ve yönetmeliklerce verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapar.

10. Müdürlük adına kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapar.

11. Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur

FOTOĞRAFÇI VE KAMERAMAN

1. Müdürlüğün sorumluluğundaki günlük gazete taramasını gerçekleştirmek.

2. Belediye çalışmalarını fotoğraf makinesi ve kamerayla görüntülemek

3. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürünün bilgisi dahilinde belediyemiz birimlerinin talepleri doğrultusunda belirtilen yerlerde fotoğraf makinesi ve kamerayla çekimler yapmak

4. Filmlerin anlaşmalı stüdyoda banyo işlemini, fotoğraf ve numunelerini yaptırmak

5. Fotoğraf ve kamera görüntüsü arşivinin oluşturulmasını sağlamak ve takibini yapmak.

6. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü?nün çekim, sunum ve gösteri cihazlarının bakım ve kontrolünü yapmak.

7. Düzenlenen açılış; tören ve benzeri organizasyonlara katılmayan basın mensuplarına fotoğraf video görüntüsü temin etmek.

8. Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden, yetkilerin gereğince ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi, manevi zarar, ziyan ve diğer olumsuz sonuçlardan dolayı amirlerine karşı sorumludur

9. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü?nün çekim, sunum ve gösterimle ilgili malzemelerini talep etmek.

10. Basın mensuplarının talebi doğrultusunda görüntü göndermek ve zamanında gidip gitmediğini kontrol etmek.

11. Basına görüntü aktaran elektronik sistemlerin en iyi şekilde çalışmasını sağlar. Bu sistemleri daha da geliştirir.

Bilgisayar İşletmeni-Grafiker

Müdürlüğün sorumluluğundaki günlük gazete taramasını gerçekleştirir.

Günlük gazetelerin taranması ve arşivlenmesiyle birlikte, bunları tüm belediye personelinin okuyabilmesi için Internet sayfasına koyar.

Belediyenin çalışmalarına ilişkin tanıtım dosyaları hazırlar. Afiş, billboard, raket, broşür, kitapçık, kitap vb. tasarımı yapar.

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü?ndeki iletişim araçlarının ve görüntü aktarımı yapan elektronik sistemlerin sağlıklı çalışmasını sağlar.

Tanıtım çalışmalarına ilişkin tasarımların baskı ve dağıtımını takip eder.

Basın toplantısı veya çeşitli gruplara yapılacak sunumlarda teknik altyapıyı hazırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÜRÜTME, YÜRÜRLÜK

MADDE 9

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

YÜRÜRLÜK

MADDE 10

Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Osmangazi Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 sayılı Kanunun 2inci maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 11

Bu Yönetmelik Osmangazi Belediye Başkanlığınca yürütülür.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :