x

MECLİS KARARLARI

GERİ
09 Mart 2016 - KARAR NO: 243

Belediye Meclisinin 09.03.2016  günlü olağan toplantısına ait gündemin 2/41 nci maddesini teşkil eden İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun okunarak yapılan müzakeresi sonunda;

Raporda;

"Belediye Meclisinin 03.02.2016 gün ve 190 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen dosya incelenmiştir.

          Meclis üyesi Cem Kürşad HASANOĞLU’NUN 03.02.2016 tarihli önergesi ile, Büyükşehri Belediye Meclisinin 18.04.2013 gün ve 450 sayılı kararı ve 16021157/852 sayı ile onaylı Osmangazi İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 1619 ada, 105 parsel 1/1000 ölçekli İlave İmar Planı kapsamında kalan 1619 ada, 115 sayılı parsel için hazırlanmış olduğu plan değişikliğini içeren 01.02.2016 gün ve 7599 sayılı başvurunun görüşülerek gerekli incelemelerin yapılması amacıyla konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi talep edilmektedir.

          Füsun OZCAN’IN 01.02.2016 gün ve 7599-4166 sayılı başvurusu ile, Mehmet Akif Mahallesi 1619 ada, 115 parselde Vakıflarının amaç ve görevlerine uygun olarak eğitim, sağlık, rehabilitasyon, dinlenme, sosyal ve kültürel tesislerin yapılacağı, mevcut haliyle planın kullanım kararında vakıflarının adı geçmemesi sebebiyle uygulama imar planında değişiklik yapılması gereğinin ortaya çıktığından, plancısına hazırlatmış olduğu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek bir karar alınması talep edilmektedir.

         Yapılan öneri 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile, 1619 ada, 115 parselin 5 metre çekme mesafeli,  E:2.00, Yençok= 30.00m (7 kat) yapılaşma koşullu Özel Eğitim ve Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenerek, plan notlarına da: 1) Plan hükümleri arsanın LÖSEV mülkiyetinde olması halinde geçerlidir. 2) Planlanan alan içerisinde LÖSEVİN amacına uygun eğitim, sağlık rehabilitasyon, dinlenme, sosyal ve kültürel tesisler yer alabilir. 3) Çekme mesafeleri içerisinde bina derinliği ve cephe boyutlarını belirleyen, Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 7.04 ve 7.06, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 27. Madde hükümleri aranmaksızın yapı yapılabilir. 4) Bodrum katlar emsale dahil değildir. 5) Kot plan üzerinden belirtilen noktadan alınacaktır. 6) Belirtilmeyen hususlarda onaylı imar planı hükümleri geçerlidir. şeklin de plan notu eklenerek düzenleme yapılmıştır.

          1619 ada, 115 parselin onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında Özel Eğitim Tesisi Alanında yer aldığı, onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında 5 metre çekme mesafeli, E:1.20, Hmax:10.50m yapılaşma koşullu Özel Eğitim Alanı Spastik Engelliler Öğrenim ve Rehabilitasyon Merkezi alanında kaldığı tespit edilmiştir.

Komisyonda yapılan görüşmeler sonucunda: 1619 ada, 115 parselin her yönden 10 metre çekme mesafeli, E:1.50, Yençok=16.00m, (4 kat), yapılaşma koşullu Özel Eğitim ve Sağlık tesisi alanı (Lösev Sağlık ve Eğitim Arazisi) olarak hazırlanan ve plan notlarına da: ‘‘1) Plan hükümleri arsanın LÖSEV mülkiyetinde olması halinde geçerlidir. 2) Planlanan alan içerisinde LÖSEVİN amacına uygun eğitim, sağlık rehabilitasyon, dinlenme, sosyal ve kültürel tesisler yer alabilir. 3) Çekme mesafeleri içerisinde bina derinliği ve cephe boyutlarını belirleyen, Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 7.04 ve 7.06, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 27. Madde hükümleri aranmaksızın yapı yapılabilir. 4) Kot plan üzerinden belirtilen noktadan alınacaktır. 5) Belirtilmeyen hususlarda onaylı imar planı hükümleri geçerlidir.’’ şeklinde plan notu eklenerek çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu İmar ve Bayındırlık Komisyon toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile uygun görülmüştür. Belediye Meclisi’ne arz olunur." denilmekte olup, 

            Mecliste görüşülmesi sonucunda; raporda değişiklik yapılarak, plan işlem numarası UİP-3076,3 olan plan değişikliği ile ilgili hazırlanan raporun "12 metre yükseklik ve 3 kat olarak" düzeltildiği şekliyle, 3194 sayılı kanunun 8/b maddesine istinaden aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 09.03.2016 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi. 

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :
Soğanlı Kentsel Dönüşümü CANLI İZLEYİN