test
x

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

  Yazı Boyutu - 14 +

 ÖZELLEŞTİRME İLANI

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.(ADÜAŞ) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar,Satışyöntemi uygulanmak suretiyle 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilecektir.

 

Sıra

İhale Konusu Taşınmaz

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Şartnamesi Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarih ve Saati

1

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Çekirge Mahallesi, 4167 ada, 6 parseldeki 38.869,64 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar.

2.500.000

1.000

02.05.2018

17:00

2

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Çekirge Mahallesi, 4167 ada, 7 parseldeki 2.092,31 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapı.

250.000

500

02.05.2018

17:00

3

İzmir ili, Konak ilçesi, Umurbey Mahallesi, 3535 ada, 6 parseldeki 10.720,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar.

1.000.000

1.000

03.05.2018

17:00

4

Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar Uhud Mahallesi, 38337 ada, 16 parseldeki 33.221,42 m2yüzölçümlü taşınmaz.

50.000

200

04.05.2018

10:00

5

Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar Uhud Mahallesi, 38337 ada, 20 parseldeki 53.413,73 m2yüzölçümlü taşınmaz.

50.000

200

04.05.2018

14:00

6

Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Filyos/Öteyüz Mahallesi, 2545 parseldeki 2.710,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz.

15.000

100

08.05.2018

10:00

7

Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, İstasyon Mahallesi, 419 ada, 1 parseldeki 2.285,38 m2 yüzölçümlü taşınmazda 1307000/1327000 oranındaki hisse ile 25 ada, 45 parseldeki 1.196,56 m2 yüzölçümlü taşınmaz.

15.000

100

08.05.2018

14:00

  • İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.
  • İhale konusu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için de teklif verilebilir.7. sırada yer alan taşınmazların tamamı için tek teklif verilecektir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez ve birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.
  • İhale konusu taşınmazlar için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarihine kadar kapalı zarf içerisinde, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • İhalelere katılabilmek için İhale Şartnamelerinin ve Tanıtım Dokümanlarının satın alınması zorunludur. İhale Şartnameleri ve Tanıtım Dokümanları; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılarak ve “İhale Konusu Taşınmaz, İhale Şartnamesi-Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim grubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.
  • Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 
  • ADÜAŞ son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden önce duyurulacaktır.
  • Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.
  • İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.
  • İhalelere ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

 

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No:4 D:4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA
Tel : (312) 286 62 46  *  Faks: (312) 286 62 48 * www.aduas.gov.tr
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :