test
x

2886 Osmangazi Belediyesi Satış ve Kiralama İhalesi 1

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
30.04.2019

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda listede belirtilen; Mülkiyeti Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufuna ait olan, gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve satılması işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1- Bursa Orman İşletme Müdürlüğü’nden kiralanan Bursa Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 188,189 nolu bölümler içerisinde kalan Tuzaklı C Tipi Mesire yeri içerisinde 2 adet Wc’nin 01/05/2019-31/10/2019 tarihleri arasında kiraya verilmesi işi

Tahmini Aylık Kira Bedeli: 1.500,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 900,00.-TL

2- Bursa Orman İşletme Müdürlüğü’nden kiralanan Bursa Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 172,190,191 nolu bölümler içerisinde kalan Hüseyinalan C Tipi Mesire alanı içi 2 adet Wc’nin 01/05/2019-31/10/2019 tarihleri arasında kiraya verilmesi işi

Tahmini Aylık Kira Bedeli : 1.500,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı : 900,00.TL

3- Bursa Orman İşletme Müdürlüğü’nden kiralanan Bursa Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 26,27 nolu bölümler içerisinde kalan Çağlayan C Tipi Mesire Yeri içerisinde, 2 adet Wc’nin 01/05/219-31/10/2019 tarihleri arasında kiraya verilmesi işi

Tahmini Aylık Kira Bedeli : 1.500,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı : 900,00.-TL

4- Bursa Orman İşletme Müdürlüğü’nden kiralanan Soğukpınar Orman İşletme Amenajman Planı 17,18,19 nolu bölümler içinde kalan Bağlı C Tipi Mesire yerinde, 1 adet Wc’nin 01/05/2019-31/10/2019 tarihleri arasında kiraya verilmesi işi

Tahmini Aylık Kira Bedeli : 1.500,00.-TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı : 900,00.-TL

5- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Geçit Mah. Gündüz Sk. No:15/2 adresindeki 6329 ada 2 parsel üzerindeki binanın zemin üstü 1. Katının (112,52 m²) imam evi olarak 31/12/2021 tarihine kadar kiraya verilmesi işi

Tahmini Aylık Kira Bedeli : 220,00-TL
Geçici Teminat Miktarı : 792,00-TL


6- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Soğanlı Mah. 10310 ada, 1 sayılı parselde bulunan A3 Blok 4. Kat 15 nolu (117,38 m² 2+1) konut niteliğindeki gayrimenkulün satılması işi

Tahmini Satış Bedeli : 336.000,00.-TL
Geçici Teminat Miktarı : 10.080,00.-TL7- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Soğanlı Mah. 10310 da 1 sayılı parselde bulunan C1 Blok 2. Kat 8 nolu (117,37 m² 2+1) konut niteliğindeki gayrimenkulün satılması işi

Tahmini Satış Bedeli : 315.000,00.-TL
Geçici Teminat Miktarı : 9.450,00.-TL

8- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Soğanlı Mah. 10324 ada, 1 sayılı parselde bulunan 4. Blok 3. Kat 13 nolu (104,06 m² 3+1) konut niteliğindeki gayrimenkulün satılması işi

Tahmini Satış Bedeli : 362.000,00-TL
Geçici Teminat Miktarı : 10.860,00.-TL

9- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Soğanlı Mah. 10326 ada 1 sayılı parselde bulunan A Blok 1. Kat 6 nolu (168,74 m² 3+1) konut niteliğindeki gayrimenkulün satılması işi

Tahmini Satış Bedeli : 340.000,00.-TL
Geçici Teminat Miktarı : 10.200,00.-TL

10- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Soğanlı Mah. 10324 ada, 1 sayılı parselde bulunan, 5. Blok 3. Kat 14 nolu (163,29 m² 4+1) konut niteliğindeki gayrimenkulün satılması işi

Tahmini Satış Bedeli : 392.000,00.-TL
Geçici Teminat Miktarı : 11.760,00.-TL

İhalenin Yapılacağı Yer : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
İhale Tarih ve Saati : 30 Nisan 2019 Salı günü, saat 14:00 de
İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati : 30 Nisan 2019 Salı günü saat 14.00’e kadar
İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :
Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan) veya Nüfus Kayıt Örneği(e-devlet)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md.,e- devlet)
c) Tebligat için yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak)
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname f) Noter tasdikli imza tasdiknamesi ( son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)
g) Cumhuriyet Savcılığı’ndan sabıka kaydı olmadığına dair belge*


Tüzel Kişiler ;
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.
Not:
1- İhaleye katılmak isteyen istekliler, evraklarının (asılları olmak şartıyla) 30 Nisan 2019 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir.
2- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
3- İhale evrakları teslim edildikten sonra Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine yada Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına geçici teminat adı ile ödeme yapılabilir.

*1. 2. 3.4. ve 5. Sıralara ait ihalelerde yalnızca bu evrak getirilecek.

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 50,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.
Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur ..
İlan tarihleri:
Bursa’da : 20 Nisan 2019, 25 Nisan 2019 tarihlerinde
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :