test
x

2886 Osmangazi Belediyesi Kiralama İhalesi 1

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
23.05.2019

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Aşağıda listede belirtilen; Mülkiyeti Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufuna ait olan, gayrimenkullerin kiralanması işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
1- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Büyükdeliller Mah. 16. Aslan Sk. No:7 adresindeki (168 ada 3 parsel 57,51 m²) evin 31/12/2020 tarihine kadar kiralanması işi;
Tahmini Aylık Kira Bedeli: 100,00.-TL
Geçici Teminat Miktarı: 240,00.-TL
2- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Küçükdeliller Mah. 1.845,00 m² yüz ölçümlü tarla nitelikli 181 ada 1 parselin tarımsal amaçla kullanılmak üzere 31/12/2021 tarihine kadar kiralanması işi;
Tahmini Yıllık Kira Bedeli: 850,00.TL+KDV
Geçici Teminat Miktarı: 255,00.TL


İhalenin Yapılacağı Yer : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
İhale Tarih ve Saati: 23 Mayıs 2019 Perşembe günü, saat 14:00 de
İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saat: 23 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 14.00’e kadar
İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :
Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan, e-devlet)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md, e- devlet)
c) Tebligat için yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak)
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname
f) Noter tasdikli imza tasdiknamesi ( son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)
g) Tarım İl Müdürlüğü’nden tarım yapılabildiğine dair belge
*2. Sıradaki ilan için geçerlidir.

Tüzel Kişiler ;
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.
Not:
1-Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının (asılları olmak şartıyla) 23 Mayıs 2019 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir.
2-İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
3-İhale evrakları teslim edildikten sonra Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine yada Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına geçici teminat adı ile ödeme yapılabilir.
İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 50,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.
Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur ..
İlan tarihleri:
Bursa’da: 13 Mayıs 2019, 18 Mayıs 2019 tarihlerinde

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :