x

MECLİS KARARLARI

GERİ
03 Şubat 2016 - KARAR NO: 131

Belediye Meclisinin 03.02.2016  günlü olağan toplantısına ait gündemin 2/21 nci maddesini teşkil eden İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun okunarak yapılan müzakeresi sonunda;

Raporda;

"Belediye Meclisinin 06.01.2016 gün ve 107 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen dosya incelenmiştir.

             Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 15.06.2006 gün ve 16021107/445 sayı ile onaylı 1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7997,7671,7672,7973,7974 adalara ilişkin plan değişikliği Osmangazi Belediye Meclisinin 04.02.2015 gün ve 119 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, bu karar da Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.03.2015 gün ve 535 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

             Ancak söz konusu plan değişikliğe askı süresi içinde 18.05.2015 gün ve 32705-16974 sayılı dilekçe ile itirazda bulunulmuş ve itiraz değerlendirilerek “7997 ada kapsamında plan zaiyat oranı %35 olarak alınacaktır.” notu ilave edilerek Osmangazi Belediye Meclisi’nin 09.09.2015 gün ve 708 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, bu kararda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.10.2015 tarih 1895 sayılı kararı ve plan işlem numarası 617,5 sayı ile onaylanmıştır.

             Söz konusu plan notu değişikliğine  Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin 24.12.2015 gün ve 86242(48378) ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin 24.12.2015 gün ve 86249(48373) sayılı dilekçeleri ile, askı süresi(25.11.2015-24.12.2015)  içerisinde 2 adet askı itirazında bulunulmuştur.

 Komisyonda yapılan incelemede söz konusu ilave Plan Notuna yapılan askı itirazları, yapılan değişikliğin plan ana kararlarını ve sürekliliği bozmadığı parsel bazında bir karar üretilmediği, uygulamaya yönelik eşitlik sağlayacağı ve bölgenin genel zaiyat oranı ile çelişmediği göz önünde bulundurularak İmar ve Bayındırlık Komisyon toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile uygun görülmemiştir. Belediye Meclisi’ne arz olunur." denilmekte olup, 

Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 03.02.2016 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :
Soğanlı Kentsel Dönüşümü CANLI İZLEYİN