test
x

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan Osmangazi İlçesi; Kayhan Mh. Bedrettin Sk. Marmara Apt. No:18/2 de bulunan 2 nolu bağımsız meskenin 31.12.2016 tari

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
29.04.2014 918.0000 85.0000

İhalenin Yapılacağı Yer :Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati : 29 Nisan 2014 Salı günü, saat 14:00 de

İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati :29 Nisan 2014 Salı günü saat 14.00’e kadar

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler ;

a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan)

b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Md.)

c) Tebligat için yazılı adres beyanı

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname

f) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge

g) Noter tasdikli imza sirküsü

Tüzel Kişiler ;

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü

b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Ticaret Sicil Gazetesi

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname

f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,

g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

Not:

1- Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının (asılları olmak şartıyla) 29 Nisan 2014 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir.

2- İhaleye, belediyeye ait kira borcu bulunmayan istekliler katılabilir.

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 20,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur ..

İlan tarihleri:

Bursa’da : 17 Nisan 2014, 21 Nisan 2014 tarihlerinde

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :