x

MECLİS KARARLARI

GERİ
09 Mart 2016 - KARAR NO: 236

Belediye Meclisinin 09.03.2016  günlü olağan toplantısına ait gündemin 2/34 ncü maddesini teşkil eden İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun okunarak yapılan müzakeresi sonunda;

Raporda;

"Belediye Meclisinin 03.02.2016 gün ve 184 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen dosya incelenmiştir.

Yapılan incelemede; Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonluğunda hazırlanan “Bursa ve Cumalıkızık:Osmangazi İmparatorluğu’nun Doğuşu” isimli ‘’Adaylık Dosyası’’ kapsamındaki, Hanlar Bölgesi (Orhan Gazi Külliyesi ve Çevresi), Sultan Külliyeleri (Hüdavendigar, Yıldırım, Yeşil, Muradiye) ve Cumalıkızık Köyü tarihi alanlarının 2014 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girdiği, Adaylık Dosyasının en önemli eki olan “Bursa(Hanlar Bölgesi-Sultan Külliyeleri) ve Cumalıkızık Yönetim Planı’nın, 26006 sayılı ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak 6 Haziran 2013 tarihinde Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’nca onaylanarak yürürlüğe girdiği, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nce de 18. Temmuz 2013 tarihinde onaylandığı ve 4.Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu toplantı kararları ile birlikte daha önce Osmangazi Belediye Başkanlığı’na iletildiği,

Söz konusu toplantı kararlarının 4.maddesi olan ‘’Yönetim alanı sınırlarımızın imar planlarına işlenmesi ve plan notlarına ‘’-Bursa Alan Başkanlığı’na UNESCO Dünya Mirası Yönetim Alanı içerisindeki her türlü faaliyet ile ilgili bilgi verilmesi’’ hükmünün konulmasına’’ istinaden Bursa Büy. Bel. Başk. Kültür ve Turizm Dai. Başk.’nın 18.11.2015 gün ve 54424711-604.99- 192505 sayılı yazı ekinde yer alan UNESCO Dünya Miras Alanları ile Yönetim Alanı sınırlarının içinde yer aldığı 1/1000 ölçekli imar planlarına işlenmesi ve plan notlarına da yukarıda belirtilen hükmün konulması için gerekli işlemlerin yapılmasının, söz konusu Bursa Büy. Bel. Başk. Kültür ve Turizm Dai. Başk.’nın 18.11.2015 gün ve 54424711-604.99- 192505 sayılı yazısı ile bildirildiği,

 Bahsedilen sınırlardan, Muradiye(II. Murad) Külliyesi Dünya Mirası Alanının ve tampon bölge sınırının tamamı ve Hanlar Bölgesi(Osman Gazi Ve Orhan Gazi Türbeleri) Dünya Mirası Alanının tamamı ile tampon bölge sınırının kısmen 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında ve kısmen kentsel sit, kısmen de arkeolojik sit alanında kaldığı tespit edilmiştir.

Komisyonda görüşülmesi sonucunda; söz konusu sınırların 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı’na işlenerek ve  ‘’-Bursa Alan Başkanlığı'na UNESCO Dünya Mirası Yönetim Alanı içerisindeki her türlü faaliyet ile ilgili bilgi verilecektir. ve -1/1000 ölçekli imar planında işli olan Yönetim Alan Sınırı 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 nolu 1/500 ölçekli uygulama plan paftalarında da esas alınacaktır.’’ plan notları ilave edilerek hazırlanan öneri 1/1000 ölçekli plan değişikliği, ‘’BKVKB Kurulu Kararı alınmadan uygulama yapılamaz.’’ notunun eklendiği şekliyle, İmar ve Bayındırlık Komisyon toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile uygun görülmüştür. Belediye Meclisi’ne arz olunur." denilmekte olup, 

            Mecliste görüşülmesi sonucunda; plan işlem numarası UİP-1504,25 olan plan değişikliği ile ilgili hazırlanan raporun, 2863 ve 5226 sayılı yasalar gereği BKVKB Kurulu’na iletilmek üzere 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine istinaden aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 09.03.2016 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi. 

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :
Soğanlı Kentsel Dönüşümü CANLI İZLEYİN