x

MECLİS KARARLARI

GERİ
03 Şubat 2016 - KARAR NO: 133

Belediye Meclisinin 03.02.2016  günlü olağan toplantısına ait gündemin 2/23 ncü maddesini teşkil eden İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun okunarak yapılan müzakeresi sonunda;

Raporda;

"Belediye Meclisinin 06.01.2016 gün ve 106 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen dosya incelenmiştir.

Yapılan incelemede; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.11.2014 gün ve S:30381 sayılı yazısına istinaden, 2309 ada-70 parsel ve parselin batısı ile doğusunda yer alan kamuya ait alanın E:0.10 spor tesisi alanı şeklinde ve 2309 ada-10 parselin pilon yeri olarak düzenlenmesiyle hazırlanan, Osmangazi Belediye Meclisi’nin 08.07.2015 gün ve 599 sayılı kararı ile uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.09.2015 gün ve 1636 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı(UİP-718,12)   değişikliğine, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin 10.12.2015 gün ve 82177(45861) ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin 10.12.2015 gün ve 82176(45862) sayılı dilekçeleri ile, askı süresi(11.11.2015-10.12.2015) içerisinde 2 adet askı itirazında bulunulduğu,

Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Kevser ÖZTÜRK’ün 06.01.2016 gün ve 2016/ 9 Esas nolu yazılı önergesi ile söz konusu dilekçelerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ‘na havalesinin talep edildiği tespit edilmiştir.

Komisyonda görüşülmesi sonucunda; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.09.2015 gün ve 1636 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliği, sosyal altyapı alanını arttırıcı nitelikte olduğundan, söz konusu plan değişikliğine bulunulan 2 adet askı itirazı, İmar ve Bayındırlık Komisyon toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile uygun görülmemiştir. Belediye Meclisi’ne arz olunur." denilmekte olup, 

Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 03.02.2016 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :
Soğanlı Kentsel Dönüşümü CANLI İZLEYİN